กจฺจายนสุตฺต 🎧

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

. สนฺธิกปฺป

 

, . อตฺโถ อกฺขรสญฺญาโต.

, . อกฺขราปาทโย เอกจตฺตาลีสํ.

, ๓ ตตฺโถทนฺตา สรา อฏฺฐ.

, . ลหุมตฺตา ตโย รสฺสา.

, . อญฺเญ ทีฆา.

, . เสสา พฺยญฺชนา.

, . วคฺคา ปญฺจปญฺจโส มนฺตา.

, ๑๐. อํอิติ นิคฺคหิตํ.

, ๑๑. ปรสมญฺญา ปโยเค.

๑๐, ๑๒. ปุพฺพมโธฐิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.

๑๑, ๑๔. นเย ปรํ ยุตฺเต.

 

อิติ สนฺธิกปฺเป ปฐโม กณฺโฑ.

 

๑๒, ๑๓. สรา สเร โลปํ.

๑๓, ๑๕. วา ปโร อสรูปา.

๑๔, ๑๖. กฺวจาสวณฺณํ ลุตฺเต.

๑๕, ๑๗. ทีฆํ.

๑๖, ๑๘. ปุพฺโพ จ.

๑๗, ๑๙. ยเมทนฺตสฺสาเทโส.

๑๘, ๒๐. วโมทุทนฺตานํ.

๑๙. ๒๒. สพฺโพ จํ ติ.

๒๐, ๒๗. โท ธสฺส จ.

๒๑, ๒๒. อิวณฺโณ ยํ นวา.

๒๒, ๒๘. เอวาทิสฺส ริ ปุพฺโพ จ รสฺโส.

 

อิติ สนฺธิกปฺเป ทุติโย กณฺโฑ.

 

๒๓, ๓๖. สรา ปกติ พฺยญฺชเน.

๒๔, ๓๕. สเร กฺวจิ.

๒๕, ๓๗. ทีฆํ.

๒๖, ๓๘. รสฺสํ.

๒๗, ๓๙. โลปญฺจ ตตฺรากาโร.

๒๘, ๔๐. ปร เทฺวภาโว ฐาเน.

๒๙, ๔๒. วคฺเค โฆสาโฆสานํ ตติยปฐมา.

 

อิติ สนฺธิกปฺเป ตติโย กณฺโฑ.

 

๓๐, ๕๘. อํ พฺยญฺชเน นิคฺคหิตํ.

๓๑. ๔๙. วคฺคนฺตํ วา วคฺเค.

๓๒, ๕๐. เอเห ญํ.

๓๓. ๕๑. ส เย จ.

๓๔, ๕๒. มทา สเร.

๓๕, ๓๔. ย ว ม ท น ต ร ลา จาคมา.

๓๖, ๔๗. กฺวจิ โอ พฺยญฺชเน.

๓๗, ๕๗. นิคฺคหิตญฺจ.

๓๘, ๕๓. กฺวจิ โลปํ.

๓๙, ๕๔. พฺยญฺชเน จ.

๔๐, ๕๕. ปโร วา สโร.

๔๑, ๕๖. พฺยญฺชโน จ วิสญฺโญโค.

 

อิติ สนฺธิกปฺเป จตุตฺโถ กณฺโฑ.

 

๔๒, ๓๒. โค สเร ปุถสฺสาคโม กฺวจิ.

๔๓, ๓๓. ปาสฺส จนฺโต รสฺโส.

๔๔, ๒๔ อพฺโภ อภิ.

๔๕, ๒๕. อชฺโฌ อธิ.

๔๖, ๒๖. เต น วา อิวณฺเณ.

๔๗, ๒๓. อติสฺส จนฺตสฺส.

๔๘, ๔๓. กฺวจิ ปฏิ ปติสฺส.

๔๙, ๔๔. ปุถสฺสุ พฺยญฺชเน.

๕๐, ๔๕. โอ อวสฺส.

๕๑, ๕๙. อนุปทิฏฺฐานํ วุตฺตโยคโต.

 

อิติ สนฺธิกปฺเป ปญฺจโม กณฺโฑ.

 

สนฺธิสุตฺตํ นิฏฺฐิตํ

 

. นามกปฺป

 

๕๒, ๖๐. ชินวจนยุตฺตํ หิ.

๕๓, ๖๑. ลิงฺคญฺจ นิปฺปชฺชเต.

๕๔, ๖๒. ตโต จ วิภตฺติโย.

๕๕, ๖๓. สิ โย อํ โย นา หิ ส นํ สฺมา หิ สนํ สฺมึ สุ.

๕๖, ๖๔. ตทนุปโรเธน.

๕๗, ๗๑. อาลปเน สิ คสญฺโญ.

๕๘, ๒๙. อิวณฺณุวณฺณา ฌลา.

๕๙, ๑๘๒. เต อิตฺถิขฺยา โป.

๖๐, ๑๗๗. อา โฆ.

๖๑, ๘๖. สาคโม เส.

๖๒, ๒๐๖. สํสาสฺเวกวจเนสุ จ.

๖๓, ๒๑๗. เอติมาสมิ.

๖๔, ๒๑๖. ตสฺสา วา.

๖๕, ๒๑๕. ตโต สสฺส สฺสาย.

๖๖, ๒๐๕. โฆ รสฺสํ.

๖๗, ๒๒๙. โน จ ทฺวาทิโต นํมฺหิ.

๖๘, ๑๘๔. อมา ปโต สฺมึสฺมานํ วา.

๖๙, ๑๘๖. อาทิโต โอ จ.

๗๐, ๓๐. ฌลานมิยุวา สเร วา.

๗๑, ๔๘๙. ยวการา จ.

๗๒, ๑๘๕. ปสญฺญสฺส จ.

๗๓, ๑๗๔. คาว เส.

๗๔, ๑๖๙. โยสุ จ.

๗๕, ๑๗๐. อวํมฺหิ จ.

๗๖, ๑๗๑. อาวสฺสุ วา.

๗๗, ๑๗๕, ตโต นมํ ปติมฺหาลุตฺเต จ สมาเส.

๗๘, ๓๑. โอ สเร จ.

๗๙, ๔๖. ตพฺพิปรีตูปปเท พฺยญฺชเน จ.

๘๐, ๑๗๓. โคณ นํมฺหิ วา.

๘๑, ๑๗๒. สุหินาสุ จ.

๘๒, ๑๔๙. อํโม นิคฺคหิตํ ฌลเปหิ.

๘๓, ๖๗. สรโลโป มาเทสปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ ปกติ.

๘๔, ๑๔๔. อโฆ รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ จ.

๘๕, ๑๕๐. น สิสฺมิมนปุํสกานิ.

๘๖, ๒๒๗. อุภาทิโต นมินฺนํ.

๘๗, ๒๓๑. อิณฺณมิณฺณนฺนํ ตีหิ สงฺขฺยาหิ.

๘๘, ๑๔๗. โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆํ.

๘๙, ๘๗. สุนํหิสุ จ.

๙๐, ๒๕๒. ปญฺจาทีนมตฺตํ.

๙๑, ๑๙๔. ปติสฺสินีมฺหิ.

๙๒, ๑๐๐. นฺตุสฺสนฺโต โยสุ จ.

๙๓, ๑๐๖. สพฺพสฺส วา อํเสสุ.

๙๔, ๑๐๕. สิมฺหิ วา.

๙๕, ๑๔๕. อคฺคิสฺสินิ.

๙๖, ๑๔๘. โยสฺวกตรสฺโส โฌ.

๙๗, ๑๕๖. เวโวสุ โล จ.

๙๘, ๑๘๙. มาตุลาทีนมานตฺตมีกาเร.

๙๙, ๘๑. สฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา.

๑๐๐, ๒๑๔. น ติเมหิ กตากาเรหิ.

๑๐๑, ๘๐. สุหิสฺวกาโร เอ.

๑๐๒, ๒๐๒. สพฺพนามานํ นํมฺหิ จ.

๑๐๓, ๗๙. อโต เนน.

