รายการพระอภิธรรมวัดโพธิ์

โดยพระอาจารย์สมไชย รากโพธิ

มูลนิธิพระอภิธรรมวัดเชตุพนฯ

ที่มาข้อมูล: http://www.archive.org/

ชื่อเรื่อง (โปรดเลือกรายการที่ต้องการฟัง ๑–๑๘ ที่หน้าต่าง เอ็มพีสาม ด้านล่าง)

ชื่อชุด : อภิธัมมัตถสังคหะ / ปริเฉจที่ ๑ / จิตตสังคหะ () มหากุศลจิต ๘

. สรุปอเหตุกจิต ๑๘

ความยาว ๓๑ นาที

. มหากุศลจิต ๘

ความยาว ๓๑ นาที

. เหตุทำให้มหากุศลจิตเกิดพร้อมโสมนัสเวทนา

ความยาว ๓๑ นาที

. เหตุทำให้มหากุศลจิตเป็นอสังขาริกและสสังขาริก

ความยาว ๓๑ นาที

. การจำแนกมหากุศลจิต ๘

ความยาว ๓๑ นาที

. การเกิดขึ้นของมหากุศลจิต ๘

ความยาว ๓๑ นาที

. อธิบายมหากุศลทีมีเวทนาเป็นอุเบกขา

ความยาว ๓๑ นาที

. ธรรมที่เป็นเหตุให้มหากุศลจิตเกิดได้ง่าย

ความยาว ๓๑ นาที

. ความหมายคำว่าบุญและกุศล

ความยาว ๓๑ นาที

๑๐. ทรงพยากรณ์ปัญหาของเทวดา

ความยาว ๓๑ นาที

๑๑. ความสำคัญของทานและผลแห่งทาน

ความยาว ๓๑ นาที

๑๒. ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวง

ความยาว ๓๑ นาที

๑๓. อธิบายศีลและวิรัติ ๓ อย่าง

ความยาว ๓๑ นาที

๑๔. ศีล ๕ และองค์ประกอบ

ความยาว ๓๑ นาที

๑๕. อธิบายองค์แห่งศีลข้อ ๓ -

ความยาว ๓๑ นาที

๑๖. อานิสงส์การรักษาศีล

ความยาว ๓๑ นาที

๑๗. ผู้มีศีลย่อมไปสู่สุคติภูมิ

ความยาว ๓๑ นาที

๑๘. อานิสงส์แห่งศีลข้อ ๔ – ๕

ความยาว ๓๑ นาที