พิธีวางศิลาฤกษ์การสร้างพระโพธิสัตว์กวนอิมและอาคารเอนกประสงค์

อังกูร พินพิสิทธิ์

V11002

 

       คติเรื่องพระโพธิสัตว์มีมาในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ทั้งฝ่ายเถรวาทและฝ่ายมหายาน มีใจความโดยต่อว่า พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก่อนจะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ได้เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ บำเพ็ญบารมีเพื่อการบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และในพระชาติสุดท้ายก่อนที่จะมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าในโลกมนุษย์ พระโพธิสัตว์จะประทับอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตชั่วระยะเวลาหนึ่ง แล้วจึงจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาอุบัติเป็นมนุษย์บุรุษเพศ เมื่อจะออกบรรพชาเพื่อแสวงหาโมกขธรรมต้องมีพระมเหสีและพระโอรสเสียก่อน เพื่อเป็นเครื่องแสดงถึงความเป็นบุรุษเพศที่สมบูรณ์ คติดังกล่าวนี้ตรงกันข้ามกับฝ่ายเถรวาทและฝ่ายมหายาน ดังนั้นจึงไม่เคยปรากฏเลยว่าพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นสตรีเพศ

       เมื่อพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเผยแผ่เข้าไปในจีน พระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งพระนามว่า พระอวโลกิเตศวร เป็นที่เคารพนับถือของคนจีนมาก และได้พระนามอีกอย่างหนึ่งว่า พระโพธิสัตว์กวนอิม แปลว่า พระผู้ได้ยินเสียงร้องคร่ำครวญของสัตว์โลก พระโพธิสัตว์กวนอิมนั้นเป็นบุรุษเพศ และทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์ผู้ยากไร ทรงช่วยเหลือมวลมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ยาก เมื่อความเคารพนับถือในพระโพธิสัตว์พระองค์นี้มีมากขึ้น จึงมีการสร้างรูปเคารพของพระองค์ขึ้นโดยสร้างเป็นสตรีเพศที่สวยงาม คนในรุ่นหลังจึงพากันเข้าใจผิดว่า พระโพธิสัตว์กวนอิมนั้นเป็นสตรี

       ครั้นการนับถือพระโพธิสัตว์กวนอิมเผยแผ่เข้าไปในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทย จึงมีการสร้างพระรูปของพระโพธิสัตว์พระองค์นี้กันอย่างแพร่หลาย แม้พุทธศาสนิกชนที่อยู่ในฝ่ายเถรวาทก็มีจำนวนไม่น้อยที่ยอมรับนับถือพระโพธิสัตว์กวนอิม เพราะเชื่อว่าพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อมวลมนุษย์ ทรงอำนวยโชคลาภและความผาสุกแก่ปวงชนที่ยากไร้ คนจึงพากันกราบไหว้บูชาขอพรอ้อนวอนให้ประทานโชคลาภ มีการสร้างพระรูปของพระโพธิสัตว์กวนอิมประดิษฐานตามวัดวาอารามต่าง ๆ และต่อมาก็เรียกพระโพธิสัตว์พระองค์นี้ว่า “เจ้าแม่กวนอิม” ทำให้เกิดเข้าใจผิดไปว่าพระองค์เป็นสตรี

       อย่างไรก็ตาม ในยุคโลกาภิวัตน์อันเป็นยุคของข่าวสารข้อมูลนี้ การสกัดกั้นความคิด ความเชื่อ ตลอดจนความเลื่อมใสศรัทธานั้น เป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ ทุกคนมีอิสระในการที่จะนับถือหรือนับถืออะไรก็ได้ ตามภูมิปัญญาของตน กลุ่มผู้นับถือและต้องการความช่วยเหลือนั้นมีมากกว่า จึงเกิดลัทธิความเชื่อ ตลอดจนศาสนาใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย และมีการประนีประนอมพร้อมไปกับการผสมผสานความคิดความเชื่อระหว่างลัทธิศาสนาต่าง ๆ ฝ่ายเถรวาทและฝ่ายมหายาน ซึ่งก็ถือว่าเป็นศาสนาเดียวกัน จึงมีการยอมรับคติความเชื่อของกันและกัน จึงมิใช่เรื่องแปลกที่พุทธศาสนิกชนที่นับถือพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทหันมายอมรับนับถือเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งแท้จริงคือพระโพธิสัตว์กวนอิมหรือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จึงมีการสร้างพระรูปของพระองค์ขึ้นเพื่อให้ผู้เลื่อมใสศรัทธา ได้กราบไหว้บูชาและขอพรจากพระองค์

       ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้า นายอังกูร พินพิสิทธิ์ และภรรยาคือ นางพัชรา พินพิสิทธิ์ จึงได้รวบรวมคณะผู้เลื่อมใสจัดทำ โครงการสร้างพระโพธิสัตว์กวนอิมและเก๋งจีน ขึ้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น โดยข้าพเจ้าเป็นประธานกรรมการและผู้ประสานงาน ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๐ เวลา ๑๐.๓๙ น. โดยมีพระเดชพระคุณพระราชสุทธิญาณมงคล วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และในพิธีนี้ก็ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเอนกประสงค์ของมูลนิธิอุทิศเพื่อเด็กไทยในชนบท ซึ่งมีศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ เป็นประธานกรรมการ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมภาพประกอบ เพื่อผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายจะได้ช่วยกันสนับสนุนทั้งด้านทุนทรัพย์และกำลังใจ ขอทุกท่านจงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ นึกคิดสิ่งใดจงสมความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการ

       อนึ่ง เรื่องศูนย์ปฏิบัติธรรมเวฬุวันนี้ ข้าพเจ้าเคยเขียนลงในกฎแห่งกรรม – ธรรมปฏิบัติ เล่มที่ ๙ ตั้งแต่หน้า ๔๒๙ – ๔๖๑ ในเล่มที่ ๑๑ นี้ได้เพิ่มเติมเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานของศูนย์..