การกกปฺป

ฉฏฺฐปริจฺเฉท

 

[๒๗๑] ยสฺมาทเปติ ภยมาทตฺเต วา ตทปาทานํ 

 

กิมตฺถมิทมุจฺจเต. “ยสฺมา วา อเปติ, ยสฺมา วา ภยํ ชายเต, ยสฺมา วา อาทตฺเต, ตํ การกํ อปาทานสญฺญํ โหตีติ ญาปนตฺถํ. สตฺตปทมิทํ สุตฺตํ. อตฺโถ สุวิญฺเญยฺโยว. อปเนตฺวา อิโต อาททาตีติ อปาทานํ.อิธ ปน สญฺญา-สฃฺฃิโน เอกวจเนน นิทฺทิฏฺฐตฺตาโจรา ภยํ ชายเตตฺยาทีเสฺววาปาทานสญฺญาย ภวิตพฺพํ, น ปนคามา อเปนฺติ มุนโย, อาจริยุปชฺฌาเยหิ สิกฺขํ คณฺหาตี’-ตฺยาทีสูติ. น น ภวิตพฺพํ. กสฺมา. อิธ สงฺขฺยายานธิปฺเปตตฺตา. น เหตฺถ สงฺขฺยา อธิปฺเปตา. “วิภตฺตีหิ วินา อตฺถสฺสา นิทฺทิสิตพฺพโต, พหุวจเน นิทฺทิสียมาเน ครุโต ปชายมานโต จ วิเธกวจเนน นิทฺเทโส กโต, น ปน สงฺขฺยาวิกรณตฺถํ, นนฺเวกมฺหิ วตฺตพฺเพ เอกวจเนน ภวิตพฺพํ, อถ กสฺมา สงฺขฺย-มนเปกฺขิตฺวา เอกวจนํ โหตีติ. กตฺถจิ ลิงฺคตฺถมตฺตเมวาเปกฺขิตฺวาปิ วิภตฺยุปฺ-ปตฺติยา ทสฺสนโต. ตถา หิเอโก เทฺวตฺยาทีสฺว-ทฺวิสทฺเทหิเอเวกตฺตทฺวิตฺตา-ภิหิเตปิ เอกวจนพหุวจนานิ โหนฺติ, อญฺญถา วุตฺตตฺถตฺตาว น สิยุํ. ฉนฺนวุตีนํ ปาสณฺฑานํ ธมฺมานํ ปวรํ, ยทิทํ สุคตวินยนฺติ เอตฺถาปิ นวุติสทฺทโต นวกฺขตฺตุํ ถเปตฺวา กเตกเสสสฺส ทสสทฺทสฺส โยวจนมฺหิ นวาเทสํ กตฺวา โยวจนสฺส จุตฺยาเทสํ กตฺวา เอวมภินิปฺผาทิตตฺตาว ฉฏฺฐิพหุวจนญฺจ น สิยา. ตสฺมา อสมฺปถมโนตริตฺวา ยโต อปคจฺฉติ, ยโต อปคจฺฉนฺติ, เยหิ วา อปคจฺฉติ, เยหิ วา อปคจฺฉนฺติ. โหเตว ตตฺถาปาทานสญฺญาติ อวคนฺตพฺพํ. 

 

ยํกิญฺจิโยกโรติ, ตสฺส กโรตีติ การโกติ วตฺตพฺพโตคามา อเปนฺตี”- ตฺยาทีสุ คามาทีนํ กิริยายานุปลพฺภนโต จ กถํ เต การกา นาม ชาตาติ. เตสมฺปิ กิริยาภินิปฺผตฺตกตฺตูปลพฺภนโต. อุปลพฺภติ หิ เตสํ กิริยาภินิปฺผตฺตกตา คามาทิมฺหิ จาสตฺยปายาทิกิริยายานุปลพฺภนโต, สติ จ ตสฺมิมุปลพฺภนโต. เอวํ คามาทีนมปายาทิกิริยาภินิปฺผตฺตกตฺตา การกตา ววตฺถเปตพฺพา. ยถา เจตฺถ เอวํ กมฺมกรณสมฺปทานาธิกรณมฺปิ. สรูปาวธารณเมว เตสํ การกตา สาธกมิตฺยปเร. เนตํ สารโต ปจฺเจตพฺพํ. กสฺมา. สามิโนปิ การกภาวาปชฺชนโต. อปิ จ กุโต นฺวิทมายาตํ, สมุปทิสฺสมานายาปายาทิกิริยาย จกฺขุวิญฺญาณสฺเสว รูปาโลกมนสิการานํ เทยฺยทายกาทายกานมิว จ ทานสฺส คามาทีนมภินิปฺผตฺตกตฺตํ ถเปตฺวา สรูปา-วธารณเมวานุปทิสฺสมานํ การกตา สาธกนฺติ. ยถิจฺฉติ, ตถา การกตฺตํ ภวตุ. อปิ ตุ ขลุ คามาทีนมปายาทิกิริยาภินิปฺผตฺตกตฺตา กตฺตุสญฺญาย ภวิตพฺพนฺติ. น ภวิตพฺพํ. กสฺมา. นิปฺปริยาเยน เตสํ กิริยาภินิปฺผตฺตกตฺตาภาวโต. ยถา หฺยนฺ-นาทีนมมฺหากมุปนิสฺสาย วสตูตฺยชฺเฌสนิจฺฉาภาเวปิ ตทตฺถํว สมนฺเนน วสติ, ธมฺเมน วสตีตฺยุปจรียเต. ตถาปายาทีนํ ตพฺภาเว ภาวโต ตทภาเว จาภาวโต คามาทโย อปายาทิกิริยาภินิปฺผตฺตกาติ วิทูหฺยุปจรียนฺเตติ. ภวเตฺววมุปจาโร. เตน กาโนหานิ อุปจริตานมฺปิ หิ ปพุทฺโธ กมลวนสณฺโฑ. วนมวหสเต วิกสิต-ปุปฺผานเนเนตฺยาทีนํปิ กตฺตุสญฺญายูปลพฺภนโต, อปิ จ มุขฺยกิริยาภินิปฺผตฺตกานํ มุนิปฺปภุตีนํ กิริยาภินิปฺผตฺติยา การณภาวโต วุตฺตนเยเนวโย กาเรติ, ส เหตูติ เหตุกตฺตุสญฺญายเหตฺวตฺเถ เจติ ตติยาวิภตฺติยา จ ภวิตพฺพํ. น เจวํ สกฺกา วตฺตุํ เตสมุปจริตเหตุตฺตา น โหตีติ. “ภิกฺขาย วสติ, อนฺเนน วสตีตฺ-ยาทีสุปิ อุปลพฺภนโต. อถาปิ วเทยฺยุํทูรนฺติกทฺธกาลนิมฺมานตฺวาโลปทิสาโยค-วิภตฺตารปฺปโยคสุทฺธปฺปโมจนเหตุวิวิตฺตปฺปมาณปุพฺพโยคพนฺธนคุณวจนปฃฺหกถนโถกา-กตฺตูสุ เจติ เหตฺวตฺเถปฺยปาทานสญฺญาย วิหิตตฺตา อปาทานสญฺญาว โหตีติ. ตมฺปิ น คามาทีนมปายาทิสมาโยเค อปาทานสญฺญากรณตฺถํยสฺมาทเปตีตฺยาทินา สุตฺตวจนสฺส นิรตฺถกภาวาปชฺชนโตติ. สจฺจํ, ตถาปิ เทวทตฺโต ปจติ, ภิกฺขาย วสติ, อนฺเนน วสตีตฺยาทีสุ จริตตฺถานํ กตฺตุสญฺญาทีนมวกาสตฺตา อปาทาน-สญฺญาทโย พาธนฺเต. 

 

อปิจยถาสพฺเพสฺวภิรูเปสุสมาหเตสุอภิรูปาย กญฺญา ทเทยฺยาติ วุตฺเตโย สพฺเพสฺวภิรูปตโร, ตสฺเสวาติ วิญฺญายติ, ตเถวีหาปิ การกกณฺเฑสพฺเพสฺวปาทานาทีสุ การเกสุ สมาหเตสุโย กโรติ ส กตฺตาติ วุตฺตตฺตาโย สพฺเพสฺวตฺตปฺปธาโน การกิโย, โสว กตฺตาติ วิญฺญายติ. น จ ปน คามาทีนํ การกิฏฺฐตา ปากฏา. ตสฺมา จ อลํ โทสาวิกรเณน. ยถิจฺฉติ, ตถา ภวตุ. อปิ ตุ ขลุ หาเปติ อาทตฺเตติ วตฺตมานิกปจฺจเยน นิทฺทิฏฺฐตฺตา ยสฺมา อเปโต อเปสฺสติ, ตถา อาทิยิ อาทิยิสฺสติ, น ตตฺถ อปาทานสญฺญาย ภวิตพฺพนฺติ. น น ภวิตพฺพํ. กสฺมา. เตน โส ตตฺถ ยาเปติ, “สพฺเพ ธมฺมา สพฺพากาเรน พุทฺธสฺส ภควโต ญาณมุเข อาปาถมาคจฺฉนฺตีตฺยาทีนิ วิโยปลกฺขณ-วเสเนกเทสํ คเหตฺวา วุตฺตตฺตา. 

 

คามา อเปนฺติ มุนโยตฺยาทีนิ อุทาหรณานิ. ตตฺถ จ คามาติ คาม-สทฺทโตชินวจนยุตฺตํ หิ, ลิงฺคญฺจ นิปฺผชฺชเตติ วตฺตมาเนตโต จ วิภตฺติโยติ วิภตฺยุปฺปตฺตึ กตฺวาสิ-โย-อํ-โย-นา-หิ--นํ-สฺมา-หิ--นํ-สฺมึ-สูติ ตสฺสาปฺย-นิยมปฺปสงฺเค สติวตฺติจฺฉานุปุพฺพิกา สทฺทปฺปฏิปตฺตีติ กตฺวา อปายโยคโต อิมินา อปาทานสญฺญํ กตฺวาอปาทาเน ปญฺจมีติ ปญฺจมิวิภตฺตึ กตฺวา ตสฺสาปิ อนิยมปฺปสงฺเค สติ วตฺติจฺฉานุ ฯเปฯ กตฺวาเอกมฺหิ วตฺตพฺเพ เอกวจนนฺติ เอกวจนสฺมาวิภตฺตึ กตฺวาอโต เนน, สพฺพโยนีนมาเอติ วตฺตมาเนสฺมาสฺมึนํ วาติ สฺมาวจนสฺสการาเทสํ กตฺวาสรโลโป ฯเปฯ ปกตีติ สรโลปปฺปกติภาวํ กตฺวา เนตพฺเพ นีเต รูปํ. อิตรานิ วุตฺตสทิสาเนว.

 

[๒๗๒] ธาตุนามานมุปสคฺคโยคาทีสฺวปิ

 

กิมตฺถมิทมุจฺจเต. “ธาตุนามานํ ปโยเค จ อุปสคฺคโยคาทีสฺวปิ จ ตํ การกํ อปาทานสญฺญํ โหตีติ ญาปนตฺถํ. จตุปฺปทมิทํ สุตฺตํ. อปาทานคฺคหณ-มิหานุวตฺตเต. อตฺโถ สุวิญฺเญยฺโยว. ธาตโว จ นามานิ จ ธาตุนามานิ. เตสํ ธาตุนามานํ. อุปสคฺคานํ โยโค อุปสคฺคโยโค. อุปสคฺคโยโค อาทิ เยสนฺเต อุปสคฺคโยคาทโย. เตสุ อุปสคฺคโยคาทีสุ. อิธ ปน ธาตฺวาทีนฺยนิยเมตฺวา กิญฺจาปิ วุตฺตานิ, ตถาปิ เยสุ สมฺปยุตฺเตสุ อปาทานสญฺญาย อตฺโถ สมฺภวติ. ตานิเยวีธ คหิตานีติ ทฏฺฐพฺพํ. อญฺญถา ธาตุนามานมุปสคฺคนิปาเตหิ อญฺเญสมภาวา สรูปนิทฺเทโสว นิรตฺถโก สิยา. 

 

พุทฺธสฺมา ปราเชนฺติ อญฺญติตฺถิยาติอาทีนิ อุทาหรณานิ. ตตฺถ จ พุทฺธสฺมาติ พุทฺธสทฺทโต ชินวจนาธิการมธิกิจฺจตโต จ วิภตฺติโยติ วิภตฺยุปฺปตฺตึ กตฺวา ทุติยาปสงฺเค ปราปุพฺพสฺส ชิ=ชเยตีมสฺส ยุตฺตตฺตา ธาตุปฺปโยเค อนนฺตร-สุตฺตมธิกิจฺจ อิมินา อปาทานสญฺญํ กตฺวาอปาทาเน ปญฺจมีติ ปญฺจมฺเยก-วจนสฺมาวิภตฺติมฺหิ กเต รูปํ. 

 

หิมวตาติ หิมสทฺทโตหิโม อสฺส อตฺถีติ อตฺเถตทสฺสตฺถีติ วี เจติ วตฺตมาเนคุณาทิโต วนฺตูติ วนฺตุปจฺจยํ กตฺวา ตทฺธิตตฺตาตทฺธิตสมาสกิตกา นามํวาตเวตุนาทีสุ เจติ นามมิว กตฺวาตโต จ วิภตฺติโยติ วิภตฺยุปฺปตฺตึ กตฺวา สตฺตมิวิภตฺติปฺปสงฺเค ปุพฺพสฺส ภู=สตฺตายมิตีมสฺส ปโยคตฺตา ธาตุปฺปโยเค อิมินา อปาทานสญฺญํ กตฺวาอปาทาเน ปญฺจมีติ ปญฺจมฺเยกวจนสฺมาวิภตฺตึ กตฺวาอมฺหตุมฺหนฺตุราชพฺรหฺมตฺตสขสตฺถุปิตาทีหิ สฺมา นาเวติ สฺมาวจนสฺส นา-พฺยปเทสํ กตฺวาอมฺหสฺส มมํ สวิภตฺติสฺส เส, นฺตุสฺส นฺโต, นฺตสฺส เส วาติ วตฺตมาเนโตติตา สสฺมึนาสูติ สวิภตฺติสฺส นฺตุสฺส ตาเทเส กเต รูปํ. 

 

อนวตตฺตมฺหาติ อนวตตฺตสทฺทโต วุตฺตนเยน สฺมาวจนํ กตฺวาสฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วาติ สฺมาวจนสฺส มฺหาเทเส กเต รูปํ. อจิรวติยาติ อจิรวตีสทฺทโต สฺมาวจนํ กตฺวาอาลปเน สิ คสญฺโญ, อิวณฺณุวณฺณา ฌลาติ วตฺตมาเนเต อิตฺถิขฺยา โปติ สญฺญํ กตฺวาอาย จตุตฺเถกวจนสฺส ตุ, ฆโต นาทีนมิติ วตฺตมาเนปโต ยาติ สฺมาวจนสฺส ยาเทเส กเต รูปํ. อุรสฺมาติ อุรสทฺทโต วุตฺตนเยน วิภตฺยุปฺปตฺตึ กตฺวา สตฺตมิวิภตฺติปฺปสงฺเค นามโยคตฺตา อิมินา อปาทานสญฺญํ กตฺวา วุตฺตนเยน ปญฺจมฺเยกวจนสฺมาวิภตฺติมฺหิ กเต รูปํ. อิตรานิ เทฺว วุตฺตนเยน อปาทานสญฺญํ กตฺวาอปาทาเน ปญฺจมีติ ปญฺจมิวิภตฺติปฺปสงฺเคกฺวจิ โต ปญฺจมฺยตฺเถติ ปญฺจมฺยตฺเถ โตปจฺจยาทิมฺหิ กเต รูปานิ. 

 

อปสาลาย อายนฺติ วาณิชาติ เอตฺถ อป สาลายาติ สาลสทฺทโตอิตฺถิยมโต อาปจฺจโยติ อาปจฺจยํ กตฺวา สรโลปปฺปกติภาวาทิญฺจ กตฺวาอป, ปริอิจฺเจเตสํ ปริวชฺชนตฺถานํ กมฺมปฺปวจนียสญฺญาย วิหิตตฺตากมฺมปฺปวจนียยุตฺเตติ ทุติยาปสงฺเค อปอิตฺยุปสคฺคโยคตฺตา อปาทานสญฺญํ กตฺวา วุตฺตนเยน ปญฺจมฺเยก-วจนํ กตฺวาอาลปเน สิ คสญฺโญ, เต อิตฺถิขฺยา โปติ วตฺตมาเนอา โฆติ สญฺญํ กตฺวาอาย จตุตฺเถกวจนสฺส ตูติ วตฺตมาเนฆโต นาทีนมิติ สฺมาวจนสฺสายาเทสํ กตฺวา สรโลปปฺปกติภาวาทิมฺหิ กเต รูปํ. 

 

อา พฺรหฺมโลกาติ พฺรหฺมโลกสทฺทโต วิภตฺยุปฺปตฺตึ กตฺวา อภิวิธฺยตฺถ-วาจกสฺส อาสทฺทสฺส กมฺมปฺปวจนียสญฺญาย วิหิตตฺตา วุตฺตนเยน ทุติยาปสงฺเค อาอิตฺยุปสคฺคโยคตฺตา อปาทานสญฺญํ กตฺวา วุตฺตนเยน ปญฺจมฺเยกวจนํ กตฺวาอโต เนน, สพฺพโยนีนมาเอติ วตฺตมาเนสฺมาสฺมึนํ วาติ สฺมาวจนสฺสการา-เทสํ กตฺวา สรโลปปฺปกติภาวาทิมฺหิ กเต รูปํ. 

 

อุปริ ปพฺพตา เทโว วสฺสตีติ อิทํ ปน อุปรีติ อุปสคฺคทฺวยวเสน วุตฺตํ, อุปริสทฺทปฺปโยควเสน. อุปริสทฺโท หิ นิปาโต. อิทํ อุปสคฺควเสน วุตฺตํ. อิตรานิ จตฺตาริ ปตีตฺยุปสคฺควเสน วุตฺตานิ. สพฺพานิปิ ตานิ สุวิญฺ-เญยฺยาเนว. 

 

ปกฺขสฺมา วิชฺฌติ มิคํตฺยาทีนิ อาทิคฺคหณผลานิ. ตตฺถ จปกฺขสฺมา วิชฺฌตีตฺยตฺร ปกฺโข นาม ยโต วิชฺฌติ, ยญฺจ วิชฺฌติ, เตสมปาทานกมฺมภูตานํ การกานํ มชฺเฌ โหติ. อยํ เหตฺถ สมฺพนฺโธลุทฺทโก อิโต ปกฺขสฺมา มิคํ วิชฺฌตีติ. เตนาหอาทิคฺคหเณน การกมชฺเฌปีตฺยาทิ. อถ วา กรณํ กาโร. กาโรเอว การโก. กึ ตํ. กิริยา. ตสฺสาปิ มชฺโฌ การกมชฺโฌ นาม. ตทา อยเมตฺถ สมฺพนฺโธลุทฺทโก อชฺช วิชฺฌิตฺวา ปกฺขสฺมา วิชฺฌตีติ. เตนาหาทิคฺ-คหเณน การกมชฺเฌปีตฺยาทิ. “กาลภาเวสุ เจติ สุตฺตสฺส อปวาโทยํ. อิตรานิ ยถานุรูปํ โยเชตพฺพานิ. อปิคฺคหณผลานิ จ คฺคหณผลานิ จ สุวิญฺเญยฺยาเนว. 

 

[๒๗๓] รกฺขนตฺถานมิจฺฉิตํ

 

กิมตฺถมิทมุจฺจเต. “รกฺขนตฺถานํ ธาตูนํ ปโยเค ยมิจฺฉิตํ, ตํ การกํ อปาทานสญฺญํ โหตีติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ สุตฺตํ. อปาทานคฺคหณญฺจ โยคคฺ-คหณญฺจ วตฺตเต. อตฺโถ สุวิญฺเญยฺโยว. รกฺขนํ อตฺโถ เยสนฺเต รกฺขนตฺถา. รกฺข=ปาลเน, ปาล=รกฺขเน, ปา=รกฺขเน, คุป=รกฺขเน, ตา=ปาลเน, อว=รกฺขเนติ- เอวมาทโย. รกฺขิตพฺพา วา อตฺถา รกฺขนตฺถา. เตสํ รกฺขนตฺถานํ. นิทฺธารณ-ลกฺขณา วา ฉฏฺฐี. อุทาหรณานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว.

 

[๒๗๔] เยน วาทสฺสนํ

 

กิมตฺถมิทํ. “เยน วา อทสฺสนมิจฺฉิตํ, ตํ การกํ อปาทานสญฺญํ โหตีติ ญาปนตฺถํ. ติปทมิทํ. อปาทานคฺคหณมิจฺฉิตคฺคหณญฺเจหานุวตฺตเต. อตฺโถ สุวิญฺเญยฺโยว. วาคฺคหณผลํ สยเมว วกฺขติ. ทิฏฺฐิ ทสฺสนํ. น ทสฺสนํ อทสฺสนํ. 

 

อุปชฺฌายา อนฺตรธายตีตฺยาทีนิ อุทาหรณานิ. ตตฺถ จ อุปชฺฌายาติ อุปปุพฺพสฺส เฌ=จินฺตายมิตีมสฺส ลทฺธธาตุสญฺญาทิสฺสวชฺชาวชฺชมุปนิชฺฌายตี”-ตฺยตฺเถวิสรุชปทาทิโต ณอิติ ปจฺจยํ กตฺวาการิตํ วิย ณานุพนฺโธติ การิตมิว กตฺวาการิตานํ โณ โลปนฺติ โลปํ กตฺวาโอ อว สเร, เอ อยาติ วตฺตมาเนเต อาวายา การิเตติ เอการสฺสายาเทสํ กตฺวา เนตพฺพํ เนตฺวา กิตกตฺตา นามมิว กตฺวา ตโต สฺยาทฺยุปฺปตฺตึ กตฺวา ตสฺสาปฺยนิยมปฺ-ปสงฺเคยสฺมาทเปติ ภยมาทตฺเต วา ตทปาทานํ, รกฺขนตฺถานมิจฺฉิตนฺติ วตฺตมาเน อิมินา อปาทานสญฺญํ กตฺวา วุตฺตนเยน ปญฺจมฺเยกวจนํ กตฺวาอโต เนน, สพฺพโยนีนมาเอติ วตฺตมาเนสฺมาสฺมึนํ วาติ สฺมาวจนสฺสการาเทสํ กตฺวา สรโลปปฺปกติภาวาทิมฺหิ กเต รูปํ. 

 

มาตราติ มาน=มานเนตีมสฺสธมฺเมน ปุตฺตํ มาเนตีติ อตฺเถมานาทีหิ ราตูติ ราตุปจฺจยํ กตฺวารมฺหิ รนฺโต ราทิ โนติ าทิมฺหิ ลุตฺเต เนตพฺเพ จ นีเต กิตกตฺตา นามมิว กตฺวา ตโต สฺยาทฺยุปฺปตฺตึ กตฺวา ตสฺสาปฺยนิยมปฺ-ปสงฺเค วุตฺตนเยนาปาทานสญฺญํ กตฺวาอปาทาเน ปญฺจมีติ ปญฺจมฺเยกวจนํ กตฺวาอมฺหตุมฺหนฺตุราชพฺรหฺมตฺตสขสตฺถุปิตาทีหิ สฺมา นาเวติ สฺมาวจนสฺส นา-พฺยปเทสํ กตฺวาสตฺถุปิตาทีนมา สิสฺมึ สิโลโป เจติ วตฺตมาเนอญฺเญสฺ-วารตฺตนฺติ มาตุสทฺทนฺตสฺสาราเทสํ กตฺวาอญฺเญสฺวารตฺตํ, ตโต สฺมิมีติ วตฺตมาเนนา อาติ นาวจนสฺสการาเทสํ กตฺวา  อาโร รสฺสมิกาเรติ วตฺตมาเนปิตาทีนมสิมฺหีติ อาราเทสสฺส รสฺสํ กตฺวา สรโลปปฺปกติภาวาทิมฺหิ กเต รูปํ. 

 

ปิตราติ ปา=ปาลเนตีมสฺส ลทฺธธาตุสญฺญาทิสฺสธมฺเมน ปุตฺตํ ปาตีติ อตฺเถปาติโต ริตูติ ริตุปจฺจยํ กตฺวา วุตฺตนเยน าทิมฺหิ ลุตฺเต นามมิว กตฺวา สฺยุปฺปตฺตาทิมฺหิ กเต รูปํ. 

 

เชตวเน อนฺตรหิโตติ วาคฺคหณผลํ. ตตฺถ เชตวเนติ เชตวนฏฺฐา ภิกฺขู วุตฺตา ยถา มญฺจสทฺเทน มญฺจฏฺฐา, จกฺขุสทฺเทน จกฺขุฏฺฐํ จกฺขุวิญฺญาณํ. อญฺญถา เตนาทสฺสเนจฺฉาว น สมฺภเวยฺย. เชตวเนติ เชตวนสทฺทโต สฺมึวิภตฺตึ กตฺวาอโต เนน, สพฺพโยนีนมาเอติ วตฺตมาเนสฺมาสฺมึนํ วาติ สฺมึวจนสฺส เอการาเทสํ กตฺวา สรโลปปฺปกติภาวาทิมฺหิ กเต รูปํ.

