โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ของ

พระนิสิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

พระครูสุนันทคุณ

ประธานรุ่นพระนิสิต มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

V12004

       จากการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ได้นำพระนิสิตชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๓ จากคณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๐ รูป เข้าอบรมปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ ๑๑-๑๙ มีนาคม ๒๕๔๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ซึ่งเป็นสาขาสำนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชสุทธิญาณมงคล ได้มีเมตตาเป็นประธานเปิดโครงการและให้โอวาทแก่พระนิสิต พร้อมทั้งให้พระครูภาวนานุกูลเป็นวิปัสสนาจารย์ พร้อมคณะให้การอบรมและนำปฏิบัติตั้งแต่ต้น พร้อมทั้งมีการสอบอารมณ์ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตามหลักมหาสติปัฏฐาน ๔

       ผลของการปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนากรรมฐานของคณะพระนิสิต เป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง พระนิสิตทุกรูปตั้งใจปฏิบัติด้วยดีจนวันสุดท้าย

       ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระนิสิตครั้งนี้ ได้รับความอุปถัมภ์ทุกสิ่งทุกอย่างจากทางศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสวนเวฬุวัน โดยมีพระครูสมุห์ธีรวัฒน์ ฐานุตตฺโร ผู้อำนวยการศูนย์ พร้อมทั้งคณะสงฆ์คอยดูแลตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติ สวนเวฬุวัน ถือเป็นแดนกุศลอุดมด้วยมงคล ทุกท่านที่ย่างก้าวเข้ามาล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ละชั่ว ประพฤติชอบ มั่นคงและศรัทธาในคำสอนของพระพุทธศาสนา โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชสุทธิญาณมงคล เป็นผู้นำทางสว่างเป็นกระจกเงาสะท้อนคุณธรรมนำชีวิตเพื่อราศี

       และสิ่งที่หมู่มวลพระนิสิตประทับใจยิ่ง คือ วันเปิดโครงการ พระเดชพระคุณได้ให้ความเมตตาเป็นประธาน และให้โอวาทแก่พระนิสิตถือว่าเป็นมงคลแห่งชีวิต และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ในนามของพระนิสิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ใคร่ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย..