Beitragsseiten

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

 

อภิธานปฺปทีปิกา

 

พุทฺธปฺปณาโม

.

ตถาคโต โย กรุณากโร กโร,

ปยาต’โมสชฺช สุขปฺปทํ ปทํ;

อกา ปรตฺถํ กลิสมฺภวํ ภวํ,

นมามิ เกวลทุกฺกรํ กรํฯ

 

ธมฺมปฺปณาโม

.

อปูชยุํ ยํ มุนิกุญฺชรา ชรา-,

รุชาทิมุตฺตา ยหิมุตฺตเร ตเร;

ฐิตา ติวฏฺฏมฺพุนิธึ นรานรา,

ตรึสุ ตํ ธมฺมมฆปฺปหํ ปหํฯ

 

สงฺฆปฺปณาโม

.

คตํ มุนินฺโท’รสสูนุตํ นุตํ,

สุปุญฺญเขตฺตํ ภุวเนสุ ตํ สุตํ;

คณมฺปิ ปาณีกตสํวรํ วรํ,

สทา คุโณเฆน นิรนฺตร’นฺตรํฯ

 

ปฏิญฺญา

.

นามลิงฺเคสุ โกสลฺล-, มตฺถนิจฺฉยการณํ;

ยโต มหพฺพลํ พุทฺธ-, วจเน ปาฏวตฺถินํฯ

.

นามลิงฺคานฺยโต พุทฺธ-, ภาสิตสฺสา’รหานฺยหํ;

ทสฺสยนฺโต ปกาเสสฺส-, มภิธานปฺปทีปิกํฯ

 

ปริภาสา

.

ภิยฺโย รูปนฺตรา สาห-, จริเยน จ กตฺถจิฯ

กฺวจา’ หจฺจวิธาเนน, เญยฺยํ ถีปุนฺนปุํสกํฯ

.

อภินฺนลิงฺคานํ เยว, ทฺวนฺโท จ ลิงฺควาจกา;

คาถาปาทนฺตมชฺฌฏฺฐา, ปุพฺพํ ยนฺตฺยปเร ปรํฯ

.

ปุมิตฺถิยํ ปทํ ทฺวีสุ, สพฺพลิงฺเค จ ติสฺวิติฯ

อภิธานนฺตรารมฺเภ, เญยฺยํ ตฺว’นฺต มถาทิ จฯ

.

ภิยฺโย ปโยคมาคมฺม, โสคเต อาคเม กฺวจิฯ

นิฆณฺฑุยุตฺติญฺจานีย-, นามลิงฺคํ กถียตีติฯ

 

. สคฺคกณฺฑ

.. พุทฺธาทิวคฺค

.

พุทฺโธ ทสพโล สตฺถา, สพฺพญฺญู ทฺวิปทุตฺตโม;

มุนินฺโท ภควา นาโถ, จกฺขุม’งฺคีรโส มุนิฯ

.

โลกนาโถ’ นธิวโร, มเหสิ จ วินายโก;

สมนฺตจกฺขุ สุคโต, ภูริปญฺโญ จ มารชิฯ

.

นรสีโห นรวโร, ธมฺมราชา มหามุนิ;

เทวเทโว โลกครุ, ธมฺมสฺสามี ตถาคโตฯ

.

สยมฺภู สมฺมาสมฺพุทฺโธ, วรปญฺโญ จ นายโก;

ชิโน สกฺโก ตุ สิทฺธตฺโถ, สุทฺโธทนิ จ โคตโมฯ

.

สกฺยสีโห ตถา สกฺย-, มุนิ จาทิจฺจพนฺธุ จ;

.

โมกฺโข นิโรโธ นิพฺพานํ, ทีโป ตณฺหกฺขโย ปรํ;

ตาณํ เลณมรูปญฺจ, สนฺตํ สจฺจมนาลยํฯ

.

อสงฺขตํ สิวมมตํ สุทุทฺทสํ,

ปรายณํ สรณมนีติกํ ตถา;

อนาสวํ ธุวมนิทสฺสนา’ กตา-,

ปโลกิตํ นิปุณมนนฺต มกฺขรํฯ

.

ทุกฺขกฺขโย พฺยาพชฺฌญฺจ, วิวฏฺฏํ เขม เกวลํฯ

อปวคฺโค วิราโค จ, ปณีต มจฺจุตํ ปทํฯ

.

โยคกฺเขโม ปารมปิ, มุตฺติสนฺติวิสุทฺธิโย;

วิมุตฺยสงฺขตธาตุ-, สุทฺธิ นิพฺพุติโย สิยุํฯ

 

อิติ พุทฺธาทิวคฺโค