เทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์

โดย อ.สมไชย รากโพธิ

มูลนิธิพระอภิธรรมวัดพระเชตุพน ฯ (วัดโพธิ์ - ท่าเตียน กรุงเทพมหานคร)

รายการ อภิธรรมพาที เอ.เอ็ม. ๑๑๔๓

. - . ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.

ชื่อเรื่อง (โปรดเลือกรายการที่ต้องการฟัง ๑–๑๓ ที่หน้าต่าง MP3 ด้านบน)

ชื่อชุด : เทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาก ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๑ ทสพร

๑๙ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๒ หิมพานต์

๒๗ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๓ ทาน

๒๐๙ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๔ วนปเวสน์

๕๗ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๕ ชูชก

๗๙ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๖ จุลพน

๓๕ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๗ มหาพน

๘๐ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๘ กุมาร

๑๐๑ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๙ มัทรี

๙๐ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๑๐ สักกบัพพต์

๔๓ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๑๑ มหาราช

๙๖ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๑๒ ฉกษัตริย์

๓๖ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๑๓ นครกัณฑ์

๔๘ พระคาถา


 

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
team9
team10
team11
team12
team12
team12
team12