ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ

 

โมคฺคลฺลานสุตฺตปาโฐ

() ปฐโม กณฺโฑ (สญฺญาทิ)

. ออาทโย ติตาลีส วณฺณาฯ

. ทสา-โท สราฯ

. เทฺวเทฺว สวณฺณาฯ

. ปุพฺโพ รสฺโสฯ

. ปโร ทีโฆฯ

. กาทโย พฺยญฺชนาฯ

. ปญฺจ ปญฺจกา วคฺคาฯ

. พินฺทุ นิคฺคหีตํฯ

. อิยุวณฺณา ฌลา นามสฺสนฺเตฯ

๑๐. ปิตฺถิยํฯ

๑๑. ฆาฯ

๑๒. โค สฺยาลปเนฯ

(สญฺญา)

๑๓. วิธิพฺพิเสสนนฺตสฺสฯ

๑๔. สตฺตมิยํ ปุพฺพสฺสฯ

๑๕. ปญฺจมิยํ ปรสฺสฯ

๑๖. อาทิสฺส ฯ

๑๗. ฉฎฺฐิยนฺตสฺสฯ

๑๘. วานุพนฺโธฯ

๑๙. ฎานุพนฺธา-เนกวณฺณา สพฺพสฺสฯ

๒๐. ญกานุพนฺธาทฺยนฺตาฯ

๒๑. มานุพนฺโธ สรานมนฺตา ปโรฯ

๒๒. วิปฺปฎิเสเธฯ

๒๓. สงฺเกโต-นวยโว-นุพนฺโธฯ

๒๔. วณฺณปเรน สวณฺโณ-ปิฯ

๒๕. นฺตุ วนฺตุมนฺตฺวาวนฺตุตวนฺตุสมฺพนฺธีฯ

ปริภาสา

๒๖. สโร โลโป สเรฯ

๒๗. ปโร กฺวจิฯ

๒๘. น เทฺว วาฯ

๒๙. ยุวณฺณานเมโอ ลุตฺตาฯ

๓๐. ยวา สเรฯ

๓๑. เอโอนํฯ

๓๒. โคสฺสาวงฯ

๓๓. พฺยญฺชเน ทีฆรสฺสาฯ

๓๔. สรมฺหา เทฺวฯ

๓๕. จตุตฺถทุติเยสฺเวสํ ตติยปฐมาฯ

๓๖. วี-ติสฺเส-เว โวฯ

๓๗. เอโอนม วณฺเณฯ

๓๘. นิคฺคหีตํฯ

๓๙. โลโปฯ

๔๐. ปรสรสฺสฯ

๔๑. วคฺเค วคฺคนฺโตฯ

๔๒. เยวหิสุ โญฯ

๔๓. เย สํสฺสฯ

๔๔. มยทา สเรฯ

๔๕. วนตรคา จา-คมาฯ

๔๖. ฉา โฬฯ

๔๗. ตทมินาทีนิฯ

๔๘. ตวคฺควรณานํ เย จวคฺคพยญาฯ

๔๙. วคฺคลเสหิ เตฯ

๕๐. หสฺส วิปลฺลาโสฯ

๕๑. เว วาฯ

๕๒. ตถนรานํ ฎฐณลาฯ

๕๓. สํโยคาทิโลโปฯ

๕๔. วิจฺฉาภิกฺขญฺเญสุ เทฺวฯ

๕๕. สฺยาทิโลโป ปุพฺพสฺเส-กสฺสฯ

๕๖. สพฺพาทีนํ วีติหาเรฯ

๕๗. ยาวโพธํ สมฺภเมฯ

๕๘. พหุลํฯ

อิติ โมคฺคลฺลาเน พฺยากรเณ สญฺญาทิกณฺโฑ ปฐโมฯ

 

() ทุติโย กณฺโฑ (สฺยาทิ)

. เทฺว เทฺวกา-เนเกสุ นามสฺมา สิ โย, อํ โย, นา หิ, ส นํ, สฺมา หิ, ส นํ, สฺมึ สุฯ

. กเมฺม ทุติยาฯ

. กาลทฺธานมจฺจนฺตสํโยเคฯ

. คติโพธาหารสทฺทตฺถากมฺมกภชฺชาทีนํ ปโยชฺเชฯ

. หราทีนํ วาฯ

. น ขาทาทีนํฯ

. วหิสฺสา-นิยนฺตุเก (คณ)

. ภกฺขิสฺสาหึสายํ (คณ)

. ธฺยาทีหิ ยุตฺตาฯ

. ลกฺขณิตฺตมฺภูตวิจฺฉาสฺวภินาฯ

. ปติปรีหิ ภาเค จฯ

๑๐. อนุนาฯ

๑๑. สหตฺเถฯ

๑๒. หีเนฯ

๑๓. อุเปนฯ

๑๔. สตฺตมฺยาธิกฺเยฯ

๑๕. สามิตฺเต-ธินา ฯ

๑๖. กตฺตุกรเณสุ ตติยาฯ

๑๗. สหตฺเถนฯ

๑๘. ลกฺขเณฯ

๑๙. เหตุมฺหิฯ

๒๐. ปญฺจมีเณ วาฯ

๒๑. คุเณฯ

๒๒. ฉฎฺฐี เหตฺวตฺเถหิฯ

๒๓. สพฺพาทิโต สพฺพาฯ

๒๔. จตุตฺถี สมฺปทาเนฯ

๒๕. ตาทตฺเถฺยฯ

๒๖. ปญฺจมฺยวธิสฺมาฯ

๒๗. อปปรีหิ วชฺชเนฯ

๒๘. ปฎินิธิปฎิทาเนสุ ปตินาฯ

๒๙. ริเต ทุติยา จฯ

๓๐. วินา-ญฺญตฺร ตติยา จฯ

๓๑. ปุถนานาหิฯ

๓๒. สตฺตมฺยาธาเรฯ

๓๓. นิมิตฺเตฯ

๓๔. ยพฺโภโว ภาวลกฺขณํฯ

๓๕. ฉฎฺฐี จา-นาทเรฯ

๓๖. ยโต นิทฺธารณํฯ

๓๗. ปฐมา-ตฺถมตฺเตฯ

๓๘. อามนฺตเณฯ

๓๙. ฉฎฺฐี สมฺพนฺเธฯ

๔๐. ตุลฺยตฺเถน วา ตติยาฯ

๔๑. อโต โยนํ ฎาเฎฯ

๔๒. นินํ วาฯ

๔๓. สฺมาสฺมินฺนํฯ

๔๔. สสฺสา-ย จตุตฺถิยาฯ

๔๕. ฆปเต-กสฺมึ นาทีนํ ยยาฯ

๔๖. สฺสา วา เต-ติ-มามูหิฯ

๔๗. นมฺหิ นุก ทฺวาทีนํ สตฺตรสนฺนํฯ

๔๘. พหุกตินฺนํฯ

๔๙. ณฺณํณฺณนฺนํ ติโต ฌาฯ

๕๐. อุภินฺนํฯ

๕๑. สุอุ สสฺสฯ

๕๒. สฺสํสฺสาสฺสาเยสฺวิตเรกญฺเญติมานมิฯ

๕๓. ตาย วาฯ

๕๔. เตติมาโต สสฺส สฺสายฯ

๕๕. รตฺตฺยาทีหิ โฎ สฺมิโนฯ

๕๖. สุหิสุ-ภสฺโสฯ

๕๗. ลฺตุปิตาทีน มา สิมฺหิฯ

๕๘. เค อ จฯ

๕๙. อยูนํ วา ทีโฆฯ

๖๐. ฆ พฺรหฺมาทิเตฯ

๖๑. นา-มฺมาทีหิฯ

๖๒. รสฺโส วาฯ

๖๓. โฆ สฺสํสฺสาสฺสายํติํสุฯ

๖๔. เอกวจนโยสฺวโฆนํฯ

๖๕. เค วาฯ

๖๖. สิสฺมึนา-นปุํสกสฺสฯ

๖๗. โคสฺสาคสิหินํสุ คาวควาฯ

๖๘. สุมฺหิ วาฯ

๖๙. ควํ เสนฯ

๗๐. คุนฺนํ จ นํนาฯ

๗๑. นาสฺสาฯ

๗๒. คาวุมฺหิฯ

๗๓. ยํ ปีโตฯ

๗๔. นํฌีโตฯ

๗๕. โยนํ โนเน ปุเมฯ

๗๖. โนฯ

๗๗. สฺมึโน นิฯ

๗๘. อมฺพฺวาทีหิ ฯ

๗๙. กมฺมาทิโตฯ

๘๐. นาสฺเส-โนฯ

๘๑. ฌลา สสฺส โนฯ

. อิโต กฺวจิ สสฺส ฎานุพนฺโธ (คณ)

