ตทฺธิตกปฺป

อฏฺฐมปริจฺเฉท

   

[๓๔๔] วา ณาปจฺเจ

 

  กิมตฺถมิทมุจฺจเต. “อปจฺจตฺเถ วิกปฺเปน ปจฺจโย โหตีติ ญาปนตฺถํ. ติปทมิทํ สุตฺตํ. อตฺโถ สุวิญฺเญยฺโยว วิคฺคโห จ. 

 

วาสิฏฺโฐตฺยาทีนิ อุทาหรณานิ. เตสุ ปน วาสิฏฺโฐติ วสิฏฺฐสทฺทโตวสิฏฺฐสฺส อปจฺจนฺติ อตฺเถ อิมินา ปจฺจยํ กตฺวาวุตฺตตฺถานมปฺปโยโคติ อปจฺจสทฺทมปฺปโยคํ กตฺวาเตสํ วิภตฺติโย โลปา เจติ เอตฺถ เตสํคหเณน วิภตฺติโลปํ กตฺวาเตสํ โณ โลปนฺติ โลปํ กตฺวาวุทฺธาทิสรสฺส วาสํโย-คนฺตสฺส สเณ เจติ อาทิสรสฺส วุทฺธึ กตฺวา ตสฺสาปฺยนิยมปฺปสงฺเค สติอยุ-วณฺณานญฺจาโย วุทฺธีติ วุตฺตตฺตา การสฺส อาการวุทฺธึ กตฺวาสรโลโปมาเทส-ปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ ปกตีติ ปุพฺพสรสฺส โลปํ กตฺวาสรา สเร โลปํ, วา ปโร อสรูปา, กฺวจาสวณฺณํ ลุตฺเตติ วตฺตมาเนทีฆนฺติ ปรสรสฺส ทีเฆ สมฺปตฺเต เตเนว ปกติภาวํ กตฺวา เนตพฺพํ เนตฺวา ตทฺธิตตฺตาตทฺธิตสมาส-กิตกา นามํวาตเวตุนาทีสุ เจติ นามมิว กตฺวาชินวจนยุตฺตํ หิ, ลิงฺคญฺจ นิปฺผชฺชเตติ วตฺตมาเนตโต จ วิภตฺติโยติ วิภตฺยุปฺปตฺตึ กตฺวาสิ-โย-อํ-โย-นา-หิ--นํ-สฺมา-หิ--นํ-สฺมึ-สูติ ตสฺสาปฺยนิยมปฺปสงฺเค สติวตฺติจฺฉานุปุพฺพิกา สทฺทปฺปฏิปตฺตีติ กตฺวาลิงฺคตฺเถ ปฐมาติ ปฐมํ กตฺวา ตสฺสาปฺยนิยมปฺปสงฺเค สติเอกมฺหิ วตฺตพฺเพ เอกวจนนฺติ เอกวจนสิวิภตฺตึ กตฺวาอโต เนนาติ วตฺตมาเนโสติ สิสฺส โอการํ กตฺวา สรโลปปฺปกติภาวาทิมฺหิ กเต รูปํ. อิตรํ วาคฺคหณผลํ. 

 

วาสิฏฺฅีติ เอตฺถ อิตฺถิลิงฺคตฺตาอิตฺถิยมโต อาปจฺจโย, นทาทิโต วา อีติ วตฺตมาเนณวณิกเณยฺยณนฺตูหีตีมินา ปจฺจยนฺตตฺตา อีปจฺจยํ กตฺวา สร-โลปปฺปกติภาวญฺจ กตฺวา สฺยุปฺปตฺตึ กตฺวาเสสโต โลปํ คสิปีติ สิโลป-กรณเมว วิเสโส. วาสิฏฺฐนฺติ เอตฺถ นปุ๊สกลิงฺคตฺตา สิวิภตฺติสฺสโยนํ นิ นปุ๊สเกหิ, อโต นิจฺจนฺติ วตฺตมาเนสินฺติ อมาเทสกรณเมว วิเสโส. 

 

ภารทฺวาโชติภารทฺวาชสฺส อปจฺจนฺติ อตฺเถ เหฏฺฐา วุตฺตวิธานสฺมึ กเต รูปํ. โคตโมติโคตมสฺส อปจฺจนฺติ อตฺเถ วุตฺตนเยน อิมินา ปจฺจยาทึ กตฺวา ลกฺขณสฺส ปชฺชุนฺนคติกตฺตา วุทฺธิยาปิ วุทฺธิมฺหิ กเต รูปํ. วาสุเทโวติวสุ-เทวสฺส อปจฺจนฺติ อตฺเถ วุตฺตวิธานสฺมึ กเต รูปํ. พาลเทโวติพลเทวสฺส อปจฺจนฺติ อตฺเถ วุตฺตวิธานสฺมึ กเต รูปํ. เวสฺสามิตฺโตติวิสฺสามิตฺตสฺส อปจฺจนฺติ อตฺเถ วุตฺตวิธานสฺมึ กเต รูปํ. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว. 

  

[๓๔๕] ณายนณาน วจฺฉาทิโต

 

  กิมตฺถมิทํ. “ตสฺมา วจฺฉาทิโต สทฺทคณโต ณายน-ณานปจฺจยา โหนฺติตสฺส อปจฺจนฺติ อตฺเถ วิกปฺเปนาติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. วาคฺคหณญฺจ อปจฺจคฺคหณญฺจานุวตฺตเต. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. 

 

วจฺฉายโนติวจฺฉสฺสาปจฺจนฺติ อตฺเถ อนนฺตรสุตฺตมธิกิจฺจีมินา ณายน-ปจฺจยํ กตฺวา วุตฺตนเยน อปจฺจสทฺทมปฺปโยคํ กตฺวาเตสํ โณ โลปนฺติ โลปํ กตฺวา เนตพฺพํ เนตฺวา สฺยุปฺปตฺตาทิมฺหิ กเต รูปํ. วจฺฉาโนติ ตสฺมึเยว อตฺเถ ณานปจฺจยํ กตฺวา วิภตฺติโลปาทิมฺหิ กเต รูปํ. อิตรํ วาคฺคหณผลํ. 

 

สากฏายโนติสกฏสฺสาปจฺจนฺติ อตฺเถ วุตฺตวิธานสฺมึ วุทฺธิมฺหิ จ กเต รูปํ. อิตรํ วาคฺคหณผลํ. กณฺหายโนติกณฺหสฺสาปจฺจนฺติ อตฺเถ วุตฺตวิธานสฺมึ กเต รูปํ. กณฺหาโนติ ตสฺมึเยวตฺเถ ณานปจฺจยาทิมฺหิ กเต รูปํ. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว.

 

  [๓๔๖] เณยฺโย กตฺติกาทีหิ

 

  กิมตฺถมิทํ. “เตหิ กตฺติกาทีหิตสฺสาปจฺจนฺติ อตฺเถ เณยฺยปจฺจโย โหติ วิกปฺเปนาติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. วาคฺคหณญฺจ อปจฺจคฺคหณญฺจ วตฺตเต. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. 

 

กตฺติเกยฺโยติกตฺติกายาปจฺจนฺติ อตฺเถวา ณาปจฺเจติ วตฺตมาเน อิมินา เณยฺยปจฺจยํ กตฺวาเตสํ โณ โลปนฺติ โลปาทิมฺหิ กเต รูปํ. อิตรํ วาคฺคหณผลํ. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว. 

  

[๓๔๗] อโต ณิ วา  

 

  กิมตฺถมิทํ. “การนฺตโต ณิปจฺจโย โหติตสฺสาปจฺจนฺติ อตฺเถ วิกปฺเปนาติ ญาปนตฺถํ. ติปทมิทํ. วาคฺคหณญฺจ อปจฺจคฺคหณญฺจ วตฺตเต. อตฺโถ สุวิญฺเญยฺโยว. สติปิ วาคฺคหเณ อิธ วาคฺคหณกรเณ ปโยชนํ สยเมว วกฺขติ. 

 

ทกฺขีติ ทกฺขสทฺทโตทกฺขสฺสาปจฺจนฺติ อตฺเถวา ณาปจฺเจติ วตฺตมาเน อิมินา ณิปจฺจยํ กตฺวาเตสํ โณ โลปนฺติ โลปํ กตฺวา สรโลปปฺ-ปกติภาวํ กตฺวา เนตพฺพํ เนตฺวาตทฺธิตสมาสกิตกา นามํวาตเวตุนาทีสุ เจติ นามมิว กตฺวา เหฏฺฐา วุตฺตนเยน สฺยุปฺปตฺตึ กตฺวาเสสโต โลปํ คสิปีติ สิมฺหิ ลุตฺเต รูปํ. อิตรํ วาคฺคหณผลํ. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว. สกฺยปุตฺติโก, นาฏปุตฺติโกติ วาคฺคหณผลานิ. ณิกปจฺจยกรณเมเวตฺถ วิเสโส.

  

[๓๔๘] ณโวปกฺวาทีหิ

 

  กิมตฺถมิทํ. “อุปกุอิจฺเจวมาทีหิตสฺสาปจฺจนฺติ อตฺเถ ณวปจฺจโย โหติ วิกปฺเปนาติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. วาคฺคหณญฺจ อปจฺจคฺคหณญฺจ วตฺตเต. อตฺโถ สุวิญฺเญยฺโยว วิคฺคโห จ. 