 

 

[๒๗๕] ทูรนฺติกทฺธกาลนิมฺมานตฺวาโลปทิสาโยควิภตฺตารปฺปโยคสุทฺธปฺปโมจนเหตุวิวิตฺตปฺปมาณปุพฺพโยคพนฺธนคุณวจนปฃฺหกถนโถกากตฺตูสุ

 

กิมตฺถมิทํ. “ทูรตฺเถ อนฺติกตฺเถ อทฺธนิมฺมาเน กาลนิมฺมาเน ตฺวาโลเป ทิสาโยเค วิภตฺเต อารปฺปโยเค สุทฺเธ ปโมจเน เหตฺวตฺเถ วิวิตฺเต ปมาเณ ปุพฺพโยเค พนฺธเน คุณวจเน ปญฺเห กถเน โถเก อกตฺตริ จ ตํ การกํ อปาทานสญฺญํ โหตีติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. อปาทานคฺคหณมิหานุวตฺตเต. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. คฺคหเณน อญฺญตฺถาปิ ปญฺจมิวิภตฺติญฺจ ฉฏฺฐิทุติยาตติยาวิภตฺติโย จ สงฺคณฺหาติ. 

 

เอตฺถจทูรตฺโถ นาม อนาสนฺนตฺโถ. ทูรานาสนฺนาสนฺติกาสมีปารกาทโย ทูรตฺถปริยายา. อนฺติกตฺโถ นาม อาสนฺนตฺโถ. อนฺติกาสนฺนาวิทูรสมีปสนฺติกาทโย อนฺติกตฺถปริยายา. อทฺธนิมฺมานํ นาม อทฺธานสฺส นิมฺมานํ. กาลนิมฺมานํ นาม กาลสฺส นิมฺมานํ. นิมฺมานนฺติ หิ นิปุพฺพสฺส มาน=ปริมาเณตีมสฺส รูปํ. ตฺวาโลโป นาม ตฺวาปจฺจยนฺตสฺส สทฺทสฺส อตฺถสมฺภเวปฺยวิชฺชมานตา. ทิสาโยโค นาม ทิสตฺถทีปเกหิ สทฺเทหิ สํโยโค. 

 

นนฺเววํ สนฺเต อิโต สา ทกฺขิณา ทิสา, อิโต สา ปจฺฉิมา ทิสา, อวีจิโต อุปริ ภวคฺคมนฺตเรตฺยาทีเสฺววาปาทานสญฺญาย ภวิตพฺพํ, อถ กถํ ปุพฺพโตตฺยาทีสุ โหตีติ. สรูเปกเสสวเสน คหิตตฺตา. ทิสา จ ทิสาโยโค จ ทิสาทิสาโยโคติ วตฺตพฺเพสรูปานเมกเสสฺวสกินฺติ เอกเสสํ กตฺวา ทิสาโยเคติ วุตฺตํ. เตโนภยตฺถาปิ สิทฺธาวาปาทานสญฺญา. 

 

วิภตฺตํ นาม วิภชนํ ปุถกฺกรณํ. วิภตฺตนฺติ หิ วิปุพฺพสฺส ภช=ปุถกฺ-กรเณตีมสฺส รูปํ. วิภชนํ ปน ทุวิธํ อวิภตฺติวิภชนํ วิภตฺติวิภชนญฺจ. 

 

ตตฺถอวิภตฺติวิภชนํ นาม โคเสฺวกํ กณฺหปฺปการํ คเหตฺวา ตํสมุทายโต อวินิมุตฺตสฺเสว คุณสมฺปธารณํ. ตํ ยถากณฺหา คาวีนํ สมฺปนฺนขีรตมา, สามา นารีนํ ทสฺสนียตมาตฺยาทีนิ. ตตฺถ หิ โคสมุทายโต วา นาริสมุทายโต วา อวินิมุตฺตาว กณฺหสามาทโย โหนฺตีติ. อีทิเสสุ ฐาเนสุนิทฺธารเณ เจติ ฉฏฺฐิวิภตฺติ โหติ. 

 

วิภตฺติวิภชนํ นาม ยตฺร สมุทายํ หิตฺวา เอกํ ปุถกฺกตมวยวํ คเหตฺวา เตน ปุถกฺกเตนาวยเวน สห คุณสมฺปธารณํ. ตํ ยถายโต ปณีตตโร วา วิสิฏฺฐตโร วา นตฺถิ ฉนฺนวุตีนํ ปาสณฺฑานํ ธมฺมานํ ปวรํ, ยทิทํ สุคต-วินยนฺติอาทิ. ตตฺถ หิ ฉนฺนวุติปาสณฺเฑกเทสํ สุคตวินยญฺเจกโตว คเหตฺวา สมุทายํ กตฺวา ตตฺร ฉนฺนวุติปาสณฺเฑกเทสํ สุคตวินยโต ตฺวปกสฺส ฉนฺนวุติ-ปาสณฺเฑกเทเสน สห คุณสมฺปธารณํ โหติ. อิทเมวีหาธิปฺเปตํ. 

 

อารปฺปโยโค นาม วิรมณตฺถสทฺทปฺปโยโค. อารติปฺปโยเคติ วตฺตพฺเพ สุขุจฺจารณตฺถํ ติโลปํ กตํ. เอวญฺจ กุพฺพตา ปโยเคปิ สุขุจฺจารณตฺถมกฺขรโลปํ กาตพฺพนฺติ ทสฺสิตํ โหติ. ปกติ เหสาจริยานํ เยน เกนจิ อากาเรนาธิปฺปาย-วิญฺญาปนํ. 

 

สุทฺเธติ สุธ=สํสุทฺธิมฺหีตีมสฺสตฺถวาจเก สงฺคณฺหาติ. ปโมจเนติ ปุพฺพสฺส มุจ=โมจเนตีมสฺสตฺถวาจเก สงฺคณฺหาติ. เหตูติ การณตฺถวาจเก สงฺคณฺหาติ. วิวิตฺเตติ วิจ=วิเวจเนตีมสฺสตฺถวาจเก สงฺคณฺหาติ. ปมาเณติ ทีฆายามติริยาทิปฺ-ปมาณตฺถวาจเก สงฺคณฺหาติ, น สงฺขฺยตฺถวาจเกติ. อญฺญถา สงฺเขฺยติ วตฺตพฺพํ ภเวยฺย ลหฺวกฺขรตฺตา สงฺขฺยาสทฺทสฺส. ปุพฺพโยเคติ ปฐมตฺถวาจกปุพฺพสทฺทปฺ-ปโยคมาห, ทิสตฺถวาจกสฺส. อญฺญถา ทิสาโยเคตีมินาว สิชฺฌนโต วิสุํ น วตฺตพฺพํ ภเวยฺย. พนฺธเนติ พนฺธ=พนฺธเนตีมสฺสตฺถวาจเก สงฺคณฺหาติ. คุณวจเนติ คุณกถเน. ปญฺเหติ ปุจฺฉเน. กถเนติ อุทีรเณ. โถเกติ อปฺปกตฺถวาจเก สงฺคณฺหาติ. อกตฺตรีติ เหตฺวตฺเถ สงฺคณฺหาติ. 

 

ตตฺถหิกตฺตุพุทฺธิสญฺชายเต, โส จ กตฺตา น โหตีติ อกตฺตาติ วตฺตุํ สกฺกา. เหตุคฺคหเณเนว สิทฺเธ ปุน อกตฺตริคฺคหณกรณมตฺถนฺตรวิญฺญาปนตฺถํ. สิทฺเธ สตฺยารมฺโภ หิ นิยมาย วา โหติ อตฺถนฺตรวิญฺญาปนาย วา. เตน ยตฺถ เหตุคฺคหเณน ปญฺจมิวิภตฺติ โหติ. ตตฺถาเนกรูปานิปิ ภวนฺติ. ตํ ยถากสฺมา เหตุนา, เกน เหตุนา, กิสฺส เหตุ, กึการณนฺติอาทีนิ. ยตฺร ตฺวเนน ภวติ, น ตตฺรญฺญรูปานิ ภวนฺติ. ตํ ยถากตตฺตา อุปจิตตฺตา อุสฺสนฺนตฺตา วิปุลตฺตา”-ตฺยาทีนิ. 

 

อิโตตฺยาทีนิ อุทาหรณานิ. ตตฺถ จ อิโตติ อิมสทฺทโต สฺยาทฺยุปฺปตฺตึ กตฺวา ตสฺสาปฺยนิยมปฺปสงฺเคยสฺมาทเปติ ภยมาทตฺเต วา ตทปาทานนฺติ วตฺตมาเน อิมินา ทูรตฺถสมฺภวโต อปาทานสญฺญํ กตฺวา วุตฺตนเยน ปญฺจมิปฺปสงฺเคกฺวจิ โต ปญฺจมฺยตฺเถติ ปญฺจมฺยตฺเถ โตปจฺจยํ กตฺวาสพฺพสฺเสตสฺสากาโร วาติ วตฺตมาเนอิมสฺสิ ถํทานิหโตเธสุ เจติ อิมสทฺทสฺส อิการาเทสาทิมฺหิ กเต รูปํ. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว. 

 

มาติโต, ปิติโตติ เอตฺถปิตาทีนมสิมฺหีติ อิการาเทโสว วิเสโส. มจฺจุนาติ มจฺจุสทฺทโต วุตฺตนเยน สฺมาวจนํ กตฺวาอมฺหตุมฺหนฺตุราชพฺรหฺมตฺต-สขสตฺถุปิตาทีหิ สฺมา นาเวติ สฺมาวจนสฺส นาพฺยปเทเส กเต รูปํ. 

 

ทีฆโสติ ทีฆสทฺทโต วุตฺตนเยน สฺมาวจนํ กตฺวาสฺมาหิสฺมึนํ มฺหาภิมฺหิ วา, โส วาติ วตฺตมาเนทีโฆเรหีติ สฺมาวจนสฺส โสอาเทเส กเต รูปํ. ปุญฺญายาติ ปุญฺญสทฺทโตอิตฺถิยมโต อาปจฺจโยติ อาปจฺจยํ กตฺวา สรโลปปฺ-ปกติภาวาทิญฺจ กตฺวา วุตฺตนเยน สฺมาวจนํ กตฺวาอาลปเน สิ คสญฺโญ, เต อิตฺถิขฺยา โปติ วตฺตมาเนอา โฆติ อาการสฺส สญฺญํ กตฺวาอาย จตุตฺเถกวจนสฺส ตูติ วตฺตมาเนฆโต นาทีนมิติ สฺมาวจนสฺสายาเทสํ กตฺวา สรโลปปฺปกติภาวาทิมฺหิ กเต รูปํ. 

 

[๒๗๖] ยสฺส ทาตุกาโม โรจเต ธารยเต วา ตํ สมฺปทานํ

 

กิมตฺถมิทํ. “ยสฺส วา ทาตุกาโม, ยสฺส วา โรจเต, ยสฺส วา ธารยเต, ตํ การกํ สมฺปทานสญฺญํ โหตีติ ญาปนตฺถํ. สตฺตปทมิทํ. อตฺโถ สุวิญฺเญยฺโยว. สมฺปชฺช อสฺส ททาตีติ สมฺปทานํ. เอกวจนนิทฺเทเส สมฺปทานสฺส การกตฺเต จ วิจารณา เหฏฺฐา วุตฺตนยาว. ตํ ติวิธํ -- โกจิ ยาจิตฺวา ธนํ คณฺหาติยาจกานํ โภชนมุปยชตีตฺยาทีสุ, โกจิ เนว ยาจติ, อปิ ตุ ขลุ ทตฺตํ สาทิยตินารายณสฺส พลึ ททาตีตฺยาทีสุ, โกจิ เนว ยาจติ, นาปิ ทินฺนํ คณฺหาติ, อปิ จ ตถา โวหรียติพุทฺธสฺส ปุปฺผํ ปูชยตีตฺยาทีสุ. ตํ สพฺพมิห สมฺปทานนฺติ อธิปฺเปตํ. 

 

สมณสฺส จีวรํ ททาตีตฺยาทีนิ อุทาหรณานิ. ตตฺถ จ สมณสฺสาติ สมณสทฺทโต ชินวจนาธิการมธิกิจฺจ วิภตฺยุปฺปตฺตึ กตฺวา ตสฺสาปฺยนิยมปฺปสงฺเค อิมินา สมฺปทานสญฺญํ กตฺวาสมฺปทาเน จตุตฺถีติ จตุตฺเถกวจนํ กตฺวาสาคโม เสติ การาคเม กเต รูปํ. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว. 

 

[๒๗๗] สิลาฆหนุฐาสปธารปิหกุธทุหิสฺโสสฺสูยราธิกฺขปจฺจาสุณอนุปติคิณปุพฺพกตฺตาโรจนตฺถตทตฺถตุมตฺถาลมตฺถมญฺญานาทรปาณินิ คตฺยตฺถกมฺมนิ อาสิสตฺถสมฺมุติภิยฺยสตฺตมฺยตฺเถสุ  

 

กิมตฺถมิทํ. “สิลาฆ=กถเน, หนุ=อปนยเน, ฐา=คตินิวตฺติมฺหิ, สป=อกฺโกสเน, ธร=ธารเณ, ปิห=อิจฺฉายํ, กุธ=โกเป, ทุห=ชิฆํสายํ, ทุห=ปูรเณ, อิสฺส=อิสฺสายํ, อุสฺสูย=โทสาวิกรเณติ อิเมสญฺจ ตทตฺถวาจีนมญฺเญสญฺจ ปโยเค, ราธ=หึสาราเธสุ, อิกฺข=ทสฺสนงฺเกสูตีเมสํ ปโยเค จ, ปติ-อาปุพฺพสฺส สุ=สวเนตีมสฺส จ, อนุ-ปติ-ปุพฺพสฺส เค=สทฺเทตีมสฺส ปุพฺพกตฺตุโน จ, อาปุพฺพสฺส รุจ=พฺยตฺติยํ วาจาย-มิตีมสฺสตฺเถ จ, ตทตฺเถ จ, ตุมตฺเถ จ, อลมตฺเถ จ, มญฺญ=มาเน, อนาทเร, อปาณินิ จ, คมุ,สปฺป=คติมฺหีตีมสฺส ตทตฺถวาจีนมญฺเญสญฺจ กมฺมนิ, อาปุพฺพสฺส สํส=ปสํสเนตีมสฺส ตทตฺถวาจีนมญฺเญสญฺจ ปโยเค, สมฺมุตฺยตฺเถ จ, ภิยฺยตฺเถ จ, สตฺตมฺยตฺเถ จ ตํ การกํ สมฺปทานสญฺญํ โหตีติ ญาปนตฺถํ. จตุปฺปทมิทํ. สมฺปทานคฺคหณมิหานุวตฺตเต. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. 

 

พุทฺธสฺส สิลาฆเตตฺยาทีนิ อุทาหรณานิ. ตตฺถ จ พุทฺธสฺสาติ พุทฺธ-สทฺทโต ชินวจนาธิการมธิกิจฺจ สฺยาทฺยุปฺปตฺตึ กตฺวา ตสฺสาปฺยนิยมปฺปสงฺเค วุตฺต-นเยน อนนฺตรสุตฺตมธิกิจฺจ อิมินา สมฺปทานสญฺญํ กตฺวา จตุตฺเถกวจนาทิมฺหิ กเต รูปํ. อิตรานิ เทฺว วุตฺตสทิสานิ. 

 

ตว สิลาฆเต, มม สิลาฆเตติ เอตฺถ ตว, มมาติ ตุมหฺ-อมฺหสทฺทโต วุตฺตนเยน จตุตฺเถกวจนวิภตฺตึ กตฺวาอมฺหสฺส มมํ สวิภตฺติสฺส เส, ตุมฺหมฺหากํ ตยิมยีติ วตฺตมาเนตวมม เสติ สวิภตฺตีนํ ตุมฺห-อมฺหสทฺทานํ ตว-มมาเทเส กเต รูปานิ. เอตฺถ จ สิลาฆนํ นาม โถมนํ วณฺณกถนํ. 

 

หนุเต ตุยฺหเมว, หนุเต มยฺหเมวาติ เอตฺถ ตุยฺหํ, มยฺหนฺติ ตุมฺห-อมฺหสทฺทโต วุตฺตนเยน จตุตฺเถกวจนํ กตฺวาอมฺหสฺส มมํ สวิภตฺติสฺส เส, ตุมฺหมฺหากํ ตยิมยิ, ตวมม เสติ วตฺตมาเนตุยฺหํมยฺหญฺจาติ ตุยฺหํ-มยฺหํอาเทเส กเต รูปานิ. เอตฺถ จ อปนยนํ นาม อปลปนํ นิพฺพจนตา ตรณํ. 

 

สกฺยปุตฺตานนฺติ สกฺยปุตฺตสทฺทโต ฐาปโยคตฺตา วุตฺตนเยน สมฺปทานสญฺญํ กตฺวาสมฺปทาเน จตุตฺถีติ จตุตฺถิยาปฺยนิยมปฺปสงฺเควตฺติจฺฉานุปุพฺพิกา สทฺทปฺปฏิปตฺตีติ กตฺวาพหุมฺหิ วตฺตพฺเพ พหุวจนนฺติ พหุวจนํ กตฺวาโยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆนฺติ วตฺตมาเนสุนํหิสุ เจติ ทีเฆ กเต รูปํ. เอตฺถ จ อุปฏฺฐานํ นาม อุปคมนํ. อิตรํ วุตฺตนเยน เวทิตพฺพํ. 

 

ตุยฺหํ สปเต, มยฺหํ สปเตติ เอตฺถ ตุยฺหํ, มยฺหนฺติ วุตฺตนยาเนว. เอตฺถ จ สปนํ นาม โตสนตฺถํ สจฺจกรณํ. 

 

ธารปฺปโยเค -- เตติ ตุมฺหสทฺทโต วุตฺตนเยน สมฺปทานสญฺญํ กตฺวา จตุตฺเถกวจนญฺจ กตฺวา ปทโต ปรตฺตาอมฺหสฺส มมํ สวิภตฺติสฺส เส, ตุมฺหมฺหากํ ตยิมยิ, ปทโต ทุติยาจตุตฺถิฉฏฺฐีสุ โวโนติ วตฺตมาเนเตเมกวจเนสุ เจติ ตุมฺหสทฺทสฺส สวิภตฺติสฺส เตอาเทเส กเต รูปํ. เอตฺถ จ ธารณํ นาม อิณเทยฺยตา. 

 

ปิหปฺปโยเค -- รูปจตุกฺกํ สุวิญฺเญยฺยเมว. เอตฺถ จ ปิหนํ นาม ปตฺถนํ. กุธทุหิสฺโสสฺสูยปฺปโยคานิ สุวิญฺเญยฺยานิ. เอตฺถ จ กุชฺฌนํ นาม กุปฺปนํ. ทุหนํ นาม อาหนนํ วิสุปฺปนํ วา. 

 

กา อุสฺสูยา วิชานตนฺติ เอตฺถ วิชานตนฺติ วิปุพฺพสฺส ญา=อวโพธเน-ตีมสฺส ลทฺธธาตุสญฺญาทิสฺสวตฺตมาเน มานนฺตาติ อนฺตปจฺจยํ กตฺวากียาทิโต นาติ นาปจฺจยํ กตฺวาญาสฺส ชาชนฺนาติ ญาธาตุสฺส ชาเทสํ กตฺวา นา-ปจฺจยนฺตสฺสสรโลโปมาเทสปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ ปกตีติ สรโลปํ กตฺวา ปรสรสฺส ปกติภาวญฺจ กตฺวา เนตพฺพํ เนตฺวา กิตกตฺตาตทฺธิตสมาสกิตกา นามํวาตเวตุนาทีสุ เจติ นามมิว กตฺวา ตโต สฺยาทฺยุปฺปตฺตึ กตฺวาสิมฺหิ คจฺฉนฺตาทีนํ นฺตสทฺโท อนฺติ วตฺตมาเนเสเสสุ นฺตุเวติ นฺตสทฺทสฺส นฺตุพฺยปเทสํ กตฺวาอมฺหสฺส มมํ สวิภตฺติสฺส เส, นฺตุสฺส นฺโต, นฺตสฺส เส วาติ วตฺตมาเนนํมฺหิ ตํ วาติ สวิภตฺติสฺส นฺตุสฺส ตมาเทเส กเต รูปํ. 

 

ราธิกฺขปฺปโยเค -- รญฺโญติ ราชสทฺทโต วุตฺตนเยน จตุตฺเถกวจนํ กตฺวาอมฺหสฺส มมํ สวิภตฺติสฺส เสติ วตฺตมาเนราชสฺส รญฺโญราชิโน เสติ สวิภตฺติสฺส ราชสทฺทสฺส รญฺโญอาเทเส กเต รูปํ. ราชานนฺติ ราชสทฺทโต อํวจนํ กตฺวาพฺรหฺมตฺตสขราชาทิโต อมานนฺติ อํวจนสฺส อานมาเทเส กเต รูปํ. อิตรานิ ตีณิ สุวิญฺเญยฺยานิ. 

 

อายสฺมโตติ อายุสทฺทโตอายุ อสฺส อตฺถีติ อตฺเถตทสฺสตฺถีติ วี เจติ วตฺตมาเนสตฺยาทีหิ มนฺตูติ มนฺตุปจฺจยํ กตฺวาอายุสฺสุการาส มนฺตุมฺหีติ อายุสทฺทนฺตสฺส อสาเทสํ กตฺวา วุตฺตนเยน นามมิว กตฺวา อายสฺมนฺตุสทฺทโต จตุตฺเถกวจนํ กตฺวาอมฺหสฺส มมํ สวิภตฺติสฺส เส, นฺตุสฺส นฺโต, นฺตสฺส เส วาติ วตฺตมาเนโตติตา สสฺมึนาสูติ สวิภตฺติสฺส นฺตุสฺส โตอาเทเส กเต รูปํ. อิตรํ สุวิญฺเญยฺยเมว. 

 

ปจฺจาสุณอนุปติคิณปฺปโยเค -- ภควโตติ ภคสทฺทโตภโค อสฺสตฺถีติ อตฺเถตทสฺสตฺถีติ วี เจติ วตฺตมาเนคุณาทิโต วนฺตูติ วนฺตุปจฺจยํ กตฺวา วุตฺตนเยน วิภตฺตึ กตฺวา สวิภตฺติสฺส นฺตุสฺส โตอาเทเส กเต รูปํ. อิตรํ สุวิญฺเญยฺยเมว. ภิกฺขุโนติ ภิกฺขุสทฺทโต วุตฺตนเยน วิภตฺตึ กตฺวาอาลปเน สิ คสญฺโญติ วตฺตมาเนอิวณฺณุวณฺณา ฌลาติ สญฺญํ กตฺวาฌลโต สสฺส โน วาติ สฺส โนอาเทเส กเต รูปํ. 

 

อาโรจนตฺเถ -- โวติ ตุมฺหสทฺทโต วุตฺตนเยน จตุตฺถิพหุวจนํ กตฺวา ปทโต ปรตฺตาอมฺหสฺส มมํ สวิภตฺติสฺส เส, ตุมฺหมฺหากํ ตยิมยิ, ตวํมมญฺจ นวาติ วตฺตมาเนปทโต ทุติยาจตุตฺถิฉฏฺฐีสุ โวโนติ ตุมฺหสทฺทสฺส สวิภตฺติสฺส โวอาเทเส กเต รูปํ. อิตรํ เหฏฺฐา วุตฺตเมว. 

 

ตทตฺเถ -- ปาริปูริยาติ ปาริปูริสทฺทโต วุตฺตนเยน จตุตฺเถกวจนํ กตฺวาอาลปเน สิ คสญฺโญ, อิวณฺณุวณฺณา ฌลาติ วตฺตมาเนเต อิตฺถิขฺยา โปติ สญฺญํ กตฺวาอาย จตุตฺเถกวจนสฺส ตุ, ฆโต นาทีนมิติ วตฺตมาเนปโต ยาติ วิภตฺติสฺส ยาเทเส กเต รูปํ. อตฺถายาติ อตฺถสทฺทโต วุตฺตนเยน วิภตฺตึ กตฺวาอาย จตุตฺเถกวจนสฺส ตูติ ตสฺสายาเทสํ กตฺวา สรโลปปฺ-ปกติภาวาทิมฺหิ กเต รูปํ. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว. 

 

อาสิสตฺเถ -- ภวโตติ ภู=สตฺตายมิตีมสฺส ลทฺธธาตุสญฺญาทิสฺสวตฺตมาเน มานนฺตาติ อนฺตปจฺจยํ กตฺวาอสํโยคนฺตสฺส วุทฺธิ การิเตติ วตฺตมาเนอญฺเญสุ จาติ วุทฺธึ กตฺวาโอ อว สเรติ โอการสฺสาวาเทสํ กตฺวา เนตฺพฺพํ เนตฺวา นามมิว กตฺวา ภวนฺตสทฺทโต วุตฺตนเยน วิภตฺตึ กตฺวา นฺตสทฺทสฺส นฺตุพฺยปเทสํ กตฺวา สวิภตฺติสฺส นฺตุสฺส โตอาเทเส กเต รูปํ. 

สมฺมุตฺยตฺเถ -- เมติ อมฺหสทฺทโต จตุตฺเถกวจนํ กตฺวา ปทโต ปรตฺตาอมฺหสฺส มมํ สวิภตฺติสฺส เส, ตุมฺหมฺหากํ ตยิมยิ, ปทโต ทุติยาจตุตฺถีฉฏฺฐีสุ โวโนติ วตฺตมาเนเตเมกวจเนสุ เจติ อมฺหสทฺทสฺส สวิภตฺติสฺส เมอาเทเส กเต รูปํ. 

