"อตฺถิราคสุตฺต" สํยุตตนิกาย นิทานวรรค นิทานสังยุตต มหาวรรค ข้อ ๖๔ (ฉบับฉัฏฐสังคายนา)