"อตฺถิราคสุตฺต" สํยุตตนิกาย นิทานวรรค นิทานสังยุตต มหาวรรค ข้อ ๖๔ (ฉบับฉัฏฐสังคายนา)

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
team9
team10
team11
team12
team12
team12
team12