Beitragsseiten

พฺยญฺชนนฺตธาตุ

 

อวุทฺธิกรูป

 

ตุทาทิคณ

 

อถ พฺยญฺชนนฺตธาตุรูปานิ วุจฺจนฺเตฯ ตานิ จ อวุทฺธิก, สวุทฺธิกวเสน ทุวิธานิ โหนฺติฯ ตตฺถ อวุทฺธิกานิ ตาว วุจฺจนฺเตฯ

 

ขิป, คุห, ตุท, ทิส, ปิส, ผุส, ลิข, วธาทิฯ

 

อิธ ธาตูนํ อนฺตสฺสโร อุจฺจารณตฺโถ, โส รูปวิธาเน นปฺปยุชฺชเตฯ

 

๖๒๘. ตุทาทีหิ โก [. ๔๔๕; รู. ๔๓๓; นี. ๙๒๕; จํ. ..๙๒; ปา. ..๗๗]

 

ตุทาทีหิ กานุพนฺโธ อปจฺจโย โหติฯ กานุพนฺโธ อวุทฺธิทีปนตฺโถฯ

 

ขิป-ขิปเน, ขิปติ, ปกฺขิปติ, อุกฺขิปติ, โอกฺขิปติ, นิกฺขิปติ, วิกฺขิปติ, ปฏิกฺขิปติ, สํขิปติฯ

 

กมฺเม-ขิปียติฯ

 

การิเต-ขิเปติ, ขิปยติ, ขิปาเปติ, ขิปาปยติ, เขเปติ, เขปยติ วา, อุทกํ เขเปติ, ตณฺหํ เขเปติ, ขยาเปตีติ อตฺโถฯ

 

คุห-สํวรเณ, คุหติ, นิคฺคุหติฯ

 

กมฺเม-คุหิยติฯ

 

การิเต คุสฺส ทีโฆ, คูเหติ, คูหยติ, คูหาเปติ, คูหาปยติฯ

 

กมฺเม-คูหาปียติฯ

 

ฆฏ-เจตายํ, ฆฏติฯ

 

กมฺเม-ฆฏียติฯ

 

การิเต-ฆเฏติ, ฆฏยติ, ฆฏาเปติ, ฆฏาปยติฯ

 

ตุท-พฺยธเน, พฺยธนํ วิชฺฌนํ, ตุทติ, วิตุทติฯ

 

อสฺส เอตฺเต-ตุเทติ, ตุเทนฺติฯ

 

กมฺเม-ตุทียติฯ

 

ตวคฺควรณานํ เย จวคฺคพยญา’ติ ทสฺส ชตฺตํฯ ‘วคฺคลเสหิ เต’ติ ยสฺส ปุพฺพรูปตฺตํ, ตุชฺชติฯ

 

การิเต-ตุเทติ, ตุทยติ, ตุทาเปติ, ตุทาปยติฯ

 

ทิสี-อุทฺทิสเน, อุทฺทิสนํ สรูปโต กถนํฯ อุทฺทิสติ, ปาติโมกฺขํ อุทฺทิสนฺติ [มหาว. ๑๕๒], นิทฺทิสติ, นิทฺทิสนฺติ, อปทิสติ, อปทิสนฺติฯ

 

กมฺเม-อุทฺทิสียติ, อุทฺทิสียนฺติฯ

 

การิเต-อาจริโย สิสฺสํ ปาฬิธมฺมํ อุทฺทิสาเปติ, อุทฺทิสาปยติ, วาเจตีติ อตฺโถฯ ปาเฐสุ ปน สทฺวยมฺปิ ทิสฺสติฯ

 

นุท-ขิปเน, นุทติ, ปนุทติ, วิโนเทติ, ปฏิวิโนเทติ วาฯ

 

กมฺเม-ปนุทียติ, ปนุชฺชติฯ

 

การิเต-ปนุเทติ, ปนุทยติ, ปนุทาเปติ, ปนุทาปยติฯ

 

ปิส-สํจุณฺเณ, ปิสติฯ

 

กมฺเม-ปิสียติฯ

 

การิเต-ปิเสติ, ปิสยติ, ปิสาเปติ, ปิสาปยติฯ

 

ผุส-สมฺผสฺเส ปตฺติยญฺจ, ผุสติ, ผุสนฺติ ธีรา นิพฺพานํ [. . ๒๓], วชฺชํ นํ ผุเสยฺย [ปารา. ๔๐๙; จูฬว. ๓๔๔]

 

กมฺเม-ผุสียติฯ

 

การิเต-ผุเสติ, ผุสยติ, ผุสาเปติ, ผุสาปยติฯ

 

ลิข-เลขเน, ลิขติ, สลฺลิขติ, วิลิขติฯ

 

การิเต-ลิเขติ, สลฺลิเขติ, วิลิเขติฯ

 

วธ-หิํสายํ, วธติ, วเธติฯ

 

กมฺเม-วธียติฯ

 

ยมฺหิ ธสฺส ฌตฺตํ, ยสฺส ปุพฺพรูปํฯ ‘จตุตฺถทุติเยสฺเวสํ ตติยปฐมา’ติ ฌสฺส ตติยชตฺตํ, วชฺฌติ, วชฺฌนฺติ, วชฺฌเรฯ อิเม สตฺตา หญฺญนฺตุ วา วชฺฌนฺตุ วา [. นิ. .๖๐]

 

การิเต-วเธติ, วธยติ, วธาเปติ, วธาปยติ, สามิโก ปุริสํ มคฺคํ คเมติ, คมยติ, คมาเปติ, คมาปยติ อิจฺจาทีนิปิ อิธ วตฺตพฺพานิฯ

 

อิติ ตุทาทิคโณฯ