๑๐๔, ๖๖. โส.

๑๐๕,.. โส วา.

๑๐๖, ๓๐๒. ทีโฆเรหิ.

๑๐๗, ๖๙. สพฺพโยนีนมาเอ.

๑๐๘, ๙๐. สฺมาสฺมึนํ วา.

๑๐๙, ๒๙๕. อาย จตุตฺเถกวจนสฺส ตุ.

๑๑๐, ๒๐๑. ตโย เนว จ สพฺพนาเมหิ.

๑๑๑, ๑๗๙. ฆโต นาทีนํ.

๑๑๒, ๑๗๓. ปโต ยา.

๑๑๓, ๑๓๒. สขโต คสฺเส วา.

๑๑๔, ๑๗๘. ฆเต จ.

๑๑๕, ๑๘๑. น อมฺมาทิโต.

๑๑๖, ๑๕๗. อกตรสฺสา ลโต ยฺวาลปนสฺส เวโว.

๑๑๗, ๑๒๔. ฌลโต สสฺส โน วา.

๑๑๘, ๑๔๖. ฆปโต จ โยนํ โลโป.

๑๑๙, ๑๑๕. ลโต โวกาโร จ.

 

อิติ นามกปฺเป ปฐโม กณฺโฑ.

 

๑๒๐, ๒๔๓. อมฺหสฺส มมํ สวิภตฺติสฺส เส.

๑๒๑, ๒๓๓. มยํ โยมฺหิ ปฐเม.

๑๒๒, ๙๙. นฺตุสฺส นฺโต.

๑๒๓, ๑๐๓. นฺตสฺส เส วา.

๑๒๔, ๙๘. อา สิมฺหิ.

๑๒๕, ๑๙๘. อํ นปุํสเก.

๑๒๖, ๑๐๑. อวณฺณา จ เค.

๑๒๗, ๑๐๒. โตติตา สสฺมึนาสุ.

๑๒๘, ๑๐๔. นํมฺหิ ตํ วา.

๑๒๙, ๒๒๒. อิมสฺสิท'มํสิสุ นปุํสเก.

๑๓๐, ๒๒๕. อมุสฺสาทุํ.

๑๓๑,.. อิตฺถิปุมนปุํสกสงฺขฺยํ.

๑๓๒, ๒๒๘. โยสุ ทฺวินฺนํ เทฺว จ.

๑๓๓, ๒๓๐. ติจตุนฺนํ ติสฺโส จตสฺโส ตโย จตฺตาโร ตีณิ จตฺตาริ.

๑๓๔, ๒๕๑. ปญฺจาทีน'มกาโร.

๑๓๕, ๑๑๘. ราชสฺส รญฺโญ ราชิโน เส.

๑๓๖, ๑๑๙. รญฺญํ นํมฺหิ วา.

๑๓๗, ๑๑๖. นามฺหิ รญฺญา วา.

๑๓๘, ๑๒๑. สฺมึมฺหิ รญฺเญ ราชินิ.

๑๓๙, ๒๔๕. ตุมฺหมฺหากํ ตยิ มยิ.

๑๔๐, ๒๓๒. ตฺวมหํ สิมฺหิ จ.

๑๔๑, ๒๔๑. ตว มม เส.

๑๔๒, ๒๔๒. ตุยฺหํ มยฺหญฺจ.

๑๔๓, ๒๓๕. ตํมมํมฺหิ.

๑๔๔, ๒๓๔. ตวํมมญฺจ น วา.

๑๔๕, ๒๓๘. นามฺหิ ตยา มยา.

๑๔๖, ๒๓๖. ตุมฺหสฺส ตุวํตฺวมมฺหิ.

๑๔๗, ๒๔๖. ปทโต ทุติยาจตุตฺถีฉฏฺฐีสุ โวโน.

๑๔๘, ๒๔๗. เตเมกวจเนสุ จ.

๑๔๙, ๒๔๘. น อํมฺหิ.

๑๕๐, ๒๔๙. วา ตติเย จ.

๑๕๑, ๒๕๐. พหุวจเนสุ โว โน.

๑๕๒, ๑๓๖. ปุมนฺตสฺสา สิมฺหิ.

๑๕๓, ๑๓๘. อมาลปเนกวจเน.

๑๕๔,.. สมาเส จ วิภาสา.

๑๕๕, ๑๓๗. โยสฺวาโน.

๑๕๖, ๑๔๒. อาเน สฺมึมฺหิ วา.

๑๕๗, ๑๔๐. หิวิภตฺติมฺหิ จ.

๑๕๑, ๑๔๓. สุสฺมิมา วา.

๑๕๙, ๑๓๙. อุ นามฺหิ จ.

๑๖๐, ๑๙๗. อกมฺมนฺตสฺส จ.

 

อิติ นามกปฺเป ทุติโย กณฺโฑ.

 

๑๖๑, ๒๔๔. ตุมฺหมฺเหหิ นมากํ.

๑๖๒, ๒๓๗. วา ยฺวปฺปฐโม.

๑๖๓, ๒๔๐. สสฺสํ.

๑๖๔, ๒๐๐. สพฺพนามการเต ปฐโม.

๑๖๕, ๒๐๘. ทฺวนฺทฏฺฐา วา.

๑๖๖, ๒๐๙. นาญฺญํ สพฺพนามิกํ.

๑๖๗, ๒๑๐. พหุพฺพีหิมฺหิ จ.

๑๖๘, ๒๐๓. สพฺพโต นํ สํสานํ.

๑๖๙, ๑๑๗. ราชสฺส ราชุ สุนํหิสุ จ.

๑๗๐, ๒๒๐. สพฺพสฺสิมสฺเส วา.

๑๗๑, ๒๑๙. อนิมิ นามฺหิ จ.

๑๗๒, ๒๑๘. อนปุํสกสฺสายํ สฺมิมฺหิ.

๑๗๓, ๒๒๓. อมุสฺส โม สํ.

๑๗๔, ๒๑๑. เอตเตสํ โต.

๑๗๕, ๒๑๒. ตสฺส วา นตฺตํ สพฺพตฺถ.

๑๗๖, ๒๑๓. สสฺมาสฺมึสํสาสฺวตฺตํ.

๑๗๗, ๒๒๑. อิมสทฺทสฺส จ.

๑๗๘, ๒๒๔. สพฺพโต โก.

๑๗๙, ๒๐๔. ฆปโต สฺมึสานํ สํสา.

๑๘๐, ๒๐๗. เนตาหิ สฺมิมายยา.

๑๘๑, ๙๕. มโนคณาทิโต สฺมึนานมิอา.

๑๘๒, ๙๗. สสฺส โจ.

๑๘๓, ๔๘. เอเตสโม โลเป.

๑๘๔, ๙๖. ส สเร วาคโม.

๑๘๕, ๑๑๒. สนฺตสทฺทสฺส โส เภ โพ จนฺเต.

๑๘๖, ๑๐๗. สิมฺหิ คจฺฉนฺตาทีนํ นฺตสทฺโท อํ.

๑๘๗, ๑๐๘. เสเสสุ นฺตุว.

๑๘๘, ๑๕๕. พฺรหฺมตฺตสขราชาทิโต อมานํ.

๑๘๙, ๑๑๓. สฺยา จ.

๑๙๐, ๑๑๔. โยนมาโน.

๑๙๑, ๑๓๐. สขโต จาโยโน.

๑๙๒, ๑๓๕. สฺมิเม.

๑๙๓, ๑๒๒. พฺรหฺมโต คสฺส จ.

๑๙๔, ๑๓๑. สขนฺตสฺสิ โนนานํเสสุ.

๑๙๕, ๑๓๔. อาโร หิมฺหิ วา.

๑๙๖, ๑๓๓. สุนมํสุ วา.

๑๙๗, ๑๒๕. พฺรหฺมโต ตุ สฺมึนิ.

๑๙๘, ๑๒๓. อุตฺตํ สนาสุ.

๑๙๙, ๑๕๘. สตฺถุปิตาทีนมา สิสฺมึ สิโลโป จ.