 

โอปกโวติ อุปกุสทฺทโตอุปกุสฺสาปจฺจนฺติ อตฺเถวา ณาปจฺเจติ วตฺตมาเน อิมินา ณวปจฺจยํ กตฺวา วุตฺตนเยน โลปํ กตฺวา สรโลปปฺปกติ-ภาวญฺจ กตฺวาวุทฺธาทิสรสฺส วาสํโยคนฺตสฺส สเณ เจติ อาทิสรสฺส วุทฺธึ กตฺวา ตสฺสาปฺยนิยมปฺปสงฺเค สติอยุวณฺณานญฺจาโย วุทฺธีติ วุตฺตตฺตา อุการสฺสการ-วุทฺธึ กตฺวา เนตพฺพํ เนตฺวา สฺยุปฺปตฺตาทิมฺหิ กเต รูปํ. อิตรํ วาคฺคหณผลํ. อิตรานิปิ สุวิญฺเญยฺยาเนว.

  

[๓๔๙] เณร วิธวาทิโต 

 

  กิมตฺถมิทํ. “วิธวาทิโต สทฺทคณโต เณรปจฺจโย โหติตสฺสาปจฺจนฺติ อตฺเถ วิกปฺเปนาติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. วาคฺคหณญฺจ อปจฺจคฺคหณญฺจ วตฺตเต. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. 

 

เวธเวโรติ วิธวาสทฺทโตวิธาวาย อปจฺจนฺติ อตฺเถวา ณาปจฺเจติ วตฺตมาเน อิมินา เณรปจฺจยํ กตฺวา วุตฺตนเยน โลปํ กตฺวา สรโลปปฺปกติ-ภาวญฺจ กตฺวาวุทฺธาทิสรสฺส วาสํโยคนฺตสฺส สเณ เจติ อาทิสรสฺส วุทฺธึ กตฺวา ตสฺสาปฺยนิยมปฺปสงฺเค สติอยุวณฺณานญฺจาโย วุทฺธีติ วุตฺตตฺตา อิการสฺสการ-วุทฺธึ กตฺวา เนตพฺพํ เนตฺวา สฺยุปฺปตฺตาทิมฺหิ กเต รูปํ. อิตรํ วาคฺคหณผลํ. อิตรานิปิ สุวิญฺเญยฺยาเนว.

  

[๓๕๐] เยน วา สํสฏฺฐํ ตรติ จรติ วหติ ณิโก

 

  กิมตฺถมิทํ. “เยน วา สํสฏฺฐํ, เยน วา ตรติ, เยน วา จรติ, เยน วา วหตีตฺยตฺเถ ณิกปจฺจโย โหติ วิกปฺเปนาติ ญาปนตฺถํ. สตฺตปทมิทํ. วาคฺคหณมิหานุวตฺตเต. อตฺโถ สุวิญฺเญยฺโยว. วาคฺคหณมตฺถนฺตรวิกปฺปนตฺถํ. 

 

เตลิกนฺติ ติลสทฺทโตติเลน สํสฏฺฐนฺติ อตฺเถวา ณาปจฺเจติ วตฺตมาเน อิมินา ณิกปจฺจยาทิมฺหิ กเต รูปํ. อิตรํ วาคฺคหณผลํ. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว. 

 

นาวิโกติ นาวาสทฺทโตนาวาย ตรตีตฺยตฺเถ อิมินา ณิกปจฺจยาทิมฺหิ กเต รูปํ. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว. วาคฺคหณสฺสตฺถนฺตรวิกปฺปนโต ตปฺผลํ ทสฺเสนฺโตวาติ วิกปฺปนตฺเถนาติอาทิมาห. เสสานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว.

 

[๓๕๑] ตมธีเต เตน กตาทิ สนฺนิธานนิโยคสิปฺปภณฺฑชีวิกตฺเถสุ

 

  กิมตฺถมิทํ. “ตมธีเตติ อตฺเถ จเตน กตนฺติอาทฺยตฺเถ จตมฺหิ จ สนฺนิธานํ, ตตฺถ นิยุตฺตํ, ตมสฺส สิปฺปํ, ตมสฺส ภณฺฑํ, ตมสฺส ชีวิตมิจฺเจเตสฺวตฺเถสุ ณิกปจฺจโย โหติ วิกปฺเปนาติ ญาปนตฺถํ. จตุปฺปทมิทํ. วาคฺคหณญฺจ ณิกคฺคหณญฺจ วตฺตเต. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. คฺคหณมตฺเถ สมุจฺเจติ. 

 

เวนยิโกติวินยมธีเตติ อตฺเถ อนนฺตรสุตฺตมธิกิจฺจ อิมินา ณิกปจฺจยํ กตฺวา วุตฺตนเยน โลปาทิมฺหิ กเต รูปํ. อิตรํ วาคฺคหณผลํ. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว. เวยฺยากรณิโกติพฺยากรณมธีเตติ อตฺเถ อิมินา ณิกปจฺจยํ กตฺวา วุตฺตนเยน โลปํ กตฺวาวุทฺธาทิสรสฺส วาสํโยคนฺตสฺส สเณ เจติ อาทิสรสฺส วุทฺธิมฺหิ สมฺปตฺเตมา ยูนมาคโม ฐาเนติ วุทฺธิมกตฺวาสรา สเร โลปนฺติ วตฺตมาเนอิวณฺโณ ยนฺนวาติ อิการสฺส การาเทสํ กตฺวาปรเทฺวภาโว ฐาเนติ การสฺส เทฺวภาวํ กตฺวา ปุนมา ยูนมาคโม ฐาเนติ เอการวุทฺธิมาคมํ กตฺวา เนตพฺพํ เนตวา สฺยุปฺปตฺตาทิมฺหิ กเต รูปํ. 

 

มาควิโกติ เอตฺถวคฺคนฺตํ วา วคฺเค, มทา สเรติ วตฺตมาเนยวม-ทนตรลา จาคมาติ การาคโมว วิเสโส. อาทิคฺคหเณน ยถา หตพนฺธาวุธา-พาธตฺเถสุ โหติ, ตถา ตตฺถ วิทิตาทฺยตฺเถปิ โหติ. เตน จโลเก วิทิตาติ อตฺเถ โลกิกาติอาทีนิ รูปานิ สิชฺฌนฺติ. เอวํ ยสฺมึ ยสฺมึ อตฺเถ ณิกปจฺจยมฺหิ กรียมาเนน วิรุชฺฌติ, ตสฺมึ ตสฺมึ อตฺเถ กตฺตพฺพเมว.

 

[๓๕๒] ราคา ตสฺเสทมญฺญตฺเถสุ

 

กิมตฺถมิทํ. “ราคตฺถมฺหา สทฺทคณโต ปจฺจโย โหติเตน รตฺตํ, ตสฺเสทนฺติ อตฺเถสุ จ อญฺญตฺเถสุ จ วิกปฺเปนาติ ญาปนตฺถํ. ฉปฺปทมิทํ. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. คฺคหณมตฺเถ จ ราคตฺถวาจกโต อญฺญตฺถ-สทฺทคฺคหณญฺจ สมฺปิณฺเฑติ. อิธ ปน กิญฺจาปิเตน รตฺตนฺติ อวุตฺตํ, ตถาปิ อิธ ราคาติ วุตฺตตฺตา จอญฺญตฺเถสุ จาติ อธิปฺเปตสพฺพตฺถสงฺคหณวเสน วุตฺตตฺตา จเตน รตฺตนฺติ อตฺโถวาวคนฺตพฺโพ. 

 

กาสาวนฺติ กสาวสทฺทโตกสาเวน รตฺตนฺติ อตฺเถเยน วา สํสฏฺฐํ ตรติ จรติ วหติ ณิโกติ วตฺตมาเน อิมินา ปจฺจยํ กตฺวาเตสํ โณ โลปนฺติ โลปํ กตฺวาวุทฺธาทิสรสฺส วาสํโยคนฺตสฺส สเณ เจติ อาทิสรสฺส วุทฺธึ กตฺวา เนตพฺพํ เนตฺวา วุตฺตนเยน สฺยุปฺปตฺตึ กตฺวาโยนํ นิ นปุ๊สเกหิ, อโต นิจฺจนฺติ วตฺตมาเนสินฺติ สิสฺส อมาเทสํ กตฺวา สรโลปปฺปกติภาวาทิมฺหิ กเต รูปํ. เสสานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว.  

  

[๓๕๓] ชาตาทีนมิมิยา

 

กิมตฺถมิทํ. “ชาตอิจฺเจวมาทีนมตฺเถ อิม-อิยอิจฺเจเต ปจฺจยา โหนฺตีติ ญาปนตฺถํ. ติปทมิทํ. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. อาทิคฺคหณผลญฺจ คฺคหณผลญฺจ สยเมว วกฺขติ. 

 

ปจฺฉิโมติ ปจฺฉาสทฺทโตปจฺฉา ชาโตติ อตฺเถ อิมินา อิมปจฺจยํ กตฺวาสรโลโปมาเทสปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ ปกตีติ สรโลปปฺปกติภาวาทิมฺหิ กเต รูปํ. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว.

 

[๓๕๔] สมูหตฺเถ กณฺณา 

 

  กิมตฺถมิทํ. “สมูหตฺเถ กณฺ-อิจฺเจเต ปจฺจยา โหนฺตีติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. 

 

ราชปุตฺตโกติราชปุตฺตานํ สมูโหติ อตฺเถ อิมินา กณฺปจฺจยํ กตฺวาเตสํ โณ โลปนฺติ โลปํ กตฺวาวุทฺธาทิสรสฺส วาสํโยคนฺตสฺส สเณ เจติ อาทิสรสฺส วุทฺธึ กตฺวา ราชปุตฺตกสทฺทโต วุตฺตนเยน สฺยุปฺปตฺตึ กตฺวาอโต เนนาติ วตฺตมาเนโสติ สิสฺส โอการาเทสํ กตฺวา สรโลปปฺปกติภาวาทิมฺหิ กเต รูปํ. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว.

