Beitragsseiten

อุวณฺณนฺตธาตุรูป

 

จุ-จวเน, ชุ-สีฆคมเน, ถุ-อภิตฺถวเน, ทุ-คติยํ อุปตาเป จ, ภู-สตฺตายํ, ยุ-มิสฺสเน คติยญฺจ, รุ-สทฺเท, พฺรู-วิยตฺติยํ วาจายํ, สุ-สนฺทเน ชนเน จ, สู-ปสวเน, หุ-ทาเน ภกฺขเน ปูชายํ สตฺติยญฺจ, หู-สตฺตายํฯ

 

ตฺยาทฺยุปฺปตฺติ, ‘กตฺตริ โล’ติ ลปจฺจโย, อุวณฺณสฺส อวาเทโส, ‘ทีโฆ สรสฺสา’ติ สกมฺมิกธาตูนํ กฺยมฺหิ ทีโฆฯ

 

จุ-จวเน, จวติ, จวนฺติฯ

 

ณิมฺหิ-จาเวติ, จาวยติฯ

 

ชุ-สีฆคมเน, ชวติ, ชวนฺติฯ

 

ถุ-อภิตฺถวเน, อภิตฺถวติ, อภิตฺถวนฺติฯ

 

พหุล’นฺติ อธิกตตฺตา กฺยมฺหิ กฺวจิ วุทฺธิ, อวาเทโส, อภิตฺถวียติ, อภิตฺถวียนฺติ, อภิตฺถวิยฺยติ, อภิตฺถวิยฺยนฺติฯ

 

ทุ-อุปตาเป, อุปทฺทวติ, อุปทฺทวนฺติฯ

 

ภู-สตฺตายํ, สมฺโภติ, สมฺภวติฯ

 

ยุ-คติยํ, ยวติฯ

 

รุ-สทฺเท, รวติ, รวนฺติ, วิรวติ, วิรวนฺติฯ

 

พฺรู-วิยตฺติยํ วาจายํ –

 

๖๑๘. น พฺรูสฺโสฯ

 

พฺยญฺชเน ปเร พฺรูสฺส โอ น โหติฯ

 

พฺรูติฯ

 

๖๑๙. พฺรูโต ติสฺสีอุ [. ๕๒๐; รู. ๕๐๒; นี. ๑๐๓๓; จํ. ..๓๔; ปา. ..๙๓]

 

พฺรูโต ติสฺส อาทิมฺหิ อีอุ โหติฯ อีมฺหิ ปุพฺพโลโปฯ

 

พฺรวีติฯ

 

๖๒๐. ยุวณฺณานมิยงอุวง สเร [. ๗๐; รู. ๓๐; นี. ๒๒๐; …มิยวุวง… (พหูสุ)]

 

อิวณฺณุ’วณฺณนฺตานํ ธาตูนํ กฺวจิ อิยง, อุวง โหนฺติ สเรฯ

 

พฺรุวนฺติ, พฺรุนฺติ วาฯ ‘‘อชานนฺตา โน ปพฺรุนฺตี’’ติ ปาฬิฯ พฺรูสิ, พฺรูถ, พฺรูมิ, พฺรูมฯ

 

๖๒๑. ตฺยนฺตีนํ ฏฏู [. ๕๑๗; รู. ๔๘๘; นี. ๑๑๐๕; จํ. ..๑๓; ปา. ..๘๔]

 

ติ, อนฺตีสุ พฺรูสฺส อาห โหติ, เตสญฺจ ฏ, ฏู โหนฺติฯ

 

โส อาห, เต อาหุฯ

 

อตฺริมา ปาฬี-นิพฺพานํ ภควา อาห, สพฺพคนฺถปโมจนํ, อาห เตสญฺจ โย นิโรโธ [มหาว. ๖๐], ยํ ปเร สุขโต อาหุ, ตทริยา อาหุ ทุกฺขโตฯ ยํ ปเร ทุกฺขโต อาหุ, ตทริยา สุขโต วิทู [สุ. นิ. ๗๖๗]ฯ ตตฺถ ‘อาหา’ติ กเถติฯ ‘อาหู’ติ กเถนฺติฯ

 

พฺรูตุ, พฺรูวนฺตุ, พฺรูหิ มงฺคลมุตฺตมํ [ขุ. ปา. .], พฺรูถ, พฺรูมิ, พฺรูมฯ

 

เอยฺยาทิมฺหิ-พฺรูสฺส อุวง โหติ, พฺรุเวยฺย, พฺรุเวยฺยุํฯ

 

อีอาทิมฺหิ สเร ปเร พฺรูสฺส โอตฺตํ, โอสฺส จ อวาเทโส, อพฺรวิ, อพฺรวุํ, อพฺรวิํสุฯ

 

