ข้อแตกต่างระหว่างอัตถุทธารนัย กับ อัตถุททาระ

อัตถุทธารนัย จะต้องมาคู่กับ อัตถุทเทสะ เสมอ. และจะพบในอรรถกถาและฏีกาเท่านั้นเพราะเป็นวิธีการที่จะวินิจฉัยความหมายของศัพท์นั้นๆ ในสังวัณเณตัพพะ (บทตั้งที่จะนำมาอธิบาย).

ส่วนอัตถุทธาระ จะพบในคัมภีร์ไวยากรณ์เป็นต้นที่รวบรวมความหมายต่างๆของศัพท์นั้นๆไว้ในที่เดียวกัน โดยไม่วินิจฉัย เพราะไม่มีสังวัณเณตัพพะ.