รายงานการพัฒนาและความก้าวหน้าของ “มูลนิธิหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ธรรมเพื่อเยาวชน”

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น

 

V13001

 

ความเป็นมาของศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน

        

       นับจากวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๖ ที่ อาจารย์ถาวร – ดร.ลำไย โกวิทยากร และครอบครัว ได้ถวายที่ดินแก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชสุทธิญาณมงคล เพื่อจัดสร้างเป็น ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน เป็นต้นมา ทางศูนย์ฯ ได้เจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นในทุก ๆ ด้านอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านงานและการพัฒนาคนให้มีคุณภาพต่อสังคม พัฒนาถาวรวัตถุให้เพียงพอและสะดวกสบาย ตลอดจนพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสม

       ในเวลาต่อมา ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลที่จะทำให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันเป็นสาธารณสมบัติ และอยู่คู่สังคมไทย เพื่อพัฒนาคนให้เป็นคนดีอย่างต่อเนื่อง พระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงได้มอบแนวความคิดให้คณะศิษยานุศิษย์ชาวขอนแก่น จัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาควบคุมการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน โดยมีกฎระเบียบข้อบังคับตามที่ราชการกำหนด

 

การก่อตั้งมูลนิธิธรรมเพื่อเยาวชน

       ดังนั้น มูลนิธิจึงก่อกำเนิดขึ้นในปี ๒๕๓๙ โดยใช้ชื่อที่หลวงพ่อตั้งให้ว่า มูลนิธิธรรมเพื่อเยาวชน และกลุ่มบุคคลที่มีความศรัทธาต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชสุทธิญาณมงคล ที่เข้ามาพัฒนาศูนย์ตั้งแต่แรกเริ่ม จึงได้คัดเลือกผู้ที่สนใจ เป็นคณะกรรมการชุดแรกของมูลนิธิ เพื่อดำเนินงานเพื่อส่วนรวม มุ่งหวังส่งเสริมงานทางด้านการพัฒนาจิตแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปตามวัตถุประสงค์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อต่อไป

 

การดำเนินงานของคณะกรรมการ

       คณะกรรมการ และคณะทำงานของมูลนิธิ รวมทั้งคณะทำงานของศูนย์ปฏิบัติธรรมทุกคน ได้ตระหนักถึงภาระที่หนักหน่วงที่ต้องทำงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องอดทน อดกลั้นในการดำเนินงาน และต้องให้เท่าทันกับกำลังศรัทธาที่ประชาชนเขามารับการอบรมพัฒนาจิตใจกันมากมาย

       แม้ว่าคณะกรรมการทุก ๆ คนจะมีภาระประจำในกิจการหน้าที่ที่สำคัญของตนเองแล้ว แต่ก็ยังแบ่งเวลามาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถทุกครั้งที่หลวงพ่อมาโปรด มาเยี่ยมญาติธรรมผู้ศรัทธาที่ขอนแก่น ท่านจะให้กำลังใจ รับฟังความคิดเห็น ร่วมวางแผนงานกับกรรมการทุกฝ่าย ทำให้กรรมการทุก ๆ คนยิ่งมีกำลังใจ เพิ่มกำลังสามัคคีร่วมกันดำเนินงานอย่างมั่นคงต่อแนวมโนปณิธานของหลวงพ่อ และยิ่งแน่วแน่ศรัทธาซาบซึ้งกับงานที่ทำนี้อยู่ตลอดเวลา

       ยิ่งเมื่อได้เห็นผลลัพธ์คุณภาพชีวิตของผู้เข้าปฏิบัติธรรมดีขึ้น ซึ่งเป็นภาพรวมทั้งด้านกาย วาจา และการแสดงออกทางจิตใจที่พัฒนาขึ้น คณะกรรมการยิ่งมีกำลังใจที่จะดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ตั้งใจจะเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการพัฒนาคนตามแนวทางแห่งวิปัสสนากรรมฐาน ด้วยการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ดังที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชสุทธิญาณมงคลได้อบรมสั่งสอนตลอดมา

 

การเปลี่ยนชื่อมูลนิธิ

       ต่อมาเมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๑ คณะกรรมการมูลนิธิได้มีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะให้มีการเปลี่ยนชื่อมูลนิธิ โดยได้ขออนุญาตใช้นามของพระเดชพระคุณท่าน ในฐานะที่เป็นผู้ก่อตั้งองค์อุปถัมภ์และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของมูลนิธิมาประกอบเป็นชื่อใหม่ของมูลนิธิ ซึ่งหลวงพ่อได้เห็นชอบด้วยที่ให้เปลี่ยนชื่อจาก “มูลนิธิธรรมเพื่อเยาวชน” เป็น “มูลนิธิหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ธรรมเพื่อเยาวชน” ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