อุวาเทเส-อพฺรุวิ, อพฺรุวุํ, อพฺรุวิํสุฯ

 

ปโรกฺขมฺหิ –

 

๖๒๒. ออาทีสฺวาโห พฺรูสฺส [. ๔๗๕; รู. ๔๖๕; นี. ๙๕๖]

 

ออาทีสุ พฺรูสฺส อาห ภวติฯ

 

โส อาห, เต อาหุฯ

 

๖๒๓. อุสฺสํสฺวาหา วา [นี. ๑๐๓๖]

 

อาหาเทสมฺหา ปรสฺส อุวจนสฺส อํสุ โหติ วาฯ

 

เต อาหํสุ, สจฺจํ กิเรวมาหํสุ, นรา เอกจฺจิยา อิธ [ชา. .๑๓.๑๒๓]

 

สุ-สนฺทเน, นที สวติ, สวนฺติ, อาภวคฺคา สวนฺติฯ

 

สู-ปสวเน, ปุญฺญํ ปสวติ [จูฬว. ๓๕๔], ปสวนฺติฯ

 

หุ-ปูชายํ, ‘ปโรกฺขายญฺจา’ติ ทฺวิตฺตํ, ‘กวคฺคหานํ จวคฺคชา’ติ หสฺส โช, ชุโหติ, ชุโหนฺติฯ

 

กมฺเม-เตน อคฺคิ หูยเตฯ

 

ณิมฺหิ-ชุหาเวติ, ชุหาวยติฯ

 

ณาปิมฺหิ-ชุหาเปติ, ชุหาปยติฯ

 

หุ-สตฺติยํ, ปโหติ, สมฺปโหติ, ปโหนฺติ, สมฺปโหนฺติฯ

 

หู-สตฺตายํ, โหติ, โหนฺติ, โหตุ, โหนฺตุฯ

 

เอยฺยาทิมฺหิ- ‘ยุวณฺณานมิยงอุวง สเร’ติ ธาตฺวนฺตสฺส อุวาเทโส, หุเวยฺย, หุเวยฺยุํฯ

 

อาอาทิมฺหิ-โส อหุวาฯ วณฺณคนฺธผลูเปโต, อมฺโพยํ อหุวา ปุเร [ชา. ..๗๑]ฯ อหุวา เต ปุเร สขา [สํ. นิ. .๕๐], เต อหุวู, ตฺวํ อหุโว, ตุมฺเห อหุวตฺถ [. นิ. .๒๑๕], ฌายถ ภิกฺขเว มา ปมาทาตฺถ, มา ปจฺฉา วิปฺปฏิสาริโน อหุวตฺถ, อหุว, อหุวํ วา, อหุวมฺหาฯ ‘‘อกรมฺหส เต กิจฺจํ, ยํ พลํ อหุวมฺหเส [ชา. ..๒๙]ฯ อหุวมฺเหว มยํ ปุพฺเพ, น นาหุวมฺหา’’ติ [. นิ. .๑๘๐] ปาฬิโยฯ

 

อีอาทิมฺหิ สาคโม, อโหสิ, ปาตุรโหสิฯ

 

มหาวุตฺตินา อีโลโป รสฺโส จฯ อหุเทว ภยํ อหุ ฉมฺภิตตฺตํฯ อหุเทว กุกฺกุจฺจํ, อหุ วิปฺปฏิสาโร [ปารา. ๓๘]ฯ อาทีนโว ปาตุรหุ [เถรคา. ๒๖๙], ทิพฺโพ รโถ ปาตุรหุฯ

 

๖๒๔. หูโต เรสุํ [. ๕๑๗; รู. ๔๘๘; นี. ๑๑๐๕]

 

หูโต ญุํวจนสฺส เรสุํ โหติฯ สุตฺตวิภตฺเตน มฺหาสฺส เรสุมฺหา จฯ ‘รานุพนฺเธนฺตสราทิสฺสา’ติ ธาตฺวนฺตโลโปฯ

 

เต ปุพฺเพ อเหสุํฯ อุวาเทเส อหุวุํ, ปุพฺพสฺสรโลเป อหุํฯ

 

อตฺริมา ปาฬี- สพฺพมฺหิ ตํ อรญฺญมฺหิ, ยาวนฺเตตฺถ ทิชา อหุํ [ชา. .๒๒.๒๔๒๕]ฯ กูฏาคารสหสฺสานิ, สพฺพโสณฺณมยา อหุํ [อป. เถร ๑..๔๐๗]

 

โอสฺส สิ, อิตฺถ, ตฺโถฯ ตฺวํ อโหสิ, อหุวิ, อหุวิตฺถ, อหุวิตฺโถฯ

 

