แสดงโดย

พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
ประธานสงฆ์วัดไตรสิกขาทลามลตาราม
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

ประวัติพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://luangporsompob.blogspot.com/

CR: ที่มาข้อมูลเสียงธรรม : https://archive.org/details/Somphop1.24

 

ชื่อเรื่อง (โปรดเลือกรายการที่ต้องการรับฟัง 1 - 24 ที่หน้าต่าง MP3 Player ด้านล่าง )

ชื่อชุด: ทางสายกลาง

1. ทางสายกลาง

 

2. เรียนรู้ชีวิตจากลมหายใจ 1

 

3. เรียนรู้ชีวิตจากลมหายใจ 2

 

4. ความรู้ที่พอดีเพื่อดับทุกข์ 1

 

5. ความรู้ที่พอดีเพื่อดับทุกข์ 2

 

6. มหาสติปัฏฐาน 1

 

7. มหาสติปัฏฐาน 2

 

8. มหาสติปัฏฐาน 3

 

9. มหาสติปัฏฐาน 4

 

10. ทางแห่งความพ้นทุกข์ 1

 

11. ทางแห่งความพ้นทุกข์ 2

 

12. ทาง 5 สายสลายทุกข์ 1

 

13. ทาง 5 สายสลายทุกข์ 2

 

14. อานิสงส์ของอานาปานสติ

 

15. สุญญตกถา

 

16. จิตตภาวนา การพัฒนาทางจิต

 

17. อริยมรรคมีองค์แปด (วิสาขบูชา 36)

 

18. ปฏิจจสมุปบาท (วิสาขบูชา 36) 1

 

19. ปฏิจจสมุปบาท (วิสาขบูชา 36) 2

 

20. อริยสัจสี่ในอานาปานสติ 1

 

21. อริยสัจสี่ในอานาปานสติ 2

 

22. การเจริญสมถะและวิปัสสนา 1

 

23. การเจริญสมถะและวิปัสสนา 2

 

24. การเจริญสมถะและวิปัสสนา 3