แสดงโดย

พระอาจารย์มหาสมปอง มุทิโต

ประธานสงฆ์วัดป่าวิหารธรรม วัดป่ามะขาม บ้านศรีวิราช

.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี,

 https://www.facebook.com/sompong.mac

ชื่อเรื่อง (โปรดเลือกรายการที่ต้องการรับฟัง ๑- ๒๒ ที่หน้าต่าง mp3 player )

ชื่อชุด: ธรรมบรรยาย ชุดที่ ๑

. อัปปมาทกถา

 

. เจ้าลิจฉวี

 

. ๔๕ พรรษาขอวพระพุทธเจ้า

 

. พระพุทธคุณ

 

. กรรม

 

. สติสัมปชัญญะ

 

. พระเจ้ากัฏฐวาหนะ

 

. ทานวัตถุ ๑๐ ประการ

 

. วิบากกรรม ()

 

๑๐. วิบากกรรม ()

 

๑๑. อาชาไนย ()

 

๑๒. อาชาไนย ()

 

๑๓. โอวาทปาติโมกข์ ()

 

๑๔. โอวาทปาติโมกข์ ()

 

๑๕. กายานุปัสสนา

 

๑๖. เวทนานุปัสสนา ()

 

๑๗. เวทนานุปัสสนา ()

 

๑๘. จิตตานุปัสสนา ()

พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

๒๙. จิตตานุปัสสนา ()

พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

๒๐. ธัมมานุปัสสนา ()

 

๒๑. ธัมมานุปัสสนา ()

 

๒๒. เนกขัมมกถา