Beitragsseiten

ตฺวาทิ

 

อถ ตฺวาทิ วุจฺจเตฯ

 

๕๗๕. ตุ อนฺตุ หิ ถ มิ ม ตํ อนฺตํ สุ วฺโห เอ อามเส [. ๔๒๔; รู. ๔๕๐; นี. ๘๙๗; จํ. ..๑๒๒; ปา. ..๑๖๒]

 

วตฺตมาเน กาเล ปญฺห, ปตฺถนา, วิธีสุ กฺริยตฺถา ตฺวาทโย โหนฺติฯ

 

ปญฺเห-ธมฺมํ วา ตฺวํ อธิยสฺสุ วินยํ วา [ปาจิ. ๔๗๑ (อตฺถโต สทิสํ)]

 

ปตฺถนาสทฺเทน อาสีสาทโยปิ สงฺคยฺหนฺติฯ

 

ตตฺถ ปตฺถนายํ-ภวาภเว สํสรนฺโต, สทฺโธ โหมิ อมจฺฉรีฯ

 

อาสีสายํ-เอเตน สจฺจวชฺเชน, ปชฺชุนฺโน อภิวสฺสตุ [จริยา. .๘๙], สพฺเพ ภทฺรานิ ปสฺสนฺตุ [ชา. ..๑๐๕], สพฺเพ สตฺตา อเวรา โหนฺตุ [ปฏิ. . .๒๒]

 

ยาจเน-เอกํ เม นยนํ เทหิ [จริยา. .๕๙]

 

อายาจเน-เทเสตุ ภนฺเต ภควา ธมฺมํ [ที. นิ. .๖๘], โอวทตุ มํ ภควา [สํ. นิ. .], อนุสาสตุ มํ สุคต [สํ. นิ. .], อุลฺลุมฺปตุ มํ ภนฺเต สงฺโฆ [มหาว. ๗๑], อสฺมากํ อธิปนฺนานํ, ขมสฺสุ ราชกุญฺชร [ชา. .๒๑.๑๘๑], เอถ พฺยคฺฆา นิวตฺตวฺโห [ชา. ..๖๖]

 

วิธิสทฺเทน นิโยชนาทโยปิ สงฺคยฺหนฺติฯ

 

ตตฺถ วิธิมฺหิ-อกุสลํ ปชหถ, กุสลํ อุปสมฺปชฺช วิหรถ [ปฏิ. . .๓๐; ปารา. ๑๙], เอวํ วิตกฺเกถ, มา เอวํ วิตกฺเกถ [ปฏิ. . .๓๐]

 

นิโยชเน-เอถ ภิกฺขเว สีลวา โหถ [. นิ. .๑๑๔], อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ [ที. นิ. .๑๘๕], เอถ คณฺหถ พนฺธถ [ที. นิ. .๓๔๒], มา โว มุญฺจิตฺถ กิญฺจนํ [ที. นิ. .๓๔๒]

 

อชฺเฌสเน-อุทฺทิสตุ ภนฺเต เถโร ปาติโมกฺขํ [มหาว. ๑๕๕]

 

อาณตฺติยํ-สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ [ปารา. ๓๖๘]

 

เปสเน-คจฺฉถ ตุมฺเห สาริปุตฺตา [ปารา. ๔๓๒]

 

ปวารณายํ-วทตุ มํ ภนฺเต สงฺโฆ [มหาว. อฏฺฐ. ๒๑๓], วเทถ ภนฺเต เยนตฺโถ [ปารา. ๒๙๐]

 

อนุมติยํ-ปริภุญฺช วา วิสฺสชฺเชหิ วา ยถาปจฺจยํ วา กโรหิ [ปาจิ. ๓๗๔]

 

วรทาเน-ผุสฺสตี วรวณฺณาเภ, วรสฺสุ ทสธา วเร [ชา. .๒๒.๑๖๕๕], อิจฺฉิตํ ปตฺถิตํ ตุยฺหํ, ขิปฺปเมว สมิชฺฌตุ [. นิ. อฏฺฐ. ..๑๙๒]

 

อนุญฺญายํ-ปุจฺฉ วาสว มํ ปญฺหํ, ยํ กิญฺจิ มนสิจฺฉสิ [ที. นิ. .๓๕๖]

 

กตาวกาสา ปุจฺฉวฺโห [สุ. นิ. ๑๐๓๖]

 

