Beitragsseiten

นฺต, มานปจฺจยราสิ

 

อถ นฺต, มานปจฺจยา วุจฺจนฺเตฯ

 

๗๗๒. นฺโต กตฺตริ วตฺตมาเน [. ๕๖๕; รู. ๖๔๖; นี. ๑๑๕๗]

 

วตฺตมาโน วุจฺจติ ปจฺจุปฺปนฺโน, วตฺตมาเน กาเล กฺริยตฺถา ปรํ กตฺตริ นฺโต โหติฯ

 

ภู-สตฺตายํ, ‘กตฺตริ โล’ติ อปจฺจโย, ‘ยุวณฺณานเมโอปจฺจเย’ติ โอวุทฺธิ, ภวตีติ โภนฺโต-ปุริโส, โภนฺตํกุลํ, โภนฺตี-อิตฺถีฯ

 

ปุน ‘เอโอนมยวา สเร’ติ โอสฺส อวาเทโส, ภวํปุริโส, ภวนฺตํ-กุลํ, ภวนฺตี, ภวตี, โภตี วา-อิตฺถีฯ

 

๗๗๓. มาโน [. ๕๖๕; รู. ๖๔๖; นี. ๑๑๕๗]

 

วตฺตมาเน กาเล กฺริยตฺถา ปรํ กตฺตริ มาโน โหติฯ

 

ภวมาโน-ปุริโส, ภวมานํ-กุลํ, ภวมานา-อิตฺถีฯ

 

๗๗๔. ภาวกมฺเมสุ จ [. ๕๖๕; รู. ๖๔๖; นี. ๑๑๕๗]

 

วตฺตมาเน กาเล กฺริยตฺถา ปรํ ภาว, กมฺเมสุ จ มาโน โหติฯ ‘กฺโย ภาวกมฺเมสู…’ติ ยปจฺจโยฯ

 

อนุภูยเตติ อนุภูยมาโน โภโค ปุริเสน, อนุภูยมานา สมฺปตฺติ, อนุภูยมานํ สุขํฯ

 

ยสฺส ทฺวิตฺตํ, อนุภุยฺยมาโนฯ

 

๗๗๕. เต สฺสปุพฺพานาคเตฯ

 

อนาคเต กาเล วตฺตพฺเพ เต นฺต, มานปจฺจยา สฺสปุพฺพา โหนฺติฯ

 

ภวิสฺสตีติ ภวิสฺสนฺโต [รู. ๔๐๓-ปิฏฺเฐ รูปวิธิ ปสฺสิตพฺโพ] -ปุริโส, ภวิสฺสนฺตํ-กุลํ, ภวิสฺสนฺตี-วิภตฺติ, ภวิสฺสตี วา, ภวิสฺสมาโน, ภวิสฺสมานํ, ภวิสฺสมานาฯ

 

กมฺเม-อนุภูยิสฺสมาโนฯ

 

๗๗๖. มานสฺส มสฺสฯ

 

มานปจฺจยสฺส มสฺส กฺวจิ โลโป โหติฯ

 

นิสินฺโน วา สยาโน [ขุ. ปา. .] วา, สโต สมฺปชาโน [ที. นิ. .๒๑๗], นิจฺจํ นโลโปฯ

 

ปญฺญายนฺโต, ปญฺญายมาโนฯ

 

กมฺเม-วิญฺญายมาโนฯ

 

การิเต-ญาเปนฺโต, ญาปยนฺโต, ญาปยมาโนฯ

 

กมฺเม-ญาปียมาโนฯ

 

กิยาทิคเณ-ชานนฺโต, ชานมาโนฯ

 

การิเต-ชานาเปนฺโต, ชานาปยมาโนฯ

 

กมฺเม-ชานาปียมาโนฯ

 

ติฏฺฐํ, ติฏฺฐนฺโต, ติฏฺฐมาโน, สณฺฐหํ, สณฺฐหนฺโต, สณฺฐหมาโนฯ

 