  

[๓๕๕] คามชนพนฺธุสหายาทีหิ ตา 

 

  กิมตฺถมิทํ. “คาม-ชน-พนฺธุ-สหายอิจฺเจวมาทีหิ สมูหตฺเถ ตาปจฺจโย โหตีติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. สมูหตฺถคฺคหณมิหานุวตฺตเต. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. 

 

คามตาติ คามสทฺทโตคามานํ สมูโหติ อตฺเถ อนนฺตรสุตฺตมธิกิจฺจ อิมินา ตาปจฺจยํ กตฺวา ตทฺธิตตฺตาตทฺธิตสมาสกิตกา นามํวาตเวตุนาทีสุ จาติ นามมิว กตฺวา วุตฺตนเยน สฺยุปฺปตฺตึ กตฺวาเสสโต โลปํ คสิปีติ สิมฺหิ ลุตฺเต รูปํ. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว.

  

[๓๕๖] ตทสฺส ฐานมิโย  

 

  กิมตฺถมิทํ. “ตทสฺส ฐานนฺติ อตฺเถ อิยปจฺจโย โหตีติ ญาปนตฺถํ. ปญฺจปทมิทํ. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. คฺคหเณน หิตาทฺยตฺเถปิ อิยปจฺจโย โหติ. เตนอุปาทานานํ หิตาติ อตฺเถ อิธ คฺคหเณน อิยปจฺจเย กเต อุปาทานิยาติอาทีนิ สิชฺฌนฺติ. 

มทนิยนฺติ มทนสทฺทโตมทนสฺส ฐานนฺติ อตฺเถ อิมินา อิยปจฺจยํ กตฺวา สรโลปปฺปกติภาวญฺจ กตฺวา วุตฺตนเยน สฺยุปฺปตฺตาทิมฺหิ กเต รูปํ. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว.

  

[๓๕๗] อุปมตฺถายิตตฺตํ

 

  กิมตฺถมิทํ. “อุปมตฺเถ อายิตตฺตปจฺจโย โหตีติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. ธูมายิตตฺตนฺติ ธูมสทฺทโตธูมมิว ทิสฺสติ อทุนฺติ อตฺเถ อิมินา อายิตตฺตปจฺจยํ กตฺวา สรโลปปฺปกติภาวาทิมฺหิ กเต วุตฺตนเยน สฺยุปฺปตฺตึ กตฺวาโยนํ นิ นปุ๊สเกหิ, อโต นิจฺจนฺติ วตฺตมาเนสินฺติ สิสฺส อมาเทสํ กตฺวา สรโลปปฺปกติภาวาทิมฺหิ กเต รูปํ. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว.

  

[๓๕๘] ตนฺนิสฺสิตตฺเถ โล

 

  กิมตฺถมิทํ. “ตนฺนิสฺสิตตฺเถ ปจฺจโย โหตีติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. ทุฏฺฅุลฺลนฺติ ทุฏฺฅุสทฺทโตทุฏฺฅุ๊ นิสฺสิตนฺติ อตฺเถ อิมินา ปจฺจยํ กตฺวาปรเทฺวภาโว ฐาเนติ การสฺส เทฺวภาเว กเต เนตพฺเพ นีเต วุตฺตนเยน สฺยุปฺปตฺตาทิมฺหิ กเต รูปํ. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว.

  

[๓๕๙] อาลุ ตพฺพหุเล

 

  กิมตฺถมิทํ. “ตพฺพหุลตฺเถ อาลุปจฺจโย โหตีติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. อภิชฺฌาลูติ อภิชฺฌาสทฺทโตอภิชฺฌา อสฺส ปกติ, อภิชฺฌา อสฺส พหุลาติ วา อตฺเถ อิมินา อาลุปจฺจยํ กตฺวา วุตฺตนเยน สฺยุปฺปตฺตึ กตฺวาเสสโต โลปํ คสิปีติ สิมฺหิ ลุตฺเต รูปํ. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว.

 

  [๓๖๐] ณฺยตฺตตา ภาเว ตุ

 

  กิมตฺถมิทํ. “ณฺย-ตฺต-ตาอิจฺเจเต ปจฺจยา โหนฺติ ภาวตฺเถติ ญาปนตฺถํ. ติปทมิทํ. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. ตุคฺคหณผลํ สยเมว วกฺขติ. อาลสฺยนฺติ อลสสทฺทโตอลสสฺส ภาโวติ อตฺเถ อิมินา ณฺยปจฺจยํ กตฺวาเตสํ โณ โลปนฺติ โลปํ กตฺวา วุตฺตนเยน วุทฺธึ กตฺวา เนตพฺพํ เนตฺวา สฺยุปฺปตฺตาทิมฺหิ กเต รูปํ. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว.

  

[๓๖๑] วิสมาทีหิ

 

  กิมตฺถมิทํ. “วิสมอิจฺเจวมาทีหิ ปจฺจโย โหติ ภาวตฺเถติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. ภาวคฺคหณมิหานุวตฺตเต. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. เวสมนฺติ วิสมสทฺทโตวิสมสฺส ภาโวติ อตฺเถ อนนฺตรสุตฺตมธิกิจฺจ อิมินา ปจฺจยํ กตฺวา วุตฺตนเยน โลปํ กตฺวา วุทฺธึ จ กตฺวา สฺยุปฺปตฺตาทิมฺหิ กเต รูปํ. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว.

  

[๓๖๒] รมณียาทิโต กณฺ

 

  กิมตฺถมิทํ. “รมณียอิจฺเจวมาทิโต กณฺปจฺจโย โหติ ภาวตฺเถติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. ภาวคฺคหณมิหานุวตฺตเต. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. รามณียกนฺติ รมณียสทฺทโตรมณียสฺส ภาโวติ อตฺเถณฺยตฺตตา ภาเว ตูติ วตฺตมาเน อิมินา กณฺปจฺจยํ กตฺวา วุตฺตนเยน โลปํ กตฺวา อาทิสรสฺส วุทฺธึ กตฺวา สฺยุปฺปตฺตาทิมฺหิ กเต รูปํ. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว.

  

[๓๖๓] วิเสเส ตรตมิสิกิยิฏฺฐา 

 

  กิมตฺถมิทํ. “วิเสสตฺเถ ตร-ตม-อิสิก-อิย-อิฏฺฐอิจฺเจเต ปจฺจยา โหนฺตีติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. 

ปาปตโรติสพฺเพ อิเม ปาปา, อยมิเมสํ วิเสเสน ปาโปติ อตฺเถ อิมินา ตรปจฺจยํ กตฺวา วุตฺตนเยน นามมิว กตฺวา สฺยุปฺปตฺตาทิมฺหิ กเต รูปํ. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว. ปาปิสิโกติอาทีสุสรโลโปมาเทสปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ ปกตีติ สรโลปปฺปกติภาโวว วิเสโส. 

 

  [๓๖๔] ตทสฺสตฺถีติ วี  

 

  กิมตฺถมิทํ. “ตทสฺสตฺถีตฺยตฺเถ วีปจฺจโย โหตีติ ญาปนตฺถํ. ฉปฺปทมิทํ. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. คฺคหณผลํ สยเมว วกฺขติ. 

 

เมธาวีติ เมธาสทฺทโตเมธา ยสฺส อตฺถิ, ตสฺมึ วา วิชฺชตีติ อตฺเถ อิมินา วีปจฺจยํ กตฺวา วุตฺตนเยน นามมิว กตฺวา สฺยุปฺปตฺติญฺจ กตฺวาเสสโต โลปํ คสิปีติ สิมฺหิ ลุตฺเต รูปํ. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว. สุเมธโสติ คฺคหณ-ผลํ. ตํ ปน สุเมธาสทฺทโตสุเมธา ยสฺส อตฺถีติ อตฺเถ อิธ คฺคหเณน โสปจฺจยํ กตฺวากฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํ ทีฆรสฺสา ปจฺจเยสุ จาติ มชฺเฌ รสฺสํ กตฺวา สฺยุปฺปตฺตึ กตฺวา สิมฺหิ ลุตฺเต รูปํ.

  

[๓๖๕] ตปาทิโต สี 

 

  กิมตฺถมิทํ. “ตปอิจฺเจวมาทิโตตทสฺสตฺถีติ อตฺเถ สีปจฺจโย โหตีติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. ตทสฺสตฺถีติคฺคหณมิหานุวตฺตเต. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. 

 

ตปสฺสีติ ตปสทฺทโตตโป ยสฺส อตฺถิ, ตสฺมึ วา วิชฺชตีติ อตฺเถ อนนฺตรสุตฺตมธิกิจฺจ อิมินา สีปจฺจยํ กตฺวามโนคณาทิโต สฺมึนานมิอาติ วตฺตมาเนส สเร วาคโมติ เอตฺถานุวตฺติตาทิคฺคหเณน การาคมํ วา กตฺวาปรเทฺวภาโว ฐาเนติ วา การสฺส เทฺวภาวํ กตฺวา เนตพฺพํ เนตฺวา สฺยุปฺปตฺตึ กตฺวา วุตฺตนเยน สิมฺหิ ลุตฺเต รูปํ. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว.

