ข้อแตกต่างระหว่างอัตถุทธารนัย กับ อัตถุททาระ

อัตถุทธารนัย จะต้องมาคู่กับ อัตถุทเทสะ เสมอ. และจะพบในอรรถกถาและฏีกาเท่านั้นเพราะเป็นวิธีการที่จะวินิจฉัยความหมายของศัพท์นั้นๆ ในสังวัณเณตัพพะ (บทตั้งที่จะนำมาอธิบาย).

ส่วนอัตถุทธาระ จะพบในคัมภีร์ไวยากรณ์เป็นต้นที่รวบรวมความหมายต่างๆของศัพท์นั้นๆไว้ในที่เดียวกัน โดยไม่วินิจฉัย เพราะไม่มีสังวัณเณตัพพะ.

 

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
team9
team10
team11
team12
team12
team12
team12