๒๐๐, ๑๙๖. อญฺเญสฺวารตฺตํ.

๒๐๑, ๑๖๓. วา นํมฺหิ.

๒๐๒. ๑๖๔. สตฺถุนตฺตญฺจ.

๒๐๓, ๑๖๒. อุ สสฺมึ สโลโป จ.

๒๐๔, ๑๖๗. สกฺกมนฺธาตาทีนญฺจ.

๒๐๕, ๑๖๐. ตโต โยนโม ตุ.

๒๐๖, ๑๖๕. ตโต สฺมิมิ.

๒๐๗, ๑๖๑. นา อา.

๒๐๗, ๑๖๑. อาโร รสฺสมิกาเร.

๒๐๙, ๑๖๘. ปิตาทีนมสิมฺหิ.

๒๑๐, ๒๓๙. ตยาตยีนํ ตกาโร ตฺวตฺตํ วา.

 

อิติ นามกปฺเป ตติโย กณฺโฑ.

 

๒๑๑, ๑๒๖. อตฺตนฺโต หิสฺมิมนตฺตํ.

๒๑๒, ๑๒๙. ตโต สฺมึ นิ.

๒๑๓, ๑๒๗. สสฺส โน.

๒๑๔, ๑๒๘. สฺมา นา.

๒๑๕, ๑๔๑. ฌลโต จ.

๒๑๖, ๑๘๐. ฆปโต สฺมึ ยํ วา.

๒๑๗, ๑๙๙. โยนํ นิ นปุํสเกหิ.

๒๑๘, ๑๙๖. อโต นิจฺจํ.

๒๑๙, ๑๙๕. สึ.

๒๒๐, ๗๔. เสสโต โลปํ คสิปิ.

๒๒๑, ๒๘๒. สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ จ.

๒๒๒, ๓๒๗. ปุมสฺส ลิงฺคาทีสุ สมาเสสุ.

๒๒๓, ๑๘๘. อํ ยมีโต ปสญฺญโต.

๒๒๔, ๑๕๓. นํ ฌโต กตรสฺสา.

๒๒๕, ๑๕๑. โยนํ โน.

๒๒๖, ๑๕๔. สฺมึ นิ.

๒๒๗, ๒๗๐. กิสฺส ก เว จ.

๒๒๘, ๒๗๒. กุ หึหํสุ จ.

๒๒๙, ๒๒๖. เสเสสุ จ.

๒๓๐, ๒๖๒. ตฺรโตเถสุ จ.

๒๓๑, ๒๖๓. สพฺพสฺเสตสฺสากาโร วา.

๒๓๒, ๒๖๗. ตฺเร นิจฺจํ.

๒๓๓, ๒๖๔. เอ โตเถสุ จ.

๒๓๔, ๒๖๕. อิมสฺสิ ถํทานิหโตเธสุ จ.

๒๓๕, ๒๘๑. อ ธุนามฺหิ จ.

๒๓๖, ๒๘๐. เอต รหิมฺหิ.

๒๓๗, ๑๗๖. อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย.

๒๓๘, ๑๘๗. นทาทิโต วา อี.

๒๓๙, ๑๙๐. ณวณิกเณยฺยณนฺตูหิ.

๒๔๐, ๑๙๓. ปติภิกฺขุราชีการนฺเตหิ อินี.

๒๔๑, ๑๙๑. นฺตุสฺส ตมีกาเร.

๒๔๒, ๑๙๒. ภวโต โภโต.

๒๔๓, ๑๑๐. โภ เค ตุ.

๒๔๔, ๗๒. อการปีตาทฺยนฺตานมา.

๒๔๕, ๑๕๒. ฌลปา รสฺสํ.

๒๔๖, ๗๓. อากาโร วา.

 

อิติ นามกปฺเป จตุตฺโถ กณฺโฑ.

 

๒๔๗, ๒๖๑. ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

๒๔๘, ๒๖๐. กฺวจิ โต ปญฺจมฺยตฺเถ.

๒๔๙, ๒๖๖. ตฺรถ สตฺตมิยา สพฺพนาเมหิ.

๒๕๐, ๒๖๘. สพฺพโต ธิ.

๒๕๑, ๒๖๙. กึสฺมา โว.

๒๕๒, ๒๗๑. หึหํหิญฺจนํ

๒๕๓, ๒๗๓. ตมฺหา จ.

๒๕๔, ๒๗๔. อิมสฺมา หธา จ.

๒๕๕, ๒๗๕. ยโต หึ.

๒๕๖,.. กาเล.

๒๕๗, ๒๗๖. กึสพฺพญฺเญกยกุหิ ทาทาจนํ.

๒๕๘, ๒๗๘. ตมฺหา ทานิ จ.

๒๕๙, ๒๗๙. อิมสฺมา รหิธุนาทานิ จ.

๒๖๐, ๒๗๗. สพฺพสฺส โส ทามฺหิ วา.

๒๖๑, ๓๖๙. อวณฺโณ เย โลปญฺจ.

๒๖๒, ๓๙๑. วุฑฺฒสฺส โช อิยิฏฺเฐสุ.

๒๖๓, ๓๙๒. ปสตฺถสฺส โส จ.

๒๖๔, ๓๙๓. อนฺติกสฺส เนโท.

๒๖๕, ๓๙๔. พาฬฺหสฺส สาโธ.

๒๖๖, ๓๙๕. อปฺปสฺส กณฺ.

๒๖๗, ๓๙๖. ยุวานญฺจ.

๒๖๘, ๓๙๗. วนฺตุมนฺตุวีนญฺจ โลโป.

๒๖๙, ๔๑. ยวตํ ตลณทการานํ พฺยญฺชนานิ จลญชการตฺตํ.

๒๗๐, ๑๒๐. อมฺห ตุมฺห นฺตุ ราช พฺรหฺมตฺต สข สตฺถุปีตาทีหิ สฺมา นาว.

 

อิติ นามกปฺเป ปญฺจโม กณฺโฑ.

นามสุตฺตํ นิฏฺฐิตํ.

 

. การกกปฺป

 

๒๗๑, ๘๘. ยสฺมาทเปติ ภยมาทตฺเต วา ตทปาทานํ.

๒๗๒, ๓๐๙. ธาตุนามานมุปสคฺคโยคาทีสฺวปิ จ.

๒๗๓, ๓๑๐. รกฺขณตฺถานมิจฺฉิตํ.

๒๗๔, ๓๑๑. เยน วา ทสฺสนํ

๒๗๕, ๓๑๒. ทูรนฺติกทฺธกาล นิมฺมาน ตฺวาโลป ทิสาโยค วิภตฺตารปฺปโยค สุทฺธปฺปโมจน เหตุวิวิตฺตปฺปมาณ ปุพฺพโยคพนฺธนคุณวจนปญฺหกถนโถกาตตฺตูสุ จ.

๒๗๖, ๓๐๒. ยสฺส ทาตุกาโม โรจเต ธารยเต วา ตํ สมฺปทานํ.

๒๗๗, ๓๐๓. สิลาฆ หนุ ฐา สป ธาร ปิห กุธ ทุหิสฺโสสฺสูย ราธิกฺข ปจฺจาสุณ อนุปติคิณ ปุพฺพกตฺตา โรจนตฺถ ตทตฺถ ตุมตฺถาลมตฺถ มญฺญานาทรปฺปาณินิ คตฺยตฺถกมฺมนิ อาสิสตฺถสมฺมุติภิยฺยสตฺตมฺยตฺเถสุ จ.

๒๗๘, ๓๒๐. โย ธาโร ตโมกาสํ.

๒๗๙, ๒๙๒. เยน วา กยิรเต ตํ กรณํ.

๒๘๐, ๒๘๕, ยํ กโรติ ตํ กมฺมํ.

๒๘๑, ๒๙๔. โย กโรติ ส กตฺตา.

๒๘๒, ๒๙๕. โย กาเรติ ส เหตุ.

๒๘๓, ๓๑๖. ยสฺส วา ปริคฺคโห ตํ สามี.

๒๘๔, ๒๘๓. ลิงฺคตฺเถ ปฐมา.

๒๘๕, ๗๐. อาลปเน จ.

๒๘๖, ๒๙๑. กรเณ ตติยา.

๒๘๗, ๒๙๖, สหาทิโยเค จ.

๒๘๘, ๒๙๓. กตฺตริ จ.

๒๘๙, ๒๙๗. เหตฺวตฺเถ จ.

๒๙๐, ๒๙๘. สตฺตมฺยตฺเถ จ.

๒๙๑, ๒๙๙. เยนงฺควิกาโร.

๒๙๒, ๓๐๐. วิเสสเน จ.

๒๙๓, ๓๐๑. สมฺปทาเน จตุตฺถี.

๒๙๔, ๓๐๕. นโมโยคาทีสฺวปิ จ.

๒๙๕, ๓๐๗. อปาทาเน ปญฺจมี.

๒๙๖, ๓๑๔. การณตฺเถ จ.

๒๙๗, ๒๘๔. กมฺมตฺเถ ทุติยา.

๒๙๘. ๒๘๗. กาลทฺธานมจฺจนฺตสํโยเค.

๒๙๙, ๒๘๘. กมฺมปฺปวจนียยุตฺเต.

๓๐๐, ๒๘๖. คติ พุทฺธิ ภุช ปฐ หร กร สยาทีนํ การิเต วา.

๓๐๑, ๓๑๕. สามิสฺมึ ฉฏฺฐี

๓๐๒, ๓๑๙. โอกาเส สตฺตมี.

๓๐๓, ๓๒๑. สามิสฺสราธิปติทายาทสกฺขีปถิภูปสุตกุสเลหิ จ.

๓๐๔, ๓๒๒. นิทฺธารเณ จ.

๓๐๕, ๓๒๓. อนาทเร จ.

๓๐๖, ๒๘๙. กฺวจิ ทุติยา ฉฏฺฐีนมตฺเถ.

๓๐๗, ๒๙๐. ตติยาสตฺตมีนญฺจ.

๓๐๘, ๓๑๗. ฉฏฺฐี จ.

๓๐๙, ๓๑๘. ทุติยาปญฺจมีนญฺจ.

๓๑๐, ๓๒๔. กมฺมกรณนิมิตฺตตฺเถสุ สตฺตมี.

๓๑๑, ๓๒๕. สมฺปทาเน จ.

๓๑๒, ๓๒๖. ปญฺจมฺยตฺเถ จ.

๓๑๓, ๓๒๗. กาลภาเวสุ จ.

๓๑๔, ๓๒๘. อุป’ธฺยาธิกิสฺสรวจเน.

๓๑๕, ๓๒๙. มณฺฑิตุสฺสุกฺเกสุ ตติยา จ.

 

อิติ นามกปฺเป การกกปฺโป ฉฏฺโฐ กณฺโฑ.

การกสุตฺตํ นิฏฺฐิตํ.

 

 

. สมาสกปฺป

 

๓๑๖, ๓๓๑. นามานํ สมาโส ยุตฺตตฺโถ.

๓๑๗, ๓๓๒. เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ.

๓๑๘, ๓๓๓. ปกติ จสฺส สรนฺตสฺส.

๓๑๙, ๓๓๐. อุปสคฺคนิปาตปุพฺพโก อพฺยยีภาโว.

๓๒๐, ๓๓๕. โส นปุํสกลิงฺโค.

๓๒๑. ๓๔๙. ทิคุสฺเสกตฺตํ.

๓๒๒, ๓๕๙. ตถา ทฺวนฺเท ปาณิ ตูริย โยคฺค เสนงฺค ขุทฺทชนฺตุก วิวิธ วิรุทฺธ วิสภาคตฺถาทีนญฺจ.

๓๒๓, ๓๖๐. วิภาสา รุกฺข ติณ ปสุ ธน ธญฺญ ชนปทาทีนญฺจ.

๓๒๔, ๓๓๙. ทฺวิปเท ตุลฺยาธิกรเณ กมฺมธารโย.

๓๒๕, ๓๔๘. สงฺขฺยาปุพฺโพ ทิคุ.

๓๒๖, ๓๔๑. อุเภ ตปฺปุริสา.

๓๒๗, ๓๕๑. อมาทโย ปรปเทภิ.

๓๒๘, ๓๕๒. อญฺญปทตฺเถสุ พหุพฺพีหิ.

๓๒๙, ๓๕๗. นามานํ สมุจฺจโย ทฺวนฺโท.

๓๓๐, ๓๔๐. มหตํ มหา ตุลฺยาธิกรเณ ปเท.

๓๓๑, ๓๕๓. อิตฺถิยํ ภาสิตปุมิตฺถี ปุมาว เจ.

๓๓๒, ๓๔๓. กมฺมธารยสญฺเญ จ.

๓๓๓, ๓๔๔. อตฺตํ นสฺส ตปฺปุริเส.

๓๓๔, ๓๔๕. สเร อนฺ.

๓๓๕, ๓๔๖. กทฺ กุสฺส.

๓๓๖, ๓๔๗. กา’ปฺปตฺเถสุ จ.

๓๓๗, ๓๕๐. กฺวจิ สมาสนฺต คตานมการนฺโต.

๓๓๘, ๓๕๖. นทิมฺหา จ.

๓๓๙, ๓๕๘. ชายาย ตุทํชานิ ปติมฺหิ.

๓๔๐, ๓๕๕. ธนุมฺหา จ.

๓๔๑, ๓๓๖. อํวิภตฺตีนมการนฺตา อพฺยยีภาวา.

๓๔๒, ๓๓๗. สโร รสฺโส นปุํสเก.

๓๔๓, ๓๓๘. อญฺญสฺมา โลโป จ.

 

อิติ นามกปฺเป สมาสกปฺโป สตฺตโม กณฺโฑ.

สมาสสุตฺตํ นิฏฺฐิตํ.

 

 

. ตทฺธิตกปฺป

 

๒๔๔, ๓๖๑. วา ณ’ปจฺเจ.

๓๔๕, ๓๖๖. ณายนณาน วจฺฉาทิโต.

๓๔๖, ๓๖๗. เณยฺโย กตฺติยาทีหิ.

๓๔๗, ๓๖๘. อโต ณิ วา.

๓๔๘, ๓๗๑. ณโวปคฺวาทีหิ.

๓๔๙, ๓๗๒. เณร วิธวาทิโต.

๓๕๐, ๓๗๓. เยน วา สํสฏฺฐํ ตรติ จรติ วหติ ณิโก.

๓๕๑, ๓๗๔. ตมธีเต เตนกตาธิ สนฺนิธานนิโยค สิปฺป ภณฺฑ ชีวิกตฺเถสุ จ.

๓๕๒, ๓๗๖. ณ ราคา ตสฺเสทมญฺญตฺเถสุ จ.

๓๕๓, ๓๗๘. ชาตาทีนมิมิยา จ.

๓๕๔, ๓๗๙. สมูหตฺเถ กณฺณา.

๓๕๕, ๓๘๐. คาม ชน พนฺธุ สหายาทีหิ ตา.

๓๕๖, ๓๘๑. ตทสฺส ฐานมิโย จ.

๓๕๗, ๓๘๒. อุปมตฺถายิตตฺตํ.

๓๕๘, ๓๘๓. ตนฺนิสฺสิตตฺเถ โล.

๓๕๙, ๓๘๔. อาลุ ตพฺพหุเล.

๓๖๐, ๓๘๗. ณฺย ตฺต ตา ภาเว ตุ.

๓๖๑, ๓๘๘. ณ วิสมาทีหิ.

๓๖๒, ๓๘๙. รมณียาทิโต กณฺ

๓๖๓, ๓๙๐. วิเสเส ตรตมิสิกิยิฏฺฐา.

๓๖๔, ๓๙๘. ตทสฺสตฺถีติ วี จ.

๓๖๕, ๓๙๙. ตปาทิโต สี.

๓๖๖, ๔๐๐. ทณฺฑาทิโต อิก อี.