 

ยาเนตฺถนวุตฺตานิ, ตานิ นยานุโยเคน สุวิญฺเญยฺยาเนว. อสฺมึเยว ปโยเค เหฏฺฐา อตฺถคฺคหณสฺส กตตฺตาอาสิสตฺถสมฺมุติภิยฺยสตฺตมีนญฺเจติ วุตฺเตเยว สิทฺเธ สตฺยารมฺภสฺส อตฺถนฺตรวิญฺญาปนโต ตปฺผลํ ทสฺเสนฺโตอตฺถคฺ-คหเณนาติอาทิมาห. ตตฺถ สารตฺโถ นาม อุตฺตมตฺโถ จินฺตาปนตฺโถ วา. อเนกตฺถตฺตา นิปาตานํ คฺคหณสฺส จ นิปาตตฺตา ตปฺผลํ ทสฺเสนฺโตคฺคหณํ วิกปฺปนตฺถํ วาคฺคหณานุกฑฺฒนตฺถนฺติ อาห. อยํ ปเนตฺถตฺโถคฺคหณํ อตฺถนฺตรวิกปฺปนตฺถสฺสานนฺตรสุตฺเต วาคฺคหณสฺสานยนตฺถนฺติ. เตน จ ปิหนิยา วิภูตโยติ เอตฺถ กมฺมสญฺญาปิ ภวติ. เสสํ วุตฺติยํ วุตฺตนเยเนว สุวิญฺเญยฺยมิติ น วิจาริตํ.

 

[๒๗๘] โยธาโร ตโมกาสํ

 

กิมตฺถมิทํ. “โย อาธาโร, ตํ การกํ โอกาสสญฺญํ โหตีติ ญาปนตฺถํ. จตุปฺปทมิทํ. อตฺโถ สุวิญฺเญยฺโยว. ยถา หิ ทพฺพานํ ปติฏฺฐา โอกาโสติ วุจฺจติ, ตถา ยมปิ กตฺตุกมฺมานํ กิริยาย ปติฏฺฐตฺตา โอกาโสติ วุตฺตํ. อิธาปิ เอกวจนนิทฺเทโส จ โอกาสสฺส การกตา จ เหฏฺฐา วุตฺตนเยน อุปปริกฺขิตพฺพา. ตสฺส จตุพฺพิธตา วุตฺติยํ วุตฺตนเยนาวคนฺตพฺพา. 

 

ชเลสุ ขีรนฺติอาทีนิ อุทาหรณานิ. ตตฺถ จ ชเลสูติ ชลสทฺทโต ชิน-วจนาธิการมธิกิจฺจ วุตฺตนเยน สฺยาทฺยุปฺปตฺตึ กตฺวา ตสฺสาปฺยนิยมปฺปสงฺเค อิมินา โอกาสสญฺญํ กตฺวาโอกาเส สตฺตมีติ สตฺตมิพหุวจนํ กตฺวาสุหิสฺวกาโร เอติ การสฺส เอตฺเต กเต รูปํ. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว. 

 

ปริยงฺเคติ ปริยงฺคสทฺทโต วุตฺตนเยน สตฺตมฺเยกวจนํ กตฺวาอโต เนน, สพฺพโยนีนมาเอติ วตฺตมาเนสฺมาสฺมึนํ วาติ สฺมึวจนสฺส เอการาเทสํ กตฺวา สรโลปปฺปกติภาวาทิมฺหิ กเต รูปํ. 

 

คงฺคายนฺติ คงฺคสทฺทโตอิตฺถิยมโต อาปจฺจโยติ อาปจฺจยํ กตฺวา สรโลปปฺปกติภาวาทิมฺหิ กเต คงฺคาสทฺทโต วุตฺตนเยน สฺมึวจนํ กตฺวาอาลปเน สิ คสญฺโญ, เต อิตฺถิขฺยา โปติ วตฺตมาเนอา โฆติ สญฺญํ กตฺวาฆปโต สฺมึ ยํ วาติ สฺมึวจนสฺส ยมาเทเส กเต รูปํ. 

 

ยาเนตฺถนวุตฺตานิ, ตานิ สพฺพานิ นยานุโยเคน สุวิญฺเญยฺยาเนว. อิธ ปน กตฺตุกมฺมานํ กิริยาย ปติฏฺฐตฺตา เตสํเยโวกาสสญฺญาย ภวิตพฺพํ, อถ กถํ เชตวนาทีนโมกาสสญฺญาติ. โลกิยานมภิลกฺขิตาการวเสน. โลกาภิมตวเสน หิ สทฺทปฺปโยคา สิชฺฌนฺติ. โลกิยา จ กตฺตุกมฺมานํ กิริยายาธารกตฺเตน เชตวนาทีนิ สมธิคจฺฉนฺติ. น ปน กตฺตุกมฺมานิ. เตสญฺจ เตนากาเรนาภิมตภาโว เชตวนาทีนํ สตฺตมินิทฺเทสกรณโต วิญฺญายติ. กตฺตุกมฺมานํ วา สติปิ กิริยายาธารกตฺเตยํ กโรติ ตํ กมฺมํ, โย กโรติ ส กตฺตาติ วุตฺตตฺตา โอกาสสญฺญํ พาเธตฺวา กตฺตุกมฺมสญฺญาว โหนฺติ วิสิฏฺฐวิสยาหิตาติ. ยทิ ปนาธารสฺส โอกาสสญฺญา, กถํสาสเน วสติ, รูเป สญฺญา, ปาปสฺมึ รมเต มโน, ธมฺเม ฐิตา สมณพฺราหฺมณา, อภิธมฺเม ติกฺขปญฺโญปิ มุยฺหตีตฺยาทีสุ สาสนาทีนโมกาสสญฺญา. น เหเต มุขฺยา-ธารภูตาวาสาทีนํ. นาปิ กิริยาสนฺนิสฺสยานํ สมณาทีนํ กิริยาธารณทฺวาเรน อาธารตาย วิญฺญายนฺเตติ. สจฺจเมเวตํ, อถาปิ กิริยํ ปฏิจฺจ โย อาธารตาย อธิปฺเปโต, โส โอกาสสญฺโญ โหตีติ สุตฺตตฺโถ. 

 

สาจาธารตาโลกิยปฺปโยคทสฺสนโตวิญฺญายเต. ตตฺเถทํ วุตฺตํ โหติ, โลเกหิ ยสฺสาธารภาโว กิริยํ ปฏิจฺจาธิปฺเปโต, ตสฺโสกาสสญฺญา โหติ. สา จาธาร-ภาเวนาธิปฺเปตตาโอกาเส สตฺตมีติ วุตฺตสตฺตมิทสฺสนโต วิญฺญายติ. ตเทวเมตสฺสาปิ กิริยํ ปฏิจฺจาธารภาวํ อิติ เอตฺตเกเยว สทฺทตฺเถ วิญฺญาเต, กถํ ปเนตสฺสาธารภาโว กิริยํ ปฏิจฺเจติ ปจฺฉา ยุตฺติจินฺตายํ ยสฺส ยถา สมฺภวตฺยาธารภาโว, ตสฺส ตถา ววตฺถเปตพฺโพ. ยตฺถ หิภิยฺโย ขคฺคมฺหิ โอกาโสติอาทีสุ มุขฺยโตเอว กิริยํ ปฏิจฺจาธารภาโว สมฺภวติ, ตสฺส ตถา อาธารภาโว วิญฺญายเต. ยตฺถ ตุกเฏ เสติ, ถาลิยํ ปจตีติอาทีสุ กตฺตุกมฺมานํ กิริยาสนฺนิสฺสยานํ ธารณโต อาธารภาโว กิริยํ ปฏิจฺจ สมฺภวติ, ตตฺถ ตถา ววตฺถปียติ. อิห ตุสาสเน วสตีตฺยตฺร ยถาธารภาโว สมฺภวติ, ตตฺถ ตถา ววตฺถปียตุ. โย หิ ยสฺสายตฺโต, โส ตสฺส นิสฺสโยติ โลเก ปากฏํ. ตถา หิ ราชายตฺตํ พฺราหฺมณมุปลพฺภมานา วตฺตาโร ภวนฺติราชสนฺนิสฺสิโตยํ พฺราหฺมโณติ, เอวมิหาปิ สมณสฺส วาโส ปริยตฺติปฺ-ปฏิปตฺติปฺปฏิเวธสงฺขาตสฺส สาสนสฺสายตฺโตติ สาสนํ สมณสมฺพนฺธิโน วาสสฺสา-ธาโรติ ววตฺถปียติ. “รูเป สญฺญา, ปาปสฺมึ รมเต มโนตฺยาทีสุปิ ยโต สญฺญาทีนํ ภวตํ วิสยภาวํ ปฏิปชฺชนฺเต รูปาทโย, ตโต เตสมาธารภาเวน ววตฺถปียนฺเต. “ธมฺเม ฐิตาติ เอตฺถ ตุ ฐานํ สตฺติ อเนกตฺถตฺตา ธาตูนํ. เตนายเมตฺถตฺโถธมฺเม สตฺตาติ. ตเทวํ ยสฺส ยถาธารภาโว สมฺภวติ, ตสฺส ตถา ววตฺถเปตพฺโพ ปณฺฑิเตหิ. น ตฺวยํ นิยโม กตฺตุกมฺมานํ กิริยาสนฺนิสฺสยานํ ธารณโต อาธาโร กิริยํ ปฏิจฺเจติ ภวเตฺววํ ยา เอตา สกมฺมิกา กิริยา, ตาสํ กมฺมานํ กถโมกาสตฺตํ. ตํ ยถาอิทานิ พุทฺธสฺส ภควโต สาวตฺถิยํ คมนํ อุปฏฺฐิตํ, ปุพฺเพนิวาเส อนุสฺสรติ, ถเล ปติสฺสามิ, กทฺทเม ปตตีตฺยาทีสุ. ตตฺถ หิ คมนาทินา กตฺตุพฺยาปาเรนิจฺฉิตานํ สาวตฺถฺยาทีนํ กมฺมสญฺญาย ภวิตพฺพนฺติ. สจฺจํ, ยทา ตุ สาวตฺถฺยาทโย คมนาทินา กตฺตุพฺยาปาเรนิจฺฉิตา, ตทา ภวเตฺยว กมฺมสญฺญา สาวตฺถฺยาทีนํ. ยทา ตุ เตสํ คมนาทิกิริยาย วิสยตาธิปฺเปตา, ตทาปิปาปสฺมึ รมเต มโนตฺยาทีเสฺวว กิมิตฺโยกาสสญฺญา น ภเวยฺย. อิจฺฉาโต หิ การกานิ ภวนฺติ. ตถา หิวลาหกา นิคฺคมฺม เตโช ปกาเสตีติ วุตฺเต เตชโส ฐิตฺยเปกฺขํ กตฺวา วลาหกสฺโสกาสตา อจฺจนฺตมสนฺนิหิตา. ตถา วลาหกสฺส ตทวยวสฺส จ เตชโส อเภทวเสน คเหตฺวา นาปิ กตฺตุตา สมฺภาวียติ. ตถา วลาหเก เตโช ปกาสตีติ วุตฺเต วุตฺตนเยน อปาทานตา กตฺตุตา วา น สมฺภาวียติ. ตถา วลาหโก ปกาสตีติ วุตฺเต เภทสนฺนิสฺสิตา อปาทานตาธิกรณตา วา นิวตฺตตีติ.

 

[๒๗๙] เยน วา กรียเต ตํ กรณํ

 

กิมตฺถมิทํ. “เยน วา กรียเต, เยน วา ปสฺสติ, เยน วา สุณาติ, ตํ การกํ กรณสญฺญํ โหตีติ ญาปนตฺถํ. ปญฺจปทมิทํ. อตฺโถ สุวิญฺเญยฺโยว. วาสทฺโท สมุจฺจยตฺโถ. กรณนฺติ ครุสญฺญากรณํ กรียเต อเนนาติ กรณนฺติ อนฺวตฺถสญฺญาย การกสภาวปริทีปนตฺถํ. 

 

ทาตฺเตน วีหึ ลุนาตีติอาทีนิ อุทาหรณานิ. ตตฺถ จ ทาตฺเตนาติ ทาตฺตสทฺทโต สฺยาทฺยุปฺปตฺตึ กตฺวา ตสฺสาปฺยนิยมปฺปสงฺเค อิมินา กรณสญฺญํ กตฺวากรเณ ตติยาติ วุตฺตนเยน ตติเยกวจนํ กตฺวาอโต เนนาติ นา-วจนสฺาเทสาทิมฺหิ กเต รูปํ. 

 

วาสิยาติ วาสิสทฺทโต วุตฺตนเยน นาวจนํ กตฺวาอาลปเน สิ คสญฺโญ, อิวณฺณุวณฺณา ฌลาติ วตฺตมาเนเต อิตฺถิขฺยา โปติ สญฺญํ กตฺวาอาย จตุตฺเถกวจนสฺส ตุ, ฆโต นาทีนมิติ วตฺตมาเนปโต ยาติ นาวจนสฺส ยาเทเส กเต รูปํ. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว. 

 

สพฺเพสมฺปิการกานํกิริยาชนกตฺเตสติเยน วา กรียเตติ วจนํ ยถาราชราชาติ วุตฺเต วิเสสตฺถาธิคโม โหติ. เอวํ วิเสสการกตา วิกรณตฺถํ. น เจวํ วจเนน กตฺวตฺโถวคนฺตพฺโพ. เตนาติ กตฺตุโน ปกรณภูตสฺสตฺถสฺส คหิตตฺตาว กตฺตุโน ปกรณภูเต การกสมาโยเค ยํ สาธกตมํ, ตํ กรณํ นามาติ อตฺโถ-วคนฺตพฺโพ.

 

[๒๘๐] ยํ กโรติ ตํ กมฺมํ

 

กิมตฺถมิทํ. “ยํ วา กโรติ, ยํ วา ปสฺสติ, ยํ วา สุณาติ, ตํ การกํ กมฺมสญฺญํ โหตีติ ญาปนตฺถํ. จตุปฺปทมิทํ. วาคฺคหณมิหานุวตฺตเต. อตฺโถ สุวิญฺเญยฺโยว. กมฺมนฺติ ครุสญฺญากรณํ กรียเตติ กมฺมนฺติ อนฺวตฺถสญฺญาย การกสภาวปริทีปนตฺถํ. 

 

รถํ กโรตีตฺยาทีนิ อุทาหรณานิ. ตตฺถ จ รถนฺติ รถสทฺทโต สฺยาทฺ-ยุปฺปตฺตึ กตฺวา ตสฺสาปฺยนิยมปฺปสงฺเค อิมินา กมฺมสญฺญํ กตฺวากมฺมตฺเถ ทุติยาติ ทุติเยกวจนํ กตฺวา สรโลปปฺปกติภาวาทิมฺหิ กเต รูปํ. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยานิ. 

 

อิธปนยทา กโรติ, ตทา รถํตฺยภิลปิตุํ น สกฺกา. ยทิ ปน สิยา, กโรตีตฺยภิลปิตุํ น สกฺกา อกตสฺส หิ รถนฺติ โวหารสฺสายุตฺตตฺตา รถสฺส จ กรณาภาวโต. “กถมิทํ ปจฺเจตพฺพนฺติ. รถํ กโรตีติ นิปฺผาเทตพฺพสฺสาปิ นิปฺผนฺนสฺเสว โวหารสมฺภวา. ตถา หิปฏํ วายติ, โอทนํ ปจตีตฺยาทินา ยสฺมึ ยสฺมึ ยํ ยํ อภินิปฺผาเทติ, ตํ ตํ พุทฺธิยา ตญฺเญว กตฺวา โวหาโร ทิสฺสติ, ตสฺมา อสมฺปถมโนตริตฺวา อิทมฺปิ กรียมานํ พุทฺธิยา ตํ วิย ปริกปฺเปตฺวา วุตฺตมิติ ทฏฺฐพฺพนฺติ. 

 

สทฺทสตฺเถปนรูปํปสฺสติ, สทฺทํ สุณาติ, กณฺฏกํ มทฺทติ, วิสํ คิรตีตฺยาทีสุ กมฺมสญฺญาย น ภวิตพฺพํ ทสฺสนาทีหิ กตฺตุพฺยาปารภูเตหิ รูปาทีนํ วิสยานํ กรียมานสฺส ยสฺส กสฺสจิ อติสยสฺสาภาวา, เยน ทสฺสนาทีนํ รูปาทิวิสยตฺถตา ภเวยฺย. “นนุ จ ทสฺสนาทีหิ รูปาทีนํ วิสยภาวาปตฺติ สิชฺฌตีติ. ตนฺน, ยโต วิสยภาวาปตฺติ นาเมสา อินฺทฺริเยนตฺถสฺส สมฺพนฺธคมนํ ตญฺจ ปฐมเมโวปชายเต, ตสฺมึตฺยุปชาเต ทสฺสนาทีนิ สญฺชายนฺตีติ. สจฺจเมตํ สภาวจินฺตายํ, อิทํ ปน อนุปปริกฺขิตฺวา โลกาภิมตํ. โลกาภิมตวเสน จ สทฺทปฺปฏิปตฺติ. ตถา หิ ปฐม-มวิญฺญาโต วิสโย สมุปชาเตสุ ทสฺสนาทีสุ ญาโตว ภวตีตฺยโต ทสฺสนาทินิมิตฺต-มวิจาริตํ. ญาตตฺถมวลมฺพิตฺวา อภิวิธียเต ทสฺสนาทีหิ ปตฺโต วิสโยติ. ตโต สิทฺธา กมฺมสญฺญาติ วิจารณา กตา. อิธ ปน ขีณาสวตฺตา วิหตญฺเญยฺยาวรณตฺตา ปภินฺนปฺปฏิสมฺภิทตฺตา ธีมตา มหากจฺจายนตฺเถเรน ตํ สพฺพํ ปริวชฺเชตฺวา อตฺถนฺตรวิกปฺปนตฺถ-วาคฺคหณาธิกาเรยํ กโรติ, ตํ กมฺมนฺติ วุตฺตํ. เตนาห วุตฺติยํยํ วา กโรตีตฺยาทิ. 

 

[๒๘๑] โย กโรติ กตฺตา

 

กิมตฺถมิทํ. “โย กโรติ, โส กตฺตุสญฺโญ โหตีติ ญาปนตฺถํ. จตุปฺปทมิทํ. อตฺโถ สุวิญฺเญยฺโยว. อิห จ ครุสญฺญากรณํ กโรตีติ กตฺตาติ อนฺวตฺถสญฺญาย การกสภาวปริทีปนตฺถํ. สพฺเพสมฺปิ กิริโยปนิสฺสยตฺตา การกตฺเต สติปิ ปุเนวํ วุตฺตตฺตา ยถาราชราชา, รูปรูปํ, ปทฏฺฐานนฺติอาทีสุ วิสิฏฺฐตรา ราชาทโย วิญฺญายนฺเต, เอวํ สพฺพการกสโมธาเน โย สปฺปธาโน, โส กตฺตา นามาติ ทฏฺฐพฺพํ. 

 

อหินา ทฏฺโฐตฺยาทีนิ อุทาหรณานิ. ตตฺถ จ อหินาติ อหิสทฺทโต สฺยาทฺยุปฺปตฺตึ กตฺวา ตสฺสาปฺยนิยมปฺปสงฺเค อิมินา กตฺตุสญฺญํ กตฺวากรเณ ตติยาติ วตฺตมาเนกตฺตริ เจติ ตติเยกวจเน กเต รูปํ. ครุเฬนาติ เอตฺถอโต เนนาติ เอนาเทโสว วิเสโส. อิตรานิ วุตฺตสทิสานิ. 

 

อิหาภินิปฺผนฺนวตฺถุกิริยาภินิปฺผตฺติยาปวตฺตํสาธนมิติสกฺกาวตฺตุนฺติ. ยํ ปน อวิชฺชมานสรูปตฺตา กิริโยปชนนสมตฺถตาสุญฺญํ, ตํ กถํ สาธนํ สิยา. ยทา จ ตํ น สาธนํ, ตทา เตน นิปฺผาทียมานาปิ กิริยา น สมฺภวตีติ ตตฺถ สาธฺยสาธนภาวปฺปฏิปาทนมนตฺถกํ. อโต ตทฺทีปกวจนญฺจปฺปโยคารหํ ภเวยฺย. ตํ ยถาชายเต สํโยโค, สพฺภิ โหติ สมาคโมติ. ยโต ชายเตติ สทฺทสฺสายมตฺโถ สรูปํ ปฏิลภตีติ. น จ สโต สรูปปฺปฏิลาโภ ยุชฺชติ, ปเคว ตสฺส ปฏิลทฺธ-สรูปตฺตา. ตเทวํ ยสฺส สรูปมิทานิ ลทฺธพฺพํ, ตํ กถํ วิชฺชตีติ สกฺกา วตฺตุํ. อวิชฺชมานญฺจ ตํ กถํ กิริยาย กตฺตุภาวํ ยาติ. อกตฺตริ จ ตสฺมึ กถํโย กโรติ, ส กตฺตาติ กตฺตุสญฺญํ ปฏิลภตีติ. อิธ ปน อปเร เอวํ วณฺณยนฺติสตฺติรูเป ฐิตสฺส พฺยตฺติรูปคมนํ ชายติ, ตโต ตเทว ชายเตอิติ. เตสํปิ วาเท ยทตฺถิ สตฺติรูปํ, น ตํ ชายเต. ยญฺจ ชายเต พฺยตฺติรูปํ, ตํ นตฺเถว สตฺยวตฺถายนฺติ กถํ อวิชฺชมานสฺส ชายติ, ยทิ ปเนวํ เตสมธิปฺปาโย สิยา, ยทา พฺยตฺติรูปํ ชายเต, ตทา สตฺติรูปาวิภาเคเนว ปริจฺฉิชฺชติ. น จาวิภาเคน คหิตํ, ฆฏมฺหา ปโฏ วิย สตฺติรูปโต พฺยตฺติรูปมญฺญํ สิยา. ยทิ หิ สตฺติรูปโต พฺยตฺติรูปมตฺถนฺตรภูตเมว ชายเต, ตทา สตฺติรูปวิลกฺขณญฺจ พฺยตฺติรูปํ ภเวยฺย, น เจวํ, อโต สตฺติรูปาวิภาเคน พฺยตฺติรูปสฺส สมฺภวโต ปริจฺเฉทโต อนญฺญตฺเต วิญฺญาเต สตฺติรูปสฺส เกวลสฺสาปิ ปเคว ฐิติสมฺภวา วิชฺชมาโนว ชายตีติ. ตํ เตสํ มติมตฺตเมว. ตตฺถ ภวตมปฺยนีวาริตเมตํ สตฺยวตฺถายมวิชฺชมานเมว พฺยตฺติรูป-มุตฺตรกาลมุปชายตีติ. 

 

เอตฺตาวตาจอมฺหากํวปโยชนํ, ตสฺส ตุ พฺยตฺติรูปสฺส สตฺติรูปวิภาเคน นิพฺพตฺติยา สติ ตทา กถมิทมุปยุชฺชติ สตฺติรูปโต อนญฺญตํ พฺยตฺติรูปสฺส, เอตฺตาวตา จ สตฺติรูปโต พฺยตฺติรูปมนญฺญนฺติ น สกฺกา ปฏิญฺญํ กาตุํ, กถํ หิ นาม สตฺติรูเป ฐิเต ปจฺฉาปจฺจยนฺตรโต ชายมานํ พฺยตฺติรูปํ ตโต อญฺญํ น ภเวยฺย. อปิ จ อยเมว เตสํ โทโส, เย เอวํ วทนฺติสตฺติรูเป ฐิเต พฺยตฺติรูปมุปชายตีติ. เตเนวมวิชฺชมานสฺส สํโยคสฺส ชาติยา กตฺตุภาวานุปปตฺติโต สํโยโค ชายเตติ ปททฺวยมสมฺพนฺธํ สิยาติ เอวํ โหติ สมาคโมติอาทิ วุจฺจเต. เนว ปรมตฺถวเสน สทฺทปฺปโยโค. โลกสงฺเกตสิทฺโธ หิ สทฺทปฺปโยโค. โลโก หิ สํโยโค ชายตีติ วตฺตา ปฐมเมว อญฺโญญฺญาภิมุขมตฺถทฺวยมุปลภติ. 