  [๓๖๖] ทณฺฑาทิโต อิกอี 

 

  กิมตฺถมิทํ. “ทณฺฑาทิโต อิก-อีอิจฺเจเต ปจฺจยา โหนฺติตทสฺสตฺถีติ อตฺเถติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. ตทสฺสตฺถีติคฺคหณมิหานุวตฺตเต. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. 

 

ทณฺฑิโกติ ทณฺฑสทฺทโตทณฺโฑ ยสฺส อตฺถิ, ตสฺมึ วา วิชฺชตีติ อตฺเถตทสฺสตฺถีติ วี เจติ วตฺตมาเน อิมินา อิกปจฺจยํ กตฺวา วุตฺตนเยน สรโลปปฺปกติภาวาทิมฺหิ กเต รูปํ. อิตรสฺมึเสสโต โลปํ คสิปีติ สิโลปกรณเมว วิเสโส. อิตรานิ ตสฺสทิสาเนว.

  

[๓๖๗] มธฺวาทิโต โร 

 

  กิมตฺถมิทํ. “มธฺวาทิโต ปจฺจโย โหติตทสฺสตฺถีติ อตฺเถติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. ตทสฺสตฺถีติคฺคหณมิหานุวตฺตเต. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. มธุโรติ มธุสทฺทโตมธุ ยสฺส อตฺถิ, ตสฺมึ วา วิชฺชตีติ อตฺเถตทสฺสตฺถีติ วี เจติ วตฺตมาเน อิมินา ปจฺจยํ กตฺวา สฺยุปฺปตฺตาทิมฺหิ กเต รูปํ. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว.

  

[๓๖๘] คุณาทิโต วนฺตุ

 

  กิมตฺถมิทํ. “คุณอิจฺเจวมาทิโต วนฺตุปจฺจโย โหติตทสฺสตฺถีติ อตฺเถติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. ตทสฺสตฺถีติคฺคหณมิหานุวตฺตเต. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. 

 

คุณวาติ คุณสทฺทโตคุโณ ยสฺส อตฺถิ, ตสฺมึ วา วิชฺชตีติ อตฺเถตทสฺสตฺถีติ วี เจติ วตฺตมาเน อิมินา วนฺตุปจฺจยํ กตฺวา วุตฺตนเยน สฺยุปฺปตฺตึ กตฺวาอมฺหสฺส มมํ สวิภตฺติสฺส เส, นฺตุสฺส นฺโตติ วตฺตมาเนอา สิมฺหีติ สวิภตฺติสฺส นฺตุสฺส อาอาเทสํ กตฺวา สรโลปปฺปกติภาวาทิมฺหิ กเต รูปํ. อิตรานิ วุตฺตสทิสาเนว.

  

[๓๖๙] สตฺยาทีหิ มนฺตุ

 

  กิมตฺถมิทํ. “สตฺยาทีหิ มนฺตุปจฺจโย โหติตทสฺสตฺถีติ อตฺเถติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. 

 

สติมาติ สติสทฺทโตสติ ยสฺส อตฺถิ, ตสฺมึ วา วิชฺชตีติ อตฺเถตทสฺสตฺถีติ วี เจติ วตฺตมาเน อิมินา มนฺตุปจฺจยํ กตฺวา วุตฺตนเยน สฺยุปฺปตฺตึ กตฺวา สวิภตฺติสฺส นฺตุสฺส อาอาเทสาทิมฺหิ กเต รูปํ. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว วุตฺตสทิสตฺตา.

  

[๓๗๐] สทฺธาทิโต

 

  กิมตฺถมิทํ. “สทฺธาทิโต ปจฺจโย โหติตทสฺสตฺถีติ อตฺเถติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. ตทสฺสตฺถีติคฺคหณมิหานุวตฺตเต. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. 

 

สทฺโธติ สทฺธาสทฺทโตสทฺธา ยสฺส อตฺถิ, ตสฺมึ วา วิชฺชตีติ อตฺเถตทสฺสตฺถีติ วี เจติ วตฺตมาเน อิมินา ปจฺจยํ กตฺวาเตสํ โณ โลปนฺติ โลปํ กตฺวาวุทฺธาทิสรสฺส วาสํโยคนฺตสฺส สเณ เจติ วุตฺตตฺตา วุทฺธิมกตฺวาสรโลโปมาเทสปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ ปกตีติ สรโลปปฺปกติภาวญฺจ กตฺวา เนตพฺพํ เนตฺวา สฺยุปฺปตฺตาทิมฺหิ กเต รูปํ. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว.

  

[๓๗๑] อายุสฺสุการาส มนฺตุมฺหิ

 

  กิมตฺถมิทํ. “อายุสทฺทสฺส อุการสฺส อสาเทโส โหติ มนฺตุมฺหีติ ญาปนตฺถํ. จตุปฺปทมิทํ. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. 

อายสฺมาติ อายุสทฺทโตอายุ อสฺส อตฺถิ, ตสฺมึ วา วิชฺชตีติ อตฺเถตทสฺสตฺถีติ วี เจติ วตฺตมาเนสตฺยาทีหิ มนฺตูติ มนฺตุปจฺจยํ กตฺวา อิมินา อุการสฺส อสาเทสํ กตฺวา วุตฺตนเยน สฺยุปฺปตฺตึ กตฺวาอมฺหสฺส มมํ สวิภตฺติสฺส เส, นฺตุสฺส นฺโตติ วตฺตมาเนอา สิมฺหีติ สวิภตฺติสฺส นฺตุสฺส อาอาเทสํ กตฺวา สรโลปปฺปกติภาวาทิมฺหิ กเต รูปํ.

  

[๓๗๒] ตปฺปกติวจเน มโย

 

  กิมตฺถมิทํ. “ตปฺปกติวจนตฺเถ มยปจฺจโย โหตีติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. 

 

โสวณฺณมยนฺติ สุวณฺณสทฺทโตสุวณฺเณน ปกตนฺติ อตฺเถ อิมินา มยปจฺจยํ กตฺวา วุตฺตนเยน สฺยุปฺปตฺตาทิมฺหิ กเต รูปํ. อิตรานิ วุตฺตสทิสาเนว.

 

  [๓๗๓] สงฺขฺยาปูรเณ โม

 

  กิมตฺถมิทํ. “สงฺขฺยาปูรณตฺเถ ปจฺจโย โหตีติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. 

 

ปญฺจโมติ ปญฺจสทฺทโตปญฺจนฺนํ ปูรโณติ อตฺเถ อิมินา ปจฺจยํ กตฺวา วุตฺตนเยน สฺยุปฺปตฺตาทิมฺหิ กเต รูปํ. อิตรานิ ตสฺสทิสาเนว.

  

[๓๗๔] ฉสฺส วา

 

  กิมตฺถมิทํ. “สทฺทสฺส การาเทโส โหติ วิกปฺเปนาติ ญาปนตฺถํ. ติปทมิทํ. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. 

 

สฏฺโฐติ สทฺทโตฉนฺนํ ปูรโณติ อตฺเถสงฺขฺยาปูรเณ โมติ วตฺต-มาเนจตุจฺเฉหิ ถฐาติ ปจฺจยํ กตฺวา อิมินา สฺส การาเทสํ กตฺวาปรเทฺวภาโว ฐาเนติ วตฺตมาเนวคฺเค โฆสาโฆสานํ ตติยปฐมาติ เทฺวภาเวน ปฐมกฺขรมาเนตฺวา สฏฺฐสทฺทโต สฺยุปฺปตฺตาทิมฺหิ กเต รูปํ. อิตรํ วาคฺคหณผลํ. ตํ สุวิญฺเญยฺยเมว.

  

[๓๗๕] เอกาทิโต ทสสฺสี

 

  กิมตฺถมิทํ. “เอกาทิโต ทสสฺส อนฺเต อีปจฺจโย โหติ สงฺขฺยาปูรณตฺเถ วิกปฺเปนาติ ญาปนตฺถํ. ติปทมิทํ. สงฺขฺยาปูรณคฺคหณญฺจ วาคฺคหณญฺจานุ-วตฺตเต. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. 

 

เอกาทสีติเอโก จ ทส จาติ อตฺเถนามานํ สมาโส ยุตฺตตฺโถติ วตฺตมาเนนามานํ สมุจฺจโย ทฺวนฺโทติ ทฺวนฺทสมาสํ กตฺวาเตสํ วิภตฺติโย โลปา เจติ วิภตฺติโลปํ กตฺวาปกตี จสฺส สรนฺตสฺสาติ ปกติภาวญฺจ กตฺวา สมาสตฺตาตทฺธิตสมาสกิตกา นามํวาตเวตุนาทีสุ เจติ นามมิว กตฺวา ตโต ฉฏฺฅิพหุวจนํ กตฺวาเอกาทิโต ทสฺส ร สงฺขฺยาเนติ วตฺตมาเนเทฺวกฏฺฐานมากาโร วาติ เอกสทฺทนฺตสฺส อาการาเทสํ กตฺวาเอกาทสนฺนํ ปูรโณติ อตฺเถสงฺขฺยาปูรเณ โม, ส ฉสฺส วาติ วตฺตมาเน อิมินา ทสสทฺทโต อีปจฺจยํ กตฺวา สรโลปปฺปกติภาวญฺจ กตฺวา เนตพฺพํ เนตฺวา วุตฺตนเยน สฺยุปฺปตฺตึ กตฺวาเสสโต โลปํ คสิปีติ สิมฺหิ ลุตฺเต รูปํ. 