๑.     เพื่อแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า เป็นมูลนิธิที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชสุทธิญาณมงคล ได้จัดตั้งขึ้น ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการอบรมพัฒนาจิตใจแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป

๒.    เพื่อให้การดำเนินงานของมูลนิธิเป็นไปอย่างราบรื่นสอดคล้อง ส่งเสริมสนับสนุนกับแนวนโยบายที่ได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เป็นหนึ่งเดียว อันจะทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงด้วยดีในระยะยาว

โดยคงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์ และนโยบายหลักในการดำเนินงานของมูลนิธิเช่นเดิม

 

ความไว้วางใจจากสังคม

       หน่วยงานราชการ โรงเรียนต่าง ๆ ในระดับมัธยม อาชีวศึกษา โรงเรียนตำรวจภูธร ๔ จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สนใจจัดส่งบุคลากร นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมปฏิบัติธรรมกันมากมายอย่างต่อเนื่องตลอดปี

       เมื่อกระทรวงศึกษาธิการได้รับทราบและเห็นผลงานต่าง ๆ ที่ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมได้ดำเนินงานมาโดยตลอด จึงได้มีมติแต่งตั้งให้ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน เป็น “ศูนย์พัฒนาจิตใจ เฉลิมพระเกียรติ” ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดขอนแก่น โดย พระครูสมุห์ธีรวัฒน์ ฐานุตฺตโร ได้เข้ารับใบประการการจัดตั้งศูนย์พัฒนาจิต ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ จากสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานในพิธี

 

ความก้าวหน้าด้านการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน

       ในช่วงปีที่ผ่านมา ทางมูลนิธิได้พัฒนาสิ่งปลูกสร้างและถาวรวัตถุ ตลอดจนได้พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานของบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้นอีกมากมาย เพื่อให้เกิดสัปปายะที่เหมาะสมต่องานด้านการพัฒนาจิต การสร้างคนตามเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ดังต่อไปนี้

 

ด้านถาวรวัตถุ

๑.   ศาลาเอนกประสงค์ เพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษา และซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วย

๒.  ศาลาทันใจ เป็นศาลาปฏิบัติธรรมขนาดกลางที่ประกอบไปด้วยสัปปายะครบถ้วน สำหรับกลุ่มคณะบุคคลประมาณ ๑๐๐ คน

๓.  อาคารส่งเสริมการปฏิบัติธรรม เป็นสถานที่รับลงทะเบียน อยู่ระหว่างทางเดินจากศาลาหลังเล็ก มายังศาลาพระพุทธชินราช (จำลอง) หรือ ศาลาอำนวยการ

 

ด้านการส่งเสริมโครงการธรรมเกษตรยั่งยืน

       ได้มีการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่น่าสนใจหลายโครงการ มีดังต่อไปนี้

๑.   พัฒนาการเกษตรพืชผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษ

๒.  ให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรแก่ผู้เขาอบรมกรรมฐาน

๓.  มีการร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจในด้านการเกษตรแบบผสมผสาน และการเกษตรแบบพอเพียง

๔.  ปรับปรุงพื้นที่สำหรับการปลูกป่าถาวร โดยปลูกต้นไม้ที่มีอายุ ความแข็งแรงพอสมควร เพื่อเพิ่มอัตราการอยู่รอดในปีถัดไปได้มากขึ้น

๕.  ปลูกต้นไม้สมุนไพร พืชมงคล เพื่อเสริมความรู้เรื่องพันธุ์พฤกษาแก่ผู้สนใจ

 

ด้านการพัฒนาบุคลากร

       การที่มูลนิธิหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ธรรมเพื่อเยาวชน และศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น ที่ได้พัฒนาเติบโตมาพอสมควรและได้รับการยอมรับเชื่อถือจากหน่วยงานต่าง ๆ นั้น เป็นเพราะมีกลุ่มที่เป็นคณะศิษยานุศิษย์ผู้ศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ได้เสียสละเวลาเข้ามาช่วยเหลือกิจการทางด้านต่าง ๆ ของศูนย์อย่างสม่ำเสมอ ทั้งทางด้านนโยบาย การบริการประสานงาน การจัดการเตรียมและทำอาหาร ตลอดจนด้านการดูแลสถานที่ และโดยเฉพาะด้านวิทยากร ทางศูนย์ได้มีวิทยากรประจำฝ่ายฆราวาส ที่ได้สละเวลาอันมีค่าของท่านเข้ามาช่วยงานอย่างเข้มแข็ง

