รายการพระอภิธรรมวัดโพธิ์

โดยอาจารย์สมไชย รากโพธิ

มูลนิธิพระอภิธรรมวัดเชตุพนฯ

ที่มาข้อมูล: http://www.archive.org/

 

ชื่อเรื่อง (โปรดเลือกรายการที่ต้องการฟัง ๑ – ๓๖ ที่หน้าต่าง MP3 ด้านล่าง)

ชื่อชุด : อภิธัมมัตถสังคหะ / ปริเฉจที่ ๑ / จิตตสังคหะ () อโสภณจิต ๓๐

. ปฐมสังคายนา

 

. วิธีการทำปฐมสังคายนา

 

. พึงทำศรัทธาและศีลให้เป็นอุปนิสัย

 

. ทรงแสดงธรรมให้เหมาะกับผู้ฟัง

 

. รัตนะ ๓ ประการ

 

. การสังคายนาครั้งที่ ๓

 

. ประวัติพระอนุรุธาจารย์

 

. ความหมายของพระอภิธรรม

 

. ธรรมะมีความหมาย ๑๔ อย่าง

 

๑๐. ความหมายของอภิธัมมัตถสังคหะ

 

๑๑. อธิบายในปณามคาถา

 

๑๒. อภิธรรม ๙ ปริเฉจมีอะไรบ้าง

 

๑๓. อธิบายในคาถาที่ ๒

 

๑๔. สมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะ

 

๑๕. การจำแนกจิต ๘๙ โดยภูมิ

 

๑๖. อธิบายในอกุศลจิต ๑๒

 

๑๗. การศึกษาพระอภิธรรมมีประโยชน์อย่างไร

 

๑๘. เจริญเมตตาแก้ความโกรธได้อย่างไร

 

๑๙. โลภมูลจิต ๘

 

๒๐.เหตุที่ทำให้โลภจิตเกิด

 

๒๑. สิ่งที่ได้โดยยาก ๔ ประการ

 

๒๒.เหตุที่ทำให้โลภจิตเกิดพร้อมอุเบกขา

 

๒๓. อธิบายพระโอวาทปาติโมกข์

 

๒๔. อาการเกิดขึ้นแห่งโลภมูลจิต ๘

 

๒๕. อธิบายในโลภมูลจิตดวงที่ ๕

 

๒๖. โทสมูลจิต ๒

 

๒๗. เหตุที่ทำให้โทสะเกิด

 

๒๘. วิธีระงับความโกรธ

 

๒๙. โมหมูลจิต ๒

 

๓๐. เหตุให้เกิดวิจิกิจฉาและอุทธัจจะ

 

๓๑. การให้ผลของอกุศลจิต ๑๒

 

๓๒. อกุศลมูล ๓ ให้อกุศลกรรมบถ ๑๐ สำเร็จได้อย่างไร?

 

๓๓.การเกิดขึ้นของจักษุวิญญาณเป็นต้น

 

๓๔.สัมปฏิจฉนจิตรับอารมณ์อย่างไร?

 

๓๕. อเหตุกกริยาจิต ๓

 

๓๖. อะไรเป็นเหตุให้อเหตุกจิต ๑๘ เกิด?