กมฺเม-อุปฏฺฐียมาโนฯ

 

การิเต-ปติฏฺฐาเปนฺโต, ปติฏฺฐาปยนฺโต, ปติฏฺฐาปยมาโนฯ

 

กมฺเม-ปติฏฺฐาปียมาโนฯ

 

เทนฺโต, ททนฺโต, ทชฺชนฺโต, สมาทิยนฺโต, ททมาโน, ทชฺชมาโน, สมาทียมาโนฯ

 

กมฺเม-ทียมาโน, ทิยฺยมาโนฯ

 

การิเต-ทาเปนฺโต, ทาปยนฺโต, สมาทปยนฺโต, รสฺโสฯ

 

กมฺเม-ทาปียมาโน, สมาทาปียมาโนฯ

 

นิเธนฺโต, นิทหนฺโต, นิทหมาโน, นิธิยฺยมาโน, นิธาเปนฺโต, นิธาปยนฺโต, นิธาปยมาโน, นิธาปียมาโน, ยายนฺโตฯ ยายนฺต’มนุยายนฺติ [ชา. .๒๒.๑๗๕๓], ยายมาโน มหาราชา, อทฺทา สีทนฺตเร นเค [ชา. .๒๒.๕๖๖]ฯ วายนฺโต, วายมาโน, นิพฺพายนฺโต, ปรินิพฺพายนฺโต, นิพฺพายมาโน, นิพฺพาเปนฺโต, นิพฺพาปยมาโน, นิพฺพาปียมาโน, โอสายนฺโต, โอสาเปนฺโต, โอสาปยนฺโต, ปหายนฺโต, ปหายมาโน, ชหนฺโต, ชหมาโน, ปหียมาโน, ปหิยฺยมาโน, ชหียมาโน, หาเปนฺโต, หาปยนฺโต, หาปยมาโน, ชหาเปนฺโต, ชหาปยนฺโต, ชหาปยมาโน, หาปียมาโน, ชหาปียมาโนฯ

 

อิวณฺเณสุ-วิกฺกยนฺโต, วิกฺกิณนฺโต, วินิจฺฉยนฺโต, วินิจฺฉินนฺโต, นิโต จสฺส โฉฯ

 

อาจยนฺโต, อาจินนฺโต, ชยนฺโต, ชินนฺโต, เฑนฺโต, เฑมาโน, เนนฺโต, วิเนนฺโต, นยนฺโต, วินยนฺโต, นยมาโน, นิยฺยมาโน, นยาเปนฺโต, นยาปยมาโน, เสนฺโต, สยนฺโต, เสมาโน, สยมาโน, สยาโน วา, ปหิณนฺโต, ปหิณมาโนฯ

 

อุวณฺเณสุ-จวนฺโต, จวมาโน, ฐานา จาวนฺโต, จาวยนฺโต, จาวยมาโน, ชวนฺโต, ชวมาโน, อภิตฺถวนฺโต, อภิตฺถวมาโน, อภิตฺถวียมาโน, สนฺธวนฺโต, สนฺธวมาโน, ธุนนฺโต, นิทฺธุนนฺโต, ธุนมาโน, นิทฺธุนมาโน, ปุนนฺโต, รวนฺโต, ลุนนฺโต, อาวุณนฺโต, ปสวนฺโต, วิสฺสวนฺโตฯ

 

กมฺเม-สุยฺยมาโนฯ

 

การิเต-สาเวนฺโต, สาวยนฺโตฯ

 

สฺวาทิคเณ-สุณนฺโต, สุณมาโนฯ

 

การิเต-สุณาเปนฺโต, สุณาปยนฺโตฯ

 

หุ-ปูชายํ, ชุโหนฺโตฯ

 

ปปุพฺโพ ปหุตฺเต, ปโหนฺโต, สมฺปโหนฺโตฯ

 

หู-สตฺตายํ, โหนฺโตฯ

 