 

เอตฺตาวตาจสฺสสํโยคพุทฺธิสญฺชายติ. ตสฺเสทานิ พุทฺธิยํ ปติฏฺฐิตสฺส วิชฺชมานสฺเสว คหิตสฺส อุตฺตรกาลภาวินิยา ชายติกิริยาย กตฺตุภาวมาคมฺม สทฺทปฺปโยคกโรติ สํโยโค ชายติอิติ. ตเทวํ สพฺพตฺถ ชายมานสฺส ปฐมาวตฺถามตฺต-ทสฺสนโต พุทฺธิมฺหิ วิชฺชมานสฺเสว ปติฏฺฐิตสฺส อุตฺตรกาลภาวินิยา ชายติกิริยาย กตฺตุภาโว ลพฺภเตเวติ ภวเตฺยว สญฺโญโค ชายตีตฺยาทีสุ กตฺตุสญฺญาติ. ภวเตฺววํ, ‘อภาโว โหตีตฺยาทีสุ กถมสโต สาธนภาโวติ. โลกาภิมตวเสน. อวิชฺชมานํปิ หิ โลโก วิชฺชมานํ วิย มญฺญติ. อญฺญถาหํ คจฺฉามีติ โวหาราภาโวว สิยา. น หิ รูปารูปสนฺตานวินิมุตฺโต อหํสทฺทาภิเธยฺโย ปทตฺโถ สมฺภวติ. นาปิ นามรูปธมฺมานํ ปรมตฺถโต ฐานนิสชฺชาทิกิริยา สมฺภวติ. ยทิ หิ สิยา, อพฺยาปารตาว ธมฺมานํ หียเต. อปิ ตุ ขลุ ตถา ตถา ปวตฺเต ธมฺเม ปฏิจฺจ โลกปริกปฺปวเสน โวหาร-สํสิทฺธิกณฺหาวตฺตนิสิขา คจฺฉตีติ ยถา. ตเทวํ กิริยาการกสมฺพนฺธสฺส โลก-สมฺมุติสิทฺธตฺตา โลกสฺส จ สสวิสาโณทุมฺพรปุปฺผขํปุปฺผาภาวาทิสทฺทาภิเธยฺยสฺส ปทตฺถสฺส ตถา วิกปฺปนโต กิมิติ สาธนตา ภเวยฺย. อญฺญถา สสวิสาณาทิลิงฺคานํ ลิงฺคตฺถสฺเสวาภาวาลิงฺคตฺเถ ปฐมาติ ปฐมาปิ น ภเวยฺย. กา กเถตราสํ, เตเนว จ สิชฺฌติตรูนํ วนํ, จตุรงฺคินี เสนา, อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค, กาสาวธารินา วิวิธรุจิรเทหปฺปภาสมุชฺชลสิรินา โลกมฺหิ จรตา ภควตา วิย สญฺจยานุราคินา วิชฺชุชฺชาลชลิตินฺทุจาปาวนทฺเธน สญฺจารินา เหมาจเลน โลโก นิจฺจุสฺสวโยโค วิย สตตํ อจฺฉริยพฺภุโต วิย จ อาสิ ปุราติอาทิ. น หิ ปรมตฺถโตตรุวินิมุตฺตํ วนํ, องฺควินิมุตฺตา จ องฺคิกา สนฺติ. นาปิ กาสาวธารินา วิวิธรุจิรเทหปฺปภา-สมุชฺชลสิรินา โลกมฺหิ จรตา ภควตา วิย สญฺจยานุราคินา วิชฺชุชฺชาลชลิตินฺทุ-จาปาวนทฺเธน สญฺจารินา เหมาจเลน โลโก นิจฺจํ อุสฺสเว นิโยชิโต นิจฺจ-มจฺฉริยพฺภุตภาวญฺจ ปาปิโต อาสิ ปุราติ. ปรมตฺถโต ตาทิสสฺเสว เหมาจลสฺสา-ภาวาวจนโต วจนนฺตรโมตรติ. ยทิ สภาวโต ตาทิโส เหมาจโล น สมฺภวติ, กถํ ตสฺโสปมฺมสิทฺธิ. ยโต สพฺพตฺเถโวปมานเมวมตฺถมุปยุชฺชติ, กถํ นาโมปเมยฺยสฺส สรูปกิริยาคุณาติสยา วิวฏา ภวนฺตีติ. ยถาควโช รูปวาติ วุตฺเตกีทิโส ควโชติ ปุฏฺโฐ ยสฺส โครูปํ สุวิทิตํ, ตสฺเสวํ วเทยฺยโค วิย ควโชติ. วิญฺญาตสรูโป หิ โคภาโว อวิญฺญาตสรูปสฺส รูปาติสยปฺปกาสเน สมตฺโถ โหติ. ตถา นีลุปฺปลทลมิว โลจนํ, สพฺพญฺญู ธมฺมราชา วิย ธมฺมเสนาปติ ธมฺมํ เทเสตีติอาทีสุ น เจห ภวโต อธิปฺปาเยโนปเมยฺยสฺส รูปาติสยสมฺปาทโก วิทิต-สรูโป เหมาจโล สมฺภวติ. สมฺปตีทิโสธิปฺปาโย สิยาโยยํ ภควา กาสาวธารี วิวิธรุจิรเทหปฺปภาสมุชฺชลสิรี จรนฺโต เหมาจโล วิย สญฺจยานุราคี วิชฺชุชฺชาลชลิตินฺทุ-จาปาวนทฺโธ จรนฺโต วิญฺญายตีติ. เอวมปิ ตสฺส นิจฺจุสฺสวสํโยคาทิสมฺพนฺธาภาวา-กตฺตุตา น สมฺภวติ, น เจวํ สกฺกา วตฺตุํ, ตํสทิสตฺตา ภควติเยว เหมา-จลาทิสทฺโท สมุปฺปตติสีโหยํ มาณวโกติอาทีสุ วิย. ตโต ตุลฺยาธิกรณตา สมฺภวโต กาสาวธาริยาทิสทฺเทหิ กตฺตุตา สมฺภวตีติ. “นีลุปฺปลทลมิว โลจนนฺติอาทีสุ วิย เภทนิพนฺธนสฺเสว สทฺทสฺส ปยุตฺตตฺตาติ. อุจฺจเต. เนห กวิโน อุปมาโน-ปเมยฺยตาธิปฺปาโย. กิญฺจาเปตฺถ อุปมาโน อิวสทฺโท ทิสฺสติ, อถ กินฺติ เจ, สมุเปกฺขา, อถ กา สา สมุเปกฺขา. ยตฺถ วตฺตา เอวํ ทสฺเสติอีทิสํ นาเมทํ วตฺถุ กสฺสจิ อสทิสํ วตฺถุ วุตฺตนเยน ภินฺนมปิ เอกมิโวปฏฺฐาติ วิพฺภนฺตพุทฺธิโน, ตโต เจห โย โส ภควา วุตฺตปฺปกาโร, โส วุตฺตปฺปการเหมาจโลติ วิญฺญายติ วิพฺภนฺตพุทฺธินาติ. ตโตยํ เหมาจลาทิสทฺโท ภควติเยว นิรุฬฺโห วิพฺภนฺตพุทฺธึ ปฏิจฺเจติ กาสาวธาริยาทิสทฺเทหิ ตุลฺยาธิกรณตฺตา สมฺภวติเยว เหมาจเลนาตฺยาทิ-กตฺตุปฺปโยโค. ภวเตฺววํ, เภทนิพนฺธนสฺเสว สทฺทสฺโสปมาโนปเมยฺยสมฺพนฺธาภาเว กสฺมา ปโยโคติ เจ. สมุเปกฺขตาทีปนตฺถํ. ยเถว หิ อิวสทฺโทยํ สทิสตฺถํ ทีเปติ, ตเถว สมุเปกฺขตฺถํ, อเนกตฺถา หิ นิปาตาติ. ตเทวํ สพฺพตฺเถว โลกสงฺเกตโต โวหารสํสิทฺธิ. อาห จสงฺเกตวจนํ สจฺจํ, โลกสมฺมุติการณนฺติอาทิ.

 

[๒๘๒] โย กาเรติ เหตุ

 

กิมตฺถมิทํ. “โย กตฺตารํ กาเรติ, โส เหตุสญฺโญ โหติ กตฺตุสญฺโญ เจติ ญาปนตฺถํ. จตุปฺปทมิทํ. กตฺตุคฺคหณมิหานุวตฺตเต. อตฺโถ สุวิญฺเญยฺโยว. 

 

โส ปุริโส ตํ ปุริสํ กมฺมํ กาเรตีติอาทีนิ อุทาหรณานิ. ตตฺถ จ โส ปุริโสตีทํ ปฐมาวเสน วุตฺตํ. “นนฺเวตฺถีมินา กตฺตุสญฺญาสมฺภวากตฺตริ เจติ ตติยาย ภวิตพฺพนฺติ. น ตตฺถ กตฺวตฺถสฺส ติปจฺจเยนาภิหิตตฺตา. อภิหิตสฺส จ ปุน วจเน ปโยชนาภาวา. ตถา หิ ยทา ปน ยตฺถ กมฺมตฺโถ กตฺวตฺโถ จ เยน เกนจิ วิภตฺติปจฺจเยนาภิหิโต, ตทา ยถากฏํ กโรตีติอาทีสุ กมฺมตฺถสฺส ทุติยาย วิภตฺติยาภิหิตตฺตา ปุน ทุติยาวิภตฺติ น โหติ, ตถา ตตฺถาปิ ทุติยา-ตติยาวิภตฺติโย น โหนฺติ อตฺตนา วตฺตพฺพสฺสตฺถวิเสสสฺสาภาวา. ตํ ยถาภุตฺโต โอทโน เทวทตฺเตน, โภตฺตพฺโพ โภชนีโย โภชฺโช, ภุตฺโต โอทโน เทวทตฺเตนาติ-อาทีสุ. “ภาวกมฺเมสุ ต, ภาวกมฺเมสุ ตพฺพานียา, โณฺย เจติ ปจฺจยาทีนํ กมฺมนิ สมฺภูตตฺตา น ทุติยาวิภตฺติ โหตีติ ลิงฺคตฺถมตฺตํ ปนาเปกฺขิตฺวา ปฐมาว. ตถาโภชฺชเต โอทโน ภวตาติอาทีสุอตฺตโนปทานิ ภาเว จ กมฺมนีติ เตวิภตฺติยา กมฺมนิ สมฺภูตตฺตา. “คามํ คโต เทวทตฺโต, คจฺฉติ คามํ เทว-ทตฺโตติอาทีสุปิพุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ, กตฺตริ ปรสฺสปทนฺติ ปจฺจยาทีนํ กตฺตริ สมฺภูตตฺตา วุตฺตนเยน ปฐมาว. 

 

นนุ จ ยถาภุชฺชเตติอาทีสุอตฺตโนปทานิ ภาเว จ กมฺมนีติ เต-วิภตฺติยา กมฺมนิ สมฺภเว สติปิภาวกมฺเมสุ โยติ กมฺมนิ ปจฺจโย สมฺภวติ, ตถา อิธาปิ ภวิตพฺพนฺติ. น ตตฺถาปิ ปจฺจยสฺส กมฺมวจนิจฺฉายาภาวโต. น หิ ตตฺถ ปจฺจโย กมฺมตฺถวาจโก เอกสฺเสวตฺถสฺส ทฺวิกฺขตฺตุํ วจเน ปโยชนาภาวา. เอวํ สนฺเต กสฺมา ภาวกมฺมคฺคหณํ กตนฺติ เจ. “ภาวกมฺมวิสเย ปจฺจโย โหตีติ ปจฺจยวิสยภาวปริทีปนตฺถํ. เตน กิมายาตนฺติ เจ. รูปสํสิทฺธิ. 

 

นนฺวิธาปิ กมฺมกตฺตุวิสเย ภวิตพฺพเมวาติ. น เหฏฺฐา วิย รูปสํสิทฺธิยาภาวา วิสุํ วตฺตพฺพสฺส จ อตฺถวิเสสสฺสาภาวโต. ตํ ปุริสนฺติ เอตฺถ ปนกึ ปโยชก-พฺยาปารํ ปฏิจฺจ กมฺมสญฺญา ภวติ, อถ สพฺยาปารํ ปฏิจฺจ กตฺตุสญฺญาติ. พลวตรตฺตา กมฺมสญฺญาย ภวิตพฺพํ. เอตฺถ หิ กมฺมภาโว ปธานภูตปฺปโยชก-พฺยาปารสมฺพนฺธิตาย ปธาโน. อิตโร คุณภูตสพฺยาปารสมฺพนฺธิตาย อุปสชฺชนิภูโต. น จ เตสุ ปธาโน ปโรโธ ยุตฺโต. ยทิ หิ คุณภูโต ปทตฺโถ ปธานสนฺนิสฺสิต-มปนียการิยํ สนิพนฺธนํ การิยมุปฏฺฐาเปติ. ตถา จ สติ ผลรูเป น ปธาโน ปโรโธ กโต ภเวยฺย. น จ คุณานมยํ ปกติปธาโน ปโรโธ นาม. ยโต ปธาโน-ปการาย สํวตฺตนฺเต คุณา. ปธาโน ปโรธญฺจ กุรุมานา คุณมตฺตเมว ปชเหยฺยุํ. ตโต ปธานภูตปฺปโยชกพฺยาปารนิพนฺธนา กมฺมตาว สมฺปชฺชติ. ตตฺถ จคติ ฯเปฯ สยาทีนํ การิเต วาติ วิกปฺเปน ทุติยา ภวติ. สติ หิ สิทฺเธ ตทตฺถมสฺส วจนํ. เตเนว โหติ เตน ปุริเสนาติ. ภวเตฺววํ,

 

เนกฺขํคีวํเตการิสฺสํขุชฺเชคนฺตฺวากุสาวตึ

สํคามํโอตริตฺวานสีหนาทํนทีกุโส.

 

สาวตฺถึคนฺตฺวาปิณฺฑายจรติ, คามํ คนฺตฺวา ฐิโต, สาวตฺถึ คนฺตฺวา อาคจฺฉตีติอาทีสุ กถํ กมฺมตา สมฺภวติ. ตตฺถ หิ คมนาทีนิ ตทงฺคตฺตา คุณ-ภูตานิ. อิตรานิ จ ตพฺพิเสสตฺตา ปธานภูตานิ. เตสุ จ ปธานสนฺนิสฺสิเตน วิธินา ภวิตพฺพนฺติ กุสาวติปฺปภุตีนโมกาสาปาทานตา สมฺภวติ, น กมฺมตา. ตถา อปาทานสุตฺเต ตฺวาโลเป กมฺมาธิกรเณสูติ น วตฺตพฺพํ, ปาสาทาเปกฺขตีติอาทีสุ สพฺพทา กมฺมาธิกรณภาวสมฺภวา อาโรหนาทีนํ อปฺปธานตฺตา อเปกฺขนาทีนญฺจ ปธานตฺตา ตนฺนิพนฺธเนน วิธินา ภวิตพฺพนฺติ. วุจฺจเต. 

 

ทุวิโธหิวตฺตุโนอธิปฺปาโย สามญฺญาธิปฺปาโย วิเสสาธิปฺปาโย จ. ตตฺถ ยทา ปุพฺพกาลภาวินมุตฺตรกาลภาวินญฺจ กิริยาสามญฺญวิเสสํ พุทฺธิยํ ปติฏฺฐาเปตฺวา สทฺทสิทฺธิมารภเต, ตทายํ นฺยาโย สโมตรติ, กิเมตฺถ ปธานนิพนฺธนํ ภวติ, อเถตรนิพนฺธนนฺติ. ยทา ปน การิสฺสนฺติอาทิกมุตฺตรกาลภาวินํ กิริยาวิเสสมน-เปกฺขิตฺวา ปุพฺพกาลภาวินํ กิริยาสามญฺญมเปกฺขติ, ตทา ปจฺฉากาลภาวิโน กิริยาวิเสสสฺสานเปกฺขิตตฺตา อเปกฺขิตคุณนิพนฺธเนน วิธินา ภวิตพฺพนฺติ โก โทโส กมฺมตาปาทาเน. ยทิ จ สิยา ปจฺฉาปิ อุตฺตรกาลภาวิกิริยาหิ สมฺพนฺธสมฺภวโต ปธานสนฺนิสฺสิเตน วิธินา ภวิตพฺพนฺติ. ตนฺน, ปุพฺพปฺปวตฺตาภิสงฺขารปฺปฏิเสธน-สมตฺถสฺส ยสฺส กสฺสจิ อภาวา, น หิ อวิญฺญาตกฺขเณ วิหตสฺส วิญฺญาตกฺขเณเยว ชีวิตานุสนฺธาปนํ ยุตฺตํ. นาปิ ตํ ปุริสํ กมฺมํ กาเรตีติอาทีสุ เหตุกตฺตุวิสเยสุ คุณปฺปธานพฺยาปารานํ เอกปทปริจฺฉินฺนตฺตาเนกฺขํ คีวํ เต การิสฺสนฺติอาทีสุ วิย คุณปฺปฏิพนฺธเนน วิธินา ภวิตพฺพนฺติ สกฺกา วตฺตุํ. ภินฺนปทปริจฺฉินฺเนสุ ปนปจิตฺวา โอทโน ภุญฺชเตตฺยาทีสุ อุภยาธิปฺปายสฺส สมฺภวโต กทาจิปจิตฺวา โอทนํ ภุญฺชเตติปิ ปโยโค สิยาเนกฺขํ คีวํ เต การิสฺสนฺติอาทีนิ วิยาติ เจ. น อีทิสสฺเสว ปโยคสฺสาภาวา. น หิ กทาจิปิ ปโยควิจกฺขณา ตาทิสํ ปโยคมภิปฺปโยเชนฺติ. ยถา น กทาจิปิ นีลาทิสทฺเทน ตํ คุณสมเวตํ ปฏาทิก-มตฺถมนเปกฺขิตฺวา สามญฺญตฺถเมวาเปกฺขิตฺวา นีลนฺติ ปโยคํ กตฺวา ปจฺฉา ปโฏติ ปโยเชนฺติ, เอวมีทิเสสุ ฐาเนสุ ปโยคานุรูปโต วิเสสาธิปฺปาโยว มนสิกาตพฺโพ, อญฺญตฺร สามญฺญาธิปฺปาโย อญฺเญสํ ตทนุรูปตฺตา. อิจฺฉานุปุพฺพิกา หิ สทฺทปฺ-ปฏิปตฺตีติ. 

 

กาเรตีติ กร=กรเณตีมสฺส ลทฺธธาตุสญฺญาทิสฺส อิมินา ปฏิลทฺธเหตุสญฺญา-ทิสฺส เหตุกตฺตุโน สมฺภวาธาตูหิ เณณยณาเปณาปย การิตานิ เหตฺวตฺเถติ เณปจฺจยนฺตสฺสการิตานํ โณ โลปนฺติ มฺหิ ลุตฺเตอสํโยคนฺตสฺส วุทฺธิ การิเตติ กตวุทฺธิโนธาตุปจฺจเยหิ วิภตฺติโยติ วิภตฺติมฺหิ กเต รูปํ. 

 

ตสฺส ปุริสสฺสาติ เอตฺถกฺวจิ ทุติยาฉฏฺฐีนมตฺเถ, ตติยาสตฺตมีนญฺเจติ วตฺตมาเนฉฏฺฐี เจติ ตติยตฺเถ ฉฏฺฐี. หาเรตีตฺยาทีนิ หร=หรเณ, ปฐ=พฺยตฺติยํ วาจายํ, ปจ=ปาเก, ธร=ธารเณตีเมสํ รูปานิ. ยเมตฺถ น วุตฺตํ, ตํ สุวิญฺเญยฺยเมว.

 

[๒๘๓] ยสฺส วา ปริคฺคโห ตํ สามี 

 

กิมตฺถมิทํ. “ยสฺส วา ปริคฺคโห, ตํ สามิสญฺญํ โหตีติ ญาปนตฺถํ. ปญฺจปทมิทํ. อตฺโถ สุวิญฺเญยฺโยว. กิริยาภิสมฺพนฺธาภาวา เนห การกตา สมฺภวติ. เอตฺถ จ ปริคฺคโหติ สํสทฺทาภิเธยฺยาว วุตฺโต. โส หิ ปริคฺคยฺหตีติ ปริคฺคโหติ วุจฺจติ. วาคฺคหเณนตฺถวิกปฺปเน น สามิ. สมูห-สมีป-วิการา-วยวาทิเภเท สงฺคณฺหาติ. เตนยสฺส วา ปริคฺคโห, ยสฺส วา สามี, เยสํ วา สมูโหติอาทินา นเยนตฺโถ โยเชตพฺโพ. 

 

สามีติ ครุสญฺญากรณํ สฃฺฃิโน สภาวปริทีปนตฺถํ. สามีติ หิ สํสทฺทโตสํ อสฺส อตฺถีติ อตฺเถตทสฺสตฺถีติ วี เจติ วตฺตมาเนทณฺฑาทิโต อิกอีติ อีปจฺจยํ กตฺวาเตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา เจติ มชฺเฌ ฐิตสฺส ทีฆํ กตฺวา อนฺตสฺส จ การาเทสํ กตฺวา เนตพฺเพ นีเต สฺยาทฺยุปฺปตฺตาทิมฺหิ จ กเต รูปํ. 

 

ตสฺส ภิกฺขุโนติอาทีนิ อุทาหรณานิ. ตตฺถ จ ภิกฺขุโนติ ภิกฺขุสทฺทโต สฺยาทฺยุปฺปตฺตึ กตฺวา ตสฺสาปฺยนิยมปฺปสงฺเค สติ อิมินา สามิสญฺญํ กตฺวาสามิสฺมึ ฉฏฺฐีติ ฉฏฺเฐกวจนํ กตฺวาอาลปเน สิ คสญฺโญติ วตฺตมาเนอิวณฺณุวณฺณา ฌลาติ สญฺญํ กตฺวาฌลโต สสฺส โน วาติ สฺส โนอาเทเส กเต รูปํ. อตฺตโนติ เอตฺถ วิภตฺติสฺสอตฺตนฺโต หิสฺมิมนตฺตํ, ตโต สฺมึ นีติ วตฺตมาเนสสฺส โนติ โนอาเทโสว วิเสโส.

 

[3] เตสํ ปรมุภยปตฺติมฺหิ

 

กิมตฺถมิทํ. “เตสํ อปาทานาทีนํ ฉนฺนํ การกานํ อุภยมฺหิ สมฺปตฺเต ยํ ปรํ, ตญฺเญว โหตีติ ญาปนตฺถํ. ติปทมิทํ. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. 

 

คาวํ โทหตีตฺยาทีนิ อุทาหรณานิ. ตตฺถ จ คาวนฺติ โคสทฺทโต อปาย-กิริยาย สมฺภวโต อปาทานสญฺญาย จ, โทหนกิริยาย กมฺมตฺถสมฺภวโต กมฺม-สญฺญาย จ สมฺภเว ปรตฺตา อิมินา กมฺมสญฺญํ กตฺวากมฺมตฺเถ ทุติยาติ ทุติเยกวจนํ กตฺวาคาว เสตฺยธิกิจฺจอวํมฺหิ จาติ โคสทฺทนฺตสฺส อาวาเทสํ กตฺวา สรโลปปฺปกติภาวาทิมฺหิ กเต รูปํ. 

 

ธนุนาติ ธนุสทฺทโต สราปคมนํ ปฏิจฺจ อปาทานสญฺญาย จ, กิริยา-สาธกตมํ ปฏิจฺจ กรณสญฺญาย จ สมฺภเว ปรตฺตา อิมินา กรณสญฺญํ กตฺวากรเณ ตติยาติ ตติเยกวจเน กเต รูปํ. 

 

กํสปาติยาติ กํสปาติสทฺทโต โภชนาปคมนํ ปฏิจฺจ อปาทานสญฺญาย จ โภชนาธารกตฺตา โอกาสสญฺญาย จ สมฺภเว ปรตฺตา อิมินา โอกาสสญฺญํ กตฺวาโอกาเส สตฺตมีติ สตฺตมฺเยกวจนญฺจ กตฺวาอาลปเน สิ คสญฺโญ, อิวณฺณุ-วณฺณา ฌลาติ วตฺตมาเนเต อิตฺถิขฺยา โปติ สญฺญํ กตฺวาอาย จตุตฺเถก-วจนสฺส ตุ, ฆโต นาทีนมิติ วตฺตมาเนปโต ยาติ สฺมึวจนสฺส ยาเทเส กเต รูปํ. 

 

อิจฺฉาโตหิการกานิภวนฺตีติคาวํ โทหตีตฺยาทีสุ คาวาทีนํ กมฺมาทิ-ภาเวนิจฺฉิตตฺตา อปาทานภาโว จ น สมฺปชฺชติ. ตถาติวลาหกา นิคฺคมฺม เตโช ปกาสตีติ วุตฺเต เตชโส ฐิตฺยเปกฺขํ กตฺวา วลาหกสฺโสกาสตา อจฺจนฺต-มสนฺนิหิตา. ตถา วลาหกสฺส จ ตทวยวสฺส จ เตชโส อเภทวเสน คเหตฺวา นาปิ กตฺตุตา สมฺภาวียติ. ตถาวลาหเก เตโช ปกาสตีติ วุตฺเต วุตฺตนเยน นาปาทานตา วา กตฺตุตา วา น สมฺภาวียติ. ตถาวลาหโก ปกาสตีติ วุตฺเต เภทสนฺนิสฺสิตาปาทานตาธิกรณตา วา นิวตฺตตีติ. 

 

นนฺเวโกเยว พลิพทฺโท ยทา สยํ คจฺฉติ, ตมญฺโญ ตสฺมึเยว ขเณ ปสฺสติ, อถญฺโญ เตเนว ยาติ, อปโร ตสฺส ติณํ ททาติ, ตสฺส สรีรโต เสทา นิปตนฺติ, วิสาณญฺจ ตสฺส สนฺตกํ, ตสฺมึ ปุริโส อุปวิฏฺโฐ, อิตโร ตํ นิวตฺเตตุ-กาโม อาลปติ, ตทา เอกกฺขเณเยว วตฺตาโร ภวนฺติพลิพทฺโท คจฺฉติ, พลิพทฺทํ ปสฺสามิ, พลิพทฺเทน ยาติ, พลิพทฺทสฺส ทียเต, พลิพทฺทมฺหา นิปตนฺติ, พลิพทฺทสฺส วิสาณํ, พลิพทฺเท อุปวิฏฺโฐ, โภ พลิพทฺท ติฏฺฐาติ, เอวเมกสฺส เอกกฺขเณเยว กตฺตาทิภาโว สมฺปชฺชตีติ. วิสมมิทํ นิทสฺสนํ. เยน คาวาทีสุ จ วลาหกาทีสุ จ เอโกเยว วตฺตา. อิธ ปน พหโว, ยตฺถ เจโก, กถํ ตตฺเถกกฺ-ขเณ ภินฺนาธิปฺปาโย ภินฺนปฺปโยโค วา สิยาติ. ยตฺถ จ พหโว วตฺตาโร, ตตฺถ โกนาเมกกฺขเณ ภินฺนาธิปฺปายปฺปโยคานํ นิวาริตา. เอวเมกสฺส วตฺตุโน เอกกฺขเณเยว เอกสฺมึ อตฺเถ ภินฺนาธิปฺปายปฺปโยคาภาวโต วินาปิ โยคารมฺเภนา-ธิปฺเปตตฺถสิชฺฌนโต อลํ สุตฺตวจเนน, น เจโส ปุริโม ปาโฐ.