       พระครูสมุห์ธีรวัฒน์ ฐานุตฺตโร ได้ตระหนักถึงคุณค่าในการพัฒนาให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการอบรมและการปฏิบัติธรรม ทั้งนี้ก็เพื่อให้การอบรมแก่ผู้สนใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวหน้า และเป็นแบบอย่างเดียวกัน สอดคล้องกับแนวทางสายเอกแห่งการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน คือการเจริญสติปัฏฐาน ๔ มาโดยตลอด

       ดังนั้น เมื่อต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๔๒ หลวงพ่อได้มีความเมตตากรุณาต่อคณะกรรมการเป็นอย่างมากด้วยการกำหนดโครงการอบรมพัฒนาวิทยากรและกรรมการจากศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ที่วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี เป็นเวลา ๖ วัน

       หลวงพ่อได้ขึ้นกล่าวให้โอวาท สอนกรรมฐาน และกำหนดเวลาให้ทำการฝึกกรรมฐานอย่างเข้มงวด โดยแบ่งช่วงการยืนเดินและนั่งนานอย่างละ ๓ ชั่วโมง ติดต่อกัน เพื่อฝึกสติและจิตให้เข้มแข็ง อดทน เป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนั้นต่างก็ซาบซึ้งในความเมตตากรุณาของหลวงพ่อ นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งอย่างประมาณค่ามิได้ อันจะเป็นพื้นฐานในการกำหนด และปรับปรุงหลักสูตรในการสอนกรรมฐานที่มีประสิทธิภาพให้มากขึ้นในอนาคต

       ตลอดเวลาระยะเวลาของการอบรม ผู้ปฏิบัติทุกท่านได้ตั้งใจปฏิบัติและอดทนด้วยดี จนหลวงพ่อได้กล่าวชื่นชมด้วยความยินดี และหลวงพ่อได้แสดงความรู้สึกดีใจ และภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่ได้ดำเนินโครงการนี้ และฝากความหวังไว้กับวิทยากร และกรรมการ ที่มาปฏิบัติในครั้งนั้น ที่จะนำคำสอน และแนวทางการปฏิบัติของหลวงพ่อไปเผยแผ่อย่างเป็นระเบียบแบบแผนที่ดี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันต่อไป

 

บทส่งท้าย

       มูลนิธิหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ธรรมเพื่อเยาวชน ได้ตระหนักดีว่า สังคมของเรากำลังพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทุก ๆ ทาง ทุกเวลา มีทั้งทางที่ดีและทางที่ไม่ดี หากผู้ใหญ่ได้เล็งเห็นความเป็นจริงว่าการพัฒนาด้านต่าง ๆ เป็นค่านิยมทางด้านวัตถุมากจนเกินไป ก็น่าจะหันมาให้ความสนใจการปลูกฝังค่านิยมทางจิตที่ประเสริฐแก่เยาวชนของชาติกันได้แล้ว

       บนเส้นทางแห่งการพัฒนาคนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชสุทธิญาณมงคล ได้ก้าวมาไกลมากพอที่จะเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและทรงคุณค่า โดยเฉพาะการสอนเยาวชนให้รู้บุญที่แท้ ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ฝึกความสำนึกละอายใจในการทำบาปและอกุศลกรรมทั้งมวล

       และตอนนี้คงเหลื่อแต่การร่วมเป็นแรงกาย แรงใจ สานต่อแนวมโนปณิธานที่ดีงาม และเป็นมรรคผลนี้ให้ยั่งยืนยาวนานในสังคม จึงขอกราบเรียนเชิญ พ่อแม่พี่น้องญาติธรรมที่เคารพรักทุกท่าน เข้าร่วมพัฒนา รักษาศรัทธา แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องแห่งพุทธธรรมนี้ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

       พุทธธรรมที่ดีเลิศ ประเสริฐเพียงไร จะไม่รู้รสชาติแน่หากไม่มาสัมผัสปฏิบัติด้วยตัวเอง โปรดได้โน้มน้าวจิตท่าน อธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขออำนาจช่วยชีวิตให้ทุก ๆ ท่านมากด้วยบุญกุศล พบกับสิ่งที่ดี มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคาพยาธิ พบโอกาสได้ปฏิบัติธรรมด้วยขณะสติจิตสมบูรณ์ พบทางแห่งมรรคและผล เพื่อพระนิพพานในอนาคตกาลข้างหน้าด้วยเทอญ.

 

ธนวัฒน์ จิรวุฒิเศรษฐ์

กรรมการเลขานุการมูลนิธิฯ