ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น

 

V14006

 

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติขึ้น วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ ให้เป็นคนเก่ง คนดี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชน อันเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๘ และเนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งของปวงชนชาวไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในปี ๒๕๔๒ จึงถือวโรกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ ดำเนินการตามโครงการ โดยให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์พัฒนาจิต เฉลิมพระเกียรติ

 

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดขอนแก่น ได้รับการจัดตั้งขึ้น และได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดย ดร.สุรัตน์ ศิลปอนันต์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๒ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน (สาขาวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี) ภายใต้ “มูลนิธิหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ธรรมเพื่อเยาวชน” ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเนินทอง ตำบลบ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีพระครูสมุห์ธีรวัฒน์ ฐานุตฺตโร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน เป็นผู้รับใบจัดตั้งศูนย์ ณ พุทธมณฑล จากสมเด็จพระพุฒาจารยเกียว อุปเสนโน เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม..