วิทยากรประจำศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ขอนแก่น

V13003

 

๑.  อาจารย์เพ็ญศรี ศรีจินดา

เริ่มรับราชการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ที่โรงเรียนบ้านโนนชัย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มีผลงานทางวิชาการด้านการเขียนแผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ ๒ ระดับ ๗ อาจารย์เพ็ญศรี ศรีจินดา ได้เปลี่ยนมาสอนวิชาพระพุทธศาสนา เมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๙ จนถึงปัจจุบัน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูผู้สอนจริยธรรมดีเด่นของกรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดขอนแก่น เมื่อปี ๒๕๔๑

อาจารย์เพ็ญศรี ศรีจินดา มีความสนใจในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ก่อนจะปวารณาตัวรับใช้งานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ได้ปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันมาแล้วถึง ๕ ครั้ง ๆ ละ ๗ วัน ในชีวิตประจำวันก็ปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งที่บ้าน ที่ศูนย์ฯ และที่วัด นอกจากนี้ยังได้ช่วยงานอบรมเผยแผ่งานพระพุทธศาสนา ทั้งยังได้ดำเนินโครงการนำนักเรียนเข้าค่ายอบรมปฏิบัติธรรมต่อเนื่องถึง ๕ ปี

ปัจจุบันอาจารย์เพ็ญศรี ศรีจินดา สอนที่โรงเรียนสนามบิน รับผิดชอบงานของศูนย์เวฬุวัน ด้นการอบรมผู้ปฏิบัติธรรมตามโครงการอบรมของโรงเรียนภูธร ๔ จังหวัดขอนแก่น ของกรมตำรวจ กรมสามัญศึกษา กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ และโครงการที่หน่วยงานต่าง ๆ ส่งเข้าอบรมที่ศูนย์เวฬุวัน

 

๒.  อาจารย์ยุพิน แหวนคุณ

เป็นข้าราชการบำนาญ สังกัดสามัญศึกษาจังหวัดมหาสารคาม เคยสอนที่โรงเรียนบรบือวิทยาคาร โรงเรียนวัดบ้านหนองอิตื้อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

อาจารย์ยุพิน แหวนคุณ เริ่มปฏิบัติธรรมครั้งแรก เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๓๔ เป็นครูสอนจริยธรรม สอนพระพุทธศาสนา โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ช่วยงานอบรมปฏิบัติธรรมที่วัดขวัญเมื่อระบือธรรม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ ถึงปี ๒๕๔๑ นอกจากนี้ยังได้ช่วยงานอบรมเผยแผ่งานพระพุทธศาสนา ทั้งยังได้ดำเนินโครงการนำนักเรียนเข้าค่ายอบรมปฏิบัติธรรมต่อเนื่องถึง ๕ ปี

ปัจจุบันอาจารย์ยุพิน แหวนคุณ รับผิดชอบของศูนย์เวฬุวัน ด้านอบรมผู้ปฏิบัติธรรมตามโครงการอบรมของโรงเรียนภูธร ๔ จังหวัดขอนแก่นของกรมตำรวจ กรมการศาสนา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และโครงการที่หน่วยงานต่าง ๆ ส่งเข้าอบรมที่ศูนย์เวฬุวัน

 

๓.  อาจารย์รัตติกร สาสิมมา

รับราชการครั้งแรกเมื่อ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๕ ที่โรงเรียนศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ได้ย้ายไปสอนที่โรงเรียนอื่น ๆ อีก ๓ โรงเรียน ในจังหวัดขอนแก่น สอนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นครูผู้สอนจริยศึกษาดีเด่น ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการประจำจังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๔๑ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนชุมชนภูเวียง สอนวิชาภาษาไทย

อาจารย์รัตติกร สาสิมมา เข้าปฏิบัติธรรมครั้งแรกปี ๒๕๓๖ ที่วัดอัมพวัน และได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ครั้งละ ๗ วัน รวมทั้งได้เข้าปฏิบัติธรรมที่ศูนย์เวฬุวันด้วย ครั้งละ ๓ วันบ้าง ๕ วันบ้าง ปลายปี ๒๕๓๗ พระครูสมุห์ธีรวัฒน์ ฐานุตฺตโร ได้ให้มาช่วยงานอบรมปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ฯ จนถึงปัจจุบัน เป็นวิทยากร ได้นำคณะแม่บ้าน และผู้สนใจใฝ่ในธรรมเข้าปฏิบัติธรรม เสนอโครงการนำคณะครูเข้าปฏิบัติกรรมฐานด้วย

