Beitragsseiten

. สมวุตฺตินิทฺเทส-ตติยปริจฺเฉท

 

๔๖. ตฺยา’ เจ ตนุมชฺฌา

คายตฺตีฯ

 

๔๗. กุมาร ลลิตา ชฺสฺคาฯ

อุณฺหิกาฯ

 

๔๘. จิตฺรปทา ยทิ ภา คาฯ

๔๙. โม โม โค โค วิชฺชุมฺมาลา

๕๐. ภา ต, , คา มาณวกํ

๕๑. คฺลา สมานิกา,ชา จฯ

๕๒. ปมาณิกา, รา ล, คาฯ

อนุฏฺฐุภาฯ

 

๕๓. รา น,สา ยทิ หลมุขี

๕๔. ภุชค สุสุ สฏา นา โมฯ

พฺรหตีฯ

๕๕. มฺสาชฺคา สุทฺธวิราชิตํ มตํฯ

๕๖. มฺนา โย โค ยทิ ปณโว ขฺยาโตฯ

๕๗. มฺภา ส,คยุตฺตา รุมฺมวตี สาฯ

๕๘. เญยฺยา มตฺตา, , , คยุตฺตาฯ

๕๙. จมฺปกมาลา เจ ภ, , สา โค ‚ฯ

๖๐. , , , เคหิ สา มโนรมา

๖๑. อุพฺภาสกํ ตํ เจ โต ม, รา ลฺจฯ

๖๒. โต ชา ครุนา’ย’มุปฏฺฐิตา

ปนฺติฯ

 

๖๓. อินฺทาทิกา ตา วชิรา, คา โคฯ

๖๔. อุปาทิกา สา’ว ช,ตา ช,คา โคฯ

๖๕. อนนฺตโร’ทีริต ลกฺขณา เจ, (อุเปนฺทวชิร)

ปาทา วิมิสฺสา อุปชาติโย ตาฯ (อินฺทวชิร)

เอวํ กิล’ญฺญาสุปิ มิสฺสิตาสุ, (อินฺทวชิร)

วทนฺติ ชาติสฺวิท’ เมว นามํฯ (อุเปนฺทวชิร)

๖๖. , , , , คา คทิตา สุมุขี

๖๗. โทธก มิจฺฉติ เจ ภ,,ภา คาฯ

๖๘. เวท,สฺเสหิ,มฺตา ตฺคคา,สาลินี สาฯ

๖๙. วาโตมฺมี สา, ยติ สา มฺภา ต, คา โคฯ

๗๐. ภา ต, , คา โค’สุ, รส สิรี สาฯ

๗๑. โร น, รา อิห รโถทฺธตา, คาฯ

๗๒. สฺวาคเต’ติ ร, , ภา ครุกา ทฺเวฯ

๗๓. ,,,ลหุ,ครูหิ ภทฺทิกา

ติฏฺฐุภาฯ

 

๗๔. วทนฺติ วํสฏฺฐมิ’ทํ ช, ตา ช, ราฯ

๗๕. สา อินฺทวํสา ขลุ ยตฺถ ตา ช,ราฯ

๗๖. อิธ โตฏก มมฺพุธิ,เสหิ มิตํฯ

๗๗. ทุตวิลมฺพิต มาห น, ภา ภ,ราฯ

๗๘. วสุ ยุค วิรตี นา,มฺยา’ ปุโฏ’ยํฯ

๗๙. , , สหิตา นฺยา’ กุสุมวิจิตฺตา

๘๐. ภุชงฺค’ปฺปยาตํ ภเว เวท, เยหิฯ

๘๑. , , , เรหิ ภวติ’ปฺปิยํวทา

๘๒. วุตฺตา สุธีหิ ลลิตา, ภา ช, ราฯ

๘๓. ปมิตกฺขรา, , ,เสหุ’ทิตาฯ

๘๔. ,,,,สหิตา’ภิหิตุ’ชฺชลา

๘๕. ปญฺจ’สฺส’จฺฉินฺนา, เวสฺสเทวี,มา ยาฯ

๘๖. ภวติ หิ ตามรสํ, , ชา โยฯ

๘๗. ‘กมลา’ติ เญยฺยา ส,,เสหิ โย เจฯ

ชคตีฯ

 

๘๘. มฺนา ชฺรา โค, ติทสยติ’ปฺปหสฺสิณี สาฯ

๘๙. จตุ,คฺคเห,หิ’ห รุจิรา, ,ภา สฺช,คาฯ

อติชคตีฯ

๙๐. ,,,,ลหุ,คา,สเรหิ’ปราชิตา

๙๑. ,,,,,คิ’ติ,ปฺปหรณกลิกา

๙๒. วุตฺตา วสนฺตติลกา,,ชา ช,คา โคฯ

สกฺกรีฯ

๙๓. ทฺวิหต หย ลหุ ร’ถ คิ’ติ สสิกลา

๙๔. วสุ,หย,ยติ ริ’ห,มณิคุณนิกโร

๙๕. ,,,,,ยุตา’ยํ,มาลินี โภคิ’สีหิฯ

๙๖. ภวติ น,ชา,,ชา รสหิตา ปภทฺทกํ

อติสกฺกรีฯ

๙๗. ,,,,รา สทา ภวติ วาณินี, ยุตฺตาฯ

อฏฺฐิฯ

๙๘. , มา โน โส ภลฺคา, รส, หรวิรามา สิขรณี

๙๙. รส, ยุคิ, สิโต, โน โส มฺรา สฺลา, คฺย’ทา หริณี ตทาฯ

๑๐๐. มนฺทกฺกนฺตา, ,,,,,คา, โค ยุคุ,ตฺว,สฺสเกหิฯ

อจฺจฏฺฐิฯ

๑๐๑. โม โต โน โย ยา, กุสุมิตลตา, เวลฺลิตา’ กฺขุ,ตฺวิ,สีหิฯ

ธุติฯ

๑๐๒. รสุ,ตฺว,สฺเสหิ ยฺมา, ,,,,ครู, เมฆวิปฺผุชฺชิตา สาฯ

๑๐๓. อกฺกสฺเสหิ ยติ มฺส,ชาส,,,คา, สทฺทูลวิกฺกีฬิตํ

อติธุติฯ

๑๐๔. วุตฺต มีทิสํ ตุ นามโต ร,ชา ร,ชา ร,ชา ครู,ลหู จฯ

กติฯ

 

๑๐๕. มฺรา ภฺนา โย โย’ตฺร เยน,ตฺติ,มุนิ, ยติยุตา, สนฺธรา กิตฺติตา’ยํฯ

ปกติฯ

 

๑๐๖. โอ น,,นา ร,นา จ ถ ครู ทส,กฺก,วิรมญฺหิ ภทฺทก’มิทํฯ

อากติฯ

 

อิติ วุตฺโตทเย ฉนฺทสิ สมวุตฺตินิทฺเทโส นาม

 

ตติโย ปริจฺเฉโทฯ