 

[๒๘๔] ลิงฺคตฺเถ ปฐมา

 

กิมตฺถมิทํ. “ลิงฺคตฺเถ ปฐมาวิภตฺติ โหตีติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. ลิงฺคสฺส อตฺโถ ลิงฺคตฺโถ. ตสฺมึ ลิงฺคตฺเถ. “ลิงฺคตฺเถ วิภตฺยุปฺปตฺยาภาวา ลิงฺคตฺถาภิธาเนติ อตฺโถ ยุชฺชติ. เอตฺถ จ ลีนํ องฺคนฺติ ลิงฺคํ. ลีนนฺติ อปากฏํ. องฺคนฺติ อวยโว. อิทํ วุตฺตํ โหติยถา ปน กทลิรุกฺขานํ คพฺภปตฺตมปากฏมงฺคํ, เอวํ ปุริโสติ-อาทีนํปิ นิปฺผนฺนปทานํ ปฐมํ ถเปตพฺพรูปํ. อปากฏตฺตาวยวตฺตา จ ลิงฺคนฺติ วุตฺตํ. เตน ตทฺธิตสมาสกิตกาขฺยาตวิภตฺยนฺตานมลิงฺคตา วิญฺญายติ. น หิวสิฏฺฐสฺส อปจฺจํ, รญฺโญ ปุริโสติ สิทฺธานํ วาสิฏฺฐ-ราชปุริสสทฺทานํปจติ ปุริโสติอาทีนํ ปฏิลทฺธาขฺยาตนามวิภตฺติกานญฺจาปากฏตา สมฺภวติ. น จการโก, ปจตีติอาทีนํ กร-ตฺยาทิธาตุรูปมปากฏตฺตาวยวตฺตา จ ลิงฺคนฺติ สกฺกา วิญฺญาตุํธาตุลิงฺเคหิ ปรา ปจฺจยาติ เอตฺถ วิสุํ ธาตุคฺคหณโต นามวิภตฺย-ธิการตฺตา จ. เตเนวิจฺฉิตานิจฺฉิตสงฺคหวิวชฺชนํ กตฺตุกาโมตทฺธิตสมาสกิตกา นามํวาตเวตุนาทีสุ เจติ อาห. อถ วา ลิงฺคนามปาฏิปทิกสทฺทานํ สมานตฺถตฺตา สกฺกตคนฺเถ จตฺถวโต ธาตุปจฺจยวิภตฺติวชฺชิตสฺส ปาฏิปทิกสญฺญาย วิหิตตฺตาปร-สมญฺญา ปโยเคติ วจนโต สกฺกตคนฺเถ นิทฺทิฏฺฐานํ โฆสาโฆสูปธาทิสญฺญาน-ญฺจาปริจฺจาคา, อญฺญตรสฺมึ วา สกฺกตคนฺเถ ธาตุปจฺจยวิภตฺติวชฺชิตมตฺถวํ ลิงฺคนฺติ วจนโต จ ปรสมญฺญาวเสนาหลิงฺคตฺเถ ปฐมาติ. อญฺญตฺร ปน ปาฏิปทิกตฺถมตฺเต ลิงฺคตฺถมตฺเต ปริมาณมตฺเต วจนมตฺเต จ ปฐมาวิภตฺติ โหติ. ตตฺถ จ ปาฏิปทิกตฺโถ นาม ปาฏิปทิกาภิเธยฺยา สตฺตา. สา ปน วิสุํ อตฺถิ-สกฺกา-ลพฺภา--วาห-อหเอวมาทีสุ ลพฺภติ. น หิ ตตฺถ ปุมิตฺถินปุํสกลิงฺคภาโว วา ขาริโทณาทิปริมาณภาโว วา เอกตฺตาทิวจนภาโว วา สมฺภวติ. 

 

ลิงฺคนฺติอยํ อิตฺถี, อยํ ปุริโส, อยํ นปุํสโกติ สญฺชานนเหตุโก วตฺถุโน วิสทาวิสโทภยรหิตากาโร. โส หิ ลีนสฺส ปุมิตฺถินปุํสกตฺถสฺส คมนโต วา ลิงฺคนโต วา ลิงฺคนฺติ วุจฺจติ. อถ วา

 

ถนเกสวตีอิตฺถีมสฺสุมาปุริโสสิยา

อุภินฺนมนฺตรํเอตํอิตโรภยมุตฺตโกติ

วุตฺตา ถนเกสาทโยปิ. 

 

อิมสฺมึปนตฺเถอวิญฺญาณกสฺสปุมิตฺถาทิภาโววุตฺตนเยนสุวิญฺเญยฺโยว. ลิงฺคมตฺเตรุกฺโข, ปญฺญา, จิตฺตนฺติอาทิ. เอตฺถ จ สตฺตาวินิมุตฺโต วุตฺตากาโร สมฺภวตีติ ปาฏิปทิกตฺถวินิมุตฺตเมว ลิงฺคํ. สทฺโท หิ ปฐมํ สตฺตาภิธายโก. ตโต ตํ มุเขน ตสฺส ลิงฺเคน วา วจเนน วา โยโค วุตฺโต. ตโตว ลิงฺคปริมาณ-วจนานิ ตโต วิสุํ วุตฺตานิ. ปริมาณมตฺเต โทโณ ขารี อาฬฺหกนฺติ. เอตฺถ ปน กิญฺจาปิ ปาฏิปทิกตฺโถ ลิงฺคํ วา สมฺภวติ. ปริมาณญฺเจตฺถ อธิกํ. ตสฺมา ตตฺถ น สิชฺฌตีติ ปริมาณคฺคหณํ กตํ. วจนนฺติ เอกตฺตาทิ. เอโก เทฺวติ-อาทีสุ เอกาทิสทฺเทเนว เอกตฺตาทิโน วุตฺตตฺตา เอกวจนาทีนมภาวปฺปสงฺเค วจนคฺคหณํ กตํ. เตน ตตฺถ วจนมตฺเต อุทีรณมตฺเต ปฐมาวิภตฺติ โหตีติ เอวมติปปญฺจิตํ. 

 

นิปฺปปญฺเจนปนมหากจฺจายเนนวิสทาวิสโทภยรหิตาการสหิตสฺสตพฺพินิ-มุตฺตสฺเสโวปสคฺคาทิปทตฺถสฺส ลีนสฺส คมนโต ลิงฺคนโต ปรสมญฺญาวเสน วา สทฺทเมว ลิงฺคนฺติ คเหตฺวา หตฺถิปทํ วิย ปทชาตสงฺคาหกํ, ภควโต วรปาท-ปงฺกชสมภินิวิฏฺฐจกฺกลกฺขณํ วิย จ วิวิธลกฺขณสงฺคาหกํ วุตฺตปฺปการตฺถสงฺคาหกํ ลกฺขณมารภตาลิงฺคตฺเถ ปถมาติ วุตฺตํ. อสฺส ปน สุตฺตสฺโสปสคฺคานํ เกสญฺจิ นิปาตปทานญฺจตฺโถ อาขฺยาตกิตกตทฺธิตสมาสาภิหิตตฺโถ จ วิสโย. ตตฺถ อุปสคฺค-นิปาตตฺโถ กตฺตุตาทิวินิมุตฺตตฺตา นาญฺญวิสยโต วิสโย. อาขฺยาตาทีหิ วุตฺตตฺโถ ปน กตฺตาทิภาวสฺสาขฺยาตาทีหิ วุตฺตตฺตา ปุน ทุติยาตติยาทีหิ วตฺตพฺโพเยว นตฺถีติ อตพฺพิสยโต วิสโย. 

 

ตถาขฺยาตาภิหิเต อตฺเถ ตาวภควา ธมฺมํ เทเสติ, เตน ธมฺโม ปกาสียเตตฺยาทิ. เอตฺถ จเทเสติ, ปกาสียเตติ เอตฺถกตฺตริ ปรสฺสปทํ, อตฺตโนปทานิ ภาเว จ กมฺมนีติ กตฺตุกมฺมนิ วิภตฺยุปฺปตฺติสมฺภวาภควา, ธมฺโมติ คหิตสฺส กตฺตุกมฺมภาโว วิภตฺติยาเยวาภิหิโตติ ตโต ตติยาทิวิภตฺยุปฺ-ปตฺติ น โหติ. อถ โข ลิงฺคตฺถมตฺตํ ปนาเปกฺขิตฺวา ปฐมาว. 

 

ตถากิตกาภิหิเตคามํ คโต เทวทตฺโต, ภควตา ธมฺโม เทสิโตติอาทีสุพุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ, ภาวกมฺเมสุ ตาติ ปจฺจเยน กตฺตุกมฺมุโนภิหิตตฺตา. ตทฺธิตาภิหิเต ปนวสิฏฺฐสฺส อปจฺจํ, นาวาย ตรติ, มนสิ สนฺนิธาปิตนฺตฺยาทีสฺ-วตฺเถสุ -ณิกาทีนํ สมฺภูตตฺตา สามิกรณาทิภาโว ตทฺธิตาภิหิโตเวติ ปฐมาว สมฺมา ปวิสติ. สมาสาภิหิเตปิสมฺปตฺตมุทกมิมํ คามํ, ชิตานิ อินฺทฺริยานิ อเนน สมเณนาติ กมฺมาทีสฺวตฺเถสุ สมาสสฺส สมฺภูตตฺตา กมฺมาทโย สมาสาภิหิตาติ ปฐมาว ปติฏฺฐํ ลภติ. อภิหิตฐาเนปิ อตฺตโน วิสยตฺตา วิภตฺยุปฺปตฺติ กสฺมา น โหตีติ เจ. ยถาธมฺมํ เทเสตีติอาทีสุ กมฺมุโน ทุติยายาภิหิตตฺตา ปุน ทุติยา น โหติ, เอวมตฺตนา วตฺตพฺพตฺถวิเสสาภาวา. ปกาสียเตติอาทีสุ กมฺมนิ เตวิภตฺยุปฺปตฺติสมฺภเวปิ อตฺตโน วิสยตฺตาภาวกมฺเมสุ โยติ ปจฺจโย วิย ภวตูติ เจ. ตนฺน, ตตฺถ รูปสํสิทฺธิสมฺภวา อิธ จ ตทภาวโต. 

 

ปุริโสตฺยาทีนิ อุทาหรณานิ. ตตฺถ จ ปุริโสติอาทิกานิ ตีณิ สุวิญฺ-เญยฺยานิ. เทฺวติ ทฺวิสทฺทโต โยวจนํ กตฺวาอมฺหสฺส มมํ สวิภตฺติสฺส เส, อิตฺถิปุมนปุํสกสงฺขฺยนฺติ วตฺตมาเนโยสุ ทฺวินฺนํ เทฺว เจติ สวิภตฺติสฺส ทฺวิสทฺทสฺส เทฺวอาเทเส กเต รูปํ. -ตฺยาทีนิ าทีหิ สฺยาทฺยุปฺปตฺตึ กตฺวาเสสโต โลปํ คสิปีติ วตฺตมาเนสพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ เจติ วิภตฺติ-โลเป กเต รูปานิ. สงฺคหกาโร ปนลิงฺคกตฺตุกมฺมกรณสมฺปทานาปาทานสามิ-ภูมทิสาโยคาลปเนสุ ปฐมา โหตีติ อาห. 

 

ลิงฺคตฺเถ

ตถาคโตชิโนพุทฺโธโลกเชฏฺโฐนราสโภ

มุนินฺโทสุคโตนาโถโคตโมสกฺยปุงฺคโวติ.

 

กตฺวตฺเถ

โยโพธิรุกฺขํโรเปติ  โย จ ปพฺพชิโต นโร

โยจสตฺถุกโรพิมฺพํธุวํพุทฺโธภวิสฺสตีติ.

 

กมฺมตฺเถ 

โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต ปญฺญตฺโต, โส โว มมจฺจเยน สตฺถาติ. 

 

กรณตฺเถ

ปรวิตฺตมทินฺนํตํกาเยนวจสาปิวา

โยภิกฺขุเถยฺยจิตฺโตโสฐานาจาเวติคณฺหติ. 

 

อาวิกตาหิสฺสผาสุโหติ, อชฺฌาสยํ อาทิพฺรหฺมจริยนฺติ. เอตฺถ จ สงฺคหการสฺสาธิปฺปาโยเถยฺยจิตฺเตน อาวิกตาย อชฺฌาสเยน อาทิพฺรหฺมจริเยนาติ วตฺตพฺเพ ปจฺจตฺเตน นิทฺเทโสติ. ตตฺถ จ ยทิ เถยฺยจิตฺโตติ จิตฺตนิทสฺสนํ, นปุํสกลิงฺคตฺตา เถยฺยจิตฺตนฺติ วตฺตพฺพํ สิยา, ตสฺมา เถนนํ เถยฺยํ. ภาเว ณฺยปจฺจโย. ตํ อสฺส อตฺถีติ เถยฺยํ. เถยฺยํ จิตฺตํ ยสฺส โส เถยฺยจิตฺโต. เถยฺยญฺจ ตํ จิตฺตญฺจาติ เถยฺยจิตฺตํ. ตํ อสฺส อตฺถีติปิ เถยฺยจิตฺโตติ ปุคฺคล-นิทสฺสนวเสน สทฺทสิทฺธิ เวทิตพฺพา. ตทา ฐาเนเยว ปฐมา. สงฺคหการกสฺส ปน ลิงฺควิปริยายกรณเมว ปติสรณํ.

 

สมฺปทาเน

ยํปาปํปกตํกมฺมํพาลิเสเยหิจินฺติตํ

นเทตินรกํตํเตนจปสฺสามิอิสฺสเรติ.

 

อปาทาเน

ปาปกมฺเมสฺวสนฺตุฏฺฐิมิจฺฉาชีโวมหิจฺฉตา

มิจฺฉาทโยอิเมธมฺมาพุทฺโธทูรตโรภเวติ.

 

มิจฺฉาปกาเรหิ อิเมหิ ธมฺเมหีติ วุตฺตํ โหติ. 

 

สามฺยตฺเถ 

สพฺเพพุทฺธาพลปฺปตฺตาปจฺเจกานญฺจยํพลํ

อรหนฺตานญฺจเตเชนรกฺขํพนฺธามิสพฺพโสติ.

 

ภูมตฺเถ

โลเกชาโตวสมฺพุทฺโธภควาจิตฺตมิสฺสโร

วิสเยนปฺปมชฺเชยฺยปทุมํวิยโสภตีติ.

 

จิตฺเตติ วุตฺตํ โหติ. 

 

ทิสาโยเคเยน ภควา, เตนุปสงฺกมีติ. 

 

อาลปเนอติกฺกนฺตํ โภ โคตม, อุฏฺเฐหิ วีร วิชิตสงฺคาม สตฺถวาห อณณวิจรโลเกติ. สพฺพเมตํ ลิงฺคตฺถตฺตานติกฺกมนโต ยถาโยคมิมสฺส โจปริ สุตฺตสฺส จ วิสโยติ.

 

[๒๘๕] อาลปเน

 

กิมตฺถมิทํ. “อาลปนตฺเถ จ ปฐมาวิภตฺติ โหตีติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. อตฺถคฺคหณํ ปฐมคฺคหณญฺจ วตฺตเต. อตฺโถ สุวิญฺเญยฺโยว. อภิมุขํ กตฺวา ลปนํ อาลปนํ. ตสฺมึ อาลปเน. อิมสฺส วิสุํ วจนํ สิทฺเธ สตฺยารมฺภสฺส นิยมาย สํวตฺตนโตอาลปเน สติ ลิงฺคตฺเถ ปฐมาวิภตฺติเยว โหตีติ ญาปนตฺถํ. คฺคหณํ ปฐมคฺคหณานุกฑฺฒนตฺถํ. ตตฺถ ปโยชนํ เหฏฺฐา วุตฺตเมว. 

 

โภ ปุริสาตฺยาทีนิ อุทาหรณานิ. ตตฺถ จ โภติ ภวนฺตสทฺทโต อิมินา อาลปเนกวจนํ กตฺวา ตสฺสอาลปเน สิ คสญฺโญติ สญฺญํ กตฺวาภวโต โภโตติ วตฺตมาเนโภ เค ตูติ ภวนฺตสทฺทสฺส โภอาเทสํ กตฺวาเสสโต โลปํ คสิปีติ มฺหิ ลุตฺเต รูปํ. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว. 

 

ภวนฺโตติ ภวนฺตสทฺทโต อิมินา โยวจนํ กตฺวาสิมฺหิ คจฺฉนฺตาทีนํ นฺตสทฺโท อนฺติ วตฺตมาเนเสเสสุ นฺตุเวติ นฺตสฺส นฺตุพฺยปเทสํ กตฺวาอมฺหสฺส มมํ สวิภตฺติสฺส เส, มยํ โยมฺหิ ปถเมติ วตฺตมาเนนฺตุสฺส นฺโตติ สวิภตฺติสฺส นฺตุสฺส นฺโตอาเทเส กเต รูปํ. 

 

ราชาติ ราชสทฺทโต อาลปเนกวจนํ กตฺวา ตสฺส สญฺญญฺจโภ เค ตูติ วตฺตมาเนอการปิตาทฺยนฺตานมาติ อนฺตสรสฺสการาเทสํ กตฺวาโภ เค ตุ, ฌลปา รสฺสนฺติ วตฺตมาเนอากาโร วาติ อาการสฺส รสฺเส กเต วุตฺต-นเยน โลเป กเต รูปํ. ราชาโนติ ราชสทฺทโต โยวจนํ กตฺวาพฺรหฺมตฺต-สขราชาทิโต อมานนฺติ วตฺตมาเนโยนมาโนติ โยวจนสฺสาโนอาเทสํ กตฺวา สรโลปปฺปกติภาวาทิมฺหิ กเต รูปํ. 

 

เหติ เหสทฺทโต สิวิภตฺตึ กตฺวา วิภตฺติโลเป กเต รูปํ. สเขติ สข-สทฺทโต สิวิภตฺตึ กตฺวา ตสฺสา สญฺญํ กตฺวาสขโต คสฺเส วาติ สฺส เอการาเทสํ กตฺวา สรโลปปฺปกติภาวาทิมฺหิ กเต รูปํ. สขิโนติ สขสทฺทโต โยวจนํ กตฺวาโยนมาโนติ วตฺตมาเนสขโต จาโยโนติ โนอาเทสํ กตฺวาสขนฺตสฺสิ โนนานํเสสูติ สขสทฺทนฺตสฺสิการาเทเส กเต รูปํ.

 

[4] เสสา กมฺมกรณสมฺปทานาปาทานสามฺยาทินิทฺเทเสสุ

 

กิมตฺถมิทํ. “เสสา ทุติยาตติยาจตุตฺถิปญฺจมิฉฏฺฐิสตฺตมิวิภตฺติโย กมฺมกรณ-สมฺปทานาปาทานสามฺยาทินิทฺเทเสสุ โหนฺตีติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. อาทิคฺคหเณโนกาสตฺตมาห. อุทาหรณานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว. 

 

อิทํปนสญฺญาธิการนิยมปริภาสาวิธิสุตฺเตสุกตมํสุตฺตํ, ยทิ สญฺญาสุตฺตํ, ตทนุรูปวเสน วตฺตพฺพํ, อถ อธิการสุตฺตํ อุปริเยวกรเณ ตติยาติอาทินา มหตา สุตฺตปฺปพนฺเธเนว สุวิญฺเญยฺยตฺตา นิรตฺถกเมว สิยา. ยทิ ปน สิยา นิยโมติ, ตถาปิ น วตฺตพฺพํ กรณาทีสฺวญฺญาสํ วิภตฺตีนํปิ ทิสฺสนโต. นาปิ ปริภาสา วินาปิ ตายกรเณ ตติยาติอาทินาว สิชฺฌนโต. นาปิ วิธิสุตฺตนฺติ สกฺกา วตฺตุํ อุปริเยว วิธานสฺส ทิสฺสนโต. เอเตหิ จ วินิมุตฺตํ สุตฺตํ นาม นตฺถิ, น เจตํ โปราณกสุตฺตํ. ‘กรเณ ตติยาติอาทีนํ ปน โปราณกถา ตตฺถ ตตฺถ สญฺญา-สุตฺเตสุ อปาทานมิจฺจเนน กฺวตฺโถติอาทีนิ วตฺวา เตสญฺเญวาหรณโต วิญฺญายติ. อถาปิ เจทํ โปราณกสุตฺตํ สิยา. เสสคฺคหเณน ปถมญฺเญว ถเปตฺวา เสสา คเหตพฺพา ภเวยฺยุํ. เอวํ สนฺเต กตฺตริ ตติยาวิธายกํ กตฺตุคฺคหณํ กฺว นาม ปวิฏฺฐํ. ตสฺมา ยาเนตฺถ อธิกานีติ วุตฺตานิ, เตสฺวเปมนีเย ฐาเน เปมสฺส อกตฺตพฺพโต เปมมกตฺวา ยถาวุตฺเตเสฺวว สุตฺเตสฺวาทโร กาตพฺโพ. เอวํ หิ สุยฺยเต สงฺเขโปปชนิตวิพฺภนฺตพุทฺธีหิ มนฺเทหิ อูนมิทนฺติ มญฺญมาเนหิ สุทตฺต-กิสิว-นิรุตฺติ-มหานิรุตฺติโต กานิจิ สุตฺตานิ อิห ปกฺขิตฺตานีติ, น เจตานิ สุปริสุทฺเธ ปุริมโปตฺถเก สํทิสฺสนฺตีติ. 

 

[๒๘๖] กรเณ ตติยา

 

กิมตฺถมิทํ. “กรณการเก ตติยาวิภตฺติ โหตีติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. อุทาหรณานิปิ สุวิญฺเญยฺยาเนว. 

 

มนสาติ มนสทฺทโตเยน วา กรียเต ตํ กรณนฺติ กรณสญฺญํ กตฺวา อิมินา ตติเยกวจนญฺจ กตฺวามโนคณาทิโต สฺมึนานมิอาติ นาวจนสฺสการาเทสํ กตฺวา ตเมว อธิกิจฺจส สเร วาคโมติ าคเม กเต รูปํ. 

 

สงฺคหกาโรปนกรณกตฺตุกมฺมปญฺจมิสตฺตมฺยตฺเถ นิปาตปฺปโยเค ปฏิกฺเขเป ปจฺจตฺเต กุจฺฉิตงฺเค อิตฺถมฺภูเต กิริยาปวคฺเค ปุพฺพสทิสสมานูนกลหนิปุณมิสฺสก-สขิลาทิโยเค เหตฺวตฺเถ กาลทฺธาเน วิเสสเน มณฺฑิตุสฺสุกฺเกสุ จ ตติยา โหตีติ อาห.

กรเณ -- ตาว

รุกฺขํฉินฺทติขคฺเคนสีสํหตฺเถนโสธเย

ตจฺฉติวาสิยาทารุํสตฺเถนปสโวหตาติ.

 

กตฺตริ -- สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโมติ. 

กมฺมนิ -- ติเลหิ เขตฺเต วปติ, สํวิภเชถ โน รชฺเชนาติ. 

ปญฺจมฺยตฺเถ -- สุมุตฺตา มยํ เตน มหาสมเณนาติ. 

สตฺตมฺยตฺเถ -- เตน โข ปน สมเยนาติ. 

 

นิปาตปฺปโยเค -- สํโฆ สหาปิ คคฺเคน วินาปิ คคฺเคน อุโปสถํ กเรยฺย สทฺธึ ปญฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ, สพฺเพหิ เม ปิเยหิ มนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว, อลนฺเต อิธ วาเสนาติ. 

 

ปฏิกฺเขเป -- กินฺเต อิธ วาเสน, กึ มุณฺฑเกน สมเณน, กินฺเต ชฏาหิ ทุมฺเมธ, กินฺเต อชินสาฏิยา, กินฺเต วกฺกลิ อิมินา ปูติกาเยน, กึ เม เอเกน ติณฺเณน ปุริเสน ถามทสฺสินาติ. 

 

ปจฺจตฺเต -- อตฺตนาว อตฺตานํ สมฺมนติ, มณินา เม อตฺโถติ. 

กุจฺฉิตงฺเค -- ปิฏฺฐิยา ขุชฺโช, ปาเทน ขญฺโช, กาณํ ปสฺสติ เนตฺเตนาติ. 

 

อิตฺถมฺภูเต -- ภินฺเนน สีเสน โลหิเตน ปคฺฆรนฺเตน, อูนปญฺจพนฺธเนน ปตฺเตน, ปริพฺพาชกํ ติทณฺฑเกนาทฺทกฺขีติ. 

กิริยาปวคฺเค -- เอกาเหเนว พาราณสึ ปายาสีติ. กิริยาปวคฺโค จ นาเมตฺถ กิริยาย อาสุํ ปรินิฏฺฐาปนํ. 

 

ปุพฺพาทิโยเค -- มาเสน ปุพฺโพ, ปิตรา สทิโส, มาตรา สโม, กหาปเณนูโน, อสินา กลโห, วาจาย กลโห, อาจาเรน นิปุโณ, วาจาย นิปุโณ, คุเฬน มิสฺสโก, ติเลน มิสฺสโก, วาจาย สขิโลติ. 

 

เหตฺวตฺเถ -- วิชฺชาย วสติ, ธมฺเมน วสตีติ. 

กาเล -- กาเลน ธมฺมสฺสวนํ, กาเลน ธมฺมสากจฺฉาติ. 

อทฺธาเน -- โยชเนน ธาวตีติ. 

วิเสสเน -- โคตฺเตน โคตโม นาโถ, 

 

สาริปุตฺโตตินาเมนวิสฺสุโตปญฺญวาจโส

ตทหุปพฺพชิโตสนฺโตชาติยาสตฺตวสฺสิโก

โสปิมํอนุสฺสาเสยฺยสมฺปฏิจฺฉามิมตฺตเกน

ชาติยาขตฺติโยพุทฺโธโลเกอปฺปฏิปุคฺคโล

สิปฺเปนนฬกาโรโสเอกูนตฺตึสวยสา,

 

สุภทฺท วิชฺชาย สาธุ, ปญฺญาย สาธุ, ตปสา อุตฺตโม, วณฺเณน อภิรูโปติ. 

