โครงการแสงธรรมนำชีวิต ประจำปี ๒๕๔๓

 

V14005

 

            ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ นี้ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาจิต ซึ่งเป็นโครงการหลักประจำปี ที่จัดให้มีขึ้นทุกปี โดยให้ชื่อโครงการนี้ว่า “โครงการแสงธรรมนำชีวิต”

โครงการนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบันรวมเป็น ๓ รุ่น คือ รุ่นพิเศษ, รุ่นที่ ๑/๒๕๔๑, รุ่นที่ ๒/๒๕๔๒ และในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ได้จัดให้มีการอบรมขึ้นเป็นพิเศษอีก ๒ รุ่นคือ

๑.   โครงการแสงธรรมนำชีวิตสำหรับเยาวชน รุ่นที่ ๓/๒๕๔๓ ซึ่งรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นเยาวชนชาย-หญิง อายุระหว่าง ๑๒ – ๒๐ ปี เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ ๘ – ๑๔ เมษายน ๒๕๔๓ รับสมัครจำนวน ๒๐๐ คน

๒.   โครงการแสงธรรมนำชีวิตสำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ ๑/๒๕๔๓ ซึ่งเป็นรุ่นแรกที่รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นประชาชนทั่วไปชาย-หญิง อายุ ๒๐ ปีขึ้นไป เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๓ เมษายน ๒๕๔๓ จำนวน ๑๕๐ คน

 

ทั้งสองโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าสมัคร และค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ได้รับการตอบรับจากเยาวชนและประชาชนผู้ให้ความสนใจ ได้มาสมัครและเข้ารับการอบรมตามโครงการเป็นจำนวนมาก

การจัดกิจกรรมจะมุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ให้ผู้รับการอบรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในการฝึกอบรมพัฒนาจิต ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามหลักสติปัฏฐาน ๔ และวิทยากรที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์จากภายนอก มาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ การแก้ปัญหายาเสพย์ติด การทดแทนคุณบิดามารดา เป็นต้น

ผลที่ได้รับจากการอบรม “โครงการแสงธรรมนำชีวิต” สรุปได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ทีได้ไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียน การทำงาน ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนา เชื่อถือในกฎแห่งกรรม รู้ซึ้งถึงความกตัญญูต่อมารดาบิดา ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณ และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี..