ทำวัตรเช้า-เย็น (วัดพระราม ๙ กทม)  

-ทำวัตรเช้าแปล
0001.mp3
Wave Audio File
Größe: 14.594,06KB


01. รตนัตตยปูชา
01.MP3
Wave Audio File
Größe: 424,05KB


02. ปุพพภาคนมการ
02.MP3
Wave Audio File
Größe: 316,65KB


03. พุทธาภิถุติคาถา
03.MP3
Wave Audio File
Größe: 653,00KB


04. ธัมมาภิถุติคาถา
04.MP3
Wave Audio File
Größe: 268,82KB


05. สังฆาภิถุติคาถา
05.MP3
Wave Audio File
Größe: 512,34KB


06. รัตนัตตยัปปณาม
06.MP3
Wave Audio File
Größe: 2.501,53KB


07. ปัตติทานคาถา
07.MP3
Wave Audio File
Größe: 1.306,37KB


001. รตนัตตยปูชา
001.MP3
Wave Audio File
Größe: 424,05KB


002. ปุพพภาคนมการ
002.MP3
Wave Audio File
Größe: 316,65KB


003. พุทธานุสสติ
003.MP3
Wave Audio File
Größe: 373,07KB


004. พุทธาภิคีติ
004.MP3
Wave Audio File
Größe: 1.002,21KB


005. ธัมมานุสสติ
005.MP3
Wave Audio File
Größe: 221,89KB


006. ธัมมาภิคีติ
006.MP3
Wave Audio File
Größe: 1.002,63KB


007. สังฆานุสสติ
007.MP3
Wave Audio File
Größe: 469,12KB


008. สังฆาภิคีติ
008.MP3
Wave Audio File
Größe: 1.039,80KB


009. กรวดนำ้อิมินา
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
009.MP3
Wave Audio File
Größe: 1.019,13KB