กจฺจายนสุตฺต 🎧

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

. สนฺธิกปฺป

 

, . อตฺโถ อกฺขรสญฺญาโต.

, . อกฺขราปาทโย เอกจตฺตาลีสํ.

, ๓ ตตฺโถทนฺตา สรา อฏฺฐ.

, . ลหุมตฺตา ตโย รสฺสา.

, . อญฺเญ ทีฆา.

, . เสสา พฺยญฺชนา.

, . วคฺคา ปญฺจปญฺจโส มนฺตา.

, ๑๐. อํอิติ นิคฺคหิตํ.

, ๑๑. ปรสมญฺญา ปโยเค.

๑๐, ๑๒. ปุพฺพมโธฐิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

๑๑, ๑๔. นเย ปรํ ยุตฺเต.

 

อิติ สนฺธิกปฺเป ปฐโม กณฺโฑ.

 

๑๒, ๑๓. สรา สเร โลปํ.

๑๓, ๑๕. วา ปโร อสรูปา.

๑๔, ๑๖. กฺวจาสวณฺณํ ลุตฺเต.

๑๕, ๑๗. ทีฆํ.

๑๖, ๑๘. ปุพฺโพ จ.

๑๗, ๑๙. ยเมทนฺตสฺสาเทโส.

๑๘, ๒๐. วโมทุทนฺตานํ.

๑๙. ๒๒. สพฺโพ จํ ติ.

 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

 

วุตฺโตทยํ

 

 

. สญฺญาปริภาสานิทฺเทส-ปฐมปริจฺเฉท

 

รตนตฺตยปฺปณาม

.

นม’ตฺถุ ชนสนฺตาน, ตมสนฺตานเภทิโน;

ธมฺมุ’ชฺชลนฺตรุจิโน, มุนินฺโท’ทาตโรจิโนฯ

นิมิตฺต

.

ปิงฺคลา’จริยาทีหิ, ฉนฺทํ ย มุทิตํ ปุรา;

สุทฺธมาคธิกานํ ตํ, น สาเธติ ยถิจฺฉิตํ [ย’ทิจฺฉิตํ ยติ’จฺฉิตํ (กฯ)]

คนฺถปริมาณ

.

ตโต มาคธภาสาย, มตฺตา,วณฺณ,วิเภทนํ;

ลกฺขฺย ลกฺขณ สํยุตฺตํ, ปสนฺน’ตฺถ,ปท,กฺกมํฯ

ธาตฺวตฺถสงฺคห

 

นโม ตสฺส ภควโค อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

 

ปณามคาถา

วนฺทิตฺวา สพฺพธาตญฺญุํ, ชินํ ธาตุสรีรกํ;

ปุพฺพกฺขรานํ กเมน, วกฺขํ ธาตฺวตฺถสงฺคหํ.

 

. สราทิกธาตฺวตฺถกณฺฑ

.

อโก ภู กุฏิลคเต, ภูจู’กิ คติลกฺขเณ;

อกฺโก จุ ถุติตาเปสุ, ภูสฺวา’กฺโข พฺยาปสํหเต.

.

อค’คฺคา วงฺกคเต ภู, อคิ ภู คมเน สิยา;

องฺโค จุ สงฺขยานงฺเกสุ, อโฆ จุ ปาปการิเย.

.

อคฺโฆ มูลฺเย ภฺว’ฆิ นินฺทา-, คตฺยารมฺภชเวสฺว’โจ;

อพฺยตฺตวากฺเย ภู อจิ, คตฺยพฺยตฺตกปูชเน.

 

สุโพธาลงฺกาโร

 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

 

. โทสาวโพธ-ปฐมปริจฺเฉท

 

รตนตฺตยปฺปณาม

 

.

มุนินฺทวทนมฺโภช-, คพฺภสมฺภวสุนฺทรี;

สรณํ ปาณินํ วาณี, มยฺหํ ปีณยตํ มนํฯ

นิมิตฺต

.

รามสมฺมาทฺยลงฺการา, สนฺติ สนฺโต ปุราตนา;

ตถาปิ ตุ วฬญฺเชนฺติ, สุทฺธมาคธิกา น เตฯ

อภิธานาทิกํ

.

เตนาปิ นาม โตเสยฺย-, เมเตลงฺการวชฺชเต;

อนุรูเปนาลงฺกาเร-, เนสเมโส ปริสฺสโมฯ