๘๒. นา สฺมาสฺสฯ

๘๓. ลา โยนํ โว ปุเมฯ

๘๔. ชนฺตฺวาทิโต โน จฯ

๘๕. กูโตฯ

๘๖. โลโป-มุสฺมาฯ

๘๗. น โน สสฺสฯ

๘๘. โยโลปนิสุ ทีโฆฯ

๘๙. สุนํหิสุฯ

๙๐. ปญฺจาทีนํ จุทฺทสนฺนมฯ

๙๑. ยฺวาโท นฺตุสฺสฯ

๙๒. นฺตสฺส จ ฎ วํเสฯ

๙๓. โยสุ ฌิสฺส ปุเมฯ

๙๔. เวโวสุ ลุสฺสฯ

๙๕. โยมฺหิ วา กฺวจิฯ

๙๖. ปุมา-ลปเน เวโวฯ

๙๗. สฺมาหิสฺมินฺนํ มฺหาภิมฺหิฯ

๙๘. สุหิสฺวสฺเส ฯ

๙๙. สพฺพาทีนํ นํมฺหิ จฯ

. ปุพฺพปราวรทกฺขิณุตฺตราธรานิ ววตฺถายมสญฺญายํ (คณ)

๑๐๐. สํสานํฯ

๑๐๑. ฆปา สสฺส สฺสา วาฯ

๑๐๒. สฺมิโน สฺสํฯ

๑๐๓. ยํฯ

๑๐๔. ติํสภาปริสายฯ

๑๐๕. ปทาทีหิ สิฯ

๑๐๖. นาสฺส สาฯ

๑๐๗. โกธาทีหิฯ

๑๐๘. อเตนฯ

๑๐๙. สิสฺโสฯ

๑๑๐. กฺวเจ วาฯ

๑๑๑. อํ นปุํสเกฯ

๑๑๒. โยนํ นิฯ

๑๑๓. ฌลา วาฯ

๑๑๔. โลโปฯ

๑๑๕. ชนฺตุเหตฺวีฆเปหิ วาฯ

๑๑๖. เย ปสฺสิวณฺณสฺสฯ

๑๑๗. คสีนํ ฯ

๑๑๘. อสงฺเขฺยหิ สพฺพาสํฯ

๑๑๙. เอกตฺถตายํฯ

๑๒๐. ปุพฺพสฺมา มาทิโตฯ

๑๒๑. นา-โต-มปญฺจมิยาฯ

๑๒๒. วา ตติยาสตฺตมีนํฯ

๑๒๓. ราชสฺสิ นามฺหิฯ

๑๒๔ สุนํหิสูฯ

๑๒๕. อิมสฺสานิตฺถิยํ เฎฯ

๑๒๖. นามฺห-นิมิฯ

๑๒๗. สิมฺห-นปุํสกสฺสายํฯ

๑๒๘. ตฺยเตตานํ ตสฺส โสฯ

๑๒๙. มสฺสา-มุสฺสฯ

๑๓๐. เก วาฯ

๑๓๑. ตตสฺส โน สพฺพาสุฯ

๑๓๒. ฎ สสฺมาสฺมึสฺสายสฺสํสฺสาสํมฺหามฺหิสฺวิมสฺส จฯ

๑๓๓. เฎ สิสฺสิสิสฺมาฯ

๑๓๔. ทุติยสฺส โยสฺสฯ

๑๓๕. เอกจฺจาทีห-โตฯ

๑๓๖. น นิสฺส ฎาฯ

๑๓๗. สพฺพาทีหิฯ

๑๓๘. โยนเมฎ ฯ

๑๓๙. นาญฺญํ-จ นามปฺปธานาฯ

๑๔๐. ตติยตฺถโยเคฯ

๑๔๑. จตฺถสมาเสฯ

๑๔๒. เวฎฯ

๑๔๓. ปุพฺพาทีหิ ฉหิฯ

๑๔๔. มนาทีหิ สฺมึสํนาสฺมานํ สิโสโอสาสาฯ

. สุเมธาทีน มวุทฺธิจ (คณ)

. สรวยายวาสเจตา ชลาสยกฺขยโลหปฎมเนสุ (คณ)

๑๔๕. สโตสพเภฯ

๑๔๖. ภวโต วา โภนฺโต คโยนาเสฯ

๑๔๗. สิสฺสคฺคิโต นิฯ

๑๔๘. นฺตสฺสํฯ

๑๔๙. ภูโตฯ

๑๕๐. มหนฺตารหนฺตานํ ฎา วาฯ

๑๕๑. นฺตุสฺสฯ

๑๕๒. อํงํ นปุํสเกฯ

๑๕๓. หิมวโต วา โอฯ

๑๕๔. ราชาทิยุวาทิตฺวาฯ

. ธโมฺม วา-ญฺญตฺเถ (คณ)

. อิโม ภาเว (คณ)