 

ปญฺจทสีติ เอตฺถเทฺวกฏฺฐานมากาโร วาติ อาการาเทสาภาโวว วิเสโส. จาตุทฺทสีติ เอตฺถ การสฺสปรเทฺวภาโว ฐาเนติ เทฺวภาโว จ วุตฺตนเยน อาการาเทสาภาโว จ วิเสโส. 

 

เอกาทส, ปญฺจทสาติ กิมุทาหรณานิ. เอตฺถ จ ปูรณตฺถาภาวา อิมินา อีปจฺจยาภาโว จอมฺหสฺส มมํ สวิภตฺติสฺส เส, อิตฺถิปุมนปุ๊สกสงฺขฺยํ, โยสุ ทฺวินฺนํ เทฺว เจติ วตฺตมาเนปญฺจาทีนมการาติ สวิภตฺติสฺส ทสสทฺทนฺตสฺส การาเทโสว วิเสโส.

  

[๓๗๖] ทเส โส นิจฺจญฺจ 

 

  กิมตฺถมิทํ. “ทสสทฺทสฺมึ ปเร สทฺทสฺส นิจฺจํ โสอาเทโส โหตีติ ญาปนตฺถํ. จตุปฺปทมิทํ. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. คฺคหณํ คฺ-คหณานุกฑฺฒนตฺถํ. 

 

โสฬติฉ จ ทส เจติ อตฺเถ วุตฺตนเยน สมาสาทึ กตฺวา อิมินา สทฺทสฺส โสอาเทสํ กตฺวาล ทรานนฺติ การสฺส การาเทเส กเต วุตฺตนเยน สวิภตฺติสฺส ทสสทฺทนฺตสฺส การาเทเส กเต รูปํ.

  

[๓๗๗] อนฺเต นิคฺคหิตญฺจ 

 

  กิมตฺถมิทํ. “ตาสํ สงฺขฺยาสทฺทานํ อนฺเต นิคฺคหิตาคโม โหตีติ ญาปนตฺถํ. ติปทมิทํ. อนฺเตคหณํ อเปกฺขิตฺวาสงฺขฺยาปูรเณ โมติ อิโต สงฺขฺยาคฺคหณํ ฉฏฺฅฺยนฺตวเสน วตฺตติ. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. คฺคหณํ นิจฺจคฺ-คหณนิวตฺตนตฺถํ. เตน จาตุทฺทสี, ปญฺจทสีติ จ โหติ. 

 

จาตุทฺทสึ ปญฺจทสินฺติ อุทาหรณานิ. ตตฺถ จสงฺขฺยาปูรเณ โมติ วตฺตมาเน อิมินา นิคฺคหิตาคมกรณญฺจกฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํ ทีฆรสฺสา ปจฺจเยสุ จาติ อุตฺตรสฺส รสฺสกรณญฺจ วิเสโส. 

 

[๓๗๘] ติ

 

กิมตฺถมิทํ. “ตาสํ สงฺขฺยานํ อนฺเต ติการาคโม โหตีติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. วุตฺตนเยน สงฺขฺยาคฺคหณญฺจ อนฺเตคหณญฺจ วตฺตเต. อตฺโถ สุวิญฺเญยฺโยว. คฺคหณํ อนฺตคฺคหณานุกฑฺฒนตฺถํ. ตตฺถ ปโยชนํ เหฏฺฐา วุตฺตเมว. 

 

วีสติ, ตึสตีติ อุทาหรณานิ. ตตฺถ จ วีสตีติทส จ ทส จ ทสทสติ วตฺตพฺเพสรูปานเมกเสสฺวสกินฺติ เอกเสสํ กตฺวา ตโต จ พหุวจนโยวิภตฺตึ กตฺวา ตเมวาธิกิจฺจคณเน ทสสฺส ทฺวิติจตุปญฺจฉสตฺตอฏฺฐนวกานํ วีติจตฺตาร-ปญฺญาฉสตฺตาสนวา โยสุ โยนฃฺจีสมาสํฅิริตีตุตีติ ทฺวิทสตฺถวาจกสฺส ทสสทฺทสฺส วีอาเทสํ กตฺวา โยวจนสฺส จ เตเนว อีสํอาเทสํ กตฺวา สรโลปปฺปกติภาวญฺจ กตฺวาสงฺขฺยาปูรเณ โม, อนฺเต นิคฺคหิตญฺเจติ วตฺตมาเน อิมินา สงฺขฺยนฺเต ติการาคมํ กตฺวานิคฺคหิตญฺจ, กฺวจิ โลปนฺติ วตฺตมาเนพฺยญฺชเน เจติ วากฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํ ทีฆรสฺสา ปจฺจเยสุ จาติ วตฺตมาเนเตสุ วุทฺธิโลปา-คมวิการวิปรีตาเทสา เจติ วา นิคฺคหิตสฺส โลเป กเต รูปํ. 

 

ตึสตีติทส จ ทส จ ทส จ ทสทสทสติ วตฺตพฺเพ วุตฺตนเยน เอกเสสํ กตฺวา พหุวจนโยวิภตฺติญฺจ กตฺวาคณเน ทสสฺส ทฺวิติจตุปญฺจฉสตฺต-อฏฺฐนวกานํ วีติจตฺตารปญฺญาฉสตฺตาสนวา โยสุ โยนฃฺจีสมาสํฅิริตีตุตีติ ติทสตฺถ-วาจกสฺส ทสสทฺทสฺส ติอาเทสํ กตฺวา โยวจนสฺส เตเนว อีสํอาเทสํ กตฺวา สรโลปปฺปกติภาวญฺจ กตฺวา อิมินา สงฺขฺยนฺเต ติการาคมํ กตฺวากฺวจาทิ-มชฺฌุตฺตรานํ ทีฆรสฺสา ปจฺจเยสุ จาติ วตฺตมาเนเตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการ-วิปรีตาเทสา เจติ นิคฺคหิตาคมํ กตฺวากฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํ ทีฆรสฺสา ปจฺจเยสุ จาติ มชฺเฌ รสฺเส กเต รูปํ.

  

[๓๗๙] ทรานํ

 

  กิมตฺถมิทํ. “การ-การานํ การาเทโส โหตีติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. 

 

โสฬส, จตฺตาลีสนฺติ อุทาหรณานิ. ตตฺถ จ โสฬสาติ เหฏฺฐา วุตฺตเมว. จตฺตาลีสนฺติทส จ ทส จ ทส จ ทส จ ทสทสทสทสติ วตฺตพฺเพ วุตฺตนเยน เอกเสสํ กตฺวา พหุวจนโยวิภตฺตึ กตฺวาคณเน ทสสฺส ทฺวิติ-จตุปญฺจฉสตฺตอฏฺฐนวกานํ วีติจตฺตารปญฺญาฉสตฺตาสนวา โยสุ โยนฃฺจีสมาสํ-ฅิริตีตุตีติ จตุทฺทสตฺถวาจกสฺส ทสสทฺทสฺส จตฺตาราเทสํ กตฺวา โยวจนสฺส จ อีสมาเทสํ กตฺวา สรโลโปปฺปกติภาวญฺจ กตฺวา อิมินา การสฺส การาเทสํ กตฺวา เนตพฺเพ นีเต รูปํ. 

  

[๓๘๐] วีสติทเสสุ พา ทฺวิสฺส ตุ 

 

  กิมตฺถมิทํ. “วีสติ-ทสอิจฺเจเตสุ ทฺวิสทฺทสฺส พาเทโส โหตีติ ญาปนตฺถํ. จตุปฺปทมิทํ. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. ตุคฺคหณผลํ สยเมว วกฺขติ. 

 

พาวีสติ, พารติ อุทาหรณานิ. ตตฺถ จ พาวีสตีติเทฺว จ วีสติ จ ทฺวิวีสตีติ วตฺตพฺเพ อิมินา ทฺวิสทฺทสฺส พาเทเส กเต รูปํ. อิตรํเทฺว จ ทส จ ทฺวิทสาติ วตฺตพฺเพ อิมินา ทฺวิสทฺทสฺส พาเทสํ กตฺวาส ฉสฺส วาติ วตฺตมาเนเอกาทิโต ทสฺส ร สงฺขฺยาเนติ การสฺส การาเทเส กเต รูปํ. ตุคฺคหณผลานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว. 

  

[๓๘๑] เอกาทิโต ทสฺส สงฺขฺยาเน

 

  กิมตฺถมิทํ. “เอกาทิโต ทสสทฺทสฺส การสฺส การาเทโส โหติ สงฺขฺยาเน วิกปฺเปนาติ ญาปนตฺถํ. จตุปฺปทมิทํ. มณฺฑูกคติกวเสน วาคฺคหณมิหานุวตฺตเต. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. อิธ ปน กิญฺจาปิทสฺส ราติ อนิยเมตฺวา วุตฺตํ, ตถาปิ ทสสทฺทสฺส การสฺเสว โหตีติ ทฏฺฐพฺพํ. เอวํ หิ สติ ปโยค-สิชฺฌนโต ปโยคสิทฺธิยา สุตฺโตปเทสโต จ.

 

เอการสาติ เอโก จ ทส จาติ อตฺเถ วุตฺตนเยน ทฺวนฺทสมาสํ กตฺวาเอเกน อธิกา ทสาติ อตฺเถ ทิคุตปฺปุริสสมาสํ กตฺวา วา วิภตฺติโลปาทิญฺจ กตฺวาเทฺวกฏฺฐานมากาโร วาติ เอกสทฺทนฺตสฺสการาเทสํ กตฺวา เอกาทสสทฺทโต พหุวจนโยวิภตฺตึ กตฺวาอมฺหสฺส มมํ สวิภตฺติสฺส เส, อิตฺถิปุมนปุ๊สกสงฺขฺยํ, โยสุ ทฺวินฺนํ เทฺว จาติ วตฺตมาเนปญฺจาทีนมากาโรติ สวิภตฺติสฺส ทสสทฺทนฺตสฺส การาเทสํ กตฺวาส ฉสฺส วาติ วตฺตมาเน อิมินา ทสสทฺทสฺส การสฺส การาเทเส กเต รูปํ. อิตรํ วาคฺคหณผลํ. 

