มูลนิธิธรรมเพื่อเยาวชน กับ การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน

มูลนิธิธรรมเพื่อเยาวชน

V12001

 

       จากวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งเป็นวันแรกที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชสุทธิญาณมงคล ได้เดินทางเข้ามาสู่บริเวณที่ดินผืนแรกของสวนเวฬุวัน ที่ ดร.ลำไย และ อาจารย์ถาวร โกวิทยากร พร้อมทั้งครอบครัว ได้ร่วมกันมอบถวายต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อจำนวน ๒๒ ไร่

       มาจนกระทั่งวันนี้ นับเป็นเวลาได้ ๕ ปี ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันได้กลายมาเป็นศูนย์กลางการอบรมพัฒนาจิตใจ ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชน ภายใต้การดูแลของพระครูสมุห์ธีรวัฒน์ ฐานุตตโร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณะกรรมการมูลนิธิธรรมเพื่อเยาวชน ที่ได้รับนโยบายการพัฒนา การปกครองและทุนทรัพย์จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ซึ่งได้มอบเงินเพื่อเป็นค่าก่อสร้างและดำเนินกิจการต่าง ๆ ของศูนย์ฯ เรื่อยมาเป็นจำนวนกว่า ๒๐ ล้านบาท ทำให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ในขณะนี้มีความเจริญทางด้านถาวรวัตถุ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ การศึกษาอบรมปฏิบัติธรรม และความทันสมัย ในด้านการบริการข่าวสารและการประชาสัมพันธ์

 

ที่พักอาศัยและห้องน้ำห้องสุขา

       ในปัจจุบันทางมูลนิธิฯ ได้รับทุนทรัพย์สนับสนุนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ จนทำให้สามารถขยายเนื้อที่ออกไปเป็นจำนวน ๑๒๐ ไร่ ซึ่งเพียงพอต่อการขยายตัวและจัดสร้างสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อรองรับผู้ที่จะเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปีต่อไปในอนาคต

       ทางด้านอาคารสถานที่พักนั้น ทางมูลนิธิฯ ได้ดูแลถึงเรื่องความสะดวก ความสะอาดร่มรื่นของบริเวณที่พักอย่างดี มีไฟฟ้า และน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างสม่ำเสมอไม่ขาดแคลน มีห้องน้ำ ห้องสุขา อยู่ทั่วบริเวณศูนย์ประมาณ ๑๐๐ ห้อง

 

ด้านการอบรมปฏิบัติธรรมทั้งเป็นหมู่คณะและเป็นรายบุคคล

       ในด้านการรับรองผู้เข้ารับการอบรมแบบเป็นหมู่คณะ ทางมูลนิธิฯ ได้ก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหญ่ “ศาลาสุทธิญาณมงคล” ที่สามารถรองรับผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตได้ครั้งละประมาณ ๕๐๐ คน และศาลาปฏิบัติธรรมหลังเล็กที่รับรองได้ครั้งละประมาณ ๑๕๐ คน

       นอกจากนี้ในส่วนของผู้ปฏิบัติธรรมที่ขอเข้ารับการอบรมเป็นรายบุคคล ทางมูลนิธิฯ ได้จัดให้มีการฝึกสอนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น แก่ผู้ปฏิบัติที่มาใหม่ พร้อมทั้งมีอาจารย์วิทยากร คอยควบคุมดูแล และสอบอารมณ์อย่างใกล้ชิด

 

ด้านวิทยากรผู้ให้ความรู้ และผู้บริการ

       ทางมูลนิธิฯ ได้จัดให้มีวิทยากรประจำ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ผ่านการอบรม และได้รับอนุญาตจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้เป็นผู้อบรม และสอบอารมณ์กรรมฐานจากผุ้เข้ารับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ทั้งทางฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้คอยรับผิดชอบดูแลฝ่ายต่าง ๆ ทั้งทางฝ่ายแม่ครัว ฝ่ายธุรการ ฝ่ายขนส่ง และฝ่ายช่างต่าง ๆ คอยประจำอยู่ที่ศูนย์ฯ เพื่อให้ความสะดวกอยู่ตลอดเวลา

 

อาหารการกิน

       ทางมูลนิธิฯ ได้จัดสร้างโรงครัวอันทันสมัย และแม่ครัวที่ชำนาญด้านการประกอบอาหารพร้อมที่จะให้บริการอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งดูแลเรื่องความสะอาดของอาหาร ภาชนะ และบริเวณที่รับประทานอาหารเป็นอย่างดี และยังนำนโยบายของหลวงพ่อ ที่ให้จัดเตรียมความพร้อมสำหรับรับรองคณะบุคคลที่มาจากทุกที่ ทุกเวลาแม้ยามวิกาล โดยไม่มีการเรี่ยไรให้บริจาคเงินแต่อย่างไรทั้งสิ้น

 