มหาวุตฺตินา โอโลโป รสฺโส, มา โภติ กุปิตา อหุ [ชา. .๒๒.๑๙๓๑], มาหุ ปจฺฉานุตาปินี [สํ. นิ. .๑๖๒], อโหสิํ นุ โข อหํ อตีตมทฺธานํ, น นุ โข อโหสิํ, กินฺนุ โข อโหสิํ, กถํ นุ โข อโหสิํ [สํ. นิ. .๒๐; . นิ. .๑๘], อหํ อหุวิํ, มยํ อโหสิมฺหา, อโหสิมฺห วาฯ อเหสุมฺหา นุ โข มยํ อตีตมทฺธานํ, น นุ โข อเหสุมฺหา, กินฺนุ โข อเหสุมฺหา, กถํ นุ โข อเหสุมฺหา [. นิ. .๔๐๗]ฯ มยํ ปุพฺเพ อหุวิมฺหา, อหุมฺหา วาฯ ‘‘มยํ ปุพฺเพ ทานปติโน อหุมฺหา’’ติ [ชา. .๒๒.๑๖๑๗] ปาฬิฯ

 

รสฺสตฺเต-อหุมฺหฯ

 

มหาวุตฺตินา มฺหาสฺส อุญฺจฯ ‘‘ปญฺจสตา มยํ สพฺพา, ตาวติํสุปคา อหุ’’นฺติ ปาฬิฯ

 

ปรฉกฺเก อสฺส อํ, อหํ ปุพฺเพ อหุวํ, อหุว วาฯ

 

ปโร กฺวจี’ติ ปรโลโป, อหุํฯ

 

อตฺริมา ปาฬี- ‘‘อหํ เกวฏฺฏคามสฺมึ, อหุํ เกวฏฺฏทารโก [อป. เถร ๑.๓๙.๘๖], จกฺกวตฺตี อหุํ ราชา, ชมฺพุมณฺฑสฺส อิสฺสโรฯ สตฺตกฺขตฺตุํ มหาพฺรหฺมา, วสวตฺตี ตทา อหุํฯ มุทฺธาภิสิตฺโต ขตฺติโย, มนุสฺสาธิปตี อหุ’’นฺติฯ มยํ อหุวิมฺเหฯ

 

สฺสตฺยาทิมฺหิ –

 

๖๒๕. หูสฺส เหเหหิโหหิ สฺสจฺจาโท [. ๔๘๐; รู. ๔๙๐; นี. ๙๖๑; ‘…สฺสตฺยาโท’ (พหูสุ)]

 

สฺสตฺยาทิมฺหิ หูธาตุสฺส เห จ โหหิ จ โหหิ จ โหนฺติฯ

 

เหสฺสติ, เหสฺสนฺติ, เหหิสฺสติ, เหหิสฺสนฺติ, โหหิสฺสติ, โหหิสฺสนฺติฯ พุทฺโธ เหสฺสํ สเทวเก [พุ. วํ. .๕๕], อนาคตมฺหิ อทฺธาเน, เหสฺสาม สมฺมุขา อิมํ [พุ. วํ. .๗๔]

 

๖๒๖. ทกฺข สกฺข เหหิ โหหีหิ โลโป [. ๔๘๐; รู. ๔๙๐; นี. ๙๖๑; ‘ทกฺขา เหหิโหหิโลโป’ (พหูสุ)]

 

เอเตหิ อาเทเสหิ สฺสสฺส โลโป โหติ วาฯ สุตฺตวิภตฺเตน อญฺเญหิปิ สฺสโลโปฯ

 

สกฺขิสิ ตฺวํ กุณฺฑลินิ, มญฺญิสิ ขตฺตพนฺธุนิ [ชา. .๑๗.๑๔]ฯ น หิ สกฺขินฺติ เฉตฺตุํ [สุ. นิ. ๒๘], อธมฺโม หญฺญิติ ธมฺมมชฺช [ชา. .๑๑.๓๑], พฺรหฺมทตฺโต ปลายิติ อิจฺจาทิฯ

 

เหหิติ, เหหินฺติ, โหหิติ, โหหินฺติฯ

 

อตฺริมา ปาฬี-ปิโย จ เม เหหิติ มาลภารี, อหญฺจ นํ มาลินี อชฺฌุเปสฺสํ [ชา. .๑๕.๑๙๗], ติโลทโน เหหิติ สาธุปกฺโก [ชา. ..]ฯ โทโส เปมญฺจ เหหิติ [เถรคา. ๗๑๙]ฯ มม ตฺวํ เหหิสิ ภริยา [ชา. .๑๔.๒๗]ฯ ตโต สุขี โหหิสิ วีตราโคฯ ขิปฺปํ โหหิสิ อนาสโว [ที. นิ. .๒๐๗] อิจฺจาทิฯ

 

อิติ ภูวาทิคเณ อุวณฺณนฺตธาตุรูปํฯ