กจฺจายนสุตฺต 🎧

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

. สนฺธิกปฺป

 

, . อตฺโถ อกฺขรสญฺญาโต.

, . อกฺขราปาทโย เอกจตฺตาลีสํ.

, ๓ ตตฺโถทนฺตา สรา อฏฺฐ.

, . ลหุมตฺตา ตโย รสฺสา.

, . อญฺเญ ทีฆา.

, . เสสา พฺยญฺชนา.

, . วคฺคา ปญฺจปญฺจโส มนฺตา.

, ๑๐. อํอิติ นิคฺคหิตํ.

, ๑๑. ปรสมญฺญา ปโยเค.

๑๐, ๑๒. ปุพฺพมโธฐิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

๑๑, ๑๔. นเย ปรํ ยุตฺเต.

 

อิติ สนฺธิกปฺเป ปฐโม กณฺโฑ.

 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

 

วุตฺโตทยํ

 

 

. สญฺญาปริภาสานิทฺเทส-ปฐมปริจฺเฉท

 

รตนตฺตยปฺปณาม

.

นม’ตฺถุ ชนสนฺตาน, ตมสนฺตานเภทิโน;

ธมฺมุ’ชฺชลนฺตรุจิโน, มุนินฺโท’ทาตโรจิโนฯ

นิมิตฺต

.

ปิงฺคลา’จริยาทีหิ, ฉนฺทํ ย มุทิตํ ปุรา;

สุทฺธมาคธิกานํ ตํ, น สาเธติ ยถิจฺฉิตํ [ย’ทิจฺฉิตํ ยติ’จฺฉิตํ (กฯ)]

คนฺถปริมาณ

.

ตโต มาคธภาสาย, มตฺตา,วณฺณ,วิเภทนํ;

ลกฺขฺย ลกฺขณ สํยุตฺตํ, ปสนฺน’ตฺถ,ปท,กฺกมํฯ

ธาตฺวตฺถสงฺคห

 

นโม ตสฺส ภควโค อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

 

ปณามคาถา

วนฺทิตฺวา สพฺพธาตญฺญุํ, ชินํ ธาตุสรีรกํ;

ปุพฺพกฺขรานํ กเมน, วกฺขํ ธาตฺวตฺถสงฺคหํ.

 

. สราทิกธาตฺวตฺถกณฺฑ

.

อโก ภู กุฏิลคเต, ภูจู’กิ คติลกฺขเณ;

อกฺโก จุ ถุติตาเปสุ, ภูสฺวา’กฺโข พฺยาปสํหเต.

.

อค’คฺคา วงฺกคเต ภู, อคิ ภู คมเน สิยา;

องฺโค จุ สงฺขยานงฺเกสุ, อโฆ จุ ปาปการิเย.

.

อคฺโฆ มูลฺเย ภฺว’ฆิ นินฺทา-, คตฺยารมฺภชเวสฺว’โจ;

อพฺยตฺตวากฺเย ภู อจิ, คตฺยพฺยตฺตกปูชเน.

 

สุโพธาลงฺกาโร

 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

 

. โทสาวโพธ-ปฐมปริจฺเฉท

 

รตนตฺตยปฺปณาม

 

.

มุนินฺทวทนมฺโภช-, คพฺภสมฺภวสุนฺทรี;

สรณํ ปาณินํ วาณี, มยฺหํ ปีณยตํ มนํฯ

นิมิตฺต

.

รามสมฺมาทฺยลงฺการา, สนฺติ สนฺโต ปุราตนา;

ตถาปิ ตุ วฬญฺเชนฺติ, สุทฺธมาคธิกา น เตฯ

อภิธานาทิกํ

.

เตนาปิ นาม โตเสยฺย-, เมเตลงฺการวชฺชเต;

อนุรูเปนาลงฺกาเร-, เนสเมโส ปริสฺสโมฯ