การเดินทาง

       จากทางรถยนต์ ท่านสามารถเดินทางตามถนนมิตรภาพ ทางหลวงหมายเลข ๒ ออกจากตัวเมืองขอนแก่น มุ่งหน้าไปจังหวัดอุดรธานี เป็นระยะทางประมาณ ๑๕ กิโลเมตร (หลักกิโลเมตรที่ ๑๕) จากตัวเมืองขอนแก่น ท่านจะสังเกตเห็นป้ายทางเข้าศูนย์ฯ (ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ๓ ก.ม.) แสดงอยู่ทางซ้ายมือ จากนั้นเดินทางเข้าไปตามถนนราดยาง ของสำนักเร่งรัดพัฒนาชนบท ไปเรื่อย ๆ ประมาณ ๓ กิโลเมตร ท่านก็จะถึงศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน

 

ที่จอดรถ

       ทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินการสร้างที่จอดรถเป็นลานจอดรถขนาดใหญ่ กว้างขวาง ราดยางมะตอยอย่างดีไว้ทั่วบริเวณศูนย์ฯ ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ที่เข้ามาจอดภายในศูนย์ได้ประมาณเกือบพันคัน

 

การบริการข่าวสารและการประชาสัมพันธ์

       ได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านทางจุลสาร “แสงธรรม” ของมูลนิธิธรรมเพื่อเยาวชน ศูนย์ปฏิบัติธรรมส่วนเวฬุวัน ทุก ๓ เดือน และกำลังจะเร่งพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี ที่สามารถจะให้การส่งข่าวสารเป็นไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และในอนาคตอันใกล้นี้ ทางมูลนิธิฯ กำลังพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์ฯ โดยกำลังสร้างโฮมเพจเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน และศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันผ่านระบบอินเตอร์เนต เพื่อให้ประชาชนที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสาร และการแสดงธรรมของหลวงพ่อได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

 

ด้านสิ่งแวดล้อม

       มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้พันธุ์ต่าง ๆ ไว้มากมาย ทำให้รอบบริเวณเต็มไปด้วยต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่น นอกจากนี้ยังปลูกพันธุ์ไม้ต่าง ๆ และจัดสวนหย่อม ไว้ตามอาคารและสถานที่สำคัญ ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงาม เย็นตา เป็นที่พักผ่อนแก่ผู้เข้ามาในศูนย์ฯ อีกด้วย

       นอกจากนี้ทางมูลนิธิ ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาการเกษตร “โครงการเกษตรยั่งยืน” เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและให้ความรู้ทางการเกษตรแก่ประชาชนที่เข้ามาสู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ แห่งนี้

ในด้านการจัดการขยะมูลฝอยและแมลงวัน จัดให้มีการวางถังขยะไว้ทั่วบริเวณ พร้อมทั้งให้มีการจัดเก็บ และทำลายอยู่สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันปัญหาจากการเกิดแมลงวันและเชื้อโรคต่าง ๆ

 

มูลนิธิธรรมเพื่อเยาวชน

       จากการที่มูลนิธิธรรมเพื่อเยาวชน ได้ดำเนินการบริหารงานด้านต่าง ๆ ตามแนวปณิธานของหลวงพ่อ เพื่อพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน ทางศูนย์ฯ ได้เจริญก้าวหน้าในทุกด้านอย่างรวดเร็ว มีสิ่งก่อสร้าง อาคารที่พัก ถาวรวัตถุ และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ทำให้มีคนหลั่งไหลเข้ามารับการอบรมปฏิบัติธรรม ตามแนวทางของพระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างมากมาย และมากขึ้นทุกปี ๆ จนทำให้ทางมูลนิธิฯ มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาศูนย์ฯ ในด้านต่าง ๆ ขึ้นอีก เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ามารับการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวทางของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ศูนย์ฯ แห่งนี้

       ดังนั้น หากท่านผู้มีจิตศรัทธามีความประสงค์จะร่วมพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมศูนย์เวฬุวัน จ.ขอนแก่น แห่งนี้ ขอเชิญร่วมบริจาคปัจจัยสมทบมูลนิธิธรรมเพื่อเยาวชน เพื่อที่จะนำดอกผลเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไปได้โดย

 

๑.   ทางธนาคาร โอนเงินเข้าบัญชี ที่  ชื่อบัญชี      มูลนิธิธรรมเพื่อเยาวชน

ธนาคาร      ธนาคารศรีนคร สาขาขอนแก่น

เลขที่บัญชี   ๑๒๒-๓-๐๔๓๗๓-๕

   ๒. ทางธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน                          พระครูสมุห์ธีรวัฒน์ ฐานุตตโร

                                                          ปท. เทพารักษ์

                                                          ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน

                                                          เลขที่ ๖ หมู่ที่ ๑๕ ถ.มิตรภาพ

                                                          บ้านเนินทอง ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง

                                                          จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

   ๓. เช็คธนาคาร                        สั่งจ่ายในนาม “มูลนิธิธรรมเพื่อเยาวชน”