 

พารสาติเทฺว จ ทส จ ทฺวิทสาติ วตฺตพฺเพวีสติทเสสุ พา ทฺวิสฺส ตูติ ทฺวิสทฺทสฺส พาเทสํ กตฺวา อิมินา การสฺส การาเทเส กเต รูปํ. อิตรํ วาคฺคหณผลํ.

  

[๓๘๒] อฏฺฐาทิโต

 

  กิมตฺถมิทํ. “อฏฺฐาทิโต จ ทสสทฺทสฺส การสฺส การาเทโส โหติ สงฺขฺยาเน วิกปฺเปนาติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. วาคฺคหณญฺจ สงฺขฺยานคฺคหณญฺจ วตฺตเต. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. คฺคหณํ ทสคฺคหณานุกฑฺฒนตฺถํ. ตตฺถ ปโยชนํ เหฏฺฐา วุตฺตเมว. อนนฺตรสุตฺเตเนว สิทฺเธ ปุนารมฺภคฺคหณํ สิทฺเธ สตฺยารมฺภมาโน อตฺถนฺตรํ วิญฺญาเปตีติ กตฺวา ตํวิญฺญาปนตฺถํ. เตน จปญฺจทส, โสฬสติ เอตฺถ สติปิ เอกาทิโต ทสสฺมึ อนนฺตรสุตฺเตน วุตฺตวิธานํ น โหติ. 

 

อฏฺฐารสาติอฏฺฐ จ ทส จ อฏฺฐทสาติ วตฺตพฺเพส ฉสฺส วา, เอกาทิโต ทสฺส ร สงฺขฺยาเนติ วตฺตมาเน อิมินา ทสสทฺทสฺมึ การสฺส การา-เทสํ กตฺวาเทฺวกฏฺฐานมากาโร วาติ อฏฺฐสทฺทนฺตสฺสการาเทสํ กตฺวา อฏฺฐารสสทฺทโต โยวจนาทิมฺหิ กเต รูปํ. อิตรํ วาคฺคหณผลํ. กิมุทาหรณานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว.

  

[๓๘๓] เทฺวกฏฺฐานมากาโร วา

 

  กิมตฺถมิทํ. “ทฺวิ-เอก-อฏฺฐอิจฺเจเตสมนฺโต อากาโร โหติ สงฺขฺยาเน วิกปฺเปนาติ ญาปนตฺถํ. ติปทมิทํ. สงฺขฺยานคฺคหณมิหานุวตฺตเต. สติปิ วาคฺคหเณ ปุน วาคฺคหณกรณํ อุปริ วาคฺคหณนิวตฺตนตฺถํ. อุทาหรณานิ เหฏฺฐา วุตฺตาเนว. กิมุทาหรณานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว.

 

  [๓๘๔] จตุจฺเฉหิ ถฐา

 

  กิมตฺถมิทํ. “จตุ-อิจฺเจเตหิ -อิจฺเจเต ปจฺจยา โหนฺติ สงฺขฺยาปูรณตฺเถติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. มณฺฑูกคติกวเสน สงฺขฺยาปูรณคฺคหณมิหานุวตฺตเต. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. 

 

จตุตฺโถติ จตุสทฺทโตจตุนฺนํ ปูรโณติ อตฺเถสงฺขฺยาปูรเณ โมติ วตฺตมาเน อิมินา ปจฺจยํ กตฺวาปรเทฺวภาโว ฐาเนติ วตฺตมาเนวคฺเค โฆสาโฆสานํ ตติยปฐมาติ เทฺวภาเวน ปฐมกฺขรมาเนตฺวา สฺยุปฺปตฺตึ กตฺวาอโต เนนาติ วตฺตมาเนโสติ สิสฺสการาเทสํ กตฺวา สรโลปปฺปกติภาวาทิมฺหิ กเต รูปํ. ฉฏฺโฐติ สทฺทโตฉนฺนํ ปูรโณติ อตฺเถ อิมินา ปจฺจยาทิมฺหิ กเต รูปํ.

  

[๓๘๕] ทฺวิตีหิ ติโย 

 

  กิมตฺถมิทํ. “ทฺวิ-ติอิจฺเจเตหิ ติยปจฺจโย โหติ สงฺขฺยาปูรณตฺเถติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. สงฺขฺยาปูรณคฺคหณมิหานุวตฺตเต. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. 

 

ทุติโยติ ทฺวิสทฺทโตทฺวินฺนํ ปูรโณติ อตฺเถสงฺขฺยาปูรเณ โมติ วตฺตมาเน อิมินา ติยปจฺจยํ กตฺวา ตเมวาธิกิจฺจติเย ทุตาปิ เจติ ทฺวิสทฺทสฺส ทุอาเทสํ กตฺวา สฺยุปฺปตฺตาทิมฺหิ กเต รูปํ. 

 

ตติโยติ ติสทฺทโตติณฺณํ ปูรโณติ อตฺเถสงฺขฺยาปูรเณ โมติ วตฺตมาเน อิมินา ติยปจฺจยํ กตฺวาติเย ทุตาปิ จาติ ติสทฺทสฺส าเทสํ กตฺวา สฺยุปฺปตฺตาทิมฺหิ กเต รูปํ.

  

[๓๘๖] ติเย ทุตาปิ  

 

  กิมตฺถมิทํ. “ติยปจฺจยสฺมึ ทฺวิ-ติสทฺทานํ ทุ-าเทสา โหนฺตีติ ญาปนตฺถํ. จตุปฺปทมิทํ. ทฺวิ-ติคฺคหณมิหานุวตฺตเต. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. อปิคฺคหณผลญฺจ คฺคหณผลญฺจ สยเมว วกฺขติ. อุทาหรณานิ เหฏฺฐา วุตฺตาเนว. อปิคฺคหณคฺคหณผลานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว.

 

  [๓๘๗] เตสมฑฺฒูปปเทน อฑฺฒุฑฺฒทิวฑฺฒทิยฑฺฒาฑฺฒติยา

 

  กิมตฺถมิทํ. “เตสํ เหฏฺฐา วุตฺตานํ จตุตฺถ-ทุติย-ตติยสทฺทานํ อฑฺฒสทฺทู-ปปทานํ อุปปเทน สห อฑฺฒุฑฺฒ-ทิวฑฺฒ-ทิยฑฺฒา-ฑฺฒติยอิจฺเจเต อาเทสา โหนฺตีติ ญาปนตฺถํ. ติปทมิทํ. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. อุทาหรณานิ วุตฺติยํ วุตฺตนเยน สุวิญฺเญยฺยานิ.

  

[๓๘๘] สรูปานเมกเสสฺวสกึ 

 

  กิมตฺถมิทํ. “สรูปานํ ปทพฺยญฺชนานํ เอกเสโส โหติ อสกินฺติ ญาปนตฺถํ. ติปทมิทํ. อตฺโถ สุวิญฺเญยฺโยว. สมาโน รูโป เยสนฺเต สรูปา. เตสํ สรูปานํ.สมานรูปานํ สมานสุตีนนฺติ วุตฺตํ โหติ. เอกสฺเสว เสโส เอกเสโส. “เอโกว ติฏฺฐติ, อิตเร โลปมาปชฺชนฺเตติ อตฺโถ. เอตฺถ หิ เสโสติ สิส=อสพฺพปฺปโยเคตีมสฺส รูปํ. สรูปานนฺติ วจนมตฺเตเนวาสกินฺติปิ วิญฺญายมาเน กิมตฺถมสกึคหณํ กตํ. น หิ เอกสฺส สรูปตา ยุชฺชตีติ. สจฺจํ, ตปฺปากฏีกรณตฺถํ. ยถา โลเก, ตถา สตฺเถปิ. ยถา อมหิธรสฺมึ เมรุมฺหิ อสติปิ อนทฺทิมฺหิ เกลาสสฺมึ อสติปิ สาสเนปิ อนายตนมฺหิ ธมฺมสฺมึ อสติปิ ตํสภาวปากฏีกรณตฺถเมว เมรุมหิธโร, เกลาสนทฺทิ, ธมฺมายตนนฺติอาทีนิ สทฺทปฺปโยคานิ ทิสฺสนฺติ, เอวมสมฺปถมโนตริตฺวา ตปฺปากฏี-กรณตฺถํ อสกึคหณํ กตนฺติ ทฏฺฐพฺพํ. 

