Beitragsseiten

หิยฺยตฺตนี

 

อถ หิยฺยตฺตนี วุจฺจเตฯ

 

๕๘๔. อนชฺชตฺตเน อา อู โอ ตฺถ อ มฺหา ตฺถ ตฺถุํ เส วฺหํ อิํ มฺหเส [. ๔๑๘; รู. ๔๕๖; นี. ๘๘๖; จํ. ..๗๗; ปา. ..๑๑๑]

 

อชฺชโต อญฺญสฺมึ ภูเต กาเล กฺริยตฺถา ปรํ อาอิจฺจาทโย โหนฺติฯ

 

๕๘๕. อา อี สฺสาทีสฺวอุ วา [. ๕๑๙; รู. ๔๕๗; นี. ๑๐๓๒]

 

อาอิจฺจาทีสุ อีอิจฺจาทีสุ สฺสาทีสุ จ เตสํ อาทิมฺหิ ออุ โหติ วาฯ

โส อภวา, ภวา, เต อภวู, ภวู, ตฺวํ อภโว, ภโว, ตุมฺเห อภวตฺถ, ภวตฺถ, อหํ อภว, ภว, มยํ อภวมฺหา, ภวมฺหาฯ

ปรฉกฺเก-อภวตฺถ, ภวตฺถ, อภวตฺถุํ, ภวตฺถุํ, อภวเส, ภวเส, อภววฺหํ, ภววฺหํ, อภวิํ, ภวิํ, อภวมฺหเส, ภวมฺหเสฯ

 

๕๘๖. อา อี อู มฺหา สฺสา สฺสามฺหานํ วา [. ๕๑๗; รู. ๔๘๘; นี. ๑๑๐๕]

 

เอเตสํ รสฺโส โหติ วาฯ

โส อภว, เต อภวุ, มยํ อภวมฺหฯ

เอยฺยาถสฺเส’อิจฺจาทินา อาสฺส ตฺถตฺตํ, อสฺส จ อํ, โส อภวตฺถ, ภวตฺถ, อภวา, ภวา วา, อหํ อภวํ, ภวํ, อภว, ภว วา, อิมานิ สุทฺธกตฺตุรูปานิฯ

 

เอตฺถ จ มหาวุตฺตินา อา-วิภตฺติยา ถาเทโส พหุลํ ทิสฺสติ, เมทนี สมฺปกมฺปถ [ชา. .๒๒.๑๖๗๒], วิสญฺญี สมปชฺชถ [ชา. .๒๒.๓๒๘], อิมา คาถา อภาสถ [ชา. .๒๒.๓๒๘], ตุจฺโฉ กาโย อทิสฺสถ [เถรคา. ๑๗๒], นิพฺพิทา สมติฏฺฐถ [เถรคา. ๒๗๓], เอโก รหสิ ฌายถ [ชา. .๑๕.๒๘๖] อิจฺจาทิฯ ตถา โอ-วิภตฺติยา จ, ทุพฺเภยฺยํ มํ อมญฺญถ อิจฺจาทิฯ

 

อิติ หิยฺยตฺตนีฯ