๑๕๕. วา-มฺหานงฯ

๑๕๖. โยนมาโนฯ

๑๕๗. อาโยโน จ สขาฯ

๑๕๘. เฎ สฺมิโนฯ

๑๕๙. โนนาเสสฺวิฯ

๑๖๐ สฺมานํสุ วาฯ

๑๖๑. โยสฺวํหิสุ จารงฯ

๑๖๒. ลฺตุปิตาทีนมเสฯ

๑๖๓. นํมฺหิ วาฯ

๑๖๔. อาฯ

๑๖๕. สโลโปฯ

๑๖๖. สุหิสฺวารงฯ

๑๖๗. นชฺชาโยสฺวามฯ

๑๖๘. ฎิ กติมฺหาฯ

๑๖๙. ฎ ปญฺจาทีหิ จุทฺทสหิฯ

๑๗๐. อุภโคหิ โฎฯ

๑๗๑. อารงสฺมาฯ

๑๗๒. โฎเฎ วาฯ

๑๗๓. ฎา นาสฺมานํฯ

๑๗๔. ฎิ สฺมิโนฯ

๑๗๕. ทิวาทิโต ฯ

๑๗๖. รสฺสารงฯ

๑๗๗. ปิตาทีนมนตฺวาทีนํฯ

๑๗๘. ยุวาทีนํ สุหิสฺวานงฯ

๑๗๙. โนนาเนสฺวาฯ

๑๘๐. สฺมาสฺมึนํ นาเนฯ

๑๘๑. โยนํ โนเน วาฯ

๑๘๒. อิโต-ญฺญตฺเถ ปุเมฯ

๑๘๓. เน สฺมิโน กฺวจิฯ

๑๘๔. ปุมาฯ

๑๘๕. นามฺหิฯ

๑๘๖. สุมฺหา จฯ

๑๘๗. คสฺสํฯ

๑๘๘. สาสฺสํ เส จานงฯ

๑๘๙. วตฺตหา สนนฺนํ โนนานํฯ

๑๙๐. พฺรหฺมสฺสุ วาฯ

๑๙๑. นามฺหิฯ

๑๙๒. ปุมกมฺมถามทฺธานํ วา สสฺมาสุ จฯ

๑๙๓. ยุวา สสฺสิโนฯ

๑๙๔. โน-ตฺตาตุมาฯ

๑๙๕. สุหิสุ นกฯ

๑๙๖. สฺมาสฺส นา พฺรหฺมา จฯ

๑๙๗. อิเมตานเมนา-นฺวาเทเส ทุติยายํฯ

๑๙๘. กิสฺส โก สพฺพาสุฯ

๑๙๙. กิ สสฺมึสุ วา-นิตฺถิยํฯ

๒๐๐. กิมํสิสุ สห นปุํสเกฯ

๒๐๑. อิมสฺสิทํ วาฯ

๒๐๒. อมุสฺสาทุํฯ

๒๐๓. สุมฺหา-มุสฺสา-สฺมาฯ

๒๐๔. นํมฺหิ ติจตุนฺนมิตฺถิยํ ติสฺสจตสฺสาฯ

๒๐๕. ติสฺโส จตสฺโส โยมฺหิ สวิภตฺตีนํฯ

๒๐๖. ตีณิจตฺตาริ นปุํสเกฯ

๒๐๗. ปุเม ตโยจตฺตาโรฯ

๒๐๘. จตุโร วา จตุสฺสฯ

๒๐๙. มยมสฺมา-มฺหาสฺสฯ

๒๑๐. นํเสสฺว-สฺมากํมมํฯ

๒๑๑. สิมฺห-หํฯ

๒๑๒. ตุมฺหสฺส ตุวํ ตฺวมมฺหิ จฯ

๒๑๓. ตยาตยีนํ ตฺว วา ตสฺสฯ

๒๑๔. สฺมามฺหิ ตฺวมฺหาฯ

๒๑๕. นฺตนฺตูนํ นฺโต โยมฺหิ ปฐเมฯ

๒๑๖. ตํ นํมฺหิฯ

๒๑๗. โตตาติตา สสฺมาสฺมึนาสุฯ

๒๑๘. ฎฎาอํ เคฯ

๒๑๙. โยมฺหิ ทฺวินฺนํ ทุเว เทฺวฯ

๒๒๐. ทุวินฺนํ นํมฺหิ วาฯ

๒๒๑. ราชสฺส รญฺญํฯ

๒๒๒. นาสฺมาสุ รญฺญาฯ

๒๒๓. รญฺโญรญฺญสฺสราชิโน เสฯ

๒๒๔. สฺมึมฺหิ รญฺเญราชินิฯ

๒๒๕. สมาเส วาฯ

๒๒๖. สฺมึมฺหิ ตุมฺหมฺหานํ ตยิมยิฯ

๒๒๗. อํมฺหิ ตํ มํ ตวํ มมํฯ

๒๒๘. นาสฺมาสุ ตยามยาฯ

๒๒๙. ตว มม ตุยฺหํ มยฺหํ เสฯ

๒๓๐. วํวากํ นํมฺหิฯ

๒๓๑. ทุติเย โยมฺหิ วาฯ

๒๓๒. อปาทาโท ปทเตกวากฺเยฯ

๒๓๓. โยนํหิสฺม-ปญฺจมฺยา โวโนฯ

๒๓๔. เตเม นาเสฯ

๒๓๕. อนฺวาเทเสฯ

๒๓๖. สปุพฺพา ปฐมนฺตา วาฯ

๒๓๗. น จ วาหาเหวโยเคฯ

๒๓๘. ทสฺสนตฺเต-นาโลจเน ฯ

๒๓๙. อามนฺตณํ ปุพฺพมสนฺตํวฯ

๒๔๐. น สามญฺญวจนเมกตฺเถฯ

๒๔๑. พหูสุ วาฯ

อิติ โมคฺคลฺลาเน พฺยากรเณ สฺยาทิกณฺโฑ ทุติโยฯ

 

() ตติโย กณฺโฑ (สมาโส)

. สฺยาทิ สฺยาทิเนกตฺถํฯ

. อสงฺขฺยํ วิภตฺติสมฺปตฺติสมีปสากลฺยา-ภาวยถา ปจฺฉายุคปทตฺเถฯ

. ยถา น ตุเลฺยฯ

. ยาวา-วธารเณฯ

. ปยฺยปาพหิติโรปุเรปจฺฉา วา ปญฺจมฺยาฯ

. สมีปายาเมสฺวนุฯ

. ติฎฺฐคฺวาทีนิฯ

. โอเร ปริ วติ ปาเร มชฺเฌ เหฎฺฐุทฺธา โธนฺโต วา ฉฎฺฐิยาฯ

. ตํ นปุํสกํฯ

๑๐. อมาทิฯ

๑๑. วิเสสนเมกตฺเถนฯ

๑๒. นอุฯ

๑๓. กุปาทโย นิจฺจมสฺยาทิวิธิมฺหิฯ

. ปาทโย คตาทฺยตฺเถ ปฐมายฯ (คณ)

๑๐. อจฺจาทโย กนฺตาทฺยตฺเถ ทุติยายฯ (คณ)

๑๑. อวาทโย กุฎฺฐาทฺยตฺเถ ตติยายฯ (คณ)

๑๒. ปริยาทโย คิลานาทฺยตฺเถ จตุตฺถิยาฯ (คณ)

๑๓. นฺยาทโย กนฺตาทฺยตฺเถ ปญฺจมิยาฯ (คณ)

๑๔. จี กฺริยตฺเถหิฯ

๑๕. ภูสนา-ทรา-นาทเรสฺวลํสาสาฯ

๑๖. อญฺเญ จฯ

๑๗. วา-เนกญฺญตฺเถฯ

๑๘. ตตฺถ คเหตฺวา เตน ปหริตฺวา ยุทฺเธ สรูปํฯ

๑๙. จตฺเถฯ

๒๐. สมาหาเร นปุํสกํฯ

๒๑. สงฺขฺยาทิฯ

๒๒. กฺวเจ-กตฺตญฺจ ฉฎฺฐิยาฯ

๒๓. สฺยาทีสุ รสฺโสฯ

๒๔. ฆปสฺสนฺตสฺสา-ปฺปธานสฺสฯ

๒๕. โคสฺสุฯ

๒๖. อิตฺถิยมตฺวาฯ

๒๗. นทาทิโต งีฯ

๑๔. โคโต วาฯ (คณ)

๒๘. ยกฺขาทิตฺวินี จฯ

๒๙. อารามิกาทีหิฯ

๑๕. สญฺญายํ มานุโสฯ (คณ)

๓๐. ยุวณฺเณหิ นีฯ

๓๑. กฺติมฺหา-ญฺญตฺเถฯ

๓๒. ฆรณฺยาทโยฯ

๑๖. อาจริยา วา ยโลโป จฯ (คณ)

๓๓. มาตุลาทิตฺวานี ภริยายํฯ

๑๗. อภริยายํ ขตฺติยา วาฯ (คณ)

๑๘. ปุนฺนามสฺมา โยคา อปาลกนฺตาฯ (คณ)

๓๔. อุปมาสํหิตสหิตสํยตสหสผวามลกฺขณาทิตูรุตูฯ

๓๕. ยุวา ติฯ

๓๖. นฺตนฺตูนํ งีมฺหิโต วาฯ

๓๗. ภวโต โภโตฯ

๓๘. โคสฺสา-วงฯ

๓๙. ปุถุสฺส ปถวปุถวาฯ

๔๐. สมาสนฺตฺวฯ

๔๑. ปาปาทีหิ ภูมิยาฯ

๔๒. สงฺขฺยาหิฯ

๔๓. นทีโคทาวรีนํฯ

๔๔. อสงฺเขฺยหิ จางฺคุลฺยานญฺญาสงฺขฺยตฺเถสุฯ

๔๕. ทีฆาโหวสฺเสกเทเสหิ จ รตฺตฺยาฯ

๔๖. โคตฺวจตฺเถ จาโลเปฯ

๔๗. รตฺตินฺทิวทารควจตุรสฺสาฯ

๔๘. อายาเม-นุควํฯ

๔๙. อกฺขิสฺมา-ญฺญตฺเถฯ

๕๐. ทารุมหฺยงฺคุลฺยาฯ

๕๑. จิ วีติหาเรฯ

๕๒. ลฺตฺวิตฺถิยูหิ โกฯ

๕๓. วา-ญฺญโตฯ

๕๔. อุตฺตรปเทฯ

๕๕. อิมสฺสิทํฯ

๕๖. ปุํ ปุมสฺส วาฯ

๕๗. ฎ นฺตนฺตูนํฯ

๕๘. อฯ

๕๙. มนาทฺยาปาทีน โม มเยจฯ

๖๐. ปรสฺส สงฺขฺยาสุฯ

๖๑. ชเน ปุถสฺสุฯ

๖๒. โส ฉสฺสา-หายตเน วาฯ

๖๓. ลฺตุปิตาทีน มารงฺครงฺคฯ

๖๔. วิชฺชาโยนิสมฺพนฺธานมา ตตฺร จตฺเถฯ

๖๕. ปุตฺเตฯ

๖๖. จิสฺมึฯ

๖๗. อิตฺถิยํ ภาสิตปุมิตฺถี ปุเมเว-กตฺเถฯ

๖๘. กฺวจิ ปจฺจเยฯ

๖๙. สพฺพาทโย วุตฺติมตฺเถฯ

๗๐. ชายาย ชยํ ปติมฺหิฯ

๗๑. สญฺญาย มุโททกสฺสฯ

๗๒. กุมฺภาทีสุ วาฯ

๗๓. โสตาทีสู โลโปฯ

๗๔. ฎ นอุสฺสฯ

๗๕. อน สเรฯ

๗๖. นขาทโยฯ

๗๗. นโค วา-ปฺปาณินิฯ

๗๘. สหสฺส โสญฺญตฺเถฯ

๗๙. สญฺญายํฯ

๘๐. อปฺปจฺจกฺเขฯ

๘๑. อกาเล สกตฺเถฯ

๘๒. คนฺถนฺตา-ธิกฺเยฯ

๘๓. สมานสฺส ปกฺขาทีสุ วาฯ

๘๔. อุทเร อิเยฯ

๘๕. รีริกฺขเกสุฯ

๘๖. สพฺพาทีนมาฯ

๘๗. นฺตกิมิมานํ ฎากีฎีฯ

๘๘. ตุมฺหา-มฺหานํ ตาเมกสฺมึฯ

๘๙. ตํ มม-ญฺญตฺรฯ

๙๐. เว-ตสฺเสฎฯ

๙๑. วิธาทีสุ ทฺวิสฺส ทุฯ

๙๒. ทิ คุณาทีสุฯ

๙๓. ตีสฺวฯ

๙๔. อา สงฺขฺยายาสตาโทนญฺญตฺเถฯ

๙๕. ติสฺเสฯ

๙๖. จตฺตาลีสาโท วาฯ

๙๗. ทฺวิสฺสา จฯ

๙๘. พาจตฺตาลีสา โทฯ

๙๙. วีสติทเสสุ ปญฺจสฺส ปณฺณปนฺนาฯ

๑๐๐. จตุสฺส จุโจ ทเสฯ

๑๐๑. ฉสฺส โสฯ

๑๐๒. เอกฎฺฐานมาฯ

๑๐๓. ร สงฺขฺยาโต วาฯ

๑๐๔. ฉตีหิ โฬ จฯ

๑๐๕. จตุตฺถตติยานมฑฺฒุฑฺฒภิยาฯ

๑๐๖. ทุติยสฺส สห ทิยฑฺฒทิวฑฺฒาฯ

๑๐๗. สเร กท กุสฺสุตฺตรตฺเถฯ

๑๐๘. กา-ปฺปตฺเถฯ

๑๐๙. ปุริเส วาฯ

๑๑๐. ปุพฺพา-ปรชฺชสายมชฺเฌหา-หสฺส ณฺโหฯ

อิติ โมคฺคลฺลาเน พฺยากรเณ สมาสกณฺโฑ ตติโยฯ

 

