Beitragsseiten

... อเนกตฺถนิปาตปท

 

๑๑๘๖.

เอวํ นิทสฺสนา’กาโร, ปมาสุ สมฺปหํสเน;

อุปเทเส จ วจน, ปฏิคฺคาเห’วธารเณ;

ครหาเย’ทมตฺเถ จ, ปริมาเน จ ปุจฺฉเนฯ

๑๑๘๗.

สมุจฺจเย สมาหาเร, นฺวาจเย เจ’ตรีตเร;

ปทปูรณมตฺเต จ, สทฺโท อวธารเณฯ

๑๑๘๘.

อิติ เหตุปกาเรสุ, อาทิมฺหิ จา’วธารเณฯ

นิทสฺสเน ปทตฺถสฺส, วิปลฺลาเส สมาปเนฯ

๑๑๘๙.

สมุจฺจเย โจ’ปมายํ, สงฺสเย ปทปูรเณ;

ววตฺถิตวิภาสายํ, วา’วสฺสคฺเค วิกปฺปเนฯ

๑๑๙๐.

ภูสเน วารเณ จา’ลํ, วุจฺจเต ปริยตฺติยํ;

อโถ’ถา’นนฺตรา’รมฺภ, ปญฺเหสุ ปทปูรเณฯ

๑๑๙๑.

ปสงฺสาครหาสญฺญา, สีการาโท ปิ นาม ถ;

นิจฺฉเย จา’นุมานสฺมิ, สิยา นูน วิตกฺกเนฯ

๑๑๙๒.

ปุจฺฉา’วธารณา’นุญฺญา, สานฺตฺวนา’ลปเน นนุ;

วเต’กํส, ทยา, หาส, เขทา’ลปน, วิมฺหเยฯ

๑๑๙๓.

วากฺยารมฺภ, วิสาเทสุ, หนฺท หาเส’นุกมฺปเน;

ยาว ตุ ตาว สากลฺย, มานา’วธฺยวธารเณฯ

๑๑๙๔.

ปาจี, ปุร, งฺคโตตฺเถสุ, ปุรตฺถา ปฐเม ปฺยถ;

ปพนฺเธ จ จิราตีเต, นิกฏาคามิเก ปุรา

๑๑๙๕.

นิเสธวากฺยาลงฺการา, วธารณปสิทฺธิสุ;

ขลฺวา’สนฺเน ตุ อภิโต ภิมุโข’ภยโตทิเกฯ

๑๑๙๖.

กามํ ยทฺยปิสทฺทตฺเถ, เอกํสตฺเถ จ ทิสฺสติ;

อโถ ปน วิเสสสฺมิ, ตเถว ปทปูรเณฯ

๑๑๙๗.

หิ การเณ วิเสสา’ว, ธารเณ ปทปูรเณ;

ตุ เหตุวชฺเช ตตฺถา’ถ, กุ ปาเป’สตฺถ’กุจฺฉเนฯ

๑๑๙๘.

นุ สงฺสเย จ ปญฺเห ถ, นานา’ เนกตฺถ วชฺชเน;

กิ ตุ ปุจฺฉาชิคุจฺฉาสุ, กํ ตุ วาริมฺหิ มุทฺธนิฯ

๑๑๙๙.

อมา สหสมีเป ถ, เภเท อปฺปฐเม ปุน;

กิรา’นุสฺสวา’รุจิสุ, อุทา’ปฺยตฺเถ วิกปฺปเนฯ

๑๒๐๐.

ปตีจี จริเม ปจฺฉา, สามิ ตฺวทฺเธ ชิคุจฺฉเน;

ปกาเส สมฺภเว ปาตุ, อญฺโญญฺเญ ตุ รโห มิโถ

๑๒๐๑.

หา เขทโสกทุกฺเขสุ, เขเท ตฺว’หห วิมฺหเย;

ภิสาปเน ธี นินฺทายํ, ปิธาเน ติริยํ ติโร

 

อิติ อเนกตฺถนิปาตปทํ

 

... วิภตฺยนฺตปจฺจย

 

๑๒๐๒.

ตุน ตฺวาน ตเว ตฺวา ตุํ, ธา โส ถา กฺขตฺตุ, เมว จ;

โต ถ ตฺร หิญฺจนํ หิหํ, ธิ ห หิ ธ ธุนา รหิฯ

๑๒๐๓.

ทานิ โวทาจนํ ทาชฺช, ถํ ตตฺตํ ชฺฌ ชฺชุ อาทโย;

สมาโส จา’พฺยยีภาโว, ยาเทโส จา’พฺยยํ ภเวติฯ

 

อิติ อพฺยยวคฺโคฯ

สามญฺญกณฺโฑ ตติโยฯ

 

อภิธานปฺปทีปิกา สมตฺตาฯ

 

นิคมน

.

สคฺคกณฺโฑภูกณฺโฑ, ตถา สามญฺญกณฺฑิติฯ

กณฺฑตฺตยานฺวิตา เอสา, อภิธานปฺปทีปิกาฯ

.

ติทิเว มหิยํ ภุชคาวสเถ,

สกลตฺถสมวฺหยทีปนิ’ยํ;

อิห โย กุสโล มติมา ส นโร,

ปฏุ โหติ มหามุนิโน วจเนฯ

.

ปรกฺกมภุโช นาม, ภูปาโล คุณภูสโนฯ

ลงฺกายมาสิ เตชสฺสี, ชยี เกสริวิกฺกโมฯ

.

วิภินฺนํ จิรํ ภิกฺขุสงฺฆํ นิกาย-

ตฺตยสฺมิญฺจ กาเรสิ สมฺมา สมคฺเค;

สเทหํ’ว นิจฺจาทโร ทีฆกาลํ,

มหคฺเฆหิ รกฺเขสิ โย ปจฺจเยหิฯ

.

เยน ลงฺกา วิหาเรหิ, คามา’รามปุรีหิ จ;

กิตฺติยา วิย สมฺพาธี-, กตา เขตฺเตหิ วาปิหิฯ

.

ยสฺสา’สาธารณํ ปตฺวา-, นุคฺคหํ สพฺพกามทํ;

อหมฺปิ คนฺถการตฺตํ, ปตฺโต วิพุธโคจรํฯ

.

การิเต เตน ปาสาท-, โคปุราทิวิภูสิเต;

สคฺคขณฺเฑ’ว ตตฺโตยา-, สยสฺมึ ปฏิพิมฺพิเตฯ

.

มหาเชตวนา’ขฺยมฺหิ, วิหาเร สาธุสมฺมเต;

สโรคามสมูหมฺหิ, วสตา สนฺตวุตฺตินาฯ

.

สทฺธมฺมฏฺฐิติกาเมน, โมคฺคลฺลาเนน ธีมตา;

เถเรน รจิตา เอสา, อภิธานปฺปทีปิกาติฯ

 

อภิธานปฺปทีปิกา ปริสมตฺตาฯ

 

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
team9
team10
team11
team12
team12
team12
team12