บทสวดทำวัตรเย็นแปล

 

รตนตฺตยปูชา

1. คุณพระรัตนตรัย

 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

 

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง.

 

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ. ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง

ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ. ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง

สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ. ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง

รวมเพลง

ผดุงคุณธรรม

ทางศาสนาและวัฒนธรรม

ที่มาข้อมูล: http://www.archive.org/

 

 

ภิกขุปาติโมกข์ปาฬิ

 

ปุพพกิจ

 

อุโปสถกรณโต -๑ ปุพฺเพ นววิธํ ปุพฺพกิจฺจํ กาตพฺพํ โหติ, ตนฺฐานสมฺมชฺชนญฺจ ตตฺถ ปทีปปุชฺชลนญฺจ อาสนปญญปนญฺจ ปานียปริโภชนียุปฏฺฐปนญฺจ ฉนฺทารหานํ ภิกฺขูนํ ฉนฺทาหรณญฺจ เตสญฺเญว อกตุโปสถานํ -๒ ปาริสุทฺธิยาปิ อาหรณญฺจ อุตุขานญฺจ ภิกฺขุคณนา จ ภิกฺขุนีนโมวาโท จาติ.