เอทนฺเตสุ-เอนฺโตฯ อตฺถํ เอนฺตมฺหิ สูริเย [ชา. .๒๒.๒๑๘๗ (อตฺถงฺคตมฺหิ)], สเมนฺโต, อภิสเมนฺโต, ขายนฺโต, ขายมาโน, คายนฺโต, คายมาโน, คายียมาโน, คายาเปนฺโต, คายาปยนฺโต, อปจายนฺโต, ธมฺมํ อปจายมาโน, ฌายนฺโต, ฌายมาโน, ปชฺฌายนฺโต, อุชฺฌายนฺโต, นิชฺฌายนฺโต, อภิชฺฌายนฺโตฯ

 

การิเต-ฌาเปนฺโต, อุชฺฌาเปนฺโต, ยโลโปฯ

 

ภายนฺโต, ภายมาโน, สาลิํ ลายนฺโต, ลายมาโน, จีวรํ วายนฺโต, วายมาโนฯ

 

กิเล-กีฬายํ เปมเน จ, เกลายนฺโต, เกลายมาโน, จาเลนฺโต ปิยายนฺโตติ วา อตฺโถฯ

 

คิเล-เคลญฺเญ, คิลายนฺโตฯ

 

จิเน-อวมญฺญเน, จินายนฺโตฯ

 

ปเล-คติยํ, ปลายนฺโตฯ

 

มิเล-หานิยํ, มิลายนฺโตฯ

 

สงฺกเส-นิวาเส, สงฺกสายนฺโต อิจฺจาทิฯ

 

อเนกพฺยญฺชเนสุ-อส-ภุวิ, ‘‘นฺตมานานฺตนฺติยิยุํสฺวาทิโลโป’’ติ นฺต, มาเนสุ อาทิโลโป, สนฺโต, สมาโน, อุปาสนฺโต, อุปาสมาโน, อุปาสียมาโน, อิจฺฉนฺโต, อิจฺฉมาโน, อิจฺฉียมาโน, คจฺฉนฺโต, คจฺฉมาโน, คจฺฉียมาโนฯ

 

ยสฺส ปุพฺพรูปตฺเต-คมฺมมาโน, อธิคมฺมมาโน, อนาคเต สฺสปุพฺโพ- ‘‘ลภ วส ฉิท คม ภิท รุทานํ จฺฉง’’อิติ สฺเสน สห ธาตฺวนฺตสฺส จฺโฉ, คจฺฉนฺโต, คมิสฺสนฺโต, คจฺฉมาโน, คมิสฺสมาโน, ชิรนฺโต, ชิรมาโน, ชิยฺยนฺโต, ชิยฺยมาโน, ทหนฺโต, ทหมาโนฯ

 

ทหสฺส ทสฺส โฑ, ฑหนฺโต, ฑหมาโนฯ

 

กมฺเม-ฑยฺหมาโนฯ

 

ทิส-เปกฺขเน, ปสฺสนฺโต, ปสฺสมาโน, ปสฺสียมาโนฯ

 

การิเต-ทสฺเสนฺโต, ทสฺสยนฺโต, ทสฺสยมาโนฯ

 

ลภนฺโต, ลภมาโนฯ

 

กมฺเม ปุพฺพรูปํ, ลพฺภมาโน, อุปลพฺภมาโนฯ

 

อนาคเต-ลจฺฉนฺโต, ลภิสฺสนฺโต, ลจฺฉมาโน, ลภิสฺสมาโนฯ

 

มรนฺโต, มรมาโน, มิยนฺโต, มิยมาโนฯ

 

ยมุ-อุปรเม, นิยมนฺโต, สญฺญมนฺโต, สญฺญมมาโน, นิยจฺฉนฺโตฯ

 

การิเต-นิยาเมนฺโตฯ

 

รุทนฺโต, โรทนฺโต, โรทมาโนฯ

 

อนาคเต-รุจฺฉนฺโต, โรทิสฺสนฺโต, รุจฺฉมาโน, โรทิสฺสมาโนฯ

 

