คำสดุดีประกาศเกียรติคุณ

พระครูสมุห์ธีรวัฒน์ ฐานุตฺตโร

นักปฏิบัติธรรมผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ด้วยแสงธรรม

V13004

 

        

            พระครูสมุห์ธีรวัฒน์ ฐานุตฺตโร เดิมชื่อ นายธีรวัฒน์ มัชฌิมา เกิดเมื่อวันพุธ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีจอ ตรงกับวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๑๓ บิดามารดาชื่อ นายทองล้วน – นางเฉลียว มัชฌิมา ณ บ้านเลขที่ ๒๗ หมู่ที่ ๑๑ บ้านทัน ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

       สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ แล้วได้เข้าศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ หลังจากนั้นจึงออกไปประกอบอาชีพอยู่ระยะหนึ่ง

       จนปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเข้ารับการอุปสมบทเป็น พระภิกษุธีรวัฒน์ ฐานุตฺตโร เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๓๕ ณ พระอุโบสถ วัดอัมพวัน ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีพระเดชพระคุณพระราชสุทธิญาณมงคลเป็นพระอุปัชฌาย์

       นับจากที่ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์แล้ว ท่านได้ปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์อย่างเข้มงวดจริงจัง ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และขยันหมั่นเพียรรับใช้พระเดชพระคุณอุปัชฌาย์ในทุก ๆ ด้าน จนเป็นที่ไว้วางใจจากพระเดชพระคุณพระราชสุทธิญาณมงคลเป็นอย่างยิ่ง จึงแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ มาจนปัจจุบัน

       ในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน นับว่าเป็นงานใหญ่และท้าทายความสามารถของท่านเป็นอย่างยิ่ง เพราะท่านยังเป็นพระหนุ่ม อายุเพียง ๒๘ ปี พรรษา ๗ เท่านั้น แต่ต้องมารับภาระงานบริหารในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่การสร้างวัด การปกครองสงฆ์ การอบรมปฏิบัติธรรม การสาธารณูปการ และการเผยแผ่พุทธธรรม ตลอดจนงานพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันแห่งนี้ สู่อนาคตที่รุ่งเรืองในธรรมเพื่อเป็นที่พึ่ง เป็นสรณะแก่ผู้กันดารโดยทั่วไปด้วย

       แม้งานจะหนักและท้าทาย แต่ด้วยปัญญาธรรม ความสามารถ และวิริยะศรัทธาแรงกล้าของท่าน ทำให้งานในศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันเจริญก้าวหน้าเป็นไปด้วยดี พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชสุทธิญาณมงคลจึงให้กำลังใจ โดยแต่งตั้งเป็นพระครูในฐานานุกรมของท่าน ที่ พระครูสมุห์ธีรวัฒน์ ฐานุตฺตโร ซึ่งได้ประกอบพิธีมอบประกาศนียบัตรพัดยศไปเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑

       ห้าปีนับแต่สร้างสำนักปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันจากปี ๒๕๓๗ มาถึงปัจจุบัน ได้ยึดแนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของวัดอัมพวัน ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ของพระเดชพระคุณพระราชสุทธิญาณมงคลทุกประการ และด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จึงก่อให้เกิดศรัทธากับนักปฏิบัติธรรมโดยทั่วไป ทั้งพ่อค้า ประชาชน บริษัท ห้างร้าน สถานศึกษา และส่วนราชการ ได้ส่งบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ เข้าอบรมปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันแห่งนี้มาแล้วถึง ๒๙,๐๐๐ คน ส่งผลให้ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ต้องก่อสร้างสาธารณูปการต่าง ๆ ไว้ร้องรับถึง ๕๐ รายการ คิดเป็นมูลค่า ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งหมดล้วนแต่เกิดจากแรงศรัทธาในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของสำนักปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน และการบริหารจัดการด้วยแสงธรรมของพระครูสมุห์ธีรวัฒน์ ฐานุตฺตโร ทั้งสิ้น

       คณะกรรมการสรรหาบุคคลตัวอย่างแห่งชุมชน โรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชการ และมูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์ เห็นว่า พระครูสมุห์ธีรวัฒน์ ฐานุตฺตโร เป็นนักปฏิบัติผู้มุ่งพัฒนาคนด้วยธรรมะ ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติตามอุดมการณ์อย่างมั่นคง ที่ว่า

       “การศึกษาไม่ใช่ส่วนหนึ่งของชีวิต แต่ชีวิตทั้งชีวิตคือส่วนหนึ่งของการศึกษา”

       “ทุกข์ คือ สภาวะทั่ว ๆ ไป หรือ ปัญหา”

       “สมุหทัย คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์”

       “นิโรธ คือ วิธีการแก้ทุกข์”

       “มรรค คือ การลงมือปฏิบัติให้พ้นทุกข์”

       พระครูสมุห์ธีรวัฒน์ ฐานุตฺตโร มีผลงานปรากฏเป็นประโยชน์แก่มวลชน มีกลิ่นของศีลและศรัทธาขจรขจายสู่พุทธศาสนิกชนทั่วไป

       จึงมีมติให้สดุดีประกาศเกียรติคุณ พระครูสมุห์ธีรวัฒน์ ฐานุตฺตโร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นบุคคลตัวอย่างแห่งชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป..