ธรรมปาฐกถา จากวัดจากแดง  

01. เพลงธรรมจักร
การปฏิบัติธรรม ระหว่าง ๙ ถึง ๑๔ กุมภาพันธ์ ณ วัดจากแดง พระประแดง สมุทรปราการ
01.mp3
Wave Audio File
Größe: 4.881,17KB


02. อริยสัจสี่ ๑ พม.ประนอม
02.mp3
Wave Audio File
Größe: 14.344,04KB


03. อริยสัจสี่ ๒ พม.ประนอม
03.mp3
Wave Audio File
Größe: 16.655,06KB


04. อาชีวัฏฐมกศีล ๑ พม.ประนอม
04.mp3
Wave Audio File
Größe: 14.112,00KB


05. อาชีวัฏฐมกศีล ๒ พม.ประนอม
05.mp3
Wave Audio File
Größe: 11.535,47KB


06. จตุรารักขกัมมัฏฐาน พม.ประนอม
06.mp3
Wave Audio File
Größe: 28.397,91KB


07. ตื่นเถิดชาวพุทธ พม.ประนอม
07.mp3
Wave Audio File
Größe: 15.001,59KB


08. โอวาทปาติโมกข์ พม.ประนอม
08.mp3
Wave Audio File
Größe: 13.917,10KB


09. โทษของการเกิด ๑ อ.สันติ
09.mp3
Wave Audio File
Größe: 14.169,75KB


10. โทษของการเกิด ๒ อ.สันติ
10.mp3
Wave Audio File
Größe: 16.880,36KB


11. โทษของการเกิด ๓ อ.สันติ
11.mp3
Wave Audio File
Größe: 14.536,69KB


12. โทษของการเกิด ๔ อ.สันติ
12.mp3
Wave Audio File
Größe: 14.280,36KB


13. โทษของการเกิด ๕ อ.สันติ
13.mp3
Wave Audio File
Größe: 10.869,14KB


14. พิจารณาความตาย ๑ อ.สันติ
14.mp3
Wave Audio File
Größe: 14.636,89KB


15. พิจารณาความตาย ๒ อ.สันติ
15.mp3
Wave Audio File
Größe: 13.734,04KB


16. ขันธ์ห้า ๑ พม.พยอม
16.mp3
Wave Audio File
Größe: 14.222,20KB


17. ขันธ์ห้า ๒ พม.พยอม
17.mp3
Wave Audio File
Größe: 12.834,45KB


18. กฏแห่งกรรม ๑ พระปริญญา
18.mp3
Wave Audio File
Größe: 12.309,55KB


19. กฏแห่งกรรม ๒ พระปริญญา
19.mp3
Wave Audio File
Größe: 9.439,55KB


20. วันมาฆบูชา ๑ พระอาจารย์
20.mp3
Wave Audio File
Größe: 11.391,79KB


21. วันมาฆบูชา ๒ พระอาจารย์
21.mp3
Wave Audio File
Größe: 17.478,53KB


22. ทำวัตรเย็นแปล คณะผู้ปฏิบัติธรรม
การปฏิธรรม ๙-๑๔ กุมภาพันธ์ ณ วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
22.mp3
Wave Audio File
Größe: 24.218,73KB