วจนฺโต, วจมาโนฯ

 

กมฺเม ‘อสฺสู’ติ อุตฺตํ, วุจฺจมาโนฯ

 

การิเต-วาเจนฺโต, วาจยนฺโต, วาจยมาโนฯ

 

กมฺเม-วาจียมาโนฯ

 

อนาคเต-‘วจ ภุช มุจ วิสานํ กฺขง’อิติ สฺเสน สห ธาตฺวนฺตสฺส กฺขาเทโส, วกฺขนฺโต, วกฺขมาโน, วทนฺโต, วทมาโน, โอวทนฺโต, โอวทมาโน, วชฺชนฺโต, วชฺชมาโนฯ

 

กมฺเม-วทียมาโน, โอวทียมาโน, โอวชฺชมาโนฯ

 

การิเต-เภริํ วาเทนฺโต, วาทยมาโนฯ

 

วสนฺโต วสมาโนฯ

 

กมฺเม ปุพฺพรูปตฺตํ, อุปวสฺสมาโนฯ

 

วาเสนฺโต, วาสยนฺโตฯ

 

อนาคเต-วจฺฉนฺโต, วสิสฺสนฺโต, วจฺฉมาโน, วสิสฺสมาโนฯ

 

ปวิสนฺโต, ปวิสมาโนฯ

 

กมฺเม-ปวิสียมาโนฯ

 

อนาคเต-ปเวกฺขนฺโต, ปวิสิสฺสนฺโต, ปเวกฺขมาโน, ปวิสิสฺสมาโน อิจฺจาทิฯ

 

รุธาทิมฺหิ-รุนฺธนฺโต, รุนฺธมาโนฯ

 

กมฺเม-รุนฺธียมาโนฯ

 

ปุพฺพรูปตฺเต-รุชฺฌมาโนฯ

 

โรเธนฺโต, โรธมาโน, โรธียมาโนฯ

 

ฉินฺทนฺโต, ฉินฺทมาโน, ฉินฺทียมาโน, ฉิชฺชมาโน, ฉินฺทาเปนฺโต, ฉินฺทาปยนฺโตฯ

 

อนาคเต-เฉจฺฉนฺโต, ฉินฺทิสฺสนฺโต, เฉจฺฉมาโน, ฉินฺทิสฺสมาโนฯ

 

ภินฺทนฺโต, ภินฺทมาโน, ภินฺทียมาโน, ภิชฺชมาโน, เภจฺฉนฺโต, ภินฺทิสฺสนฺโต, เภจฺฉมาโน, ภินฺทิสฺสมาโนฯ

 

ภุญฺชนฺโต, ภุญฺชมาโนฯ

 

กมฺเม-ภุญฺชียมาโนฯ

 

ปุพฺพรูปตฺเต-ภุชฺชมาโนฯ

 

โภเชนฺโต, โภชยนฺโต, โภชยมาโน, โภชียมาโนฯ

 

อนาคเต-โภกฺขนฺโต, ภุญฺชิสฺสนฺโต, โภกฺขมาโน, ภุญฺชิสฺสมาโนฯ

 

มุญฺจนฺโต, มุญฺจมาโน, มุญฺจียมาโน, มุจฺจมาโนฯ

 

อนาคเต-โมกฺขนฺโต, มุญฺจิสฺสนฺโต, โมกฺขมาโน, มุญฺจิสฺสมาโน อิจฺจาทิฯ

 

ทิวาทิมฺหิ สุทฺธกตฺตุรูปํ สุทฺธกมฺมรูปญฺจ ปุพฺพรูเป สทิสเมว, ทิพฺพนฺโต, ทิพฺพมาโน, ทิพฺพียมาโนฯ

 

ปุพฺพรูปตฺเต-ทิพฺพมาโนฯ

 

ฉิชฺชนฺโต, ฉิชฺชมาโน, เฉทาเปนฺโต, เฉทาปยมาโนฯ

 

