พระครูสมุห์ธีรวัฒน์ ฐานุตฺตโร รับรางวัลพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร

ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ๒๕๔๓

V14001

 

ที่มา

       ด้วยคณะการรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๔๓ ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมยกย่องสรรเสริญคุณความดีและประกาศเกียรติคุณ บุคคลที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาให้ปรากฏแก่พุทธศาสนิกชน โดยทั่วไป เพื่อให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่สังคมและเยาวชนของชาติ และเพื่อเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรสืบไป คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ได้แบ่งการคัดเลือกออกเป็น ๙ ประเภท คือ

๑.   ส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา

๒.  การศึกษาสงเคราะห์

๓.  ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศและต่างประเทศ

๔.  ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและการส่งเคราะห์ประชาชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

๕.  ส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์

๖.   ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา

๗.  สมาคม องค์การ มูลนิธิ สถาบัน และหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

๘.  สื่อมวลชนที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

๙.  ผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา

 

ทางคณะกรรมการฯ ได้จัดการให้มีการประชุมมาเป็นลำดับ และได้ดำเนินการคัดเลือกโดยจัดทำหนังสือขอความร่วมมือมายังผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะเขต ผู้อำนวยการเขต คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหน่วยงานต่าง ๆ ให้ดำเนินการคัดเลือกเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ปรากฏว่ามีจังหวัด เขต ผู้อำนวยการเขต คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล จำนวน ๔๙๖ ราย และคณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาขึ้น เพื่อกลั่นกรองเบื้องต้น คณะอนุกรรมการกลั่นกรองได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาข้อมูล ประวัติ ผลงานในประเภท และสาขาที่เสนอ แล้วนำเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาตัดสิน ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๔๓ จำนวน ๑๖๔ ราย แยกเป็นบรรพชิต ๙๓ รูป คฤหัสถ์ ๕๘ คน และประเภทสมาคม องค์การ มูลนิธิ และหน่วยงาน ๑๓ แห่ง

 

รางวัลพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร

       เป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดที่พิจารณามอบให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งได้ผ่านการเสนอชื่อการพิจารณาคัดเลือกกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการ และการอนุมัติจากคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือก ในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาแล้ว ผู้ควรได้รับรางวัลจะได้รับพระราชทานเสมาธรรมจักรพร้อมด้วยใบประกาศเกียรติคุณ และเข็มผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จฯเป็นองค์ประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นประจำทุกปี สืบเนื่องมาแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ถึงปัจจุบัน

       บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือก จะมีสิทธิ์ไดรับพระราชทานรางวัลเกียรติยศนี้ เพียงครั้งเดียว เพราะถือว่าสูงสุดในชีวิตแล้ว หลักเกณฑ์ทั่วไปและคุณสมบัติผู้ทำคุณประโยชน์ดังนี้

๑.   เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาตามประเภทที่กำหนดประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยมีผลงานเป็นที่ยอมรับและปรากฏดีเด่น

๒.  มีประวัติและผลงานเป็นที่ยอมรับและปรากฏผลดีในด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน โดยมีกิจกรรมต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี ทั้งนี้ตามประเภทและสาขาที่คณะกรรมการกำหนด

๓.  เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม มีความประพฤติดีงาม เป็นที่ยอมรับศรัทธาเลื่อมใส แก่บุคคลใกล้ชิดและบุคคลที่รู้จักโดยทั่วไป

 

รางวัลประเภทส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสงเคราะห์ประชาชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สาขาการส่งเสริมผู้ปฏิบัติธรรม

       เป็นการแสดงบทบาทของวัดหรือพระสงฆ์ในการปฏิบัติธรรมของประชาชนอย่างเป็นกลุ่ม เป็นกิจลักษณะโดยมเฉพาะมุ่งถึงสำนักปฏิบัติธรรมทั้งสมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน มิได้หมายถึงการเทศนาหรือบรรยายธรรมตามปกติของพระสงฆ์โดยทั่วไป

       การพิจารณาจะกระทำในด้าน

·     กิจกรรมดำเนินงานฯ ของศูนย์ หรือสำนักปฏิบัติธรรมนั้นฯ รูปแบบและระบบในการจัดกิจกรรม ระยะเวลาและความต่อเนื่อง

·     ปัจจัยที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมอันเป็นสัปปายะอื่น ๆ เช่น อาคารสถานที่ อาณาบริเวณที่ร่มรื่นเงียบสงบ

·     คุณภาพและปริมาณของผู้สอนผู้เรียน ผลประโยชน์ที่สังคมและพระพุทธศาสนาได้รับ

·     งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน

รางวัลอาจมอบให้แก่สถานปฏิบัติธรรม ในฐานะองค์กรหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งอาจเป็นวัด สำนักสงฆ์ หรือนิติบุคคล และองค์กรอื่น ๆ ก็ได้ อาจมอบแก่พระสงฆ์ หรือ คฤหัสถ์ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานก็ได้แล้วแต่กรณี

 

พระคุณสมุห์ธีรวัฒน์ ฐานุตฺตโร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

       พระครูสมุห์ธีรวัฒน์ ฐานุตฺตโร (นามสกุล มัชฌิมา) อายุ ๒๙ พรรษา ๗ วุฒิ น.ธ.เอก, ปวช. สังกัดวัดอัมพวัน ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

       ท่านเป็นพระสงฆ์รุ่นใหม่ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระเถระ และเอาใจใส่ในการส่งเสริมผู้ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ถึงปัจจุบัน ท่านได้จัดอบรมพัฒนาจิตเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษา รวม ๒๒๕ หน่วยงาน จำนวน ๓๓,๐๒๙ คน ประชาชน ๑๐,๒๔๐ คน รวม ๔๓,๒๖๙ คน จัดสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น อาคารปฏิบัติธรรม ที่พัก ห้องน้ำห้องสุขา เป็นต้น สิ้นค่าใช้จ่ายประมาณ ๒๑ ล้านบาท จนท่านได้รับโล่บุคคลตัวอย่าง โล่บุคคลมีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพย์ติด จึงนับได้ว่าท่านเป็นผู้สมควรที่จะได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่ง..