สัมโมทนียกถา

ของ

พระเทพวิมลโมลี

ในงานฉลองพัดยศพระครูสมุห์ ธีรวัฒน์ ฐานุตฺตโร

 

V12003

 

คณะศิษยานุศิษย์ ได้จัดให้มีพิธีฉลองพัดยศ ของท่านพระครูสมุห์ธีรวัฒน์ ฐานุตฺตโร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๑ ในการนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวิมลโมลี รองเจ้าคณะภาค ๙ วัดธาตุ จ.ขอนแก่น ได้เมตตามาเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ และได้แสดงสัมโมทนียกถาไว้ดังนี้

 

ดีใจที่ท่านได้มานั่งอยู่ตรงนี้ พระครูสมุห์ธีรวัฒน์ ฐานุตฺตโร มีฐานะสูงสุดที่นี่ แถวนี้ไม่ได้เป็นพระฐานาของพระเถระผู้ใหญ่ในกรุงเทพฯ เลย แต่ก็เป็นของตัวเองก็น่าปลื้มอยู่ บัดนี้พระครูสมุห์ธีรวัฒน์เป็นชาวขอนแก่นแล้ว และเป็นชาวเมืองสิงห์เป็นลูกของท่าน แต่ออกมาอยู่ห่างไกลเหมือนกับโคมไฟที่ตั้งเป็นแสงสว่างอยู่ในเมืองขอนแก่น โดยที่ท่านได้อบรมอย่างดีแล้ว ส่งมาอยู่ที่นี่ ท่านเป็นพระที่สามารถ อาตมภาพเชื่อว่าหลวงพ่อท่านเจ้าคุณราชเป็นผู้ที่น่าเคารพยำเกรง และน่าสักการะบูชาอย่างยิ่ง แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ถ้าไม่มีพระครูสมุห์ธีรวัฒน์แล้ว วัดนี้ก็คงจะร่อยหรอไปอีกอย่างหนึ่ง แต่ท่านได้เอาพระครูสมุห์ธีรวัฒน์มาวางไว้เป็นหลักฐาน สามารถที่จะดลบันดาลงานในวัดนี้ให้เจริญก้าวหน้า เป็นประโยชน์ต่อจังหวัดขอนแก่น

ตลอดเวลากาลที่ท่าน พระครูสมุห์ธีรวัฒน์ ฐานุตฺตโร ท่านได้ดำเนินงานการอบรมมา มีลูกศิษย์จำนวนตั้งหมื่นนี้ ไม่มีที่ไหนนอกจากที่นี่ จึงน่ายกย่องและเทิดทูน และน่าดีใจที่คนที่มาที่นี้ เป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงในพระพุทธศาสนา มาอุปถัมภ์บำรุงวัดนี้ให้เจริญก้าวหน้าทั้งจังหวัดขอนแก่นอีกด้วย

ท่านพระครูสมุห์ธีรวัฒน์ ฐานุตฺตโร นี้ ถ้าจะให้พูดพรรณนาความดีที่ท่านมีนี้นั้น แม้พลังงานในโลกแห่งสมัยโลกาภิวัตน์นี้มีหลายอย่างหลายประการ ก็ยังสู้แรงกายแรงใจของท่านพระครูธีรวัฒน์นี้ไม่ได้ ท่านอุตส่าห์พยายามรับคำสั่งจากหลวงพ่อที่ท่านนั่งอยู่ที่นี้ ท่านมาเพียง ๓ ปีเท่านั้น วัดนี้หลวงพ่อท่านว่ามีเนื้อที่ ๑๐๐ กว่าไร่ อาตมภาพทั้งหลายนี้อยากจะได้สักร้อยสองร้อย ไม่เคยมีเลยที่ชาวขอนแก่นหรือผู้มีศรัทธาจะบริจาคให้ มีน้อยเหลือเกิน เช่น วัดธาตุมีสิบสามสิบสี่ไร่ ยังหาไม่ได้จนกระทั่งบัดนี้ น่าน้อยใจอยู่ น้อยใจที่ได้มาวัดหลวงพ่อ มาวัดที่พระครูธีรวัฒน์อยู่นี่ น้อยใจอยู่มาก แต่ถึงกระนั้นก็ตามที่มีอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนั้น ท่านศรัทธาธรรมะอยู่หมวดหนึ่งเรียกว่า พละ ๕ คือ สัทธาพละ วิริยาพละ สติพละ สมาธิพละ และปัญญาพละ แต่ผู้วิเศษที่เป็นอนันตคุณคือพระพุทธเจ้า พระองค์เป็นอนันตพุทธเจ้า คือ หาที่สุดไม่ได้ นอกจากนั้นแล้ว เรียกว่า จักรวาลหาที่สุดไม่ได้ สัตตนิกายก็หาที่สุดไม่ได้ แต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้วิเศษยิ่งกว่านั้น อาตมภาพบวชแล้ว ๖๗ ปี กล้าพูดได้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้หาใครเหมือนมิได้ในโลกนอกจากพระพุทธเจ้าด้วยกัน

กระผมดีใจที่ได้ท่านพระสมุห์ธีรวัฒน์ มาเป็นเจ้าอาวาส และมาเป็นประธานอยู่ ณ ที่นี้นั้น จะทำให้เมืองขอนแก่นเจริญ เพราะบารมีของท่านเจ้าคุณราชฯ ซึ่งเป็นผู้ปกปักษ์รักษา กระผมเชื่อว่า พระเถระที่นั่งอยู่เป็นแถวนี้ ล้วนแล้วแต่เมื่อได้มาที่นี่แล้ว ท่านชื่นชมโสมนัสศรัทธาปรีดา รับเอาพระสมุห์ธีรวัฒน์ ที่หลวงพ่อมอบให้มานั้นไว้อย่างที่รักนับถือ นอกจากความกล้าและความสามารถที่มีธรรมเป็นพลังแล้ว ยังมีอินทรีย์ธรรมส่องแสงเหมือนกับดวงดาวที่ตามท่านทุกเวลา ทุกขณะทั้งกลางวันและกลางคืน ไปที่ไหนแจ่มแจ้งและชัดเจน กระผมขอแสดงความยินดีไว้ ณ ที่นี้

ขอให้ท่านเจ้าคุณราชฯ จงเป็นที่พึ่งของพวกผม มีอันใดที่ท่านได้ปวารณาไว้นั้น จะได้แจ้งให้ท่านทราบ นอกจากนี้แล้ว ท่านพระครูสมุห์ธีรวัฒน์ยังอยู่ที่นี่ พวกกระผมก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง จึงขอแสดงความที่ท่านเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา มอบหมายมานี้ รับเอาอย่างชื่นใจ ในความปลื้มปีติยินดี ณ โอกาสบัดนี้