 

ปุริสาติปุริโส จ ปุริโส จ ปุริสปุริสาติ วตฺตพฺเพ อิมินา เอกเสสํ กตฺวา ลุตฺตสทฺทตฺถสฺสาปฺยวสิฏฺฐสทฺเทน ทีปนโตชินวจนยุตฺตํ หิ, ลิงฺคญฺจ นิปฺผชฺชเตติ วตฺตมาเนตโต จ วิภตฺติโยติ วิภตฺยุปฺปตฺตึ กตฺวา ตสฺสา-ปฺยนิยมปฺปสงฺเควตฺติจฺฉานุปุพฺพิกา สทฺทปฺปฏิปตฺตีติ กตฺวาลิงฺคตฺเถ ปฐมาติ ปฐมํ กตฺวา ตสฺสาปฺยนิยมปฺปสงฺเควตฺติจฺฉานุปุพฺพิกา สทฺทปฺปฏิปตฺตีติ กตฺวาลิงฺคตฺเถ ปฐมาติ ปฐมํ กตฺวา ตสฺสาปฺยนิยมปฺปสงฺเควตฺติจฺฉานุปุพฺพิกา สทฺทปฺปฏิปตฺตีติ กตฺวาพหุมฺหิ วตฺตพฺเพ พหุวจนนฺติ พหุวจนโยวิภตฺตึ กตฺวาอโต เนน, โส วาติ วตฺตมาเนสพฺพโยนีนมาเอติ ตสฺสการาเทสํ กตฺวา สรโลปปฺปกติภาวาทิมฺหิ กเต รูปํ. 

 

สทฺทสตฺถวิทูนํเกจิปจติ จ ปจติ จ ปจนฺตีตฺยาทีสุปิ เอเก เสสํ วทนฺติ. เกจิ ปนยถานิพฺพานญฺจ นิพฺพานญฺจ นิพฺพานานีติ อตฺถเภทาภาวา เอกเสโส น โหติ, เอวํ กิริยายปฺยภินฺนตฺตา น โหติ เอตฺเถกเสโสติ วณฺณยนฺติ. เตสํ ปน เย เอกเสสวาทิโน, เต สมยมภิมตากาโร. ภินฺนา กิริยา เอกกฺขเณ วิรุทฺธวตฺถุมฺหิปิ อุปลกฺขณโต ปฏาทโย วิย. ยถา หิ ปฏาทโย วิรุทฺธวิสยภูเตนาตีตกาเลน จ อารทฺธาปริสมตฺตวิสยภูเตน ปจฺจุปฺปนฺนกาเลน จ อายตึ อุปฺปชฺชิตพฺพวิสยภูเตนานาคตกาเลน จ ยุชฺชนฺเต. เอวํ กิริยายปิเทวทตฺโต อปจิ, ยญฺญทตฺโต ปจติ, วาสิฏฺโฐ ปจิสฺสตีติ กาลตฺตยาติ สมฺพนฺโธ ทิสฺสตีติ. อยมปิ เตสมภิมตากาโร, ภินฺนากิริยาวิเสสาภิพฺยตฺติเหตุปจฺจยุปฺปตฺติ-นิมิตฺตตฺตา, นีลาทิคุณมิวพฺยติเรเกน นิพฺพานมิว จ. ยถา หิ อภินฺนสฺส นิพฺพานสฺส วิเสสาภิพฺยตฺติเหตุปจฺจยุปฺปตฺตินิมิตฺตตา น ทิสฺสติ นิพฺพานตโร นิพฺพานตโมติ ปเภทวโต ปน นีลาทิโน วิเสสาภิพฺยตฺติเหตุปจฺจยุปฺปตฺตินิมิตฺตตา ทิสฺสติ นีลตโร นีลตโมติ. เอวํ กิริยาย วิเสสาภิพฺยตฺติเหตุปจฺจยุปฺปตฺตินิมิตฺตตา ทิสฺสติ ปจติตโร ปจติตโมติ. อยมปิ เตสมภิมตากาโร, ภินฺนากิริยาทิสาเภเทปิ เอกกฺขเณ เอเกนาวธารียมานตฺตา ทพฺพมิว พฺยติเรเกน. ยถา หิ เอโกเยว เทวทตฺโต เอกกฺขเณ มธุรายญฺจ จมฺปายญฺจ พาราณสิยญฺจ น ทิสฺสติ. กิริยา ปเนตฺถ เอกกฺขเณ ทิสาเภเท นานาทิกรณฏฺฐาเนปิ ทิสฺสตีติ. อยมปิ เตสมภิตากาโร, ยถาติปฺปสิทฺธินานาตฺตํ กิริยาย. โภตฺตุมิจฺฉติ โภตฺตุ๊ ปจตีตฺยภินฺนกิริยาย เภท-สนฺนิสฺสิตสฺส ตสฺส วิธิโน สมานธาตุมฺหิปิ ทิสฺสนโต เภโท สมุปลพฺภติ. ตาทิส-มุปลพฺภมานมฺปิ วิธานเมกสฺมึเยว ธาตุมฺหิ ทิสฺสติ เอสิตุมิจฺฉตีตฺยาทีสูติ. 

 

อยมปิเตสมภิมตากาโร, ภินฺนา กิริยา โอทนํ ปจิตฺวา ยาคุ๊ ปจตีติ เอตฺถ ปจิโน ปุพฺพกาลาภิพฺยตฺติเหตุปจฺจยุปฺปตฺตินิมิตฺตตฺตา ภุตฺวา วชตีติ เอตฺถ วชิโน ภุญฺชนมิวาติ. อยมปิ เตสมภิมตากาโร, ภินฺนา กิริยา โคสุ ทุยฺหมานาสุ มหึสํ ทุทฺธีติ เอตฺถ กิริยาย ลกฺขเณน ลกฺขณภาวทิสฺสนโต. โคสุ ทุยฺหมานาสุ คโต, ทุทฺธาสฺวาคโตติ เอตฺถ คมิโน ทุหมิวาติ. เย ปน กิริยาเภทวาทิโน, เตส-มยมภิมตากาโร, เยสํ กิริยาเภทวาทีนํ ยํ วุตฺตํ, ตํ เตสํ มติมตฺตเมว เอกสฺสาปิ นิสฺสยนิสฺสิโตปลทฺธินิมิตฺตเภเทน เภทสมฺภวโต, ยถา หิ วีหิยวาทิสทฺทานํ ชาติ-วาจกตฺตา เภโท ทิสฺสติ. ชาติยา จ ทพฺพธมฺมตฺตา สมฺปนฺนตฺตวินฏฺฐตฺตานํ ปวตฺติตาย อสติปิ สมฺปนฺโน วีหิ, “วินฏฺโฐ ยโวติ นิสฺสยเภเทน เภโท ทิสฺสติ. เอกสฺเสว จ เทวทตฺตสฺส ชาตินิสฺสิตกิริยาเภเทน กุมฺภการกนฬการกเปสการกาทิ-เภโท ทิสฺสติ. เอกสฺเสว จนฺทสฺสูทกปตฺตาทาสตลาทิอุปลทฺธินิมิตฺตเภเทน เภโท ทิสฺสติ. เอวมภินฺนายปิ กิริยาย สาธนเภเทน เภทนิสฺสิตการิยสิทฺธิ โหติ. ตถา หิปรมาณุ๊ ปจติ, ปรมาณุ๊ ปจนฺตีติ เจตฺถ ปรมาณุโน เภทาภาวา ตํนิสฺสิตกิริยาย ปสิทฺเธปิ เอกตฺเต กตฺตุเภเทน เภโท ทิสฺสติ. “ปาสาณํ ภินฺทติ, ปาสาเณ ภินฺทตีติ เอตฺถ ปาสาณเภทสมฺภวโต ตํนิสฺสิตกิริยาย ปสิทฺเธปิ เภเทกตฺตา เภโท จ ทิสฺสติ. อปิ จ เอกา กิริยา วิจฺฉาวจนนิมิตฺตาภาวา ชาติมิว, พฺยติเรเกน ทพฺพเภทมิว จ. ยถา หิ ทพฺพวจนสฺสคาโม คาโม รมณีโยติ วิจฺฉาวจนํ ทิสฺสติ, น ปน เภทวโต ชาติยา, เอวํ กิริยาย วิจฺฉาวจโนปเทโส นตฺถิ. อปิ จ เอกา กิริยา การกนฺตราสํหิตาย ปนสฺสา เกวลํ ธาตฺวตฺถภูตาย จ เอกวจนนฺเตเนโวปเทสสมฺภวโต อธฺยเต เทวทตฺเตเนตฺยาทีสูติ. 

 

อิธาปิการกเภเทนเภทมเปกฺขิตฺวาพหุวจนกรณมธิปฺเปตํ. กิมุทาหรณานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว.

  

 

[๓๘๙] คณเน ทสสฺส ทฺวิติจตุปญฺจฉสตฺตอฏฺฐนวกานํ วีติจตฺตารปญฺญาฉสตฺตาสนวา โยสุ โยนฃฺจีสมาสํฅิริตีตุติ 

 

  กิมตฺถมิทํ. “คณเน คมฺยมาเน ทสสฺส ทฺวิ-ติ-จตุ-ปญฺจ--สตฺต-อฏฺฐ-นวกานํ กเตกเสสานํ ยถาสงฺขฺยํ วี-ติ-จตฺตาร-ปญฺญา--สตฺตาส-นวอิจฺเจเต อาเทสา โหนฺติ โยสุ, โยนญฺจ อีสํ-อาสํ-ฅิ-ริ-ติ-อีติ-อุติอิจฺเจเต อาเทสา โหนฺตีติ ญาปนตฺถํ. อฏฺฐปทมิทํ. อนนฺตรสุตฺตมิหานุวตฺตเต. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. 

 

วีสนฺติทส จ ทส จ ทสทสาติ วตฺตพฺเพสรูปานเมกเสสฺวสกินฺติ เอกเสสํ กตฺวา ทฺวิทสตฺถวาจกโต ทสสทฺทโต โยวจนํ กตฺวา อนนฺตรสุตฺต-มธิกิจฺจีมินา ทสสทฺทสฺส วีอาเทสํ กตฺวา โยวจนสฺส อีสมาเทสํ กตฺวา สร-โลปปฺปกติภาวาทิมฺหิ กเต รูปํ. อิตรานิ ยถารูปเมกเสสํ กตฺวา ทสสทฺทสฺส จ โยวจนสฺส จ วุตฺตาเทเส กตฺวา สาเธตพฺพานิ. 