 

มณฺฑิตุสฺสุกฺเกสุ -- ญาเณน ปสีทิโต, ญาเณน อุสฺสุกฺโกติ. 

 

ตตฺถจกรเณ ตติยา, สหาทิโยเค จ, กตฺตริ จ, เหตฺวตฺเถ จ, สตฺตมฺยตฺเถ จ, เยนงฺควิกาโร, วิเสสเน จ, มณฺฑิตุสฺสุกฺเกสุ ตติยาตีเมสํ วิสเย ถเปตฺวา อวเสสากตฺตริ เจติ สุตฺเต คฺคหเณเยว สโมสรนฺติ. ตทตฺถํ หิ ตสฺสุปาทานนฺติ.

 

[๒๘๗] สหาทิโยเค

 

กิมตฺถมิทํ. “สหาทิโยเค สติ ตทตฺเถ จ ตติยาวิภตฺติ โหตีติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. ตติยคฺคหณมิหานุวตฺตเต. อตฺโถ สุวิญฺเญยฺโยว. สหสทฺโท อาทิ เยสนฺเตติ สหาทโย. อาทิคฺคหเณน สทฺธึ-สมํ-นานา-วินา-อลมิจฺเจวมาทโย คหิตา. เตสํ โยโค สหาทิโยโค. ตสฺมึ สหาทิโยเค. ภาเว สตฺตมี. 

 

สทฺทคฺคหเณน สหาทิสทฺทานํ อตฺถสมฺภเวปิ โหตีติ ทสฺเสติ. เตเนว สิชฺฌติเทวทตฺโต ราชคหํ ปาวิสิ โกกาลิเกน ปจฺฉาสมเณนาติอาทิ. เตนาหสหาทิโยคตฺเถติ. อยํ ปเนตฺถ ปทจฺเฉโทสหาทิโยเค อตฺเถ จาติ. สหสทฺเทน จ โยโค กิริยา-คุณ-ทพฺพสมวาเยสุ สมฺภวติ. 

 

ตตฺถกิริยาสมวาเยวิตกฺเกน สห วตฺตนฺตีตฺยาทีสุ. คุณสมวาเยปุตฺเตน สห ถูโลติอาทีสุ. ทพฺพสมวาเยอนฺเตวาสิกสทฺธิวิหาริเกหิ สห อาจริยุปชฺฌายานํ ลาโภติอาทีสุ. อุทาหรณานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว. 

 

มหตาติ มหนฺตสทฺทโต อนนฺตรสุตฺตมธิกิจฺจีมินา ตติเยกวจนํ กตฺวาสิมฺหิ คจฺฉนฺตาทีนํ นฺตสทฺโท อนฺติ วตฺตมาเนเสเสสุ นฺตุเวติ นฺตสทฺทสฺส นฺตุพฺยปเทสํ กตฺวาอมฺหสฺส มมํ สวิภตฺติสฺส เส, นฺตุสฺส นฺโต, นฺตสฺส เส วาติ วตฺตมาเนโตติตา สสฺมึนาสูติ สวิภตฺติสฺส นฺตุสฺส ตาเทเส กเต รูปํ.

 

[๒๘๘] กตฺตริ

 

กิมตฺถมิทํ. “กตฺตริ การเก ตติยาวิภตฺติ โหตีติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. ตติยคฺคหณมิหานุวตฺตเต. อตฺโถ สุวิญฺเญยฺโยว. สทฺทคฺคหเณน อิตฺถมฺภูต-ลกฺขณาทีสฺวปิ โหติ. ตํกรเณ ตติยาติ สุตฺเตเยว วุตฺตํ. 

 

รญฺญาติ ราชสทฺทโตโย กโรติ ส กตฺตาติ กตฺตุสญฺญํ กตฺวากรเณ ตติยาติ วตฺตมาเน อิมินา ตติเยกวจนํ กตฺวาอมฺหสฺส มมํ สวิภตฺติสฺส เส, ราชสฺส รญฺโญราชิโน เสติ วตฺตมาเนนามฺหิ รญฺญา วาติ สวิภตฺติสฺส ราชสทฺทสฺส รญฺญาเทเส กเต รูปํ. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว.

 

[๒๘๙] เหตฺวตฺเถ

 

กิมตฺถมิทํ. “เหตฺวตฺเถ เหตุปฺปโยเค จ ตติยาวิภตฺติ โหตีติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. ตติยคฺคหณมิหานุวตฺตเต. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. คฺ-คหณํ โยคคฺคหณานุกฑฺฒนตฺถํ. เตนายมตฺโถ สมฺภวติเหตุปฺปโยเค เหตฺวตฺเถ จาติ. เตเนวีทํ สิชฺฌติเกน เหตุนา วสตีติ. 

 

อนฺเนนาติ อนฺนสทฺทโตกรเณ ตติยา, สหาทิโยเค จาติ วตฺตมาเน อิมินา ตติเยกวจนํ กตฺวาอโต เนนาติ เอนาเทเส กเต รูปํ. วิชฺชายาติ เอตฺถอาย จตุตฺเถกวจนสฺส ตูติ วตฺตมาเนฆโต นาทีนมิติ นาวจนสฺสาย-เทโสว วิเสโส. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว.

 

[๒๙๐] สตฺตมฺยตฺเถ

 

กิมตฺถมิทํ. “สตฺตมฺยตฺเถ จ ตติยาวิภตฺติ โหตีติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. ตติยคฺคหณมิหานุวตฺตเต. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. เตนาติ สทฺทโต นาวจนสฺสอโต เนนาติ เอนาเทเส กเต รูปํ. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว.

 

[๒๙๑] เยนงฺควิกาโร

 

กิมตฺถมิทํ. “เยน พฺยาธิมตา องฺเคน องฺคิโน วิกาโร ลกฺขียเต, ตตฺถ ตติยาวิภตฺติ โหตีติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. ตติยคฺคหณมิหานุวตฺตเต. อิธ ปน องฺคสทฺโท สมุทายวาจโก. วิการสทฺโท อญฺญถาภาววาจโก. เตนเยน พฺยาธินา สรีรสฺส วิกตฺยญฺญถาภาโว วิญฺญายติ, ตตฺถ ตติยาวิภตฺติ โหตีติ อตฺโถ. องฺคสทฺโท ปนรถงฺคํ, ฌานงฺคนฺติอาทีสุ กิญฺจาปิ อวยเว ทิสฺสติ, ตถาปีหองฺคมสฺส อตฺถีติ อตฺเถสทฺธาทิโต เณติ ปจฺจยนฺโต วา องฺค=คติมฺหิ-อิจฺเจตสฺสองฺคียเตอิติ กมฺมนิสพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วาติ ปจฺจยนฺโต วา อธิปฺเปโตติ. สมุทายวาจโก วา ยถา อนงฺโคติอาทีสุ. อุทาหรณานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว.

 

[๒๙๒] วิเสสเน

 

กิมตฺถมิทํ. “วิเสสนตฺเถ จ ตติยาวิภตฺติ โหตีติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. ตติยคฺคหณมิหานุวตฺตเต. อตฺโถ สุวิญฺเญยฺโยว. วิเสสียเต วิเสสิตพฺพํ เยน ตํ วิเสสนํ. ตสฺมึ วิเสสเน. 

 

โคตฺเตนาติอาทีนิ อุทาหรณานิ. ตตฺถ จ ตปสาติ ตปสทฺทโต อเนน นาวจนํ กตฺวามโนคณาทิโต สฺมึนานมิอาติ ตสฺสการาเทสํ กตฺวา ตเมวา-ธิกิจฺจส สเร วาคโมติ าคเม กเต รูปํ. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว. คฺ-คหเณนปกติยาวาภิรูโป, เยภุยฺเยน จมฺเปยฺยกา พฺราหฺมณคหปติกา ภควนฺตํ ทสฺสนาย อุปสงฺกมึสุ, วิสเมนูปธาวติ, ทฺวิโทเณน ธญฺญํ วิกฺกิณาติ, สหสฺเสน อสฺสเก วิกฺกิณาตีตฺยาทีสุปิ โหติ. “กตฺตริ เจติ สุตฺเต คฺคหเณเนว สิชฺฌนโต ตติยคฺคหณานุกฑฺฒนตฺถํ วา. ตตฺถ ปโยชนํ เหฏฺฐา วุตฺตเมว.

 

[๒๙๓] สมฺปทาเน จตุตฺถี

 

กิมตฺถมิทํ. “สมฺปทานการเก จตุตฺถิวิภตฺติ โหตีติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. อุทาหรณานิปิ สุวิญฺเญยฺยาเนว. สมฺปทานคฺ-คหเณน เจตฺถ ทานาโรจนธารณสิลาฆหนุฐาสปธารปิหกุธทุหิสฺโสสฺสูยราธิกฺขปจฺจาสุณ-อนุปติคิณปุพฺพกตฺตาโรจนตฺถตทตฺถตุมตฺถาลมตฺถมญฺญานาทรปาณินิ คตฺยตฺถกมฺมนิ อาสิสตฺถสมฺมุติภิยฺยสตฺตมฺยตฺถาทิเก สงฺคณฺหาติ.

 

[๒๙๔] นโมโยคาทีสฺวปิ

 

กิมตฺถมิทํ. “นโมโยคาทีสุ จ จตุตฺถิวิภตฺติ โหตีติ ญาปนตฺถํ. ติปทมิทํ. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. คฺคหณํ จตุตฺถิคฺคหณานุกฑฺฒนตฺถํ. อปิสทฺโท จตุตฺถึเยว สมุจฺเจติ. เตติ ตุมฺหสทฺทโต อเนน จตุตฺเถกวจนํ กตฺวาอมฺหสฺส มมํ สวิภตฺติสฺส เส, ตุมฺหมฺหากํ ตยิมยิ, ปทโต ทุติยาจตุตฺถิฉฏฺฐีสุ โวโนติ วตฺตมาเนเตเมกวจเนสุ เจติ ตุมฺหสทฺทสฺส สวิภตฺติสฺส เตอาเทเส กเต รูปํ. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว. 

 

[๒๙๕] อปาทาเน ปญฺจมี

 

กิมตฺถมิทํ. “อปาทานการเก ปญฺจมิวิภตฺติ โหตีติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. ตเถโวทาหรณานิ. อปาทานคฺคหเณน เจตฺถ อปายภยาทานธาตุนาโมปสคฺคนิปาตปฺปโยคการกมชฺฌรกฺขนตฺถปฺปโยคาทสฺสนทูรนฺ-ติกทฺธกาลนิมฺมานตฺวาโลปทิสาโยเค วิภตฺตารปฺปโยคสุทฺธปฺปโมจนเหตุวิวิตฺตปฺปมาณ-ปุพฺพโยคพนฺธนคุณวจนปฃฺหกถนโถกากตฺตาทิเก สงฺคณฺหาติ.

 

[๒๙๖] การณตฺเถ

 

กิมตฺถมิทํ. “การณตฺเถ จ ปญฺจมิวิภตฺติ โหตีติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. อตฺถาทโย สุวิญฺเญยฺยาว. คฺคหณํ ปญฺจมิคฺคหณานุกฑฺฒนตฺถํ. 

 

[๒๙๗] กมฺมตฺเถ ทุติยา

 

กิมตฺถมิทํ. “กมฺมตฺเถ ทุติยาวิภตฺติ โหตีติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. 

 

คาวนฺติ โคสทฺทโต อเนน ทุติเยกวจนํ กตฺวาคาว เสติ วตฺตมาเนอวํมฺหิ เจติ โคสทฺทนฺตสฺส อาวาเทสํ กตฺวา สรโลปปฺปกติภาวาทิมฺหิ กเต รูปํ. 

วีหโยติ วีหิสทฺทโต ทุติยาพหุวจนํ กตฺวาอาลปเน สิ คสญฺโญติ วตฺตมาเนอิวณฺณุวณฺณา ฌลาติ สญฺญํ กตฺวาปญฺจาทีนมตฺตนฺติ วตฺตมาเนโยสฺวกตรสฺโส โฌติ สฺส ตฺเต กเต รูปํ. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยานิ. 

 

สงฺคหกาโรปนกมฺมตฺเถ, ตติยาฉฏฺฐิสตฺตมฺยตฺเถ, เอนโยเค, จตุตฺถฺยตฺเถ, กาลทฺธานมจฺจนฺตสํโยเค, กมฺมปฺปวจนียยุตฺเต จ ทุติยา โหตีติ อาห. 

 

กมฺมตฺเถ อิมินาว สิชฺฌติ. ตติยาฉฏฺฐิสตฺตมฺยตฺเถกฺวจิ ทุติยา ฉฏฺฐีน-มตฺเถ, ตติยาสตฺตมีนญฺจาติ สิชฺฌติ. เอนโยเคปุพฺเพน คามํ รมณียนฺติ. เอตฺถ จ ปุพฺเพนาติ ปุพฺพสฺมินฺติ วตฺตพฺเพสตฺตมฺยตฺเถ เจติ ตติยา. คามนฺติกฺวจิ ทุติยา ฉฏฺฐฺยตฺเถติ วตฺตพฺเพ ฉฏฺฐีนนฺติ พหุวจนํทุติยาปญฺจมีนญฺเจติ วิหิตฉฏฺฐฺยตฺถสฺสาปิ สงฺคหณตฺถนฺติ 

 

ปญฺจมฺยตฺเถ ทุติยา. เอวญฺจ สติ ตติยาสตฺตมีนมฺปิ ฉฏฺฐฺยตฺถตฺตาตติยาสตฺตมีนญฺเจติ น วตฺตพฺพนฺติ เจ. อุตฺตรสุตฺตตฺถํ. ตตฺเถว วตฺตพฺพนฺติ เจ. ปุถอุจฺจารณํฉฏฺฐีนมตฺเถติ สามิฉฏฺฐฺยตฺถสฺสาปิ สงฺคหณตฺถํ. อญฺญถากฺวจิ ทุติยา ฉฏฺฐีนมตฺเถติ วตฺวาตติยาสตฺตมีนํ, ฉฏฺฐี จ, ทุติยาปญฺจมีนญฺเจติ วุตฺเต ปจฺจาสตฺตินฺยาเยน ตติยตฺถาทโยวฉฏฺฐีนมตฺเถติ สงฺคหิตาติ สงฺกา สิยา. “ตติยาสตฺตมีนญฺเจติ วุตฺเต ปญฺจมฺยตฺถสงฺคหณตฺถํฉฏฺฐีนมตฺเถติ วจเน ปโยชนา-ภาวา อญฺเญสํปิ ฉฏฺฐฺยตฺถานํ สงฺคโห กโตติ วิญฺญายติ. อถ วาตติยา-สตฺตมีนมตฺเถ, ทุติยาปญฺจมีนมตฺเถติ วุตฺตตฺตา น เต ฉฏฺฐฺยตฺถา. อถ โข ตติยาทิกตฺถาว. ฉฏฺฐีนนฺติ พหุวจนํ สามฺยตฺถสฺเสวาเนกธา ภินฺนตฺตา. 

 

คามนฺติ เอตฺถ ปนตติยาสตฺตมีนญฺเจติ เอตฺถ คฺคหเณน ปญฺจมฺยตฺเถปิ ทุติยา โหติ. “ทุติยาปญฺจมีนญฺเจติ อิโต สีหคติกวเสน ปญฺจมิคฺคหณํกฺวจิ ทุติยา ฉฏฺฐีนมตฺเถติ เอตฺเถวานุวตฺตยิสฺสาม. อิโต ทุติยคฺคหณํ มณฺฑูกคติยา ตตฺเถว วา. 

 

จตุตฺถฺยตฺเถปจฺจาโรเจมิ ตํ เทว, สพฺพภูตานมิสฺสราติ. ตตฺถปิสมฺปทาเน เจติ สตฺตมิวิหิตตฺตาตติยาสตฺตมีนญฺเจติ ทุติยา โหตีติอาทินา นเยน วุตฺตากาเรน โยเชตพฺพํ. กาลทฺธานมจฺจนฺตสํโยเคกาลทฺธานมจฺจนฺตสํโยเคติ สิชฺฌติ. กมฺมปฺปวจนียยุตฺเตกมฺมปฺปวจนียยุตฺเตติ สิชฺฌตีติ.

 

[๒๙๘] กาลทฺธานมจฺจนฺตสํโยเค

 

กิมตฺถมิทํ. “กาลทฺธานํ ทพฺพ-คุณ-กิริยาหิ อจฺจนฺตสญฺญุตฺเต ทุติยาวิภตฺติ โหตีติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. ทุติยคฺคหณมิหานุวตฺตเต. อตฺโถ สุวิญฺเญยฺโยว. อจฺจนฺตํ สํโยโค อจฺจนฺตสํโยโค.นิรนฺตรสํโยโคติ วุตฺตํ โหติ. ตตฺถ หิ ทพฺพ-คุณ-กิริยาหิ อจฺจนฺตสํยุตฺเต กาเลมาสํ มํโสทนํ ภุญฺชติ, สารทํ รมณียา นที, มาสํ สชฺฌายตีติ, ตาหิเยว อจฺจนฺตสํยุตฺเต อทฺธาเนโยชนํ วนราชิ, โยชนํ ทีโฆ ปพฺพโต, โกสํ สชฺฌายตีติ. อุทาหรณานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว.

 

[๒๙๙] กมฺมปฺปวจนียยุตฺเต

 

กิมตฺถมิทํ. “กมฺมปฺปวจนียยุตฺเต ทุติยาวิภตฺติ โหตีติ ญาปนตฺถํ. เอกปท-เมวีทํ. ทุติยคฺคหณมิหานุวตฺตเต. อตฺโถ สุวิญฺเญยฺโยว. กมฺมปฺปวจนีเยหิ ยุตฺตํ กมฺมปฺปวจนียยุตฺตํ. ตสฺมึ กมฺมปฺปวจนียยุตฺเต. กมฺมปฺปวจนียาติ เจตฺถ สกฺกตคนฺเถ วิหิตสญฺญานิทฺเทโส. ตถา หิ ปพฺพชิตมนุ ปพฺพชึสูติอาทีสุ ลกฺขเณ วตฺตมานสฺส อนุสทฺทสฺส กมฺมปฺปวจนียสญฺญา วุตฺตา. เอตฺถ หิ ปุริมสฺส ปพฺพชิตภาโว ปจฺฉิมสฺส ปพฺพชิตภาวสฺส อุปลกฺขณํ. 

 

นทิมนฺววสิตา พาราณสีติอาทีสุ ตสฺเสว ตติยตฺถสฺส กมฺมปฺปวจนียสญฺญา วุตฺตา. ตตฺถ หิพาราณสี นทิยา สห อวสิตา อวพทฺธาติ อตฺโถ. “อนุสาริ-ปุตฺตํ ปญฺญวาติอาทีสุ ตสฺเสว หีนตฺถวาจกสฺส กมฺมปฺปวจนียสญฺญา วุตฺตา. ตตฺถ หิสาริปุตฺตสฺส อุกฺกฏฺฐปญฺญตาทีปเนเนวีตรสฺส ตทนุคตภาโว ปญฺญาย นิหีนภาโว วิญฺญายตีติ. ลกฺขเณ อิตฺถมฺภูตาขฺยาเน ภาเค วิจฺฉาโยเค ปติ-ปริ-อนุอิจฺเจเตสํ กมฺมปฺปวจนียสญฺญา วุตฺตา. 

 

ลกฺขเณ ตาว -- รุกฺขํ ปติ วิชฺโชตเต จนฺโท, รุกฺขํ ปริ, รุกฺขมนูติ. ตตฺถ หิ รุกฺโข วิชฺโชตมานสฺส จนฺทสฺส อุปลกฺขณภาเวน คหิโตติ. 

 

สาธุเทวทตฺโตมาตรํปติ, มาตรํ ปริ, มาตรมนูติ อิตฺถมฺภูตาขฺยาเน. อเนน ปกาเรน อิตฺถํ, ปวตฺตํ ภูตํ, อิทํ ปการมาปนฺนนฺติ อิตฺถมฺภูตํ. ตสฺสาขฺยานํ อิตฺถมฺภูตาขฺยานํ. ตสฺมึ อิตฺถมฺภูตาขฺยาเน. ตตฺถ จ ปจฺจาทีหิ ยุตฺตตฺตาเทวทตฺตสฺส มาตริ สาธุตาปนฺนตา วิญฺญายตีติ. 

 

ยเทตฺถ มํ ปติ สิยา, มํ ปริ, มํ อนุ, ตํ ทียตูติ ภาเค. เอตฺถ จ ภาโคติ โกฏฺฐาโส. อิทํ วุตฺตํ โหติโย เจตฺถ มม ภาโค, โส ทียตูติ. 

 

รุกฺขํ รุกฺขํ ปติ วิชฺโชตติ, รุกฺขํ รุกฺขํ ปริ, รุกฺขํ รุกฺขํ อนูติ วิจฺฉาโยเค. นานาธิกรณานํ เอกกฺขเณ วตฺตุมิจฺฉโต พฺยาปิตุมิจฺฉา วิจฺฉา. อภิ-อิจฺเจตสฺส ภาวตฺถํ วชฺเชตฺวา ตีสฺวตฺเถสุ กมฺมปฺปวจนียสญฺญา วุตฺตา. อุทาหรณํ ปน ปตฺยาทีนํ วิย โยเชตพฺพํ. 

 

สุสิตฺตนฺติอาทีสุ สุสทฺทสฺส ปูชาโยเค. อติสิตฺตนฺติอาทีสุ อติสทฺทสฺส อติกฺกมเน จ กมฺมปฺปวจนียสญฺญา วุตฺตา. เอตฺถ จาติกฺกมนํ นาม กตฺตพฺพสฺ-สาติกฺกมิตฺวา กรณํ. อปิสทฺทสฺส ปทตฺเถ สมฺภาวเน อนุญฺญายํ ครเห สมุจฺจเย กมฺมปฺปวจนียสญฺญา วุตฺตา.

 

ปทตฺเถ -- อิโต เจปิ โส ภวํ โคตโม โยชนสเตปิ วิหรติ, อลเมว สทฺเธน กุลปุตฺเตน อุปสงฺกมิตุนฺติ. เอตฺถ หิ อปิสทฺโท เอกนฺตสทฺทตฺโถ. ตถาเตลสฺสาปิ สิยา พินฺทูติ เอตฺถาปิ พินฺทุสทฺทสฺสตฺโถ อปิสทฺเทน วิญฺญายตีติ. 

 

สมฺภาวเน -- อปิ สตธาภิตฺถเวยฺย, อปิ สหสฺสธาภิตฺถเวยฺย, อปิ พุทฺธ-มภิตฺถเวยฺยาติ. 

อนุญฺญายํ -- อปิ พุทฺธมภิตฺถวตุ, อปิ ราชานมภิตฺถวตูติ. 

ครหาโยเค -- อปิ วสลมภิตฺถเวยฺย, อปิ ทุสฺสีลมภิตฺถเวยฺยาติ. 

สมุจฺจเย -- อปิ พุทฺธมภิตฺถว ปูชเยติ. 

 

เอวํกานิจิฉฏฺฐิตติยาสตฺตมิปฺปสงฺเคกมฺมตาปาทานตฺถํคหิตานิ, กานิจิ เอกสญฺญาธิการตฺตานิ ฆาตสรสาธกคติสญฺญาพาธนตฺถํ คหิตานิ. อิธ ปน สร-วิเสสานํ สพฺพถา นาธิปฺเปตตฺตา ยานิ กมฺมตาปาทนตฺถํ คหิตานิ, ตาเนวา-ธิปฺเปตานิ. เตเนวีทํ สิชฺฌติตํ โข ปน ภวนฺตํ โคตมํ เอวํ กลฺยาโณ กิตฺติ-สทฺโท อพฺภุคฺคโตติอาทิ. สกฺกตคนฺเถ นิทฺทิฏฺฐายปิ สญฺญาย คหณํปรสมญฺญา ปโยเคติ วจนโต วิญฺญายติ. อถ วา กมฺมํ ปวจนียํ เยสนฺเต กมฺมปฺปวจนียา. เตหิ ยุตฺตํ กมฺมปฺปวจนียยุตฺตํ. อิทํ วุตฺตํ โหติเยสํ นิปาโตปสคฺคานํ ยุตฺตฏฺฐาเน กมฺมปฺปวจนียํ โหติ, เตหิ ยุตฺตฏฺฐาเน ทุติยา โหตีติ.

[๓๐๐] คติพุทฺธิภุชปฐหรกรสยาทีนํ การิเต วา

 

กิมตฺถมิทํ. “คมุ,สปฺป=คติมฺหิ, พุธ=ญาเณ, ภุช=ปาลนพฺยวหรเณสุ, ปฐ= พฺยตฺติยํ วาจายํ, หร=หรเณ, กร=กรเณ, สี=สเยอิจฺเจวมาทีนํ กมฺมนิ การิเต สติ ทุติยา โหตีติ ญาปนตฺถํ. ติปทมิทํ. การิเตติธาตูหิ เณณยณาเปณาปย การิตานิ เหตฺวตฺเถติ วิหิตการิตปจฺจเย สงฺคณฺหาติ. “โย กาเรติ ส เหตูติ เอตฺถ วุตฺตนเยน ปธานนิพนฺธเนน ภวิตพฺพนฺติกมฺมตฺเถ ทุติยาตีมินาว สิชฺฌนโต อิมสฺสุจฺจารณํ วิกปฺปนตฺถํ. 