() จตุตฺโถ กณฺโฑ (ณาทิ)

. โณ วา ปจฺเจฯ

. วจฺฉาทิโต ณานณายนาฯ

๑๙. กตา ณิโยวฯ (คณ)

๒๐. กณฺโห พฺราหฺมเณฯ (คณ)

. กตฺติกาวิธวาทีหิ เณยฺยเณราฯ

. ณฺย ทิจฺจาทีหิฯ

. อา ณิฯ

. ราชโต ญฺโญ ชาติยํฯ

. ขตฺตา ยิยาฯ

. มนุโต สฺสสณฯ

. ชนปทนามสฺมา ขตฺติยา รญฺเญ จ โณฯ

๑๐. ณฺย กุรุสิวีหิฯ

๑๑. ณ ราคา เตน รตฺตํฯ

๑๒. นกฺขตฺเต-นินฺทุยุตฺเตน กาเลฯ

๑๓. สา-สฺส เทวตา ปุณฺณมาสีฯ

๑๔. ตมธีเต ตํ ชานาติ กณิกา จฯ

๑๕. ตสฺส วิสเย เทเสฯ

๑๖. นิวาเส ตนฺนาเมฯ

๑๗. อทูรภเวฯ

๑๘. เตน นิพฺพตฺเตฯ

๑๙. ตมีธตฺถิ ฯ

๒๐. ตตฺร ภเวฯ

๒๑. อชฺชาทีหิ ตโนฯ

๒๒. ปุราโต โณ จฯ

๒๓. อมาตฺวจฺโจฯ

๒๔. มชฺฌาทิตฺวิโมฯ

๒๕. กณ เณยฺย เณยฺยก ยิยาฯ

๒๖. ณิโกฯ

๒๗. ตมสฺส สิปฺปํ สีลํ ปณฺยํ ปหรณํ ปโยชนํฯ

๒๘. ตํ หนฺต รหติ คจฺฉตุญฺฉติ จรติฯ

๒๙. เตน กตํ กีตํ พทฺธมภิสงฺขตํ สํสฎฺฐํ หตํ หนฺติ ชิตํ ชยติ ทิพฺพติ ขณติ ตรติ จรติ วหติ ชีวติฯ

๓๐. ตสฺส สํวตฺตติฯ

๓๑. ตโต สมฺภูตมาคตํฯ

๓๒. ตตฺถ วสติ วิทิโต ภตฺโต นิยุตฺโตฯ

๓๓. ตสฺสิทํฯ

๓๔. โณฯ

๓๕. ควาทีหิ โยฯ

๓๖. ปิติโต ภาตริ เรยฺยณฯ

๓๗. มาติโต จ ภคินิยํ โฉฯ

๓๘. มาตาปิตูสฺวา-มโหฯ

๓๙. หิเต เรยฺยณฯ

๔๐. นินฺทา-ญฺญาต-ปฺปปฎิภาครสฺส ทยาสญฺญาสุ โกฯ

๒๑. วตฺถิโต อิวตฺเถ เอยฺโยฯ (คณ)

๒๒. สิลาย เณยฺโย จฯ (คณ)

๒๓. สาขาทีหิ อิโยฯ (คณ)

๒๔. มุขาทีหิ โยฯ (คณ)

๒๕. อากสฺมิเก ภิเธเย อีโยฯ (คณ)

๒๖. สกฺกราทีหิ โณฯ (คณ)

๒๗. องฺคุลฺยาทีหิ ณิโกฯ (คณ)

๔๑. ตมสฺส ปริมาณํ ณิโก จฯ

๔๒. ยเต-เตหิ ตฺตโกฯ

๔๓. สพฺพา จา-วนฺถุฯ

๔๔. กิมฺหา รติ รีว รีวตก ริตฺตกาฯ

๔๕. สญฺชาตํ ตารกาทิตฺวิโตฯ

๔๖. มาเน มตฺโตฯ

๔๗. ตคฺโฆ จุทฺธํฯ

๔๘. โณ จ ปุริสาฯ

๔๙. อยุภทฺวิตีหํเสฯ

๕๐. สงฺขฺยาย สจฺจุตีสา-, ทสนฺตา-ธิกา-สฺมึ สตสหสฺเส โฑฯ

๕๑. ตสฺส ปูรเณ-กาทสาทิโต วาฯ

๕๒. ม ปญฺจาทิกตีหิฯ

๕๓. สตาทีนมิ จฯ

๕๔. ฉา ฎฺฐฎฺฐมาฯ

๕๕. เอกา กากฺย-สหาเยฯ

๕๖. วจฺฉาทีหิ ตนุตฺเต ตโรฯ

๕๗. กิมฺหา นิทฺธารเณ รตร รตมาฯ

๕๘. เตน ทตฺเต ลิยาฯ

๕๙. ตสฺส ภาวกเมฺมสุ ตฺต ตา ตฺตน ณฺย เณยฺยณิย ณิยาฯ

๖๐. พฺย วทฺธทาสา วาฯ

๖๑. นณ ยุวา โพ จ วสฺสฯ

๖๒. อณฺวาทิตฺวิโมฯ

๖๓. ภาวา เตน นิพฺพตฺเตฯ

๖๔. ตร ตมิ-สฺสิกิยิฎฺฐาติสเยฯ

๖๕. ตนฺนิสฺสิเต โลฺลฯ

๖๖. ตสฺส วิการาวยเวสุ ณ ณิก เณยฺย มยาฯ

๖๗. ชตุโต สฺสณ วาฯ

๖๘. สมูเห กณ ณ ณิกาฯ

๖๙. ชนาทีหิ ตาฯ

๗๐. อิโย หิเตฯ

๗๑. จกฺขฺวาทิโต สฺโสฯ

๗๒. ณฺโย ตตฺถ สาธุฯ

๗๓. กมฺมา นิยญฺญาฯ

๗๔. กถาทิตฺวิโกฯ

๗๕. ปถาทีหิ เณยฺโยฯ

๗๖. ทกฺขิณายา-รเหฯ

๗๗. ราโย ตุมนฺตาฯ

๗๘. ตเมตฺถ-สฺส-ตฺถีติ มนฺตุฯ

๗๙. วนฺตฺววณฺณาฯ

๘๐. ทณฺฑาทิตฺวิก อี วาฯ

๒๘. อุตฺตมีเณ ว ธนา อิโกฯ (คณ)

๒๙. อสนฺนิหิเต อตฺถาฯ (คณ)

๓๐. ตทนฺตา จฯ (คณ)

๓๑. วณฺณนฺตา อีเยวฯ (คณ)

๓๒. หตฺถ ทนฺเตหิ ชาติยํฯ (คณ)

๓๓. วณฺณโต พฺรหฺมจาริมฺหิฯ (คณ)

๓๔. โปกฺขราทิโต เทเสฯ (คณ)

๓๕. นาวายิ-โกฯ (คณ)

๓๖. สุขทุกฺขา อีฯ (คณ)

๓๗. พลา พาหูรุปุพฺพา จฯ (คณ)

๘๑. ตปาทีหิ สฺสีฯ

๘๒. มุขาทิโต โรฯ

๓๘. ทนฺตสฺสุ จ อุนฺนตทนฺเตฯ (คณ)

๘๓. ตุนฺทฺยาทีหิ โภฯ

๘๔. สทฺธาทิตฺว ฯ

๘๕. โณ ตปาฯ

๘๖. อาลฺวภิชฺฌาทีหิฯ

๘๗. ปิจฺฉาทิตฺวิโลฯ

๘๘. สีลาทิโต โวฯ

๓๙. อณฺณา นิจฺจํฯ (คณ)

๔๐. คาณฺฑิราชีหิ สญฺญายํฯ (คณ)

