มาฆปูชากถา”

โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

(และผู้ทรงคุณวุฒิ)

วัดจากแดง

.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

เว็บไชต์: http://www.watchakdaeng.com/

 

ชื่อเรื่อง (โปรดเลือกรายการที่ต้องการฟัง 1–8 ที่หน้าต่าง MP3 ด้านล่าง)

ชื่อชุด : วันมาฆบูชา

1. เพลงมาฆบูชา

 

2. โอวาทปาติโมกข์ 1

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

3. โอวาทปาติโมกข์ 2

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

4. โอวาทปาติโมกขกถา 1

พระธรรมเมธาภรณ์

5. โอวาทปาติโมกขกถา 2

พระธรรมเมธาภรณ์

6. โอวาทปาติโมกข์ 1

พระมหาสมปอง มุทิโต

7. โอวาทปาติโมกข์ 2

พระมหาสมปอง มุทิโต

8. เมตตาภาวนา

(ธรรมคีตะ)