 

[5] คตฺยตฺเถ

 

กิมตฺถมิทํ. “คมุ,สปฺป=คติมฺหีตีมสฺสตฺเถ คมฺยมาเน ยุตฺตฏฺฐาเน ทุติยา-วิภตฺติ โหตีติ ญาปนตฺถํ. อิธ ปน คตฺยตฺถสฺส กมฺมุโน ทุติยากมฺมตฺเถ ทุติยาตีมินาว สิชฺฌติ. สิลาฆาทิสุตฺเต คตฺยตฺถกมฺมนิ จตุตฺถิยา วิหิตตฺตา ตทปวาทนฺติ เจ. ตนฺน ตสฺสานิยตตฺตา. ตตฺเถว หิ วุตฺติยํ วุตฺตํคตฺยตฺถกมฺมนิ ทุติยา เจติ. ตสฺมา อลมสฺส วจเนน, น เจตํ โปราณกํ.

 

[๓๐๑] สามิสฺมึ ฉฏฺฐี

 

กิมตฺถมิทํ. “สามิสฺมึ ฉฏฺฐีวิภตฺติ โหตีติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. อตฺโถ สุวิญฺเญยฺโยว. อุทาหรณานิ เหฏฺฐา วุตฺตานิ. อญฺญตฺถ ปน สํ-สามิ-สมีป-สมูหา-วยว-วิการฏฺ-ฐาเน-สมฺพนฺธ-เวสาคติ-พฺยาธิ-สจฺจาลิก-สุกต-ทุกฺกฏ-ปริมาณ-ปูรณ-คุณ-สุหิตตฺถา-นฺตปจฺจยา-พฺยย-ตพฺพ-ชนน-มรณ-คณนาวรณ-สุข-ทุกฺข-โรหณ-โรปน-เฉทน-กสฺสน-เลขน-สงฺขาร-ฉาโยปลทฺธิ-สนฺทน-สงฺฆาต-วิสิเลส-สญฺโญค-สมวาย-กมฺมาปราธ-ขโยปจย-พฺยสน-โภค-ลกฺขณาทิมชฺฌนฺต-สํสคฺค-สมฺภารตฺต-โหม-ถุติ-นินฺทา-ปสํสา-เทฺวภาว- ปริโยสาน-สญฺญาโยค-ตาป-วิธิ-ปทาธิการ-สํหิตา-พลิ-โวหาร-กาล-โคตฺต-ปวร-ญาติ-สตฺตุ-วจน-เหตุโยค-กตฺตุ-กมฺม-รุชโยคานาทร-นิทฺธารณ-สามิสฺสราธิปติ-ทายาท-สกฺขิ-ปติภู-ปสุต-กุสล-สตฺตมิปญฺจมฺยตฺถ-ตุลฺโยปมาณ-กิมลมตฺถ-สริจฺฉาทิโยเค ฉฏฺฐีติ อติปฺปญฺจิตา.

 

สํโยเค ตาว ปหูตํ เม ธนํ สกฺกาติ. 

สามิโยเค สกฺโก เทวานมินฺโทติ. 

สมีเป อมฺพวนสฺส อวิทูเรติ. 

สมูเห ราสิ สุวณฺณสฺสาติ. 

อวยเว มนุสฺสสฺเสว เต สีสนฺติ. 

วิกาเร ภฏฺฐธญฺญานํ สตฺตูติ. 

ฐาเน จาตุมหาราชิกานํ ฐานนฺติ. 

สมฺพนฺเธ ปุตฺตา ปิตสฺส พหโวติ. 

เวเส อโห มลฺลสฺส มณฺฑนนฺติ. 

อาคติโยเค ยาทิสโก เตสํ วณฺโณ โหติ, ตาทิสโก มยฺหํ วณฺโณ โหตีติ. 

พฺยาธิมฺหิ ภควโต วสฺสูปคตสฺส ขโร อาพาโธ อุปฺปชฺชตีติ. 

สจฺจโยเค อวิสํวาทนกา โลกสฺสาติ. 

อลิกโยเค สมณสฺส โคตมสฺส มิจฺฉาวจนนฺติ. 

สุกตทุกฺกฏโยเค สุกตทุกฺกฏานํ กมฺมานํ ผลํ วิปาโก, ตุยฺเหเวตํ สุกตํ, ตุยฺเหเวตํ ทุกฺกฏนฺติ. 

ปริมาเณ ติลานํ มุฏฺฐีติ. 

ปูรเณ วสฺสานํ ตติเย มาเสติ. 

คุณโยเค ปญฺญาย ปฏุภาโวติ. 

สุหิตตฺเถ ปูรํ นานาปฺปการสฺส อสุจิโน, ปูรํ หิรญฺญสุวณฺณสฺสาติ. 

อนฺตปจฺจยโยเค สงฺขาตุํ โนปิ สกฺโกมิ มุสาวาทสฺส โอตฺตปฺปนฺติ. 

อพฺยยโยเค วสลสฺส กตฺวาติ. 

ตพฺพโยเค มหาเสนาปตีนํ อุชฺฌาเปตพฺพนฺติ. 

ชนนโยเค มหโต ภูมิจาลสฺส ปาตุภาวาย, พีชํ ภวสฺส วิญฺญาณนฺติ. 

มรณโยเค เตสํ เตสํ สตฺตานํ จุตีติ. 

คณเน สิปฺปิกานํ สตํ นตฺถีติ. 

อาวรณโยเค โมโห เญยฺยสฺสาวรโณติ. 

สุขทุกฺขโยเค สุขนฺเต, ทุกฺขนฺเตติ. 

โรหเณ นตฺถิ นาสาย รุหณาติ. 

โรปเน วณสฺส โรปนํ เตลนฺติ. 

เฉทเน มหโต รุกฺขสฺส เฉทโน ผรสูติ. 

กสฺสเน ปถวิยา กสฺสโกติ. 

เลขเน หตฺถิโน เลขา, กํสปาติยา เลขาติ. 

สงฺขาเร พีชานํ อภิสงฺขาโรติ. 

ฉายาโยเค มหโต ปพฺพตกูฏสฺส ฉายาติ. 

อุปลทฺธิโยเค อริยธนสฺส ปฏิลาโภติ. 

สนฺทเน ปุญฺญานํ อภิสนฺโทติ. 

สงฺฆาเต สุวณฺณสฺส ปิณฺฑนฺติ. 

วิสิเลเส สนฺธิโน โมกฺโขติ. 

สญฺโญเค โหตุ โน อชฺช สมาคโมติ. 

สมวาเย สมณสฺส โคตมสฺส สํมุขีภาโวติ. 

กมฺมาปราเธ ภิสกฺกสฺส ทุกฺขุปฺปตฺติ, รญฺโญ อปราโธติ. 

ขเย อญฺชนานํ ขยํ ทิสฺวาติ. 

อุปจเย วมฺมิกานญฺจ สญฺจยนฺติ. 

พฺยสเน ทุกฺกฏกมฺมการิโน โภคพฺยสนํ สมฺปชฺชตีติ. 

โภเค มหโต โภคกฺขนฺธสฺสานุภาโวติ. 

ลกฺขเณ สงฺขตสฺส สงฺขตลกฺขณานิ, อโห กาณสฺส อตินิปาโตติ. 

อาทิมชฺฌนฺตโยเค กึ สีลสฺส อาทิ, กึ มชฺฌํ, เอรณฺโฑ อนฺโต รุกฺขานนฺติ. 

สํสคฺเค กสฺส ภนฺเต ปญฺญา สมฺมา ปสฺสตีติ. 

สมฺภาเร โพธิยา สมฺภาโรติ. 

อตฺตนิ เอโส เม อตฺตาติ. 

โหเม อคฺคิโน โหโมติ. 

ถุติมฺหิ พุทฺธสฺส ภควโต ถุตีติ. 

นินฺทาโยเค ติตฺถิยานํ นินฺทา อุทปาทีติ. 

ปสํสาโยเค อโห พุทฺธสฺส ภาสิตนฺติ. 

เทฺวภาเว โฆสาโฆสานํ ตติยปฐมา, เอกสรานํ เทฺวภาโวติ. 

ปริโยสาเน พฺรหฺมจริยสฺส ปริโยสานนฺติ. 

สญฺญาโยเค พุทฺธานํ ภควนฺตานํ โพธิยา มูเล สห สพฺพญฺญุตญฺญาณสฺส ปฏิลาภา สจฺฉิกา ปญฺญตฺติ, ยทิทํ พุทฺโธติ, อิมสฺส เวยฺยากรณสฺส สกฺกปญฺโหเตฺววาธิวจนนฺติ. 

ตาปโยเค มหานาคสฺส ตาโปติ. 

วิธิโยเค สิกฺขาปทานํ ปญฺญตฺตีติ. 

ปทโยเค สพฺพธมฺมานํ ปทํ สีลนฺติ. 

อธิการปฺปโยเค มคธานํ มหามตฺโตติ. 

สํหิตาโยเค พฺยญฺชนานํ สนฺธีติ. 

พลิโยเค กุเวรสฺส พลีติ. 

โวหาเร มคธานํ วาณิชฺชาติ. 

กาเล ติณฺณํ มาสานํ อจฺจเยน, มาสสฺส ทฺวิกฺขตฺตุํ ภุญฺชตีติ. 

โคตฺตโยเค กสฺสปสฺส โคตฺโตติ. 

ปวเร กิตฺตกา ภควโต ปวราติ. 

ญาติโยเค อยนฺเต สสุโร เทวาติ. 

สตฺตุโยเค สปตฺติ เต ปุเรติ. 

วจเน มม วจเนน ปาเท วนฺทาหีติ. 

เหตุโยเค ตํ กิสฺส เหตูติ. 

กตฺตริ น เม สุตํ วา ทิฏฺฐํ วาติ. 

กมฺมนิ สหสา กมฺมสฺส กตฺตาโรติ. 

รุชโยเค เทวทตฺตสฺส รุชตีติ. 

อนาทเร อกามกานํ มาตาปิตูนํ รุทนฺตานํ เกสมสฺสุํ โอหาเรตฺวา ปพฺพชตีติ. 

นิทฺธารเณ ฉนฺนวุตีนํ ปาสณฺฑานํ ธมฺมานํ ปวรํ, ยทิทํ สุคตวินยนฺติ. 

สามิสฺสราทิโยเค โคณานํ สามิ, โคณานํ อิสฺสโร, โคณานํ อธิปติ, โคณานํ ทายาโท, โคณานํ สกฺขี, โคณานํ ปติภู, โคณานํ ปสุโต, โคณานํ กุสโลติ. 

สตฺตมฺยตฺเถ กุสลา นจฺจคีตสฺสาติ. 

ปญฺจมฺยตฺเถ หิตสฺส วา สุขสฺส วา กึ ภายามีติ. 

ตุลฺโยปมาเณ มาตุ สทิโส, ปิตุ สโมติ. 

กิมลมตฺเถ กึ จตุฏฺฐสฺส, อลํ ตสฺส วิปฺปฏิสารายาติ. 

สริจฺฉาทิโยเค มาตุ สรติ, มาตุ อิจฺฉติ, ปิตุ อชฺเฌติ, กณฺฑสฺส ปติกุรุเต, สรสฺส ปติกุรุเตติ. 

 

เอตฺถจสามิสฺสราทิโยเคนิทฺธารเณอนาทเรทุติยาตติยาปญฺจมีสตฺตมฺยตฺเถจสามิสฺสราธิปติทายาทสกฺขิปติภูปสุตกุสเลหิ, นิทฺธารเณ จ, อนาทเร จ, ฉฏฺฐี จ, ทุติยาปญฺจมีนญฺเจติ ฉฏฺฐี สิชฺฌติ. เย เจตฺถ วุตฺตาวเสสา, สพฺเพ เต ปโยคายสฺส วา ปริคฺคโห ตํ สามีติ เอตฺถ วาคฺคหเณเนว คยฺหมานตฺตา อิมินาว สิชฺฌนฺตีติ.

 

[๓๐๒] โอกาเส สตฺตมี 

 

กิมตฺถมิทํ. “โอกาสการเก สตฺตมิวิภตฺติ โหตีติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. อตฺโถ สุวิญฺเญยฺโยว. อุทาหรณานิปิ สุวิญฺเญยฺยาเนว. 

 

ภควตีติ ภควนฺตสทฺทโตโยธาโร ตโมกาสนฺติ โอกาสสญฺญํ กตฺวา อิมินา สตฺตมฺเยกวจนํ กตฺวาอมฺหสฺส มมํ สวิภตฺติสฺส เส, นฺตุสฺส นฺโต, นฺตสฺส เส วาตฺยธิกิจฺจโตติตา สสฺมึนาสูติ สวิภตฺติสฺส นฺตุสฺส ติอาเทเส กเต รูปํ. 

 

สงฺคหกาโรปนภูมตฺเถ สามิสฺสราธิปติทายาทสกฺขิปติภูปสุตกุสเลสุ นิทฺธารณานาทรกมฺมกรณนิมิตฺตสมฺปทานาปาทานปจฺจตฺโตปาธฺยธิกิสฺสรวจนมณฺฑิตุสฺ-สุกฺกกาลภาเวสุ สตฺตมีวิภตฺติ โหตีติ อาห.

 

ภูมตฺเถ

ขีรํชเลติเลเตลํเวชยนฺเตสุชํปติ

คงฺคายํมธุราวุตฺถาอากาเสเฑนฺติปกฺขิโนติ.

 

สามิสฺสราทิโยเค โคสุ สามี, โคสุ อิสฺสโร, โคสุ อธิปติ, โคสุ ทายาโท, โคสุ สกฺขี, โคสุ ปติภู, โคสุ ปสุโต, โคสุ กุสโลติ. 

นิทฺธารเณ สมเณสุ สมณสมฺมโตติ. 

อนาทเร ชีวมาเนเยว ภควติ พลํ ปริหายตีติ. 

กมฺมนิ ยตฺถ กตฺถจิ คจฺฉติ, มุทฺธนิ จุมฺพิตฺวา, ปุริสสฺส พาหาสุ คเหตฺวา, 

สุนฺทราวุโส อิเม อาชีวกา ภิกฺขูสุ อภิวาเทนฺตีติ. 

 

กรเณ นคฺคา หตฺเถสุ ปิณฺฑาย จรนฺติ, สมฺปฏิจฺฉามิ มตฺถเกติ. 

นิมิตฺเต อนุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสูติ. 

สมฺปทาเน สํเฆ โคตมิ เทหิ, สํเฆ ทินฺเน อหญฺเจว ปูชิโต ภวิสฺสามิ,

 

ยาปลาลมยํมาลํนารีทตฺวานเจติเย

อลตฺถกญฺจนมยํมาลํโพชฺฌงฺคิกญฺจสาติ. 

 

อปาทาเน กทลีสุ คเช รกฺขนฺตีติ. 

ปจฺจตฺเต อิทมฺปิสฺส โหติ สีลสฺมินฺติ. 

อุปธิโยเค อธิกิสฺสรวจเน อุปขาริยํ โทโณ, อุปนิกฺเข กหาปณํ, อธินจฺเจ โคตมีติ. 

มณฺฑิตุสฺสุกฺเกสุ ญาณสฺมึ ปสีทิโต, ญาณสฺมึ อุสฺสุกฺโกติ. 

กาเล มาเส มาเส กุสคฺเคนาติ. 

ภาเว อจิรปรินิพฺพุเต ภควติ, อจิรปกฺกนฺเต อายสฺมนฺเต อานนฺเทติ.

 

ตตฺถจโอกาเส สตฺตมี, สามิสฺสราธิปติทายาทสกฺขิปติภูปสุตกุสเลหิ, นิทฺธารเณ จ, อนาทเร จ, กมฺมกรณนิมิตฺตตฺเถสุ สตฺตมี, สมฺปทาเน จ, ปญฺจมฺยตฺเถ จ, กาลภาเวสุ จ, อุปาธฺยธิกิสฺสรวจเน, มณฺฑิตุสฺสุกฺเกสุ ตติยา เจตีเมสํ วิสเย ถเปตฺวา อวเสสานิทฺธารเณ เจติ เอตฺถ คฺคหเณน สิชฺฌนฺติ.

 

[๓๐๓] สามิสฺสราธิปติทายาทสกฺขิปติภูปสุตกุสเลหิ 

 

กิมตฺถมิทํ. “สามิ-อิสฺสร-อธิปติ-ทายาท-สกฺขิ-ปติภู-ปสุต-กุสลอิจฺเจเตหิ โยเค สติ ฉฏฺฐิวิภตฺติ โหติ สตฺตมี เจติ ญาปนตฺถํ. ยุตฺเตติ วจนเสโส. ฉฏฺฐิคฺคหณํ สตฺตมิคฺคหณญฺจ วตฺตเต. อตฺโถ สุวิญฺเญยฺโยว วิคฺคโห จ. 

 

โคณานนฺติ โคสทฺทโต อิมินา ฉฏฺฐิพหุวจนํ กตฺวาคาว เสติ วตฺตมาเนโคณ นํมฺหิ วาติ โคสทฺทสฺส โคณาเทสํ กตฺวาโยสุ กตนิการ-โลเปสุ ทีฆนฺติ วตฺตมาเนสุนํหิสุ เจติ ทีเฆ กเต รูปํ. 

 

โคเณสูติ เอตฺถ โคสทฺทโต อิมินา สตฺตมิพหุวจนํ กตฺวาสุหินาสุ เจติ โคณาเทโส จสุหิสฺวกาโร เอติ เอการาเทโส จ วิเสโส.

 

[๓๐๔] นิทฺธารเณ

 

กิมตฺถมิทํ. “นิทฺธารณตฺเถ ฉฏฺฐี โหติ สตฺตมี เจติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. คฺคหณผลํโอกาเส สตฺตมีติ เอตฺเถว วุตฺตํ. อตฺโถ สุวิญฺเญยฺโยว. นิทฺธารณํ นาม กิริยาชาติคุเณหิ สมุทายโต เอกสฺส ปุถกฺกรณํ. นีหริตฺวา ธารณํ นิทฺธารณํ. 

 

คาวีนนฺติ โคสทฺทโตอิตฺถิยมโต อาปจฺจโยติ วตฺตมาเนนทาทิโต วา อีติ อีปจฺจยํ กตฺวากฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํ ทีฆรสฺสา ปจฺจเยสุ จาติ วตฺตมาเนเตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา เจติ โคสทฺทนฺตสฺสาวาเทสํ กตฺวา สรโลปปฺ-ปกติภาวาทิมฺหิ กเต คาวสทฺทโต อิมินา ฉฏฺฐิพหุวจนํ กตฺวา รูปสิทฺธิ เวทิตพฺพา. นารีนนฺติ เอตฺถ นรสทฺทโต วุตฺตนเยน อีปจฺจเย กเตกฺวจาทิ-มชฺฌุตฺตรานํ ทีฆรสฺสา ปจฺจเยสุ จาติ อาทิทีโฆว วิเสโส. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว.

 

[๓๐๕] อนาทเร

 

กิมตฺถมิทํ. “อนาทเร ฉฏฺฐิวิภตฺติ โหติ สตฺตมี เจติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปท-มิทํ. คฺคหณํ ฉฏฺฐิสตฺตมิคฺคหณานุกฑฺฒนตฺถํ. อตฺโถ สุวิญฺเญยฺโยว วิคฺคโห จ. 

 

รุทโตติ รุท=อสฺสุวิโมจเนตีมสฺส ลทฺธธาตุสญฺญาทิสฺสวตฺตมาเน มานนฺตาติ อนฺตปจฺจยํ กตฺวา รุทนฺตสทฺทโต อิมินา ฉฏฺฐิวิภตฺตึ กตฺวาสิมฺหิ คจฺฉนฺ-ตาทีนํ นฺตสทฺโท อนฺติ วตฺตมาเนเสเสสุ นฺตุเวติ นฺตสทฺทสฺส นฺตุพฺยปเทสํ กตฺวาอมฺหสฺส มมํ สวิภตฺติสฺส เส, นฺตุสฺส นฺโต, นฺตสฺส เส วาติ วตฺตมาเนโตติตา สสฺมึนาสูติ สวิภตฺติสฺส นฺตุสฺส โตอาเทเส กเต รูปํ. อิตรํ สุวิญฺเญยฺยเมว.

 

[๓๐๖] กฺวจิ ทุติยา ฉฏฺฐีนมตฺเถ

 

กิมตฺถมิทํ. “ฉฏฺฐีนมตฺเถ กฺวจิ ทุติยา โหตีติ ญาปนตฺถํ. จตุปฺปทมิทํ. อตฺโถ สุวิญฺเญยฺโยว. มนฺติ อมฺหสทฺทโต ฉฏฺฐฺยตฺเถ อิมินา ทุติเยกวจนํ กตฺวาอมฺหสฺส มมํ สวิภตฺติสฺส เส, ตุมฺหมฺหากํ ตยิมยีติ วตฺตมาเนตํมมํมฺหีติ สวิภตฺติสฺส อมฺหสทฺทสฺส มํอาเทเส กเต รูปํ.

 

[๓๐๗] ตติยาสตฺตมีนญฺจ

 

กิมตฺถมิทํ. “ตติยาสตฺตมีนญฺจ อตฺเถ กฺวจิ ทุติยา โหตีติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. กฺวจิคฺคหณญฺจ อตฺถคฺคหณญฺจ ทุติยคฺคหณญฺเจหานุวตฺตเต. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. อุทาหรณานิปิ สุวิญฺเญยฺยาเนว.

 

[๓๐๘] ฉฏฺฐี

 

กิมตฺถมิทํ. “ตติยาสตฺตมีนํ อตฺเถ กฺวจิ ฉฏฺฐี จ โหตีติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. กฺวจิคฺคหณญฺจ อตฺถคฺคหณญฺจ ตติยาสตฺตมิคฺคหณญฺจ วตฺตเต. อตฺโถ สุวิญฺเญยฺโยว. คฺคหณํ ตติยาสตฺตมิคฺคหณานุกฑฺฒนตฺถํ. ตตฺถ ปโยชนํ เหฏฺฐา วุตฺตเมว. 

 

เมติ อมฺหสทฺทโต อิมินา ตติยตฺเถ ฉฏฺเฐกวจนํ กตฺวาอมฺหสฺส มมํ สวิภตฺติสฺส เส, ตุมฺหมฺหากํ ตยิมยิ, ปทโต ทุติยาจตุตฺถิฉฏฺฐีสุ โวโนติ วตฺตมาเนเตเมกวจเนสุ เจติ สวิภตฺติสฺส อมฺหสทฺทสฺส เมอาเทเส กเต รูปํ. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว.

 

[๓๐๙] ทุติยาปญฺจมีนญฺจ

 

กิมตฺถมิทํ. “ทุติยาปญฺจมีนญฺจ อตฺเถ กฺวจิ ฉฏฺฐิวิภตฺติ โหตีติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. กฺวจิคฺคหณํ อตฺถคฺคหณํ ฉฏฺฐิคฺคหณญฺจ วตฺตเต. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. อุทาหรณานิปิ วุตฺตนยาเนว. คฺคหณํ กฺวจาทฺยนุกฑฺฒนตฺถํ.

 

[๓๑๐] กมฺมกรณนิมิตฺตตฺเถสุ สตฺตมี

 

กิมตฺถมิทํ. “กมฺม-กรณ-นิมิตฺตอิจฺเจเตสฺวตฺเถสุ สตฺตมี โหตีติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. เสสํ สุวิญฺเญยฺยเมว.

 

[๓๑๑] สมฺปทาเน

 

กิมตฺถมิทํ. “สมฺปทานตฺเถ จ สตฺตมี โหตีติ ญาปนตฺถํ. สตฺตมิคฺคหณ-มิหานุวตฺตเต. เสสํ สุวิญฺเญยฺยเมว.

 

[๓๑๒] ปญฺจมฺยตฺเถ

 

กิมตฺถมิทํ. “ปญฺจมฺยตฺเถ จ สตฺตมี โหตีติ ญาปนตฺถํ. สตฺตมิคฺคหณ-มิหานุวตฺตเต. เสสํ สุวิญฺเญยฺยเมว.

 

[๓๑๓] กาลภาเวสุ

 

กิมตฺถมิทํ. “กาล-ภาวอิจฺเจเตสฺวตฺเถสุ จ สตฺตมี โหตีติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. สตฺตมิคฺคหณมิหานุวตฺตเต. เอตฺถ จ ภาโวติ ธาตฺวตฺโถ อธิปฺเปโต. เสสํ สุวิญฺเญยฺยเมว.

 

[๓๑๔] อุปาธฺยาธิกิสฺสรวจเน

 

กิมตฺถมิทํ. “อุป-อธิอิจฺเจเต อธิกิสฺสรวจเน วตฺตนฺติ, ตตฺถ สตฺตมี โหตีติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. สตฺตมิคฺคหณมิหานุวตฺตเต. อตฺโถ สุวิญฺเญยฺโยว. อิสฺสร-วจนนฺตีทํ ทฺวิธา คหิตํ อิสฺสรสฺส วจนํ อุทีรณนฺติ อิสฺสรวจนํ. อิสฺสรสฺส วจนํ ยสฺส ชนสฺเสติ จ. เตนิสฺสรปริทีปกวจเน ยสฺส กสฺสจิ อยมิสฺสโรติ วทนฺติ, ตทฺทีปกวจเน จ สตฺตมิวิภตฺติ โหตีติ. 