๘๙. มายาเมธาหิ วีฯ

๙๐. สิสฺสเร อามฺยุวามีฯ

๙๑. ลกฺขฺยา โณ อ จฯ

๙๒. องฺคา โน กลฺยาเณฯ

๙๓. โส โลมาฯ

๙๔. อิมิยาฯ

๙๕. โต ปญฺจมฺยาฯ

๙๖. อิโต เตตฺโต กุโตฯ

๙๗. อภฺยาทีหิฯ

๙๘. อาทฺยาทีหิฯ

๙๙. สพฺพาทิโต สตฺตมฺยา ตฺรตฺถาฯ

๑๐๐. กตฺเถ-ตฺถกุตฺรา-ตฺรกฺเว-หิธฯ

๑๐๑. ธิ สพฺพา วาฯ

๑๐๒. ยา หึฯ

๑๐๓. ตา หํ จฯ

๑๐๔. กุหึ กหํฯ

๑๐๕. สพฺเพ-กญฺญ ย เตหิ กาเล ทาฯ

๑๐๖. กทา กุทา สทา-ธุเน-ทานิฯ

๑๐๗. อชฺชสชฺชฺวปรชฺเชฺว-ตรหิกรหาฯ

๑๐๘. สพฺพาทีหิ ปกาเร ถาฯ

๑๐๙. กถมิตฺถํฯ

๑๑๐. ธา สงฺขฺยาหิฯ

๑๑๑. เวกา ชฺฌํฯ

๑๑๒. ทฺวิตีเหธาฯ

๑๑๓. ตพฺพติ ชาติโยฯ

๑๑๔. วารสงฺขฺยาย กฺขตฺตุํฯ

๑๑๕. กติมฺหาฯ

๑๑๖. พหุมฺหา ธา จ ปจฺจาสตฺติยํฯ

๑๑๗. สกึ วาฯ

๑๑๘. โส วีจฺฉา ปกาเรสุฯ

๑๑๙. อภูตตพฺภาเว กราสภูโยเค วิการา จีฯ

๑๒๐. ทิสฺสนฺตญฺเญปิ ปจฺจยาฯ

๑๒๑. อญฺญสฺมึฯ

๑๒๒. สกตฺเถฯ

๑๒๓. โลโปฯ

๑๒๔. สรานมาทิสฺสา-ยุวณฺณสฺสา เอ โอ ณานุพนฺเธฯ

๑๒๕. สํโยเค กฺวจิฯ

๑๒๖. มชฺเฌฯ

๑๒๗. โกสชฺชาชฺชว ปาริสชฺช โสหชฺช มทฺทวาริสฺสาสภาชญฺญ เถยฺย พาหุสจฺจาฯ

๑๒๘. มนาทีนํ สกฯ

๑๒๙. อุวณฺณสฺสา-วง สเรฯ

๑๓๐. ยมฺหิ โคสฺส จฯ

๑๓๑. โลโป-วณฺณิวณฺณานํฯ

๑๓๒. รานุพนฺเธ-นฺตสราทิสฺสฯ

๑๓๓. กิสมหตมิเม กสมหาฯ

๑๓๔. อายุสฺสา-ยส มนฺตุมฺหิฯ

๑๓๕. โช วุทฺธสฺสิยิฏฺเฐสุฯ

๑๓๖. พาฬฺหนฺติกปสตฺถานํ สาธ เนท สาฯ

๑๓๗. กณกนา-ปฺปยุวานํฯ

๑๓๘. โลโป วีมนฺตุวนฺตูนํฯ

๑๓๙. เฑ สติสฺส ติสฺสฯ

๑๔๐. เอตสฺเสฎ ตฺตเกฯ

๑๔๑. ณิกสฺสิ โย วาฯ

๑๔๒. อธาตุสฺส เก-สฺยาทิโต เฆ-สฺสิฯ

อิติ โมคฺคลฺลาเน พฺยากรเณ กาทิกณฺโฑ จตุตฺโถฯ

 

() ปญฺจโม กณฺโฑ (ขาทิ)

. ติชมาเนหิ ขสา ขมาวีมํสาสุฯ

. กิตา ติกิจฺฉาสํสเยสุ โฉฯ

. นินฺทายํ คุปพธา พสฺส โภจฯ

. ตุํสฺมา โลโป จิจฺฉายํ เตฯ

. อีโย กมฺมาฯ

. อุปมา-นาจาเรฯ

. อาธาราฯ

. กตฺตุตา-โยฯ

. จฺยตฺเถฯ

๑๐. สทฺทาทีนิ กโรติฯ

๑๑. นโมตฺวสฺโสฯ

๑๒. ธาตฺวตฺเถ นามสฺมิฯ

๑๓. สจฺจาทีหาปิฯ

๑๔. กฺริยตฺถาฯ

๑๕. จุราทิโต ณิฯ

๑๖. ปโยชกพฺยาปาเร กาปิ จฯ

๑๗. กฺโย ภาวกเมฺมสฺวปโรกฺเขสุ มานนฺตตฺยาทีสุฯ

๑๘. กตฺตริ โลฯ

๑๙. มํ จ รุธาทีนํฯ

๒๐. ณิณาปฺยาปีหิ วาฯ

๒๑. ทิวาทีหิ ยกฯ

๒๒. ตุทาทีหิ โกฯ

๒๓. ชฺยาทีหิกฺนาฯ

๒๔. กฺยาทีหิ กฺณาฯ

๒๕. สฺวาทีหิ กฺโณฯ

๒๖. ตนาทิตฺโวฯ

๒๗. ภาวกเมฺมสุ ตพฺพานียาฯ

๒๘. ฆฺยณฯ

๒๙. อาสฺเส จฯ

๓๐. วทาทีหิ โยฯ

๔๑. ภุชานฺเนฯ (คณ)

๓๑. กิจฺจ ฆจฺจ ภจฺจ ภพฺพ เลยฺยาฯ

๔๒. สญฺญายํ ภราฯ (คณ)