พุชฺฌนฺโต, พุชฺฌมาโน, พุชฺฌียมาโน, โพเธนฺโต, โพธยนฺโต, โพธยมาโนฯ

 

มุจฺจนฺโต, มุจฺจมาโน, โมเจนฺโต, โมจยนฺโต, โมจยมาโน, โมจียมาโนฯ

 

ยุชฺชนฺโต, ยุชฺชมาโน อิจฺจาทิฯ

 

สฺวาทิมฺหิ-สุณนฺโต, สุณมาโนฯ

 

กมฺเม-สุยฺยมาโนฯ

 

การิเต-สาเวนฺโต, สาวยนฺโต, สาวยมาโนฯ

 

ปาปุณนฺโต, ธมฺมํ ปริยาปุณนฺโต, ปริยาปุณมาโน, ปาปุณียมาโน, ปาปียมาโนฯ

 

การิเต-ปาเปนฺโต, ปาปยนฺโต, ปาปยมาโนฯ

 

ปริ, สํปุพฺโพ-ปริสมาเปนฺโต, ปริสมาปยนฺโต, ปริสมาปยมาโน, ปริสมาปียมาโนฯ

 

สกฺกุณนฺโต, อาวุณนฺโต อิจฺจาทิฯ

 

กิยาทิมฺหิ-กิณนฺโต, กิณาเปนฺโต, วิกฺกยนฺโต อิจฺจาทิฯ

 

ตนาทิมฺหิ-ตโนนฺโต, กโรนฺโต, กุพฺพนฺโต, กุพฺพมาโน, กฺรุพฺพนฺโต, กฺรุพฺพมาโน, กุรุมาโน, กยิรนฺโต, กยิรมาโนฯ

 

กมฺเม-กรียมาโน, กยฺยมาโน, ‘ตวคฺควรณานํ เย จวคฺคพยญา’ติ ธาตฺวนฺตสฺส ยาเทโสฯ

 

สงฺขโรนฺโต, อภิสงฺขโรนฺโตฯ

 

การิเต-กาเรนฺโต, การยนฺโต, การยมาโน, การียมาโนฯ

 

สกฺโกนฺโต อิจฺจาทิฯ

 

จุราทิมฺหิ-โจเรนฺโต, โจรยนฺโต, โจรยมาโน, เถเนนฺโต, เถนยนฺโต, เถนยมาโน, จินฺเตนฺโต, จินฺตยนฺโต, จินฺตยมาโน, จินฺตียมาโน, จินฺตาเปนฺโต, จินฺตาปยนฺโต, จินฺตาปยมาโน, จินฺตาปียมาโน อิจฺจาทิฯ

 

ติติกฺขนฺโต, ติติกฺขมาโน, ติติกฺขียมาโน, ติติกฺขาเปนฺโต, ติติกฺขาปยนฺโต, ติติกฺขาปยมาโน, วีมํสนฺโต, ติกิจฺฉนฺโต, จิกิจฺฉนฺโต, วิจิกิจฺฉนฺโตฯ

 

ภุญฺชิตุํ อิจฺฉตีติ พุภุกฺขนฺโต, ฆสิตุํ อิจฺฉตีติ ชิฆจฺฉนฺโต, ปาตุํ ปริภุญฺชิตุํ อิจฺฉตีติ ปิปาสนฺโต, โคตฺตุํ สํวริตุํ อิจฺฉตีติ ชิคุจฺฉนฺโต, หริตุํ ปริเยสิตุํ อิจฺฉตีติ ชิคีสนฺโต, วิเชตุํ อิจฺฉตีติ วิชิคีสนฺโตฯ

 

ปพฺพโต วิย อตฺตานํ จรตีติ ปพฺพตายนฺโต, ปพฺพตายมาโน, ปิยายนฺโต, เมตฺตายนฺโตอิจฺจาทีนิ จ โยเชตพฺพานิฯ

 

อิติ นฺต, มานปจฺจยราสิฯ