๓๖๗, ๔๐๑. มธฺวาทิโต โร.

๓๖๘, ๔๐๒. คุณาทิโต วนฺตุ.

๓๖๙, ๔๐๓. สตฺยาทีหิ มนฺตุ.

๓๗๐, ๔๐๕. สทฺธาทิโต ณ.

๓๗๑, ๔๐๔. อายุสฺสุการาส มนฺตุมฺหิ.

๓๗๒, ๓๘๕. ตปฺปกติวจเน มโย.

๓๗๓, ๔๐๖. สงฺขฺยาปูรเณ โม.

๓๗๔, ๔๐๘. ส ฉสฺส วา.

๓๗๕, ๔๑๒. เอกาทิโต ทสสฺสี.

๓๗๖, ๒๕๗. ทเส โส นิจฺจญฺจ.

๓๗๗,.. อนฺเต นิคฺคหิตญฺจ.

๓๗๘, ๔๑๔. ติ จ.

๓๗๙, ๒๕๘. ล ทรานํ.

๓๘๐, ๒๕๕. วีสติทเสสุ พา ทฺวิสฺส ตุ.

๓๘๑, ๒๕๔. เอกาทิโต ทสฺส ร สงฺขฺยาเน.

๓๘๒, ๒๕๙. อฏฺฐาทิโต จ.

๓๘๓, ๓๕๓. เทฺวกฏฺฐานมากาโร วา.

๓๘๔, ๔๐๗. จตุจฺเฉหิ ถฐา.

๓๘๕, ๔๐๙. ทฺวิตีหิ ติโย.

๓๘๖, ๔๑๐. ติเย ทุตาปิ จ.

๓๘๗, ๔๑๑. เตสมฑฺฒูปปเทน อฑฺฒุฑฺฒทิวฑฺฒ ทิยฑฺฒ’ ฑฺฒติยา.

๓๘๘, ๖๘. สรูปาน เมกเสสฺวสกึ.

๓๘๙, ๔๑๓. คณเน ทสสฺส ทฺวิติจตุปญฺจฉสตฺตอฏฺฐนวกานํ วีติจตฺตารปญฺญาฉสตฺตาสนวา โยสุ โยนญฺจีสมาสํฐิริตีตุติ.

๓๙๐, ๒๕๖. จตูปปทสฺส โลโป ตุ’ตฺตรปทาทิจสฺส จุโจปิ นวา.

๓๙๑, ๔๒๓. ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ.

๓๙๒, ๔๑๘. ทฺวาทิโต โก’เนกตฺเถ จ.

๓๙๓, ๔๑๕. ทสทสกํ สตํ ทสกานํ สตํ สหสฺสญฺจ โยมฺหิ.

๓๙๔, ๔๑๖. ยาว ตทุตฺตริ ทสคุณิตญฺจ.

๓๙๕, ๔๑๗. สกนาเมหิ.

๓๙๖, ๓๖๓. เตสํ โณ โลปํ.

๓๙๗, ๔๒๐. วิภาเค ธา จ.

๓๙๘, ๔๒๑. สพฺพนาเมหิ ปการวจเน ตุ ถา.

๓๙๙, ๔๒๒. กิมิเมหิ ถํ.

๔๐๐, ๓๖๔. วุทฺธาทิสรสฺส วา’สํโยคนฺตสฺส สเณ จ.

๔๐๑, ๓๗๕. มายูนมาคโม ฐาเน.

๔๐๒. ๓๗๗. อาตฺตญฺจ.

๔๐๓, ๓๕๔. กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํ ทีฆรสฺสา ปจฺจเยสุ จ.

๔๐๔, ๓๗๐. เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปริตาเทสา จ.

๔๐๕, ๓๖๕. อยุวณฺณานญฺจาโย วุทฺธิ.

 

อิติ นามกปฺเป ตทฺธิตกปฺโป อฏฺฐโม กณฺโฑ.

ตทฺธิตสุตฺตํ นิฏฺฐิตํ.

 

 

. อาขฺยาตกปฺป

 

๔๐๖, ๔๒๙. อถ ปุพฺพานิ วิภตฺตีนํ ฉ ปรสฺสปทานิ.

๔๐๗, ๔๓๙. ปราณฺยตฺตโนปทานิ.

๔๐๘, ๔๓๐. เทฺว เทฺว ปฐมมชฺฌิมุตฺตมปุริสา.

๔๐๙, ๔๔๑. สพฺเพสเมกาภิธาเน ปโร ปุริโส.

๔๑๐, ๔๓๒. นามมฺหิ ปยุชฺชมาเนปิ ตุลฺยาธิกรเณ ปฐโม.

๔๑๑, ๔๓๖. ตุมฺเห มชฺฌิโม.

๔๑๒, ๔๓๗. อมฺเห อุตฺตโม.

๔๑๓, ๔๒๖. กาเล.

๔๑๔, ๔๒๘. วตฺตมานา ปจฺจุปฺปนฺเน.

๔๑๕, ๔๕๑. อาณาตฺยาสิฏฺเฐ’นุตฺตกาเล ปญฺจมี.

๔๑๖, ๔๕๔. อนุมติปริกปฺเปตฺเถสุ สตฺตมี.

๔๑๗, ๔๖๐. อปจฺจกฺเข ปโรกฺขา’ตีเต.

๔๑๘, ๔๕๖. หิยฺโยปภุติ ปจฺจกฺเข หิยฺยตฺตนี.

๔๑๙, ๔๖๙. สมีเป’ชฺชตนี.

๔๒๐, ๔๗๑. มาโยเค สพฺพกาเล จ.

๔๒๑, ๔๗๓. อนาคเต ภวิสฺสนฺตี.

๔๒๒, ๔๗๕. กฺริยาติปนฺเน’ตีเต กาลาติปตฺติ.

๔๒๓, ๔๒๖. วตฺตมานา ติ อนฺติ, สิ ถ, มิ ม; เต อนฺเต, เสวฺ เห, เอ มฺเห.

๔๒๔, ๔๕๐. ปญฺจมี ตุ อนฺตุ, หิ ถ, มิ ม; ตํ อนฺตํ, สฺสุ วฺโห, เอ อามเส.

๔๒๕, ๔๕๓. สตฺตมี เอยฺย เอยฺยุํ, เอยฺยาสิ เอยฺยาถ, เอยฺยามิ เอยฺยาม; เอถ เอรํ, เอโถ เอยฺยาวฺโห, เอยฺยํ เอยฺยามฺเห.

๔๒๖, ๔๕๙. ปโรกฺขา อ อุ, เอ ตฺถ, อํ มฺห; ตฺถ เร, ตฺโถ วฺโห, อึ มฺเห.

๔๒๗, ๔๕๕. หิยฺยตฺตนี อา อู, โอ ตฺถ, อํ มฺหา; ตฺถ ตฺถุํ, เส วฺหํ, อึ มฺหเส.

๔๒๗, ๔๖๘. อชฺชตนี อี อุํ, โอ ตฺถ, อึ มฺหา; อา อู, เส วฺหํ, อํ มฺเห.

๔๒๙, ๔๗๒. ภวิสฺสนฺตี สฺสติ สฺสนฺติ, สฺสสิ สฺสถ, สฺสามิ สฺสาม; สฺสเต สฺสนฺเต, สฺสเส สฺสวฺเห, สฺสํ สฺสามฺเห.

๔๓๐, ๔๗๔. กาลาติปตฺติ สฺสา สฺสํสุ, สฺเส สฺสถ, สฺสํ สฺสามฺหา; สฺสถ สฺสิสุ, สฺสเส สฺสวฺเห, สฺสึ สฺสามฺหเส.

๔๓๑, ๔๒๘. หิยฺยตฺตนีสตฺตมีปญฺจมีวตฺตมานา สพฺพธาตุกํ.

 

อิติ อาขฺยาตกปฺเป ปฐโม กณฺโฑ.

 

๔๓๒, ๓๖๒. ธาตุลิงฺเคหิ ปรา ปจฺจยา.