๓๒. คุหาทีหิ ยกฯ

๓๓. กตฺตริ ลฺตุณกาฯ

๓๔. อาวีฯ

๓๕. อาสึสาย-มโกฯ

๓๖. กรา ณโนฯ

๓๗. หาโต วีหิกาเลสุฯ

๓๘. วิทา กูฯ

๓๙. วิโต ญาโตฯ

๔๐. กมฺมา ฯ

๔๑. กฺว จณฯ

๔๒. คมา รูฯ

๔๓. สมานญฺญภวนฺตยาทิตูปมานา ทิสา กเมฺมรีริกฺขากาฯ

๔๔. ภาวการเก สฺวฆณฆกาฯ

๔๕. ทาธาตฺวิฯ

๔๖. วมาทีหฺยถุฯ

๔๗. กฺวิฯ

๔๘. อโนฯ

๔๙. อิตฺถิยมณ ตฺติ ก ยกยา จฯ

๕๐. ชาหาหิ นิฯ

๕๑. กรา ริริโยฯ

๕๒. อิ กิ ตี สรูเปฯ

๕๓. สีลา-ภิกฺขญฺญา-วสฺสเกสุ ณีฯ

๕๔. ถาวริ-ตฺตร, ภงฺคุร, ภิทุร, ภาสุร, ภสฺสราฯ

๕๕. กตฺตริ ภูเต กฺตฺวนฺตุตฺตาวีฯ

๕๖. กฺโต ภาวกเมฺมสุฯ

๕๗. กตฺตริ จารเมฺภฯ

๕๘. ฐา-, วส, สิลิส, สี, รุห, ชร, ชนีหิฯ

๕๙. คมนตฺถา กมฺมกาธาเร จฯ

๖๐. อาหารตฺถา ฯ

๖๑. ตุํ ตาเย ตเว ภาเว ภวิสฺสติ กฺริยายํ ตทตฺถายํฯ

๖๒. ปฎิเสเธ-ลํขลูนํ, ตุนกฺตฺวาน, กฺตฺวา วาฯ

๖๓. ปุพฺเพ-กกตฺตุกานํฯ

๖๔. นฺโต กตฺตริ วตฺตมาเนฯ

๖๕. มาโนฯ

๖๖. ภาวกเมฺมสุฯ

๖๗. เต สฺสปุพฺพา-นาคเตฯ

๖๘. ณฺวาทโยฯ

๖๙. ขฉสานเมกสฺสโรทิ เทฺวฯ

๗๐. ปโรกฺขายญฺจฯ

๗๑. อาทิสฺมา สราฯ

๗๒. น ปุนฯ

๗๓. ยถิฎฺฐํ สฺยาทิโนฯ

๗๔. รสฺโส ปุพฺพสฺสฯ

๗๕. โลโป-นาทิพฺยญฺชนสฺสฯ

๗๖. ขฉเสสฺวสฺสิฯ

๗๗. คุปิสฺสุสฺสฯ

๗๘. จตุตฺถ ทุติยานํ ตติยปฐมาฯ

๗๙. กวคฺคหานํ จวคฺคชาฯ

๘๐. มานสฺส วี ปรสฺส จ มํฯ

๘๑. กิตสฺสา-สํสเย ติ วาฯ

๘๒. ยุวณฺณานเม โอ ปจฺจเยฯ

๘๓. ลหุสฺสุปานฺตสฺสฯ

๘๔. อสฺสา ณานุพนฺเธฯ

๘๕. น เต กานุพนฺธนาคเมสุฯ

๘๖. วา กฺวจิฯ

๘๗. อญฺญตฺรา ปิฯ

๘๘. ปฺเย สิสฺสาฯ

๘๙. เอโอนมยวา สเรฯ

๙๐. อายาวา ณานุพนฺเธฯ

๙๑. อาสฺสา ณาปิมฺหิ ยุกฯ

๙๒. ปทาทีนํ กฺวจิฯ

๙๓. มํ วา รุธาทีนํฯ

๙๔. กฺวิมฺหิ โลโป-นฺต พฺยญฺชนสฺสฯ

๙๕. ปรรูปมยกาเร พฺยญฺชเนฯ

๙๖. มนานํ นิคฺคหีตํฯ

๙๗. น พฺรูสฺโสฯ

๙๘. กคา จชานํ ฆานุพนฺเธฯ

๙๙. หนสฺส ฆาโต ณานุพนฺเธฯ

๑๐๐. กฺวิมฺหิ โฆ ปริปจฺจาสโมหิฯ

๑๐๑. ปรสฺส ฆํเสฯ

๑๐๒. ชิหรานํ คีฯ

๑๐๓. ธาสฺส โหฯ

๑๐๔. ณิมฺหิ ทีโฆ ทุสสฺสฯ

๑๐๕. คุหิสฺส สเรฯ

๑๐๖. มุหพหานญฺจ เต กานุพนฺเธ ตฺเวฯ

๑๐๗. วหสฺสุสฺสฯ

๑๐๘. ธาสฺส หิฯ

๑๐๙. คมาทิรานํ โลโป-นฺตสฺสฯ

๑๑๐. วจาทีนํ วสฺสุฎ วาฯ

๑๑๑. อสฺสุฯ

๑๑๒. วทฺธสฺส วาฯ

๑๑๓. ยชสฺส ยสฺส ฎิยีฯ

๑๑๔. ฐาสฺสิฯ

๑๑๕. คาปานมีฯ

๑๑๖. ชนิสฺสาฯ

๑๑๗. สาสสฺส สิส วาฯ

๑๑๘. กรสฺสา ตเวฯ

๑๑๙. ตุํตุนตพฺเพสุ วาฯ

๑๒๐. ญาสฺส เน ชาฯ

๑๒๑. สกาปานํ กุณกู เณฯ

๑๒๒. นิโต จิสฺส โฉฯ

๑๒๓. ชรสทานมีม วาฯ

๑๒๔. ทิสสฺส ปสฺส ทสฺส ทส ท ทกฺขาฯ

๑๒๕. สมานา โร รีริกฺขเกสุฯ

๑๒๖. ทหสฺส ทสฺส โฑฯ

๑๒๗. อนฆณสฺวาปรีหิ โฬฯ

๑๒๘. อตฺยาทินฺเตสฺวตฺถิสฺส ภูฯ

๑๒๙. ออาสฺสอาทีสุฯ

๑๓๐. นฺตมานานฺติยิยุํ สฺวาทิโลโปฯ

๑๓๑. ปาทิโต ฐาสฺส วา ฐโห กฺวจิฯ

๑๓๒. ทาสฺสิ ยงฯ

๑๓๓. กโรติสฺส โขฯ

๑๓๔. ปุรา สฺมาฯ

๑๓๕. นิโต กมสฺสฯ

๑๓๖. ยุวณฺณานมิยงุวง สเรฯ

๑๓๗. อญฺญาทิสฺสาสฺสี กฺเยฯ

๑๓๘. ตนสฺสา วาฯ

๑๓๙. ทีโฆ สรสฺสฯ

๑๔๐. สา-นนฺตรสฺส ตสฺส โฐฯ

๑๔๑. กสสฺสิม จ วาฯ

๑๔๒. ธสฺโตตฺรสฺตาฯ

๑๔๓. ปุจฺฉาทิโตฯ

๑๔๔. สาส , วส, สํส, สสา โถฯ

๑๔๕. โธ ธหเภหิฯ

๑๔๖. ทหา โฒฯ

๑๔๗. พหสฺสุม จฯ

๑๔๘. รุหาทีหิ โห ฬ จฯ

๑๔๙. มุหา วาฯ

๑๕๐. ภิทาทิโต โน กฺตกฺตวนฺตูนํฯ

๑๕๑. ทาตฺวินฺโนฯ

๑๕๒. กิราทีหิ โณฯ

๑๕๓. ตราทีหิ ริณฺโณฯ

๑๕๔. โค ภนฺชาทีหิฯ

๑๕๕. สุสา โขฯ

๑๕๖. ปจา โกฯ

๑๕๗. มุจา วาฯ

๑๕๘. โลโป วฑฺฒา กฺติสฺสฯ

๑๕๙. กฺวิสฺสฯ

๑๖๐. ณิณาปีนํ เตสุฯ

๑๖๑. กฺวจิ วิกรณานํฯ

๑๖๒. มานสฺส มสฺสฯ

๑๖๓. ญิ ลสฺเสฯ

๑๖๔. ปฺโย วา ตฺวาสฺส สมาเสฯ

๑๖๕. ตุํยานาฯ

๑๖๖. หนา รจฺโจฯ

๑๖๗. สาสาธิกรา จ จ ริจฺจาฯ

๑๖๘. อิโต จฺโจฯ

๑๖๙. ทิสา วานวาส จฯ

๑๗๐. ญิ พฺยญฺชนสฺสฯ

๑๗๑. รา นสฺส โณฯ

๑๗๒. น นฺตมานตฺยาทีนํฯ

๑๗๓. คมยมิสาสทิสานํ วา จฺฉงฯ

๑๗๔. ชรมรานมียงฯ

๑๗๕. ฐาปานํ ติฎฺฐ ปิวาฯ

๑๗๖. คมวททานํ ฆมฺม วชฺช ทชฺชาฯ

๑๗๗. กรสฺส โสสฺส กุพฺพ กุรุ กยิราฯ

๑๗๘. คหสฺส เฆปฺโปฯ

๑๗๙. โณ นิคฺคหีตสฺสฯ

อิติ โมคฺคลฺลาเน พฺยากรเณ ขาทิกณฺโฑ ปญฺจโมฯ

 

() ฉฏฺโฐ กณฺโฑ (ตฺยาทิ)

. วตฺตมาเน ติ อนฺติ, สิ ถ, มิ ม, เต อนฺเต, เส เวฺห, เอ เมฺหฯ

. ภวิสฺสติ สฺสติ สฺสนฺติ, สฺสสิ สฺสถ, สฺสามิ สฺสาม, สฺสเต สฺสนฺเต, สฺสเส สฺสเวฺห, สฺสํ สฺสาเมฺหฯ

. นาเม ครหาวิมฺหเยสุฯ

. ภูเต อี อุํ, โอ ตฺถ, อึ มฺหา, อา อู, เส วฺหํ, อ เมฺหฯ

. อนชฺชตเน อา อู, โอ ตฺถ, อ มฺหา, ตฺถ ตฺถุํ, เส วฺหํ, อึ มุเสฯ

. ปโรกฺเข อ อุ, เอ ตฺถ, อ มฺห, ตฺถ เร, ตฺโถ โวฺห, อิ เมฺหฯ

. เอยฺยาโท วา ติปตฺติยํ สฺสา สฺสํสุ, สฺเส สฺสถ, สฺสํ สฺสามฺหา, สฺสถ สฺสึสุ, สฺสเส สฺสเวฺห, สฺสึ สฺสามฺหเสฯ

. เหตุผเลสฺเวยฺย เอยฺยุํ, เอยฺยาสิ เอยฺยาถ, เอยฺยามิ เอยฺยาม, เอถ เอรํ, เอโถ เอยฺยาโวฺห, เอยฺยํ เอยฺยาเมฺหฯ

