โครงการพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชา

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น

V14003

 

       ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป จัดโครงการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชา ขึ้นระหว่างปี ๒๕๔๑ – ๒๕๔๒ ซึ่งมีโครงการเด่นหลายโครงการดังนี้

 

โครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

       พระครูสมุห์ธีรวัฒน์ ฐานุตฺตโร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากพระราชสุทธิญาณมงคล ให้นำพระสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขึ้น โดยมีผู้แทนคณะผู้ปฏิบัติธรรมกล่าว อาศิรวาท และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บทพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ถวายเป็นพระราชกุศลตามลำดับ นอกจากนี้อุบาสกอุบาสิกา ประชาชนทั่วไปยังได้บริจาคปัจจัยเพื่อถวายสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาต่อไปด้วย ซึ่งโครงการนี้ จัดทำทุกวันที่ ๕ ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ – ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

 

โครงการพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชา

       สำนักงานศึกษาขอนแก่น และสำนักงานสามัญศึกษาขอนแก่น (สศจ.) ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชาขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา โดยจัดให้ ครู อาจารย์ ในสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น เข้ารับการอบรมทั้งหมด ๒๐ รุ่น และได้ดำเนินการไปแล้ว ๕ รุ่นคือ

รุ่นที่ ๑ เป็นหลักสูตรของผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๒๐๐ คน ดำเนินการในระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๒

รุ่นที่ ๒ – เป็นหลักสูตรของครูผู้สอน จำนวน ๓๑๙ คน ดำเนินการในระหว่าง วันที่ ๒๐ – ๒๗ กันยายน, ๑๐ – ๑๗ ตุลาคม และ ๒๐ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๒

รุ่นที่ ๕ เป็นหลักสูตรของผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๙๒ คน ดำเนินการในระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๒

       ซึ่งทุกรุ่น ได้ดำเนินกิจกรรมทั้งทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ระเบียบการปฏิบัติ และวิธีสอน เพื่อนำไปถ่ายทอดแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

 

โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

       โรงเรียนตำรวจภูธร ๔ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๗๒ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

       โครงการต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นโครงการเด่นของศูนย์ที่ได้ดำเนินการมา และยังมีโครงการอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ปฏิบัติเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสังคมต่อไป