๔๓๓, ๕๒๘. ติชคุปกิตมาเนหิ ขฉสา วา.

๔๓๔, ๕๓๔. ภุชฆสหรสุปาทีหิ ตุมิจฺฉตฺเถสุ.

๔๓๕, ๕๓๖. อาย นามโต กตฺตูปมานาทาจาเร.

๔๓๖, ๕๓๗. อียู’ปมานา จ.

๔๓๗, ๕๓๘. นามมฺหา’ตฺติจฺฉตฺเถ.

๔๓๘, ๕๔๐. ธาตูหิ เณ ณย ณาเป ณาปยา การิตานิ เหตฺวตฺเถ.

๔๓๙, ๕๓๙. ธาตุรูเป นามสฺมา ณ โย จ.

๔๔๐, ๔๔๕. ภาวกมฺเมสุ โย.

๔๔๑, ๔๔๗. ตสฺส จวคฺคยการวการตฺตํ สธาตฺวนฺตสฺส.

๔๔๒, ๔๔๘. อิวณฺณาคโม วา.

๔๔๓, ๔๔๙. ปุพฺพรูปญฺจ.

๔๔๔, ๕๑๑. ตถา กตฺตริ จ.

๔๔๕, ๔๓๓. ภูวาทิโต อ.

๔๔๖, ๕๐๙. รุธาทิโต นิคฺคหิต ปุพฺพญฺจ.

๔๔๗, ๕๑๐. ทิวาทิโต โย.

๔๔๘, ๕๑๒. สฺวาทิโต ณุณาอุณา จ.

๔๔๙, ๕๑๓. กิยาทิโต นา.

๔๕๐, ๕๑๗. คหาทิโต ปฺป-ณฺหา.

๔๕๑, ๕๒๐. ตนาทิโต โอยิรา.

๔๕๒, ๕๒๕. จุราทิโต เณ ณยา.

๔๕๓, ๔๔๔. อตฺตโนปทานิ ภาเว จ กมฺมนิ.

๔๕๔, ๔๔๐. กตฺตริ จ.

๔๕๕, ๕๓๐. ธาตุปฺปจฺจเยหิ วิภตฺติโย.

๔๕๖, ๔๒๐. กตฺตริ ปรสฺสปทํ.

๔๕๗, ๔๒๔. ภูวาทโย ธาตโว.

 

อิติ อาขฺยาตกปฺเป ทุติโย กณฺโฑ.

 

๔๕๘, ๔๖๑. กฺวจาทิวณฺณานเมกสฺสรานํ เทฺวภาโว.

๔๕๙, ๔๖๒. ปุพฺโพ’ พฺภาโส.

๔๖๐, ๕๐๖. รสฺโส.

๔๖๑, ๔๖๔. ทุติยจตุตฺถานํ ปฐมตติยา.

๔๖๒, ๔๖๗. กวคฺคสฺส จวคฺโค.

๔๖๓, ๕๓๒. มานกิตานํ วตตฺตํ วา.

๔๖๔, ๕๐๔. หสฺส โช.

๔๖๕, ๔๖๓. อนฺตสฺสิวณฺณากาโร วา.

๔๖๖, ๔๘๙. นิคฺคหิตญฺจ.

๔๖๗, ๕๓๓. ตโต ปามานานํ วามํ เสสุ.

๔๖๘, ๔๙๒. ฐา ติฏฺโฐ.

๔๖๙, ๔๙๔. ปา ปิโว.

๔๗๐, ๕๑๔. ญาสฺส ชาชํนา.

๔๗๑, ๔๘๓. ทิสสฺส ปสฺส ทิสฺส ทกฺขา วา.

๔๗๒, ๕๓๑. พฺยญฺชนนฺตสฺส โจ ฉปฺปจฺจเยสุ จ.

๔๗๓, ๕๒๙. โก เข จ.

๔๗๔, ๕๓๕. หรสฺส คี เส.

๔๗๕, ๔๖๕. พฺรูภูนมาหภูวา ปโรกฺขายํ.

๔๗๖, ๔๔๒. คมิสฺสนฺโต จฺโฉ วา สพฺพาสุ.

๔๗๗, ๔๗๙. วจสฺส’ชฺชตนิมฺหิ มการา โอ.

๔๗๘, ๔๓๘. อกาโร ทีฆํ หิมิเมสุ.

๔๗๙, ๔๕๒. หิ โลปํ วา.

๔๘๐, ๔๙๐. โหติสฺสเร’ โห’เห ภวิสฺสนฺติมฺหิ สสฺส จ.

๔๘๑, ๕๒๔. กรสฺส สปฺปจฺจยสฺส กาโห.

 

อิติ อาขฺยาตกปฺเป ตติโย กณฺโฑ.

 

๔๘๒, ๕๐๘. ทาทนฺตสฺสํ มิเมสุ.

๔๘๓, ๕๒๗. อสํโยคนฺตสฺส วุทฺธิ การิเต.

๔๘๔, ๕๔๒. ฆฏาทีนํ วา.

๔๘๕, ๔๓๔. อญฺเญสุ จ.

๔๘๖, ๕๔๓. คุหทุสานํ ทีฆํ.

๔๘๗, ๔๗๘. วจ วส วหาทีนมุกาโร วสฺส เย.

๔๘๘, ๔๘๑. หวิปริยโย โล วา.

๔๘๙, ๕๑๙. คหสฺส เฆ ปฺเป.

๔๙๐, ๕๑๘. หโลโป ณฺหามฺหิ.

๔๙๑, ๕๒๓. กรสฺส กาสตฺตมชฺชตนิมฺหิ.

๔๙๒, ๔๙๙. อสสฺมา มิมานํ มฺหิมฺหา’นฺตโลโป จ.

๔๙๓, ๔๙๘. ถสฺส ตฺถตฺถํ.

๔๙๔, ๔๙๕. ติสฺส ตฺถิตฺถํ.

๔๙๕, ๕๐๐. ตุสฺส ตฺถุตฺตํ.

๔๙๖, ๔๙๗. สิมฺหิ จ.

๔๙๗, ๔๗๗. ลภสฺมา อีอํนํ ตฺถตฺตํ.

๔๙๘, ๔๘๐. กุสสฺมา ที จฺฉิ.

๔๙๙, ๔๘๐. ทา ธาตุสฺส ทชฺชํ.

๕๐๐, ๔๘๖. วทสฺส วชฺชํ.

๕๐๑, ๔๔๓. คมิสฺส ฆมฺมํ.

๕๐๒, ๔๙๓. ยมฺหิ ทา ธา มา ฐา หา ปา มห มถาทีนมี.

๕๐๓, ๔๘๕. ยชสฺสาทิสฺสิ.

๕๐๔, ๔๗๐. สพฺพโต อุํ อึสุ.

๕๐๕, ๔๘๒. ชรมรานํ ชีร ชียฺย มียฺยา วา.

๕๐๖, ๔๙๖. สพฺพตฺถา’สสฺสาทิโลโป จ.

๕๐๗, ๕๐๑. อสพฺพธาตุเก ภู.

๕๐๘, ๕๑๕. เอยฺยสฺส ญาโต อิยาญา.

๕๐๙, ๕๑๖. นาสฺส โลโป ยการตฺตํ.

๕๑๐, ๔๘๗. โลปญฺเจตฺตมกาโร.

๕๑๑, ๕๒๑. อุตฺตโมกาโร.

๕๑๒, ๕๒๒. กรสฺสากาโร จ.

๕๑๓, ๔๓๕. โอ อว สเร.

๕๑๔, ๔๙๑. เอ อย.

๕๑๕, ๕๔๑. เต อาวายา การิเต.

๕๑๖, ๔๖๖. อิการาคโม อสพฺพธาตุกมฺหิ.

๕๑๗, ๔๘๘. กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยานํ ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ.

๕๑๘, ๔๔๖. อตฺตโนปทานิ ปรสฺสปทตฺตํ.

๕๑๙, ๔๕๗. อการาคโม หิยฺยตฺถนีอชฺชตนีกาลาติปตฺตีสุ.

