Beitragsseiten

นิคมนคาถา

 

.

เอตฺตาวตา จ นิฏฺฐานํ, ปตฺโต ธาตฺวตฺถสงฺคโห;

สตฺตตฺติเฉกธาตูหิ, ปริจฺเฉเทหิ สตฺตหิ;

ฉสฏฺฐฺยาธิกโจสฺสต-, ติปาทตฺยกฺขเรหิ จ.

.

วิสุทฺธาจารตฺเถเรน, วิสุทฺธารามวาสินา;

โสตูนํ ธาตุรตฺเถสุ, เฉกตฺถายาภิสงฺขโต.

.

โคเช ขปญฺจเทกสฺมึ, สาสเน ทฺวตฺติโจทฺทุเก;

สาวณฺเณ กาลปกฺขสฺมึ, จตุตฺเถ โสริวาสเร.

.

อนฺตรายํ วินา'วา'ยํ, ยถา ธาตฺวตฺถสงฺคโห;

เอวํ กลฺยาณสงฺกปฺปา, สีฆํ สิชฺฌนฺตุ ปาณินํ.

.

อิมินา จ ภเว มมฺหิ, สจฺฉีกเร อนาสวํ;

โน เจ เอตฺเถว โน เจ จ, เมตฺเตยฺยพุทฺธสาสเน.

.

ทฺวิปเทเนกคาถาย, เมธํ กิเลสปพฺพตํ;

วิชฺชาภิญฺญาทฺยาลงฺกาโร, หุตฺวา อุคฺฆฏิตญฺญุโก.

.

น จ ยาว ภเว เขฬ-, ปิณฺฑํว กามิเต จชํ;

อิฏฺฐานิฏฺเฐ ภูริสโม, ภเวยฺยํ ธมฺมมามโก.

.

ปกฺกมนฺตุ ตทา นิฏฺฐา, ปฏฺฐาย ชาตกาลโต;

สุทฺธสีโล สโต สทฺโธ, ปญฺญวา สุสมาหิโต.

.

หิรีโอตฺตปฺปสมฺปนฺโน, สทฺธมฺเม อนิวตฺติโก;

อเวโร ววตฺถานาทึ, ภเวยฺยํ ปิยภาวนํ.

๑๐.

เยนี'ริยาปเถนา'หํ, อารภิสฺสามิ ภาวนํ;

เตเนว สุขิโต โหมิ, กลฺลกาโย วิเสสโธ.

๑๑.

นิคฺคยฺห นิคฺคเหตพฺเพ, ปคฺคณฺเหยฺเย จ ปคฺคหํ;

สุสุเขเนว โชเตยฺยํ, สมฺมาสมฺพุทฺธสาสนํ.

๑๒.

อิมา จ ปตฺถนาคาถา, สยํ วาจาย อุคฺคตา;

อิมาหิเยว คาถาหิ, ปตฺเถยฺยาหํ ภวาภเวติ.

อิติ ธาตฺวตฺถสงฺคเห นิคมนคาถา.

ธาตฺวตฺถสงฺคหคนฺโถ นิฏฺฐิโต.

 

คณวาจกกฺขร

 

ภู, ภฺวา = ภูวาทิคณ

รุ = รุธาทิคณ

ทิ = ทิวาทิคณ

สุ, สฺวา = สฺวาทิคณ

กี, กี = กิยาทิคณ

, โค = คหาทิคณ

, โต = ตนาทิคณ

จุ, จุโร = จุราทิคณ