เทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์

โดย อ.สมไชย รากโพธิ

มูลนิธิพระอภิธรรมวัดพระเชตุพน ฯ (วัดโพธิ์ - ท่าเตียน กรุงเทพมหานคร)

รายการ อภิธรรมพาที เอ.เอ็ม. ๑๑๔๓

. - . ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.

รายการพระอภิธรรมวัดโพธิ์

โดยพระอาจารย์สมไชย รากโพธิ

มูลนิธิพระอภิธรรมวัดเชตุพนฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.archive.org/

 

ชื่อเรื่อง (โปรดเลือกรายการที่ต้องการฟัง ๑–๑๘ ที่หน้าต่าง MP3 ด้านล่าง)

ชื่อชุด : อภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๒ / เจตสิกสังคหะ () อัญญสมานเจตสิก ๑๓

. พระธรรมเทสนา ๒ อย่าง

ความยาว ๓๐:๕๐ นาที

. สมมุติสัจ ปรมัตถสัจ

ความยาว ๓๐:๕๐ นาที

. เจตสิก ๕๒ ดวง ๓ ราศี

ความยาว ๓๑:๐๑ นาที

. สามัญลักษณะ ๓ ประการ สภาวลักษณะ ๔ ประการ

ความยาว ๓๐:๔๙ นาที

. อารมณ์ ๓ ผัสสเจตสิก

ความยาว ๓๑:๐๕ นาที

. เวทนาเจตสิก

ความยาว ๓๑:๓๔ นาที

. เวทนา ๓

ความยาว ๓๑:๐๒ นาที

. สัญญาเจตสิก

ความยาว ๓๑:๐๕ นาที

. เจตนาเจตสิก

ความยาว ๓๐:๓๐ นาที

๑๐. เอกัคคตาเจตสิก

ความยาว ๓๑:๐๙ นาที

๑๑. ชีวิตินทรียเจตสิก

ความยาว ๓๑:๒๒ นาที

๑๒. มนสิการเจตสิก

ความยาว ๓๑:๐๙ นาที

๑๓. เหตุทำให้เกิดโยนิโสมนสิการ

ความยาว ๓๐:๕๐ นาที

๑๔. วิตกเจตสิก

ความยาว ๓๑:๐๑ นาที

๑๕. อธิโมกขเจตสิก

ความยาว ๓๐:๕๐ นาที

๑๖. วิจารเจสิก

ความยาว ๓๑:๐๑ นาที

๑๗. วิริยเจตสิก

ความยาว ๒๙:๕๘ นาที

๑๘. ปีติเจตสิก

หมายเหตุ: ฉันทเจตสิก นั้น ไฟล์เสียงไม่สมบูรณ์ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

 

ความยาว ๓๑:๑๐ นาที

 

รายการพระอภิธรรมวัดโพธิ์

โดยพระอาจารย์สมไชย รากโพธิ

มูลนิธิพระอภิธรรมวัดเชตุพนฯ

ที่มาข้อมูล: http://www.archive.org/

ชื่อเรื่อง (โปรดเลือกรายการที่ต้องการฟัง ๑–๑๘ ที่หน้าต่าง เอ็มพีสาม ด้านล่าง)

ชื่อชุด : อภิธัมมัตถสังคหะ / ปริเฉจที่ ๑ / จิตตสังคหะ () มหากุศลจิต ๘

. สรุปอเหตุกจิต ๑๘

ความยาว ๓๑ นาที

. มหากุศลจิต ๘

ความยาว ๓๑ นาที

. เหตุทำให้มหากุศลจิตเกิดพร้อมโสมนัสเวทนา

ความยาว ๓๑ นาที

. เหตุทำให้มหากุศลจิตเป็นอสังขาริกและสสังขาริก

ความยาว ๓๑ นาที

. การจำแนกมหากุศลจิต ๘

ความยาว ๓๑ นาที

. การเกิดขึ้นของมหากุศลจิต ๘

ความยาว ๓๑ นาที

. อธิบายมหากุศลทีมีเวทนาเป็นอุเบกขา

ความยาว ๓๑ นาที

. ธรรมที่เป็นเหตุให้มหากุศลจิตเกิดได้ง่าย

ความยาว ๓๑ นาที

. ความหมายคำว่าบุญและกุศล

ความยาว ๓๑ นาที

๑๐. ทรงพยากรณ์ปัญหาของเทวดา

ความยาว ๓๑ นาที

๑๑. ความสำคัญของทานและผลแห่งทาน

ความยาว ๓๑ นาที

๑๒. ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวง

ความยาว ๓๑ นาที

๑๓. อธิบายศีลและวิรัติ ๓ อย่าง

ความยาว ๓๑ นาที

๑๔. ศีล ๕ และองค์ประกอบ

ความยาว ๓๑ นาที

๑๕. อธิบายองค์แห่งศีลข้อ ๓ -

ความยาว ๓๑ นาที

๑๖. อานิสงส์การรักษาศีล

ความยาว ๓๑ นาที

๑๗. ผู้มีศีลย่อมไปสู่สุคติภูมิ

ความยาว ๓๑ นาที

๑๘. อานิสงส์แห่งศีลข้อ ๔ – ๕

ความยาว ๓๑ นาที

 

รายการพระอภิธรรมวัดโพธิ์

โดยอาจารย์สมไชย รากโพธิ

มูลนิธิพระอภิธรรมวัดเชตุพนฯ

ที่มาข้อมูล: http://www.archive.org/

ชื่อเรื่อง (โปรดเลือกรายการที่ต้องการฟัง ๑ – ๓๖ ที่หน้าต่าง MP3 ด้านล่าง)