๕๒๐, ๕๐๒. พฺรูโต อี ติมฺหิ.

๕๒๑, ๔๒๕. ธาตุสฺสนฺโต โลโป’เนกสรสฺส.

๕๒๒, ๔๗๖. อิสุยมูนมนฺโต จฺโฉ วา.

๕๒๓, ๕๒๖. การิตานํ โณ โลปํ.

 

อิติ อาขฺยาตกปฺเป จตุตฺโถ กณฺโฑ.

อาขฺยาตสุตฺตํ นิฏฺฐิตํ.

 

 

 

. กิพฺพิธานกปฺป

 

๕๒๔, ๕๖๑. ธาตุยา กมฺมาทิมฺหิ โณ.

๕๒๕, ๕๖๕. สญฺญายม นุ.

๕๒๖, ๕๖๗. ปุเร ททา จ อึ.

๕๒๗, ๕๖๘. สพฺพโต ณฺวุตฺวา’วี วา.

๕๒๘, ๕๗๗. วิส รุช ปทาทิโต ณ.

๕๒๙, ๕๘๐. ภาเว จ.

๕๓๐, ๕๘๔. กฺวิ จ.

๕๓๑, ๕๘๙. ธราทีหิ รมฺโม.

๕๓๒, ๕๙๐. ตสฺสีลาทีสุ ณี ตฺวา วี จ.

๕๓๓, ๕๙๑. สทฺท กุธ จล มณฺฑตฺถ รุจาทีหิ ยุ.

๕๓๔, ๕๙๒. ปาราทิคมิมฺหา รู.

๕๓๕, ๕๙๓. ภิกฺขาทิโต จ.

๕๓๖, ๕๙๔. หนตฺยาทีนํ ณุโก.

๕๓๗, ๕๖๖. นุ นิคฺคหิตํ ปทนฺเต.

๕๓๘, ๕๙๕. สํหนา’ญฺญาย วา โร โฆ.

๕๓๙, ๕๕๘. รมฺหิ รนฺโต ราทิโน.

๕๔๐, ๕๔๕. ภาวกมฺเมสุ ตพฺพา’นียา.

๕๔๑, ๕๕๒. ณฺโย จ.

๕๔๒, ๕๕๗. กรมฺหา ริจฺจ.

๕๔๓, ๕๕๕. ภูโต’พฺพ.

๕๔๔, ๕๕๖. วท มท คมุ ยุช ครหาการาทีหิ ชฺช มฺม คฺค ยฺเหยฺยาคาโร วา.

๕๔๕, ๕๔๘. เต กิจฺจา.

๕๔๖, ๕๖๒. อญฺเญ กิตฺต.

๕๔๗, ๕๙๖. นนฺทาทีหิ ยุ.

๕๔๘, ๕๙๗. กตฺตุกรณปเทเสสุ จ.

๕๔๙, ๕๕๐. รหาทิโต ณ.

 

อิติ กิพฺพิธานกปฺเป ปฐโม กณฺโฑ.

 

๕๕๐, ๕๔๙. ณาทโย เตกาลิกา.

๕๕๑, ๕๙๘. สญฺญายํ ทาธาโต อิ.

๕๕๒, ๖๐๙. ติ กิจฺจา’สิฏฺเฐ.

๕๕๓, ๕๙๙. อิตฺถิยมติยโว วา.

๕๕๔, ๖๐๑. กรโต ริริย.

๕๕๕, ๖๑๒. อตีเต ต ตวนฺตุ ตาวี.

๕๕๖, ๖๒๒. ภาวกมฺเมสุ ต.

๕๕๗, ๖๐๖. พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ.

๕๕๘, ๖๐๒. ชิโต อิน สพฺพตฺถ.

๕๕๙, ๖๐๓. สุปโต จ.

๕๖๐, ๖๐๔. อีสํทุสูหิ ข.

๕๖๑, ๖๓๖. อิจฺฉตฺเถสุ สมานกตฺตุเกสุ ตเว ตุํ วา.

๕๖๒, ๖๓๘. อรหสกฺกาทีสุ จ.

๕๖๓, ๖๓๙. ปตฺตวจเน อลมตฺเถสุ จ.

๕๖๔, ๖๔๐. ปุพฺพกาเล’กกตฺตุกานํ ตุน ตฺวาน ตฺวา วา.

๕๖๕, ๖๔๖. วตฺตมาเน มาน’นฺตา.

๕๖๖, ๕๗๔. สาสาทีหิ รตฺถุ.

๕๖๗, ๕๗๕. ปาติโต ริตุ.

๕๖๘, ๕๗๖. มานาทีหิ ราตุ.

๕๖๙, ๖๑๐. อาคมา ตุโก.

๕๗๐, ๖๑๑. ภพฺเพ อิก.

 

อิติ กิพฺพิธานกปฺเป ทุติโย กณฺโฑ.

 

๕๗๑, ๖๒๔. ปจฺจยาทนิฏฺฐา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ.

๕๗๒, ๖๒๕. สาสทิสโต ตสฺส ริฏฺโฐ จ.

๕๗๓, ๖๒๖. สาทิสนฺตปุจฺฉภนฺชหํสาทีหิ ฏฺโฐ.

๕๗๔, ๖๑๓. วสโต อุตฺถ.

๕๗๕, ๖๑๔. วส วา วุ.

๕๗๖, ๖๐๗. ธฒภเหหิ ธฒา จ.

๕๗๗, ๖๒๘. ภนฺชโต คฺโค จ.

๕๗๘, ๕๖๐. ภุชาทีนมนฺโต โน ทฺวิ จ.

๕๗๙, ๖๒๙. วจ วา วุ.

๕๘๐, ๖๓๐. คุปาทีนญฺจ.

๕๘๑, ๖๑๖. ตราทีหิ อิณฺโณ.

๕๘๒, ๖๓๑. ภิทาทิโต อินฺน อนฺน อีณา วา.

๕๘๓, ๖๑๗. สุส ปจ สกโต กฺข กฺกา จ.

๕๘๔, ๖๑๘. ปกฺกมาทีหิ นฺโต จ.

๕๘๕, ๖๑๙. ชนาทีน มา ติมฺหิ จ.

๕๘๖, ๖๐๐. คม ขน หน รมาทีนมนฺโต.

๕๘๗, ๖๓๒. รกาโร จ.

๕๘๘, ๖๒๐. ฐาปานมิอี จ.

๕๘๙, ๖๒๑. หนฺเตหิ โห หสฺส โฬ วา อทหนหานํ.

 

อิติ กิพฺพิธานกปฺเป ตติโย กณฺโฑ.

 

๕๙๐, ๕๗๙. ณมฺหิ รนฺชสฺส โช ภาวกรเณสุ.

๕๙๑, ๕๔๔. หนสฺส ฆาโต.

๕๙๒, ๕๐๓. วโธ วา สพฺพตฺถ.

๕๙๓, ๕๖๔. อาการนฺตานมาโย.

๕๙๔, ๕๘๒. ปุรสมุปปรีหิ กโรติสฺส ขขรา วา ตปฺปจฺจเยสุ จ.

๕๙๕, ๖๓๗. ตเวตุนาทีสุ กา.

๕๙๖, ๕๕๑. คมขนหนาทีนํ ตุํตพฺพาทีสุ น.

๕๙๗, ๖๔๑. สพฺเพหิ ตุนาทีนํ โย.

๕๙๘, ๖๔๓. จนนฺเตหิ รจฺจํ.

๕๙๙, ๖๔๔. ทิสา สฺวานสฺวา’นฺตโลโป จ.

๖๐๐, ๖๔๕. มหทเภหิ มฺม ยฺห ชฺช พฺภ ทฺธา จ.

๖๐๑, ๓๓๔. ตทฺธิตสมาสกิตกา นามํ วา’ตเวตุนาทีสุ จ.

๖๐๒, . ทุมฺหิ ครุ.

๖๐๓, . ทีโฆ จ.

๖๐๔, ๖๘๔. อกฺขเรหิ การ.

