เทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์

โดย อ.สมไชย รากโพธิ

มูลนิธิพระอภิธรรมวัดพระเชตุพน ฯ (วัดโพธิ์ - ท่าเตียน กรุงเทพมหานคร)

รายการ อภิธรรมพาที เอ.เอ็ม. ๑๑๔๓

. - . ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.

ชื่อเรื่อง (โปรดเลือกรายการที่ต้องการฟัง ๑–๑๓ ที่หน้าต่าง MP3 ด้านบน)

ชื่อชุด : เทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาก ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๑ ทสพร

๑๙ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๒ หิมพานต์

๒๗ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๓ ทาน

๒๐๙ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๔ วนปเวสน์

๕๗ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๕ ชูชก

๗๙ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๖ จุลพน

๓๕ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๗ มหาพน

๘๐ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๘ กุมาร

๑๐๑ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๙ มัทรี

๙๐ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๑๐ สักกบัพพต์

๔๓ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๑๑ มหาราช

๙๖ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๑๒ ฉกษัตริย์

๓๖ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๑๓ นครกัณฑ์

๔๘ พระคาถา