โครงการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหม่

 

V14004

 

        

            เนื่องจาก “ศาลาสุทธิญาณมงคล” ศาลาปฏิบัติธรรมของศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ซึ่งเป็นศาลา ๒ ชั้น ขณะนี้ความจำเป็นในการใช้งานด้านส่งเสริมพัฒนาจิต และงานพิธีทางศาสนามีมากขึ้น ทำให้สถานที่ไม่เพียงพอ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชสุทธิญาณมงคล เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน จึงประสงค์จะให้สร้างศาลาชั้นเดียวขนาดใหญ่ พอที่จะรองรับญาติโยมได้ประมาณ ๓,๐๐๐ คน ทั้งนี้ รศ.วีรวรรณ ศีติสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ อาจารย์วิวัฒน์ วอทอง มีศรัทธาแรงกล้า ช่วยออกแบบให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

       การสร้างศาลาหลังนี้จะสำเร็จได้ก็ด้วยอาศัยกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์จากผู้มีจิตศรัทธาที่จะให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ เป็นรูปเป็นร่าง บรรลุวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างพัฒนาบุคคลให้สนใจใฝ่ในการสร้างความดี

       เป็นที่น่ายินดีที่ในปัจจุบันมีกลุ่มนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการของหน่วยงานต่าง ๆ และบุคคลทั่วไป ตระหนักถึงประโยชน์ของกาฝึกสมาธิอันเป็นการเสริมสร้างพลังจิตให้เข้มแข็ง มีสติปัญญาและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข อันจะเป็นหนทางนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง และความสำเร็จในอนาคต การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ปรารภอยู่เสมอว่า เป็นการสร้างมหากุศลสูงสุดให้ตนเอง และยังส่งผลดีให้กับบุคคลผู้มีพระคุณรอบข้างอีกด้วย

       ในการนี้ ดร.มังกร และ ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ มีจิตศรัทธาถวายปัจจัยเริ่มต้นสำหรับการก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และยังได้ปัจจัยสมทบจากการทอดกฐินในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ อีก ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นปัจจัยทั้งหมดสำหรับการก่อสร้างศาลาในขณะนี้เป็นจำนวนเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่าน ร่วมบริจาคทรัพย์สมทบทุนก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหม่ ให้เป็นสถานที่สัปปายะสำหรับผู้ที่ต้องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน อันจะเป็นมหากุศลยิ่งใหญ่ต่อไป..