 

ตตฺถปุพฺพปกฺขวเสนวุตฺตํอธิพฺรหฺมทตฺเต ปญฺจาลาติ. อยํ ปเนตฺถตฺโถพฺรหฺมทตฺติสฺสรา ปญฺจาลาติ. อิตรานิ อิตรวเสน วุตฺตานิอธินจฺเจสุ โคตมี, อธิเทเวสุ พุทฺโธติ. “นนฺเวเกน สทฺเทนูภยตฺโถเยว น สมฺภวตีติ. สจฺจํ, อิธ ปน เอกเสสนิทฺเทโส ภินฺนสตฺติสมเวโต วาเสโต ธาวตีติ ยถา. อนเปกฺขิตปฺ-ปวตฺตินิมิตฺตํ สรูปมตฺตเมว วา ปฏิจฺจนิทฺเทโส, ปทีปนฺยาโย วา สนฺนิสฺสิโต. ยถา นาม ปทีโป เอกกฺขเณ ตมํ วินาเสติ, อาโลกญฺจ ทสฺเสติ, เตลญฺจ ปริยาทิยติ, วตฺติญฺจ ฌาเปติ, เอวเมกกฺขเณ เอโกเยวาเนกตฺถํ ทีเปติ, ญาปก-ญาปิตํ ตพฺพิสยนฺติ. น สพฺพตฺถายํ นฺยาโย สมาวิสติ. เสสํ สุวิญฺเญยฺยเมว.

 

[๓๑๕] มณฺฑิตุสฺสุกฺเกสุ ตติยา

 

กิมตฺถมิทํ. “มณฺฑิตุสฺสุกฺเกสุ สตฺตมี โหติ ตติยา เจติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิ-ปทมิทํ. สตฺตมิคฺคหณมิหานุวตฺตเต. เอตฺถ จ มณฺฑิตสทฺโท ปสนฺนตฺถวาจโก. อุสฺสุกฺกสทฺโท เสหตฺถวาจโก. เสสํ สุวิญฺเญยฺยเมว.

 

[6] ตติยาย ทุติยา

 

กิมตฺถมิทํ. “ตติยาย ยุตฺเต ทุติยา โหตีติ ญาปนตฺถํ. คฺคหณํ สตฺตมิ-นิวตฺตนตฺถํ. “ปุพฺเพน คามํ รมณียํ, อปเรน คามํ รมณียนฺตีทํ ทฺวยมุทาหรณํ. ตํ ปน ปญฺจมฺยตฺเถ ทุติยา, “กมฺมตฺเถ ทุติยาติ เอตฺถ เอนโยเค วุตฺตนเยเนว สิชฺฌนโต วินา วาเนน สุตฺเตน สิชฺฌติ. ตสฺมาลมสฺส วจเนน, น เจตํ โปราณกํ.

 

[7] สริจฺฉาทีนํ กมฺมนิ ฉฏฺฐี

 

กิมตฺถมิทํ. “สร=คติจินฺตายํ, อิสุ=อิจฺฉากนฺตีสุ, จินฺต=จินฺตายํ, อิ=อชฺเฌสเน, ทย=ทานคติรกฺขเณสฺวิจฺเจวมาทีนํ ธาตูนํ กมฺมนิ ฉฏฺฐี โหตีติ ญาปนตฺถํ. 

 

มาตุสฺส สรติ, ปิตุสฺส สรติ, มาตุสฺส อิจฺฉติ, ปิตุสฺส อิจฺฉติ, มาตุสฺส จินฺเตติ, ปิตุสฺส จินฺเตติ, มาตุสฺส อชฺเฌติ, ปิตุสฺส อชฺเฌติ, เตลสฺส ทยตีติ ตตฺโถทาหรณานิ. ตานิ ปนทุติยาปญฺจมีนญฺเจติ อิมินาว สิชฺฌนฺติ. ตสฺมาลมสฺส วจเนน.

 

[8] กโรติสฺส ปติยตเน 

 

กิมตฺถมิทํ. “กโรติสฺส ธาตุสฺส ปติยตเน กมฺมนิ ฉฏฺฐี โหตีติ ญาปนตฺถํ. เอตฺถ จ ปติยตนํ นาม อภิสงฺขาโร. 

อุทกสฺส ปติกุรุเต, กณฺฏกสฺส ปติกุรุเต, สตฺตผลกสฺส ปติกุรุเตติ ตตฺโถทาหรณานิ. ตานิปิ เตเนว สิชฺฌนฺติ.

 

[9] กตฺตุกมฺมานํ กิตฺ

 

กิมตฺถมิทํ. “กตฺตุกมฺมานํ ฉฏฺฐิวิภตฺติ โหติ กิตฺปจฺจเยติ ญาปนตฺถํ. “ธนสฺส ทาตา, พุทฺธโฆสสฺส กติ, กจฺจายนสฺส กตีติ ตตฺโถทาหรณานิ. ตานิปิฉฏฺฐี เจติ สุตฺเตเนว สิชฺฌนฺติ.

 

[10] ยชสฺส กรเณ

 

กิมตฺถมิทํ. “ยช=เทวปูชาสงฺคหกรณทานธมฺเมสูตีมสฺส กรเณ ฉฏฺฐี โหตีติ ญาปนตฺถํ. “ฆตสฺส อคฺคึ ยชติ, ปุปฺผสฺส พุทฺธํ ยชตีติ ตตฺโถทาหรณานิ. ตานิปิฉฏฺฐี เจติ อิมินาว สิชฺฌนฺติ. 

 

[11] นิฏฺฐาทีสุ

 

กิมตฺถมิทํ. “นิฏฺฐาทีสุ ปจฺจเยสุกตฺตุกมฺมานํ กิตฺติ สุตฺเตน ยา วิหิตา ฉฏฺฐี, สา น โหตีติ ญาปนตฺถํ. นิฏฺฐา อาทิ เยสนฺเต นิฏฺฐาทโย. นิฏฺฐาติ เจตฺถ ปรสมญฺญา ตตวนฺตูนํ. อาทิคฺคหเณน ตาวี-ตพฺพ-ตฺวาทโย อธิปฺเปตา. 

 

อุโปสโถ เตน ภิกฺขุนา กโต, รถํ กตวนฺโต, รถํ กตาวี, ปาเลตพฺพา สิกฺขา ภิกฺขูหิ สุขกาเมหิ, วิหารํ กโต, กฏํ กุพฺพาโน, กฏํ กราโน, กฏํ กุรุมาโน, ปสโว ฆาตโกตฺยาทีนิ ตตฺโถทาหรณานิ. ตานิ ปน สพฺพานิปิฉฏฺฐี เจติ เอตฺถกฺวจิ ทุติยา ฉฏฺฐีนมตฺเถติ อิโต กฺวจิคฺคหณสฺสานุวตฺตนโตว สิชฺฌนฺติ. 

 

[12] อาหุติกาลทฺธาเนสุ ทุติยา ตติยา

 

อาหุตฺยตฺเถ กาเล อทฺธนิ จ ทุติยา โหติ ตติยา เจติ ญาปนตฺถํ. เอตฺถ จาหุตฺยตฺเถติ หุ=ทานาทานหพฺยปฺปทาเนสูตีมสฺสตฺโถ อธิปฺเปโต. “ฆตํ ชุโหติ, ฆเตน ชุโหติ, มาสํ ภุญฺชติ, มาเสน ภุญฺชติ, โยชนํ คจฺฉติ, โยชเนน คจฺฉตีติ ตตฺโถทาหรณานิ. ตตฺถ จาหุตฺยตฺเถ ฆตสทฺเทน ฆตคตสฺส เตลาทิโน อธิปฺเปตา. ยทา ทานกมฺมตา อธิปฺเปตา, ตทา ฐาเนเยว ทุติยา. ยทา ปน ตสฺเสวาหุติ สาธกตมตา, ตทา กรเณเยว ตติยา. 

 

กาลทฺธาเนสุ ปน ยทา อจฺจนฺตสํโยโค สมฺภวติ, ตทากาลทฺธาน-มจฺจนฺตสํโยเคติ สุตฺเตเนว ทุติยา. น จ สกฺกา อจฺจนฺตสํโยเคปิ ทุติยตฺถนฺติ วตฺตุํกาลทฺธานมจฺจนฺตสํโยเคติ เอตฺถ อจฺจนฺตสํโยคคฺคหณสฺส นิรตฺถกภาวปฺ-ปสงฺคโต. ตติยา ปนกตฺตริ เจติ เอตฺถ คฺคหเณเนว สิชฺฌติ. ตสฺมาลมสฺส วจเนน.

 

[13] กิมลมตฺเถ ฉฏฺฐี จตุตฺถี

 

กิมลํอิจฺเจเตสํ อตฺเถ ตติยาวิภตฺติ โหติ ฉฏฺฐี จตุตฺถี เจติ ญาปนตฺถํ. “กึ ปน มุณฺฑเกน สมเณน, อลํ เต อิธ วาเสน, กึ ตสฺส จตุฏฺฐสฺส, อลํ ตสฺส จตุฏฺฐสฺส, กึ ตสฺส วิปฺปฏิสาราย, อลํ ตสฺส วิปฺปฏิสารายาติ ตตฺโถ-ทาหรณานิ. 

 

กิมลมตฺเถ -- ตติยา ตาวกตฺตริ จ, สหาทิโยเค จาติ อิเมเหว สิชฺฌติ. ฉฏฺฐี ปนกึ ตสฺส จตุฏฺฐสฺส, อลํ ตสฺส จตุฏฺฐสฺสาติ เอตฺถกึ เตน จตุฏฺเฐน, อลํ เตน จตุฏฺเฐนาติ ตติยตฺถสมฺภวโตฉฏฺฐี เจติ สุตฺเตเนว สิชฺฌติ. จตุตฺถี ปน กึสทฺทโยเคนโมโยคาทีสฺวปิ เจติ เอตฺถาทิคฺคหเณน สิชฺฌติ. 

 

อลมตฺเถ -- สิลาฆาทิสุตฺเต อลมตฺถคฺคหเณน สิชฺฌติ. ตสฺมาลมสฺส วจเนน.

 

[14] กตฺตุริจฺฉิตตมํ กมฺมํ

 

กตฺตุกิริยาย ยํ อิจฺฉิตตมํ, ตํ กมฺมสญฺญํ โหตีติ ญาปนตฺถํ. “พีรเณ กฏํ กโรติ, คามํ รถํ วหติ, ตณฺฑุเล โอทนํ ปจตีติ ตตฺโถทาหรณานิ. ตานิ ปน กถิตากถิติจฺฉิตานิจฺฉิตตมาทิเภทมนเปกฺขิตฺวา สพฺพสงฺคหวเสนยํ กโรติ ตํ กมฺมนฺติ วุตฺตตฺตา เตเนว สิชฺฌนฺติ. อปิ จ ปโยชเน สติยํ กโรติ ตํ กมฺมนฺตีมสฺสานนฺตรํกตฺตุริจฺฉิตตมํ กมฺมนฺติ วตฺตพฺเพ อิห อุจฺจารณํ สุตฺตปฺ-ปกฺเขปกานํ วิพฺภนฺตสหิตตํ สมุพฺภาวยตีติ อลมเนน วิปฺปลาเปน.

 

[15] ยุตฺเต จานิจฺฉิเต  

 

กิริยาย ยุตฺเต อนิจฺฉิเตปิ กมฺมสญฺญา โหตีติ ญาปนตฺถํ. “วิสรุกฺขํ ฉินฺทติ, กณฺฏกํ อภิธาวติ, วิสํ คิลติ, ปายาสํ ปจนฺโต คาวึ ทุหตีติ ตตฺโถ-ทาหรณานิ. ตานิปิ เหฏฺฐา วุตฺตนเยเนว สิชฺฌนฺติ.

 

[16] อุปานฺวชฺฌาวสสฺส

 

อุป-อนุ-อธิ-อาปุพฺพสฺส วส=นิวาเสตีมสฺส ปโยเค กมฺมสญฺญา โหตีติ ญาปนตฺถํ. สตฺตมิพาธนตฺถมิทํ สุตฺตํ. “คามํ อุปวสติ, คามํ อนุวสติ, ฆรํ อธิวสติ, นครํ อาวสตีติ ตตฺโถทาหรณานิ. อญฺญตฺถ ปน อธิปุพฺพานํ สี=สเย, ฐา=คตินิวตฺติมฺหิ, อาส=อุปเวสเนตีเมสํ ปโยเค อภิ-นิปุพฺพสฺส วิส=ปเวสเนตีมสฺส ปโยเค จ กมฺมสญฺญา วุตฺตา. “คามมธิเสติ, คามมธิติฏฺฐติ, คามมชฺฌาวสติ, คามมภินิวิสตีติ ตตฺโถทาหรณานิ. สพฺพานิปิ ตานิตติยาสตฺตมีนญฺเจตีมินาว สิชฺฌนฺติ.

 

[17] อนฺตรนฺโตติราทีหิ ยุตฺเต

 

อนฺตรา-อนฺโต-ติโรอิจฺเจวมาทีหิ ยุตฺเต กมฺมสญฺญา โหตีติ ญาปนตฺถํ. “อนฺตรา จ นาฬนฺทํ, อนฺโต รฏฺฐํ, ติโร รฏฺฐนฺติ ตตฺโถทาหรณานิ. ตานิปิ ฉฏฺฐฺยตฺถสฺเสว สมฺภวโตกฺวจิ ทุติยา ฉฏฺฐีนมตฺเถตีมินาว สิชฺฌนฺติ.

 

[18] อภิโตปริโตมฺหิ

 

อภิโต-ปริโตมฺหิ ยุตฺเต กมฺมสญฺญา โหตีติ ญาปนตฺถํ. “อภิโต คามํ วสติ, ปริโต คามํ วสตีติ ตตฺโถทาหรณานิ. ตานิปิ เหฏฺฐา วุตฺตนเยเนว สิชฺฌนฺติ.

 

[19] ตปฺปานาจารตฺเถ

 

ตปฺปานํ ตทาจาโรติ อตฺเถ กมฺมสญฺญา โหตีติ ญาปนตฺถํ. “นทึ ปิวติ, คามํ จรตีติ ตตฺโถทาหรณานิ. ตานิปิตติยาสตฺตมีนญฺเจติ อิมินาว สิชฺฌนฺติ. 

 

[20] เหตุปฺปโยเค ฉฏฺฐี ตติยา

 

เหตุปฺปโยเค ฉฏฺฐิวิภตฺติ โหติ ตติยา เจติ ญาปนตฺถํ. “พุทฺธสฺส เหตุ วสติ, เตน เหตุนา กตนฺติ ตตฺโถทาหรณานิ. ตานิปิยสฺส วา ปริคฺคโห ตํ สามี, เหตฺวตฺเถ เจตีมินาว สิชฺฌนฺติ.

 

[21] สาธุนิปุณยุตฺเต สตฺตมี

 

สาธุ-นิปุณอิจฺเจเตหิ ยุตฺเต สตฺตมิวิภตฺติ โหตีติ ญาปนตฺถํ. “ปญฺญาย สาธุ, คมฺภีเร นิปุโณติ ตตฺโถทาหรณานิ. ตานิปิ นิมิตฺตตฺถสมฺภวากมฺมกรณ-นิมิตฺตตฺเถสุ สตฺตมีตีมินาว สิชฺฌนฺติ. 

 

[22] โคตฺตนามชาติสิปฺปวเยสุ ตติยา

 

โคตฺต-นาม-ชาติ-สิปฺป-วยอิจฺเจเตสฺวตฺเถสุ ตติยา โหตีติ ญาปนตฺถํ. ตตฺโถทาหรณานิ. “กรเณ ตติยาติ สุตฺเตเยว วุตฺตานิ. ตานิ ปนวิเสสเน เจตีมินาว สิชฺฌนฺติ.

 

[23] อุภยปตฺเต กมฺมนิ

 

กตฺตุกมฺมานํ กิตฺติ กตฺตริ กมฺมนิ จ ยทา เอกกฺขเณ ฉฏฺฐี สมฺภวติ, ตทา ตสฺมึ อุภยปตฺเต กมฺมนิ ฉฏฺฐี โหตีติ ญาปนตฺถํ. “อจฺฉริโย โคณานํ โทโห อโคปาลเกน, อจฺฉริโย อรชเกน วตฺถานํ ราโค, สาธุ ขลุ ปายาสสฺส ปานํ ยญฺญทตฺเตนาติ ตตฺโถทาหรณานิ. ตานิปิฉฏฺฐี เจติ เอตฺถ กฺวจิคฺ-คหณสฺสานุวตฺตนโตว สิชฺฌนฺติ.

 

[24] ตสฺส วตฺตมาเน

 

วตฺตมาเน วตฺตมานสฺส ปจฺจยสฺส ปโยเค สติ กตฺตริ ฉฏฺฐิวิภตฺติ โหตีติ ญาปนตฺถํ. “รญฺโญ สมฺมโต ปุริโส, รญฺโญ ปูชิโต ภควา, รญฺโญ สกฺกโต ธมฺโมติ ตตฺโถทาหรณานิ. ตานิปิฉฏฺฐี เจตีมินาว สิชฺฌนฺติ.

 

[25] ตุลฺโยปมาเน ตติยา  

 

ตุลฺโยปมานตฺเถ ฉฏฺฐิวิภตฺติ โหติ ตติยา เจติ ญาปนตฺถํ. “ปิตุสฺส ตุลฺโย, ปิตรา ตุลฺโย, ปิตุสฺส สโม, ปิตรา สโม, ปิตุสฺส สทิโส, ปิตรา สทิโสติ ตตฺโถทาหรณานิ. ตานิปิยสฺส วา ปริคฺคโห ตํ สามี, สหาทิโยเค จาติ อิมินาว สิชฺฌนฺติ.

 

[26] คหาทีนํ กมฺมนิ สตฺตมี

 

คห=อุปาทาเน, จุพิ=วทนสํโยเคอิจฺเจวมาทีนํ กมฺมนิ สตฺตมี โหตีติ ญาปนตฺถํ. “ปุริสสฺส นานา พาหาสุ คเหตฺวา, โพธิสตฺตสฺส มุทฺธนิ จุมฺพิตฺวาติ ตตฺโถทาหรณานิ. ตานิปิกมฺมกรณนิมิตฺตตฺเถสุ สตฺตมีติ สิชฺฌนฺติ.

 

[27] กรณตฺเถ ภิกฺขาจาเร

 

กรณตฺเถ ภิกฺขาจาเร คมฺยมาเน สตฺตมี โหตีติ ญาปนตฺถํ. “นคฺคา หตฺเถสุ ปิณฺฑาย จรนฺติ, สมณา ปตฺเตสุ ปิณฺฑาย จรนฺตีติ ตตฺโถทาหรณานิ. ตานิปิกมฺมกรณนิมิตฺตตฺเถสุ สตฺตมีติ สิชฺฌนฺติ. อิมสฺมึ ฐาเน สุตฺตปกฺเขปกานํ อุมฺมตฺตกตา อติวิชมฺภตีติ.

 

[28] ปญฺจมิยา ยุตฺเต

 

ปญฺจมิยา ยุตฺเต สตฺตมี โหตีติ ญาปนตฺถํ. “ปาฏลิปุตฺตา จตูสุ โยชเนสุ กากณฺฏกปุรํ, ผุสฺสมาสมฺหา ตีสุ มาเสสุ เวสาขมาโสติ ตตฺโถทาหรณานิ. ตานิปิโอกาเส สตฺตมี, กาลภาเวสุ เจติ สิชฺฌนฺติ.

 

[29] อูนปุณฺเณหิ ทุติยา ตติยา

 

อูน-ปุณฺณอิจฺเจเตหิ ยุตฺเต ทุติยาวิภตฺติ โหติ ตติยา เจติ ญาปนตฺถํ. “อูนปตฺตํ ภุญฺชติ, อูนปตฺเตน ภุญฺชติ, ปุณฺณปตฺตํ ภุญฺชติ, ปุณฺณปตฺเตน ภุญฺชตีติ ตตฺโถทาหรณานิ. ตานิปิกมฺมตฺเถ ทุติยา, กรเณ ตติยาติ สิชฺฌนฺติ. ตตฺถ หิปตฺตคตสฺส ปตฺตนฺติ คหิเต กมฺมตา สมฺภวติ, วิสุํ คหิเต กรณตาติ.

 

[30] วุปาสฺส

 

วุ=สํวรเณ, ปา=ปาเนตีเมสํ ปโยเค ทุติยา โหติ ตติยา เจติ ญาปนตฺถํ. “ปาวารํ ปาวุรติ, ปาวาเรน ปาวุรติ, สราวํ ปิวติ, สราเวน ปิวตีติ ตตฺโถ-ทาหรณานิ. ตานิปิ ยถาโยคํ วุตฺตนเยน สิชฺฌนฺติ.

 

[31] กมฺมตฺเถ ปฐมา

 

กมฺมตฺเถ ปฐมา โหตีติ ญาปนตฺถํ. “เยน ภควา, เตนุปสงฺกมีติ ตตฺโถ-ทาหรณํ. สุตฺตปกฺเข ปกาสนญฺเจโสธิปฺปาโย ยถาภควนฺตมทฺทกฺขีติ. ตํ ปน นิสินฺโนติ ตสฺสา ปาฬิยา เสสตฺตาลิงฺคตฺเถ ปฐมาติ สุตฺเตเนว สิชฺฌติ. ยตฺถปิ กมฺมตฺเถ ปฐมาธิปฺเปตา, ตตฺถ ลิงฺคตฺถสฺสาปิ สมฺภวา โก นุ นิวาเรตา ปฐมาย.

 

[32] อาขฺยาโตปโยเค ปญฺจมี

 

อาขฺยาตสฺส อุปโยเค ปญฺจมี โหตีติ ญาปนตฺถํ. อาจิกฺขตีติ อาขฺยาโต. อุปโยโคติ เจตฺถ สีลานิ สมาธิยิตฺวา คยฺหมานํ นิยมปุพฺพกํ วิชฺชาคหณํ. “อุปชฺฌายมฺหา อธีเต, อุปชฺฌายมฺหา สุโณตีติ ตตฺโถทาหรณานิ. ตานิ ปน อปาทานคฺคหเณน เจว ทิสาโยคคฺคหเณน จ สิชฺฌนฺติ.

 

[33] ชาตฺยาขฺยายํ พหุวจนเมกสฺมึ กฺวจิ

 

ชาตฺยาภิเธยฺเย เอกสฺมึ กฺวจิ พหุวจนํ โหตีติ ญาปนตฺถํ. “สมิทฺธา ยวา, สมิทฺโธ ยโว, สมฺปนฺนา วีหโย, สมฺปนฺโน วีหีติ ตตฺโถทาหรณานิ. อยํ ปน สุตฺตปกฺเขปกานํ อธิปฺปาโยจตุพฺพิโธ สทฺโท ชาติสทฺโท คุณสทฺโท กิริยา-สทฺโท ยทิจฺฉาสทฺโทติ. 

 

ตตฺถชาติสทฺโท ชาติยา เอกตฺตา เอกวจนปฺปสงฺเค กถํ นนุ นาม พหุวจนํ สิยาติ โยโค จ สมารภิตพฺโพติ. ตํ เตสํ มติมตฺตเมว. ยถา นาม คุฬมิสฺสกํ ชลํ คุฬสทฺเทนาภิธียติ, ขีรมิสฺสกญฺจ ชลํ ขีรสทฺเทเนว, เอวํ ชาติสทฺโทปิ ชาติสมเวตทพฺพมาจิกฺขติ, น เกวลํ ชาตึ. ยถา หิ โกจิ มหนฺตํ โคมณฺฑลํ ทิสฺวาปิ กิญฺจิ อปสฺสนฺโตโภ กิญฺจิ คามํ ปสฺสีติ วทติ, ตเทวํ วิญฺญายตินาวสฺสมยํ ชาติมาห, อถ โข ทพฺพนฺติ. อญฺญถา ชาติยา สมธิคตตฺตา ปุจฺฉาว น สมฺภเวยฺยาติ เอวํ ชาติสมเวตทพฺพเภเทน วินา โยโค รมฺเภน โหเตว พหุวจนํ. ยถา นีลาทิคุณสมเวตทพฺพเภเทน คุณานํ ลิงฺคสงฺขฺยา ปฏิปตฺติ. อปิ จ ยถาเอโก เทฺวติอาทีสุ อตฺตนา วตฺตพฺพตฺถวิเสสาภาเวปิ ลิงฺคตฺถมตฺตมเปกฺขิตฺวา เอกวจนพหุวจนานิ ภวนฺติ, เอวมิหาปิ ปโยคสิทฺธิสมฺภเว โก นุ นิวาเรตา พหุวจนสฺเสตฺยลมสฺส วจเนน.

 

[34] อตฺตนิ ครูสุ กฺวจิ

 

อตฺตนิ ครูสุ จ กฺวจิ พหุวจนํ โหตีติ ญาปนตฺถํ. “อมฺหากํ ปกติ, โย สุคเตสุ มนํ ปโทสเยติ ตตฺโถทาหรณานิ. อยํ ปน สุตฺตปฺปกฺเขปกานํ อธิปฺปาโยอหํการาทิวิสยสฺเสกตฺตา เอกวจนปฺปสงฺเค พหุวจนตฺถํ โยโค กาตพฺโพติ. ตํปิ เตสํ มติมตฺตเมว. จกฺขุนฺทฺริยาทีนํ หิ ยทา อเภทํ กตฺวา โวหรติจกฺขุนา อหํ ปสฺสามิ, โสเตนาหํ สุณามีติอาทินา, ตทา สิยา กาตพฺโพ. ยทา ปน เภทํ กตฺวา มญฺญติอิทํ เม จกฺขุ สุฏฺฐุ๊ ปสฺสติ, โสตํ สุณาตีติอาทินา, ตทา ยถา เภทนิพนฺธเนน ปฐมปุริเสน ยุชฺชติ, เอวํ โหเตว. อตฺตโน เภท-มเปกฺขิตฺวา พหุวจนํ, ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว เภทมนเปกฺขิตฺวา เอกวจนญฺเจติ อลมสฺส วจเนน.

 

สมตฺโต มุขมตฺตทีปนิยํ การกกปฺโป 

ฉฏฺโฐ ปริจฺเฉโท

---------------------------