. ปญฺจปตฺถนาวิธีสุฯ

๑๐. ตุ อนฺตุ, หิ ถ, มิม, ตํ อนฺตํ, สฺสุ โวฺห, เอ อามธสฯ

๑๑. สตฺยรเหสฺเวยฺยาทีฯ

๑๒. สมฺภาวเน วาฯ

๑๓. มาโยเค อีอาอาทีฯ

๑๔. ปุพฺพาปรจฺฉกฺกาน เมกาเนเกสุ ตุมฺหามฺหเสเสสุ เทฺวเทฺว มชฺฌิมุตฺตมปฐมาฯ

๑๕. อาอีสฺสาทีสฺวอุ วาฯ

๑๖. ออาทีสฺวาโห พฺรูสฺสฯ

๑๗. ภูสฺส วุกฯ

๑๘. ปุพฺพสฺส อฯ

๑๙. อุสฺสํ สฺวาหา วาฯ

๒๐. ตฺยนฺตีนํ ฎฎูฯ

๒๑. อีอาโท วจสฺโสมฯ

๒๒. ทาสฺส ทํ วา มิเมสฺวทฺวิตฺเตฯ

๒๓. กรสฺส โสสฺส กุํฯ

๒๔. กา อีอาทีสุฯ

๒๕. หาสฺส จาหง สฺเสนฯ

๒๖. ลภวสจฺฉิทภิทรุทานํ จฺฉงฯ

๒๗. ภุช มูจ วจ วิสานํ กฺขงฯ

๒๘. อาอีอาทีสุ หรสฺสาฯ

๒๙. คมิสฺสฯ

๓๐. ฑํสสฺส จ ฉงฯ

๓๑. หูสฺส เห เหหิ โหหี สฺสตฺยาโทฯ

๓๒. ณานาสุ รสฺโสฯ

๓๓. อาอีอูมฺหาสฺสาสฺสมฺหานํ วาฯ

๓๔. กุสรุเหหี-สฺส ฉิฯ

๓๕. ออีสฺสอาทีนํ พฺยญฺชนสฺสิอุฯ

๓๖. พฺรูโต ติสฺสีอุฯ

๓๗. กฺยสฺสฯ

๓๘. เอยฺยาถสฺเสออาอีถานํ โอออํตฺถตฺโถโวฺหกฯ

๓๙. อุํสฺสึ สฺวํสุฯ

๔๐. เอโอตฺตา สุํฯ

๔๑. หูโต เรสุํฯ

๔๒. โอสฺส ออิตฺถตฺโถฯ

๔๓. สิ ฯ

๔๔. ทีฆา อีสฺสฯ

๔๕. มฺหาตฺถาน มฺหฯ

๔๖. อึสฺส จ สิอุฯ

๔๗. เอยฺยุํสฺสุํฯ

๔๘. หิสฺส-โต โลโปฯ

๔๙. กฺยสฺส สฺเสฯ

๕๐. อตฺถิเตยฺยาทิจฺฉนฺนํ ส สุ ส สถ สํ สามฯ

๕๑. อาทิทฺวินฺนมิยาอิยุํฯ

๕๒. ตสฺส โถฯ

๕๓. สิหิสฺวฎฯ

๕๔. มิมานํ วา มิมฺหา จฯ

๕๕. เอสุงฯ

๕๖. อีอาโท ทีโฆฯ

๕๗. หิมิเมสฺวสฺสฯ

๕๘. สกา ณาสฺส ข อีอาโทฯ

๕๙. สฺเส วาฯ

๖๐. เตสุ สุโต กฺโณกฺณานํ โรฎฯ

๖๑. ญาสฺส สนาสฺส นาโย ติมฺหิฯ

๖๒. ญามฺหิ ชํฯ

๖๓. เอยฺยาสฺสิยาญา วาฯ

๖๔. อีสฺสตฺยาทีสุ กฺนาโลโปฯ

๖๕. สฺสสฺส หิ กเมฺมฯ

๖๖. เอติสฺมาฯ

๖๗. หนา ฉ ขาฯ

๖๘. หโต หฯ

๖๙. ทกฺขขเหหิ โหหีหิ โลโปฯ

๗๐. กยิเรยฺยสฺเสยฺยุมาทีนํฯ

๗๑. ฎาฯ

๗๒. เอถสฺสาฯ

๗๓. ลภา อึอีนํ ถํถา วาฯ

๗๔. คุรุปุพฺพา รสฺสา เร-นฺเต-นฺตินํฯ

๗๕. เอยฺเยยฺยาเสยฺยนฺนํ เฎฯ

๗๖. โอวิกรณสฺสุ ปรจฺฉกฺเกฯ

๗๗. ปุพฺพจฺฉกฺเก วา กฺวจิฯ

๗๘. เอยฺยามสฺเส มุจฯ

อิติ โมคฺคลฺลาเน พฺยากรเณ ตฺยาทิกณฺโฑ ฉฏฺโฐฯ

 

() สตฺตโม กณฺโฑ (ณฺวาทิ)

. จร ทร กร รห ชน สน ตล สาท สาธ กสาส จฎา ย วาหิ ณุฯ

. ภร มร จร ตร อร คร หน ตน มน ภม กิต ธน พํห กมฺพมฺพ จกฺข ภิกฺข สํกินฺทนฺท ยช ปฎาณาส วส ปส ปํส พนฺธา อุฯ

. พนฺธา อู วโธ จฯ

. ชมฺพาทโยฯ

. ตปุส วิธ กุร ปุถ มุทา กุฯ

. สินฺธาทโยฯ

. อิฯ

. ทธฺยาทโยฯ

. ยุวณฺณุปนฺตา กิฯ

๑๐. วป วร วส รส นภ หร หน ปณา อีณฯ

๑๑. ภู คมา อีณฯ

๑๒. ตนฺท ลกฺขา อีฯ

๑๓. คมา โรฯ

(อิติ สรปจฺจยา)

๑๔. อิ ภี กา กราร วก สก วาหิ โกฯ

๑๕. อูกาทโกฯ

๑๖. ภีตฺวา นโกฯ

๑๗. สิงฺฆา อาณิ กาฎกาฯ

๑๘. กราทิตฺวโกฯ

๑๙. พล ปเต หฺยาโกฯ

๒๐. สามากาทโยฯ

๒๑. วิจฺฉา ล คม มุสา กิโกฯ

๒๒. กึ กณิกาทโยฯ

๒๓. อิ สา กีโกฯ

๒๔. กม ปทา ณุโกฯ

๒๕. มณฺฑ สลา ณูโกฯ

๒๖. ลูกาทโยฯ

๒๗. กสา สโกฯ

๒๘. กรา ติโกฯ

๒๙. อิสา ฐกนฯ

๓๐. สมา โขฯ

๓๑. มุขาทโยฯ

๓๒. อช วช มุท คท คมา คกฯ

๓๓. สิงฺคาทโยฯ

๓๔. อคา คิฯ

๓๕. ยาวลา คุฯ

๓๖. เผคฺวาทโยฯ

๓๗. ชนา โฆฯ

๓๘. เมฆาทโย ฯ

(อิติ กวคฺคปจฺจยา)

๓๙. จุสร วรา โจฯ

๔๐. มรา จุอีจีจฯ

๔๑. กุส ปสา ฉิกฯ

๔๒. กสอุสา ฉุกฯ

๔๓. อส มส วส กุจ กจา โฉฯ

๔๔. คุจฺฉาทโยฯ

๔๕. อรา ชุ อุฎ จฯ

๔๖. รชฺชาทโยฯ

๔๗. คิธา ฌกฯ

๔๘. วญฺจฺยาทโยฯ

๔๙. กม ยชา โญฯ

๕๐. ปุญฺญํฯ

๕๑. อรหาญฺโญ หาสฺส หิร จฯ

(อิติ จวคฺคปจฺจยา)

๕๒. กิร ตรา กีโฎฯ

๕๓. สกาทีหฺยโฎฯ

๕๔. มกุฎาวาฎ กวาฎ กุกฺกุฎาฯ

๕๕. กมุส กุส กสา โฐฯ

๕๖. กุฎฺฐาทโยฯ

๕๗. วร กรา อณฺโฑฯ

๕๘. มนนฺตา โฑฯ

๕๙. กุณฺฑาทโยฯ

๖๐. ติช กส ตส ทกฺขา กิโณ ชสฺส โข จฯ

๖๑. วีอาทิโต ณิฯ

๖๒. คหาทีหฺย ณิฯ

๖๓. รีวีภาหิ ณุฯ

๖๔. ขาณฺวาทโยฯ

๖๕. กฺวาทิโตโณฯ

๖๖. สุวีหิ ณกฯ

๖๗. ติณาทโยฯ

๖๘. รวณ วรณ ปูรณาทโยฯ

(อิติ ฎวคฺคปจฺจยา)