ชื่อชุด : อภิธัมมัตถสังคหะ / ปริเฉจที่ ๑ / จิตตสังคหะ () อโสภณจิต ๓๐

. ปฐมสังคายนา

ความยาว ๓๐ นาที

. วิธีการทำปฐมสังคายนา

ความยาว ๒๗ นาที

. พึงทำศรัทธาและศีลให้เป็นอุปนิสัย

ความยาว ๓๑ นาที

. ทรงแสดงธรรมให้เหมาะกับผู้ฟัง

ความยาว ๒๔ นาที

. รัตนะ ๓ ประการ

ความยาว ๒๙ นาที

. การสังคายนาครั้งที่ ๓

ความยาว ๒๔ นาที

. ประวัติพระอนุรุธาจารย์

ความยาว ๓๐ นาที

. ความหมายของพระอภิธรรม

ความยาว ๒๔ นาที

. ธรรมะมีความหมาย ๑๔ อย่าง

ความยาว ๓๐ นาที

๑๐. ความหมายของอภิธัมมัตถสังคหะ

ความยาว ๒๖ นาที

๑๑. อธิบายในปณามคาถา

ความยาว ๓๐ นาที

๑๒. อภิธรรม ๙ ปริเฉจมีอะไรบ้าง

ความยาว ๒๘ นาที

๑๓. อธิบายในคาถาที่ ๒

ความยาว ๓๑ นาที

๑๔. สมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะ

ความยาว ๒๖ นาที

๑๕. การจำแนกจิต ๘๙ โดยภูมิ

ความยาว ๓๑ นาที

๑๖. อธิบายในอกุศลจิต ๑๒

ความยาว ๒๓ นาที

๑๗. การศึกษาพระอภิธรรมมีประโยชน์อย่างไร

ความยาว ๓๑ นาที

๑๘. เจริญเมตตาแก้ความโกรธได้อย่างไร

ความยาว ๓๑ นาที

๑๙. โลภมูลจิต ๘

ความยาว ๓๑ นาที

๒๐.เหตุที่ทำให้โลภจิตเกิด

ความยาว ๒๕ นาที

๒๑. สิ่งที่ได้โดยยาก ๔ ประการ

ความยาว ๓๑ นาที

๒๒.เหตุที่ทำให้โลภจิตเกิดพร้อมอุเบกขา

ความยาว ๒๘ นาที

๒๓. อธิบายพระโอวาทปาติโมกข์

ความยาว ๓๐ นาที

๒๔. อาการเกิดขึ้นแห่งโลภมูลจิต ๘

ความยาว ๒๗ นาที

๒๕. อธิบายในโลภมูลจิตดวงที่ ๕

ความยาว ๓๑ นาที

๒๖. โทสมูลจิต ๒

ความยาว ๒๓ นาที

๒๗. เหตุที่ทำให้โทสะเกิด

ความยาว ๓๑ นาที

๒๘. วิธีระงับความโกรธ

ความยาว ๒๕ นาที

๒๙. โมหมูลจิต ๒

ความยาว ๓๑ นาที

๓๐. เหตุให้เกิดวิจิกิจฉาและอุทธัจจะ

ความยาว ๒๔ นาที

๓๑. การให้ผลของอกุศลจิต ๑๒

ความยาว ๒๔ นาที

๓๒. อกุศลมูล ๓ ให้อกุศลกรรมบถ ๑๐ สำเร็จได้อย่างไร?

ความยาว ๓๑ นาที

๓๓.การเกิดขึ้นของจักษุวิญญาณเป็นต้น

ความยาว ๓๑ นาที

๓๔.สัมปฏิจฉนจิตรับอารมณ์อย่างไร?

ความยาว ๓๑ นาที

๓๕. อเหตุกกริยาจิต ๓

ความยาว ๓๑ นาที

๓๖. อะไรเป็นเหตุให้อเหตุกจิต ๑๘ เกิด?

ความยาว ๓๑ นาที

 

 
 

 

แสดงโดย

พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

จัดเรียบเรียงโดย...ไพฑูรย์ อินทวงศ์

CR: ที่มาข้อมูล : https://archive.org/  หรือ https://archive.org/

ชื่อเรื่อง (โปรดเลือกรายการที่ต้องการรับฟัง 1 - 35 ที่หน้าต่าง mp3 player ด้านล่าง )

ชื่อชุด: พุทธคุณ (หนองปลิง)

1. พุทธคุณ

 

2. พุทธคุณ

 

3. พุทธคุณ

 

4. พุทธคุณ

 

5. พุทธคุณ

 

6. พุทธคุณ

 

7. พุทธคุณ

 

8. พุทธคุณ

 

9. พุทธคุณ

 

10. พุทธคุณ

 

11. พุทธคุณ

 

12. พุทธคุณ

 

13. พุทธคุณ

 

14. พุทธคุณ

 

15. พุทธคุณ

 

16. พุทธคุณ

 

17. พุทธคุณ

 

18. พุทธคุณ

 

19. พุทธคุณ

 

20. พุทธคุณ

 

21. พุทธคุณ

 

22. พุทธคุณ

 

23. พุทธคุณ

 

24. พุทธคุณ

 

25. พุทธคุณ

 

26. พุทธคุณ

 

27. พุทธคุณ

 

28. พุทธคุณ

 

29. พุทธคุณ

 

30. พุทธคุณ

 

31. พุทธคุณ

 

22. พุทธคุณ

 

33. พุทธคุณ

 

34. พุทธคุณ

 

35. พุทธคุณ

 
 
 
 
 

Unterkategorien

รวมพระธรรมเทศนา ที่ประกาศพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยภาษาต่าง ๆ  ที่น่าสนใจ เพื่อประโยชน์แก่การศึกษา