สมฺปฏิจฺฉเน-เอวํ โหตุ [ที. นิ. .๔๑๙]

 

อกฺโกเส-มุทฺธา เต ผลตุ สตฺตธา [ชา. .๑๖.๒๙๕], โจรา ตํ ขณฺฑาขณฺฑิกํ ฉินฺทนฺตุ [. นิ. อฏฺฐ. ]

 

สปเถ-เอเตน สจฺจวชฺเชน, ปุตฺโต อุปฺปชฺชตํ อิเส [ชา. .๑๔.๑๐๔], มุสา เม ภณมานาย, มุทฺธา ผลตุ สตฺตธา [ชา. .๑๔.๑๐๔]

 

อามนฺตเน-เอตุ เวสฺสนฺตโร ราชา [ชา. .๒๒.๒๓๔๑], ‘‘เอหิ ภิกฺขุ จร พฺรหฺมจริยํ [มหาว. ๒๘], เอถ ภิกฺขเว สีลวา โหถ’’ อิจฺจาทีสุปิ เอหิ, เอถสทฺทา อามนฺตเน ติฏฺฐนฺติฯ

 

นิมนฺตเน-อธิวาเสตุ เม ภนฺเต ภควา สฺวาตนาย ภตฺตํ [ปารา. ๗๗]

 

ปเวทเน-เวทยตีติ มํ สงฺโฆ ธาเรตุ [จูฬว. อฏฺฐ. ๑๐๒], อุปาสกํ มํ ภวํ โคตโม ธาเรตุ [ที. นิ. .๒๙๙], ปุนารายุ จ เม ลทฺโธ, เอวํ ชานาหิ มาริส [ที. นิ. .๓๖๙]

 

ปตฺตกาเล-ปรินิพฺพาตุ ภนฺเต ภควา, ปรินิพฺพาตุ สุคโต, ปรินิพฺพานกาโล ภนฺเต ภควโต [ที. นิ. .๑๖๘], กาโล โข เต มหาวีร, อุปฺปชฺช มาตุกุจฺฉิยํ [พุ. วํ. .๖๗], พฺยากโรหิ อคฺคิเวสฺสน น ทานิ เต ตุณฺหีภาวสฺส กาโล [. นิ. .๓๕๗]

 

อนุโภตุ, อนุโภนฺตุ, อนุโภหิ, อนุโภถ, อนุโภมิ, อนุโภม, ภวตุ, ภวนฺตุ, ‘หิมิเมสฺวสฺสา’ติ หิ, มิ, เมสุ อสฺส ทีโฆ, ตฺวํ ปณฺฑิโต ภวาหิฯ

 

๕๗๖. หิสฺสโต โลโป [. ๔๗๙; รู. ๔๕๒; นี. ๙๖๐; จํ. ..๙๙; ปา. ..๑๐๕]

 

อการโต ปรสฺส หิสฺส โลโป โหติฯ

 

อโตติ กึ? พฺรูหิ, เทหิ, โหหิฯ

 

อิมินา อโต หิสฺส โลโป, ตฺวํ ปณฺฑิโต ภวฯ

 

ตุมฺเห ปณฺฑิตา ภวถ, ภวามิ, ภวามฯ

 

ปรฉกฺเก-โส ภวตํ, เต ภวนฺตํ, ตฺวํ ภวสฺสุ, ตุมฺเห ภววฺโห, อหํ ภเว, มยํ ภวามเส, อิมานิ สุทฺธกตฺตุรูปานิฯ

 

อนุภูยตุ, อนุภูยนฺตุ, อนุภุยฺยตุ, อนุภุยฺยนฺตุ อิจฺจาทิ สุทฺธกมฺมรูปํฯ

 

ภาเวตุ, ภาเวนฺตุ, ภาวยตุ, ภาวยนฺตุ อิจฺจาทิ เหตุกตฺตุรูปํฯ

 

ภาวียตุ, ภาวียนฺตุฯ รสฺสตฺเต-ภาวิยตุ, ภาวิยนฺตุฯ ทฺวิตฺเต-ภาวิยฺยตุ, ภาวิยฺยนฺตุฯ ตถา ภาวยียตุ, ภาวยียนฺตุอิจฺจาทิ เหตุกมฺมรูปํฯ

 

เอยฺยาถสฺเส’อิจฺจาทิสุตฺเตน ถสฺส วฺโห, ตุมฺเห ภววฺโห, ภวถ วาฯ

 

อิติ ตฺวาทิฯ