ปัจจุบันอาจารย์รัตติกร สาสิมมา รับผิดชอบงานศูนย์เวฬุวัน เป็นวิทยากรให้การอบรมคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ จากสังกัดต่าง ๆ จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งคณะนักเรียนและผู้สนใจทั่ว ๆ ไปด้วย

 

๔.  อาจารย์ประดิษฐ์ รัตนวิสุทธิพันธุ์

เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทั้งทางโลกและทางธรรม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฝ่ายธรรมเรียนสำเร็จนักธรรมเอก เปรียญ ๕ ประโยค ขณะเป็นพระภิกษุเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส เป็นอาจารย์ใหญ่และสอนพระปริยัติธรรม รวมเวลา ๑๐ ปี เป็นพระธรรมกถึกแสดงธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขต ๑๙ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางบางจังหวัด เป็นเวลาถึง ๑๐ ปี ภายหลังลาสิกขาสอบบรรจุเข้ารับราชการครู โรงเรียนบ้านศรีสุข อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ ๗

อาจารย์ประดิษฐ์ รัตนวิสุทธิ์พันธุ์ ทำหน้าที่พิธีกรทางศาสนาและอื่น ๆ เป็นเวลา ๒๖ ปี ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่น ลำดับที่ ๑ ด้านวินัยและจริยศึกษาของกลุ่มโรงเรียนท่าพระ และจาก สปอ., สปจ.ขอนแก่น ถึง ๕ ครั้ง ทั้งยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรพิเศษในโครงการพัฒนาเยาวชน-บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาจารย์ประดิษฐ์ รับผิดชอบงานของศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน เป็นวิทยากรพิเศษ และวิทยากรในโครงการพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดขอนแก่น

นอกจากนี้อาจารย์ประดิษฐ์ รัตนวิสุทธิพันธุ์ ยังมีหน้าที่พิเศษอื่น ๆ อีก คือ

·     เป็นกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ (กปอ.) สปอ.เมืองขอนแก่น

·     เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศาสนา (ศาสนาจังหวัด) ๒ สมัย จนถึงปัจจุบัน

·     เป็นกรรมการโรงเรียนท่าพระวิทยายน และกรรมการโรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา กลุ่มท่าพระ สปอ.เมืองขอนแก่น

 

๕.  อาจารย์สายยุทธ รัตนวิสุทธิพันธุ์

สำเร็จปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ วิชาเอกโภชนาการชุมชน จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๑๘ ที่โรงเรียนบ้านใหญ่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา

อาจารย์สายยุทธ รัตนวิสุทธิพันธุ์ เข้าปฏิบัติธรรมครั้งละ ๗ วัน รวม ๙ ครั้ง (ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันขอนแก่น ๖ ครั้ง ที่วัดอัมพวัน สิงห์บุรี ๓ ครั้ง) และที่ยุวพุทธกสมาคมแห่งประเทศไทย หลักสูตรวิปัสสนานานาชาติ ๓ วัน อีก ๑ ครั้ง รวม ๑๐ ครั้ง

อาจารย์สายยุทธ รัตนวิสุทธิพันธุ์ ได้รับเกียรติบัตรจากทางโรงเรียนให้เป็นวิทยากรอบรมจริยธรรมดีเด่น และเกียรติบัตรจากโรงเรียนท่าพระวิทยายน ให้เป็นคุณแม่ตัวอย่าง ปีการศึกษา ๒๕๔๑ เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น และเป็นวิทยากรหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๔ ขอนแก่น และทุกหลักสูตรของกรมตำรวจ

งานที่อาจารย์สายยุทธ รัตนวิสุทธิพันธุ์ รับผิดชอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน คือเป็นวิทยากรประจำ และดูแลพยาบาลผู้เข้าปฏิบัติธรรม..