๖๐๕, ๕๔๗. ยถาคมมิกาโร.

๖๐๖, ๖๔๒. ทธนฺตโต โย กฺวจิ.

 

อิติ กิพฺพิธานกปฺเป จตุตฺโถ กณฺโฑ.

 

๖๐๗, ๕๗๘. นิคฺคหิต สํโยคาทิ โน.

๖๐๘, ๖๒๓. สพฺพตฺถ เค คี.

๖๐๙, ๔๘๔. สทสฺส สีทตฺถํ.

๖๑๐, ๖๒๗. ยชสฺส สรสฺสิ ฏฺเฐ.

๖๑๑, ๖๐๘. หจตุตฺถาน’มนฺตานํ โท เธ.

๖๑๒, ๖๑๕. โฑ ฒกาเร.

๖๑๓, ๕๘๓. คหสฺส ฆร เณ วา.

๖๑๔, ๕๘๑. ทหสฺส โท ฬํ.

๖๑๕, ๕๘๖. ธาตฺวนฺตสฺส โลโป กฺวิมฺหิ.

๖๑๖, ๕๘๗. วิทนฺเต อู.

๖๑๗, ๖๓๓. นมกรานมนฺตานํ นิยุตฺตตมฺหิ.

๖๑๘, ๕๗๑. น กคตฺตํ จชา ณฺวุมฺหิ.

๖๑๙, ๕๗๓. กรสฺส จ ตตฺตํ ตุสฺมึ.

๖๒๐, ๕๔๙. ตุํตุนตพฺเพสุ วา.

๖๒๑, ๕๕๓. การิตํ วิย ณานุพนฺโธ.

๖๒๒, ๕๗๐. อนกา ยุณฺวูนํ.

๖๒๓, ๕๕๔. กคา จชานํ.

 

อิติ กิพฺพิธานกปฺเป ปญฺจโม กณฺโฑ.

กิพฺพิธานสุตฺตํ นิฏฺฐิตํ.

 

 

. กิพฺพิธานกปฺป อุณาทิกณฺฑ

 

๖๒๔, ๕๖๓. กตฺตริ กิตฺ.

๖๒๕, ๖๐๕. ภาวกมฺเมสุ กิจฺจ-กฺต-ขตฺถา.

๖๒๖, ๖๓๔. กมฺมนิ ทุติยายํ กฺโต.

๖๒๗, ๖๕๒. ขฺยาทีหิ มนฺ ม จ โต วา.

๖๒๘, ๖๕๓. สมาทีหิ ถมา.

๖๒๙, ๕๖๙. คหสฺสุ’ปธสฺเส วา.

๖๓๐, ๖๕๔. มสุสฺส สุสฺส จฺฉร-จฺเฉรา.

๖๓๑, ๖๕๕. อาปุพฺพจรสฺส จ.

๖๓๒, ๖๕๖. อลกลสเลหิ ลยา.

๖๓๓, ๖๕๗. ยาณ-ลาณา.

๖๓๔, ๖๕๘. มถิสฺส ถสฺส โล จ.

๖๓๕, ๕๕๙. เปสาติสคฺคปตฺตกาเลสุ กิจฺจา.

๖๓๖, ๖๕๙. อวสฺสกาธมิเณสุ ณี จ.

๖๓๗,.. อรหสกฺกาทีหิ ตุํ.

๖๓๘, ๖๖๘. วชาทีหิ ปพฺพชฺชาทโย นิปฺปจฺจนฺเต.

๖๓๙, ๕๘๕. กฺวิโลโป จ.

๖๔๐,.. สจชานํ กคา ณานุพนฺเธ.

๖๔๑, ๕๗๒. นุทาทีหิ ยุณฺวูน’มนานนากานนกา สการิเตหิ จ.

๖๔๒, ๕๘๘. อิยตมกิเอสาน’มนฺตสฺสโร ทีฆํ กฺวจิ ทิสสฺส คุณํ โท รํ สกฺขี จ.

๖๔๓, ๖๓๕. ภฺยาทีหิ มติ พุธิ ปูชาทีหิ จ กฺโต.

๖๔๔, ๖๖๑. เวปุสีทววมุกุทาภูหฺวาทีหิ ถุตฺติมณิมา นิพฺพตฺเต.

๖๔๕, ๖๖๒. อกฺโกเส นมฺหานิ.

๖๔๖, ๔๑๙. เอกาทิโต สกิสฺส กฺขตฺตุํ.

๖๔๗, ๖๖๓. สุนสฺสุนสฺโสณวานุวานูนนขุณานา.

๖๔๘, ๖๖๔. ตรุณสฺส สุสุ จ.

๖๔๙, ๖๖๕. ยุวสฺสุวสฺสุวุวานุนูนา.

๖๕๐, ๖๕๑. กาเล วตฺตมานาตีเต ณฺวาทโย.

๖๕๑, ๖๔๗. ภวิสฺสติ คมาทีหิ ณีฆิณฺ.

๖๕๒, ๖๔๘. กิริยายํ ณฺวุตโว.

๖๕๓, ๓๐๗. ภาววาจิมฺหิ จตุตฺถี.

๖๕๔, ๖๔๙. กมฺมนิ โณ.

๖๕๕, ๖๕๐. เสเส สฺสํ-นฺตุ-มานานา.

๖๕๖, ๖๖๖. ฉทาทีหิ ต-ตฺรณฺ.

๖๕๗, ๖๖๗. วทาทีหิ ณิตฺโต คเณ.

๖๕๘, ๖๖๘. มิทาทีหิ ตฺติติโย.

๖๕๙, ๖๖๙. อุสุรนฺชทํสานํ ทํสสฺส ทฑฺโฒ ฒฐา จ.

๖๖๐, ๖๗๐. สูวุสาน’มูวุสาน’มโต โถ จ.

๖๖๑, ๖๗๑. รนฺชุทาทีหิ ธทิทฺทกิรา กฺวจิ ชทโลโป จ.

๖๖๒, ๖๗๒. ปฏิโต หิสฺส เหรณฺหีรณฺ.

๖๖๓, ๖๗๓. กฑฺยาทีหิ โก.

๖๖๔, ๖๗๔. ขาทามคมานํ ขนฺธนฺธคนฺธา.

๖๖๕, ๖๗๕. ปฏาทีหฺยลํ.

๖๖๖, ๖๗๖. ปุถสฺส ปุถุปถาโม วา.

๖๖๗, ๖๗๗. สสฺวาทีหิ ตุทโว.

๖๖๘, ๖๗๘. จฺยาทีหิ อีวโร.

๖๖๙, ๖๗๙. มุนาทีหิ จิ.

๖๗๐, ๖๘๐. วิทาทีหฺ’ยูโร.

๖๗๑, ๖๘๑. หนาทีหิ ณุนุตโว.

๖๗๒, ๖๘๒. กุฏาทีหิ โฐ.

๖๗๓, ๖๘๓. มนุปูรสุณาทีหิ อุสฺสนุสิสา.

 

อิติ กิพฺพิธานกปฺเป อุณาทิกปฺโป ฉฏฺโฐ กณฺโฑ.

อุณาทิสุตฺตํ นิฏฺฐิตํ

 

สุตฺตสงฺคหคาถา

สนฺธิมฺหิ เอกปญฺญาสํ, นามมฺหิ ทฺวิสตํ ภเว;

อฏฺฐารสาธิกญฺเจว, การเก ปญฺจตาลีสํ.

สมาเส อฏฺฐวีสญฺจ, ทฺวาสฏฺฐิ ตทฺธิเต มตํ,

อฏฺฐารสสตาขฺยาเต, กิเต สุตฺตสตํ ภเว,

อุณาทิมฺหิ จ ปญฺญาสํ, สุตฺตเภทํ ปกาสิตํ.

 

(การิกาคนฺถ)

 

หมายเหตุ: เลขแถวหน้าลำดับสูตรคัมภีร์กัจจายนะ : เลขแถวหลังตามลำดับสูตรคัมภีร์ปทรูปสิทธิ