๖๙. ปาวสา อติฯ

๗๐. ธาหิสิ ตน ชน ชร คม สจา ตุฯ

๗๑. อริสฺสุฎ จฯ

๗๒. ปิตฺวาทโยฯ

๗๓. ชน กรา รตุฯ

๗๔. สกา อุนฺโตฯ

๗๕. กปา โอโตฯ

๗๖. วสาทีหฺยนฺโตฯ

๗๗. หิสีนํ มุก จฯ

๗๘. หร รุห กุลา อิโตฯ

๗๙. ภราทีหฺยโตฯ

๘๐. กิราทีหฺยา-ตกฯ

๘๑. อมาทีหฺย-ตฺโตฯ

๘๒. วาทีหิ โตฯ

๘๓. ฆราทีหิ ตกฯ

๘๔. เนตฺตาทโยฯ

๘๕. สมาทีหฺยโถฯ

๘๖. อุปวสา วสฺโสฎ จฯ

๘๗. รมา ถกฯ

๘๘. ติตฺถาทโยฯ

๘๙. วส มส กุสา ถุฯ

๙๐. สก วสา ถิฯ

๙๑. วีโต ถิกฯ

๙๒. สาริสฺมา รถิฯ

๙๓. ตา ตา อิถิฯ

๙๔. อิสา ถีฯ

๙๕. รุท ขุท มุท มท ฉิท สูท สป กมา ทกฯ

๙๖. กุนฺทาทโยฯ

๙๗. ททา ทุฯ

๙๘. ขนาน ทม รมา โธฯ

๙๙. มุทฺธาทโยฯ

๑๐๐. สีโต ธุกฯ

๑๐๑. วราร กร ตร ทร ยมอชฺช มิถสกา กุโนฯ

๑๐๒. อชา อิโนฯ

๑๐๓. วิปินาทโยฯ

๑๐๔. กิรา กโนฯ

๑๐๕. ที ชิ อิ มีหิ นกฯ

๑๐๖. สิ ธา วี วาหิ โนฯ

๑๐๗. อูนาทโยฯ

๑๐๘. วีปตา ตโนฯ

๑๐๙. รมา ตนกฯ

๑๑๐. สู ภาหิ นุกฯ

๑๑๑. ธาสฺเส จฯ

๑๑๒. วตฺตา ฎาว ธมาเสหฺยนิฯ

๑๑๓. ยุโต นิฯ

(อิติ ตวคฺคปจฺจยา)

๑๑๔. จมาป ปา วปา โปฯ

๑๑๕. ยุ ถุ กุนํ ทีโฆ จฯ

๑๑๖. ขิป สุป นี สู ปูหิ ปกฯ

๑๑๗. สิปฺปาทโยฯ

๑๑๘. สาสา อโปฯ

๑๑๙. วิฎปาทโยฯ

๑๒๐. คุปา โผฯ

๑๒๑. คร สราทีหิ โพฯ

๑๒๒. นิมฺพาทโยฯ

๑๒๓. ทรา พิฯ

๑๒๔. กร สร สล กล วลฺล วสา อโภฯ

๑๒๕. คทา รโภฯ

๑๒๖. อุสรา สา กโตฯ

๑๒๗. อิโต ภกฯ

๑๒๘. คราวา โภฯ

๑๒๙. โสพฺภาทโยฯ

๑๓๐. อุส กุส ปท สุขา กุโมฯ

๑๓๑. วฎุมาทโยฯ

๑๓๒. คุธา อุโมฯ

๑๓๓. ปฐ จรา อมิมาฯ

๑๓๔. หิ ธูหิ มกฯ

๑๓๕. ตีโต รีสโน จฯ

๑๓๖. ขี สุ วี ยา คา หิ สา ลู ขุ หุ มร ธร กร ฆร ชมา ม สามา โมฯ

๑๓๗. อสฺมาทโยฯ

๑๓๘. นีโต มิฯ

๑๓๙. อูมิ ภูมิ นิมิ รสฺมิฯ

(อิติ ปวคฺคปจฺจยา)

๑๔๐. มา ฉาหิ โยฯ

๑๔๑. ชนิสฺส ชา จฯ

๑๔๒. หทยาทโยฯ

๑๔๓. ขี สิ สินี สี สุ วี กุ สู หิ รกฯ

๑๔๔. หิจิ ทุ มินํ ทีโฆ จฯ

๑๔๕. ธาตา นมี จฯ

๑๔๖. ภทฺราทโย ฯ

๑๔๗. มนฺทงฺก สสา ส ม ธ จตา อุโรฯ

๑๔๘. วิธุราทโยฯ

๑๔๙. ติมรุหรุธพธมทมนฺทวชา ชรุจกสา กิโรฯ

๑๕๐. ถิราทโยฯ

๑๕๑. ททคเรหิ ทุร ภราฯ

๑๕๒. จร ทร ชร คร มเรหิเตฯ

๑๕๓. ปีโต กฺวโรฯ

๑๕๔. จีวราทโยฯ

๑๕๕. กุโต กฺรโรฯ

๑๕๖. วสาสา ฉโรฯ

๑๕๗. มสา เฉโร จฯ

๑๕๘. ธูวาโต สโรฯ

๑๕๙. ภมาทีหฺยโรฯ

๑๖๐. วทิสฺส พท จฯ

๑๖๑. วทชนานํ ฐง จฯ

๑๖๒. ปจิสฺสิฐง จฯ

๑๖๓. วกา อรณฯ

๑๖๔. สิคฺยงฺคาค มชฺชกลา ลา อาโรฯ

๑๖๕. กมิสฺส สฺสุ จฯ

๑๖๖. ภิงฺคา (งฺกา) ราทโยฯ

๑๖๗. กรา มาโรฯ

๑๖๘. ปุส สเรหิ ขโรฯ

๑๖๙. สร วส กลา กีโร วสฺสุฎ จฯ

๑๗๐. คพฺภีราทโยฯ

๑๗๑. ขชฺช วลฺล มสา อูโรฯ

๑๗๒. กปฺปูราทโยฯ

๑๗๓. กฐ จกา โอโรฯ

๑๗๔. โมราทโยฯ

๑๗๕. กุโต เอรกฯ

๑๗๖. ภูสูหิ ริกฯ

๑๗๗. มีกสีนีหิ รุฯ

๑๗๘. สินา เอรุฯ

๑๗๙. ภีรุหิ รุกฯ

๑๘๐. ตมา พูโลฯ

๑๘๑. สิโต ลกวาลาฯ

๑๘๒. มงฺค กม สมฺพ สพ สก วส วิส เกว กล ปลฺล กฐ ปฎ กุณฺฑ มณฺฑา อโลฯ

๑๘๓. มุสา กโลฯ

๑๘๔. ถลาทโยฯ

๑๘๕. กุลา กาโล จฯ

๑๘๖. มุฬาลาทโยฯ

๑๘๗. จณฺฑ ปตา ณาโลฯ

๑๘๘. มาทิโต โลฯ

๑๘๙. อน สน กล กุก สฐ มหา อิโลฯ

๑๙๐. กุฎา กิโลฯ

๑๙๑. สิถิลาทโยฯ

๑๙๒. จฎ กณฺฑ วฎฺฎ ปุถา กุโลฯ

๑๙๓. ตุมุลาทโยฯ

๑๙๔. กลฺล กป ตกฺก ปฎา โอโลฯ

๑๙๕. องฺคา อุโล ลิฯ

๑๙๖. อญฺชา ลิฯ

๑๙๗. ฉทา ลิฯ

๑๙๘. อลฺยาทโยฯ

๑๙๙. ปิลาที หฺย โวฯ

๒๐๐. สาฬวาทโยฯ

๒๐๑. สรา อาโวฯ

๒๐๒. อล มล พิลา ณุโวฯ

๒๐๓. คาตฺวีโวฯ

๒๐๔. สุโต กฺว กฺวาฯ

๒๐๕. วิทฺวาฯ

๒๐๖. ถุโต เร โวฯ

๒๐๗. สมา ริโวฯ

๒๐๘. ฉทา รวิฯ

๒๐๙. ปูร ติมา กิโส รสฺโส จฯ

๒๑๐. กรา อีโสฯ

๒๑๑. สิรีสาทโยฯ

๒๑๒. กรา ริพฺพิ โสฯ

๒๑๓. สสาส วส วิส หน วน มนาน กมา โสฯ

๒๑๔. อามิ ถุ กุสีโต สกฯ

๒๑๕. ผสฺสาทโยฯ

๒๑๖. สุโต ณิสกฯ

๒๑๗. เว ตา ต ยุ ปนา ล กล จมา อโสฯ

๒๑๘. วย ทิว กร กเร หฺย สณสกปาส กสาฯ

๒๑๙. สส มส ทํสา สา สุฯ

๒๒๐. วิทา ทสุกฯ

๒๒๑. สสา รีโหฯ

๒๒๒. ชีวามา โห วมา จฯ

๒๒๓. ตณฺหาทโยฯ

๒๒๔. ปณุสฺสหา หีหี โณลง จฯ

๒๒๕. ขี มิ ปี จุ มา วา กาหิ โฬ อุสฺส วา ทีโฆ จฯ

๒๒๖. คุโต ฬก จฯ

๒๒๗. ปงฺคุฬาทโยฯ

๒๒๘. ปาโต ฬิฯ

๒๒๙. วีโต ฬุฯ

อิติ โมคฺคลฺลาเน พฺยากรเณ ณฺวาทิกณฺโฑ สตฺตโมฯ