Beitragsseiten

เหตุกตฺตุรูป

 

๕๗๑. ปโยชกพฺยาปาเร ณาปิ จ [. ๔๓๘; รู. ๕๔๐; นี. ๙๑๔]

 

โย สุทฺธกตฺตารํ ปโยเชติ, ตสฺส ปโยชกสฺส กตฺตุโน พฺยาปาเร กฺริยตฺถา ณิ จ ณาปิ จ โหนฺติฯ ณานุพนฺธา วุทฺธุตฺถาฯ

 

เตสุ จ อาการนฺตโต [‘อโต’ (โมค.)] ณาปิเยว โหติ, ทาเปติ, ทาปยติฯ

 

อุวณฺณนฺตโต ณิเยว, สาเวติ, สาวยติฯ

 

เสสโต ทฺเวปิ, ปาเจติ, ปาจยติ, ปาจาเปติ, ปาจาปยติฯ

 

ปโยชกพฺยาปาโรปิ กฺริยา เอวาติ ตทตฺถวาจีหิ ณิ,-ณาปีหิ ปรํ วิภตฺติ, ปจฺจยา ภวนฺติ, ธาตฺวนฺตสฺส จ ณิ, ณาปีนญฺจ วุทฺธิฯ

 

โส มคฺคํ ภาเวติ, เต มคฺคํ ภาเวนฺติ, ตฺวํ มคฺคํ ภาเวสิ, ตุมฺเห มคฺคํ ภาเวถ, อหํ มคฺคํ ภาเวมิ, มยํ มคฺคํ ภาเวมฯ

 

๕๗๒. อายาวา ณานุพนฺเธ [. ๕๑๕; รู. ๕๔๑; นี. ๑๐๒๙]

 

เอ, โอนํ กเมน อาย, อาวา โหนฺติ สราโท ณานุพนฺเธ ปจฺจเย ปเร, สุตฺตวิภตฺติยา อณานุพนฺเธปิ อายา’วา โหนฺติฯ

 

เค-สทฺเท, คายติ, คายนฺติฯ

 

อปปุพฺโพ เจ-ปูชายํ, อปจายติ, อปจายนฺติฯ

 

เฌ-จินฺตายํ, ฌายติ, ฌายนฺติ, อุชฺฌายติ, นิชฺฌายติ อิจฺจาทิฯ

 

๕๗๓. ณิณาปฺยาปีหิ จ [‘‘…วา’’ (พหูสุ)]

 

ณิ, ณาปิ, อาปีหิ จ กตฺตริ โล โหติ วาฯ

 

การยติ, การาปยติ, สทฺทาปยติฯ

 

อิมินา อสเร ฐาเน อยาเทสโต ปรํ อกาโร โหติ, โส มคฺคํ ภาวยติ, ภาวยนฺติ, ภาวยสิ, ภาวยถ, ภาวยามิ, ภาวยามฯ

 

อิติ เหตุกตฺตุรูปานิฯ

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
team9
team10
team11
team12
team12
team12
team12