 

จตฺตาลีสนฺติ เอตฺถล ทรานนฺติ สุตฺเตน การสฺส การาเทโสว วิเสโส. สฏฺฅีติ เอตฺถส ฉสฺส วาติ สทฺทสฺส การาเทโสว วิเสโส.

  

[๓๙๐] จตูปปทสฺส โลโป ตุตฺตรปทาทิจสฺส จุโจปิ นวา

 

  กิมตฺถมิทํ. “อุปปทสฺส จตุสทฺทสฺส คณเน ปริยาปนฺนสฺส ตุ โลโป จ อุตฺตรปทสฺส อาทิการสฺส จุ-โจอาเทสา โหนฺติ นวาติ ญาปนตฺถํ. สตฺตปทมิทํ. คณนคฺคหณมิหานุวตฺตเต. อตฺโถ สุวิญฺเญยฺโยว. อปิคฺคหณผลํ สยเมว วกฺขติ. จตุสทฺโท จ โส อุปปโท จาติ จตูปปโท. อุตฺตรํ ปทํ อุตฺตรปทํ. อุตฺตรปทสฺส อาทิ อุตฺตรปทาทิ. อุตฺตรปทาทิ จ โส โจ เจติ อุตฺตรปทาทิโจ. ตสฺส อุตฺตรปทาทิจสฺส. จุโจจุโจ. 

 

จุทฺทสาติ เอตฺถจตฺตาริ จ ทส จาติ อตฺเถ วุตฺตนเยน ทฺวนฺท-สมาสํ กตฺวา วาจตูหิ อธิกา ทสาติ อตฺเถ ทิคุตปฺปุริสสมาสํ กตฺวา วา อนนฺตรสุตฺตมธิกิจฺจีมินา ตุการสฺส โลปํ กตฺวา การสฺส จุการาเทสํ กตฺวาปรเทฺวภาโว ฐาเนติ การสฺส เทฺวภาวาทิมฺหิ กเต รูปํ. โจทฺทสาติ เอตฺถ โจการาเทสกรณเมว วิเสโส. 

 

ตาลีสนฺติอาทีนิ อปิคฺคหณผลานิ. ตตฺถ จ ตาลีสนฺติทส จ ทส จ ทส จ ทส จ ทสทสทสทสาติ วตฺตพฺเพสรูปานเมกเสสฺวสกินฺติ เอกเสสํ กตฺวา กเตกเสสโต ทสสทฺทโต โยวจนํ กตฺวาคณเน ทสสฺส ทฺวิติจตุปญฺจ-ฉสตฺตอฏฺฐนวกานํ วีติจตฺตารปญฺญาฉสตฺตาสนวา โยสุ โยนฃฺจีสมาสํฅิริตีตุตีติ ทสสทฺทสฺส จตฺตาราเทสํ กตฺวา โยวจนสฺส จ อีสํอาเทสํ กตฺวา สรโลปปฺ-ปกติภาวญฺจ กตฺวาล ทรานนฺติ การสฺส การาเทสํ กตฺวา อิธาปิคฺคหเณน การสฺส โลเป กเต รูปํ. อิตรํ วาคฺคหณผลํ. อิตรานิ การสฺส จุ-โจอาเทเส กเต รูปานิ.

  

[๓๙๑] ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ

 

  กิมตฺถมิทํ. “อกฺขราทิโต เย อนิฏฺฐงฺคตา, เต นิปาตนา สิชฺฌนฺตีติ ญาปนตฺถํ. ติปทมิทํ. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว.

  

[๓๙๒] ทฺวาทิโต โกเนกตฺเถ

 

  กิมตฺถมิทํ. “ทฺวาทิโต ปจฺจโย โหติ อเนกตฺเถติ ญาปนตฺถํ. จตุปฺปทมิทํ. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. คฺคหเณนนิปาตนา สิชฺฌนฺตีติ อตฺถํ สมุจฺเจติ. “สตสฺส ทฺวิกํ ทฺวิสตนฺติอาทีสุ ทฺวิกนฺติ ทฺวิสโต อิมินา ปจฺจเย กเต รูปํ. ติกาทีนิปิ ตสฺสทิสาเนว. ตตฺถ จสตสฺส ทฺวิกํ สตทฺวิกนฺติ  วตฺตพฺเพ นิปาตนา ทฺวิกสทฺโท ปุพฺพนิปาโต โหติ. การสฺส จ โลโป โหติ. ติสตนฺติอาทีสุปิ เอเสว นโย.

 

  [๓๙๓] ทสทสกํ สตํ ทสกานํ สตํ สหสฺสญฺจ โยมฺหิ

 

  กิมตฺถมิทํ. “ทสสฺส คณเน ปริยาปนฺนสฺส ทสทสกตฺถวาจกสฺส ทสสทฺทสฺส สตํ โหติ, ทสกานํ สตํ ทสสตกตฺถวาจกสฺส ทสสทฺทสฺส สหสฺสมาเทโส โหติ โยมฺหิ วิภตฺติมฺหีติ ญาปนตฺถํ. สตฺตปทมิทํ. มณฺฑูกคติกวเสน คณนคฺคหณญฺจ ทสคฺคหณญฺจ วตฺตเต. คฺคหณํ ทุติยตฺถสมฺปิณฺฑนตฺถํ. ทสทสกตฺถวาจโก ทส-สทฺโท ทสทสกนฺติ คหิโต. ทสกานํ สตกตฺถวาจโก ทสกานํ สตนฺติ คหิโต. สตนฺติ ทสสทฺทสฺส ทสกฺขตฺตุ๊ กตฺวา กเตกเสสสฺส ปฐมาโยวจนํ กตฺวาคณเน ทสสฺส ทฺวิติจตุปญฺจฉสตฺตอฏฺฐนวกานํ วีติจตฺตารปญฺญาฉสตฺตาสนวา โยสุ โยนญฺ-จีสมาสํฅิริตีตุตีติ วตฺตมาเน อิมินา การาเทสํ กตฺวาเสสโต โลปํ คสิปีติ วตฺตมาเนสพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ เจติ วา นิปาตนวเสน วา โย-วจนสฺส โลเป กเต รูปํ. 

 

สหสฺสนฺติ ทสสทฺทสฺส สตกฺขตฺตุ๊ กตฺวา กเตกเสสสฺส โยวิภตฺตึ กตฺวา อิมินา สหสฺสมาเทสาทิมฺหิ กเต รูปํ. ทฺวิกานํ ตทุตฺตรปทานนฺติ สตโต เหฏฺฐา สงฺขฺยาสทฺเท นิทสฺเสติ. 

 

ทสสฺสทฺวิกํตทิทํโหติวีสํ. ทสสฺส ติกํ ตทิทํ โหติ ตึสํ. ทสสฺส ทสกํ ตทิทํ โหติ สตํ. สตสฺส ทฺวิกํ ตทิทํ โหติ ทฺวิสตํ. สตสฺส ทสกํ ตทิทํ โหติ สหสฺสนฺติ นโย โยเชตพฺโพ.

  

[๓๙๔] ยาว ตทุตฺตริ ทสคุณิตญฺจ

 

  กิมตฺถมิทํ. “ยาว ตาสํ สงฺขฺยานํ อุตฺตริ, ตาว ทสคุณิตํ กาตพฺพนฺติ ญาปนตฺถํ. จตุปฺปทมิทํ. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. ยเมตฺถ วตฺตพฺพํ, ตํ วุตฺติยํ วุตฺตเมว.

 

[๓๙๕] สกนาเมหิ

 

  กิมตฺถมิทํ. “ยาสํ ปน สงฺขฺยานมนิทฺทิฏฺฐนามเธยฺยานํ รูปานิ, ตานิ สเกหิ สเกหิ นาเมหิ นิปฺผชฺชนฺเตติ ญาปนตฺถํ. ยเมตฺถ วตฺตพฺพํ, ตํ วุตฺติยํ วุตฺตเมว.

  

[๓๙๖] เตสํ โณ โลปํ

 

  กิมตฺถมิทํ. “เตสํ ตทฺธิตปจฺจยานํ านุพนฺธานํ กาโร โลปมาปชฺชเตติ ญาปนตฺถํ. ติปทมิทํ. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. อุทาหรณานิ เหฏฺฐา วุตฺตาเนว.

  

[๓๙๗] วิภาเค ธา

 

  กิมตฺถมิทํ. “วิภาคตฺเถ ธาปจฺจโย โหตีติ ญาปนตฺถํ. ติปทมิทํ. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. คฺคหณผลํ สยเมว วกฺขติ. อุทาหรณานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว.

 

  [๓๙๘] สพฺพนาเมหิ ปการวจเน ตุ ถา

 

  กิมตฺถมิทํ. “สพฺพนาเมหิ ปการวจนตฺเถ ถาปจฺจโย โหตีติ ญาปนตฺถํ. จตุปฺปทมิทํ. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. ตุคฺคหณผลํ สยเมว วกฺขติ. อุทาหรณานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว. ยเมตฺถ วตฺตพฺพํ, ตํ วุตฺติยํ วุตฺตเมว. 

  

[๓๙๙] กิมิเมหิ ถํ

 

  กิมตฺถมิทํ. “กึ-อิมอิจฺเจเตหิ ปการวจนตฺเถ ถํปจฺจโย โหตีติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. ปการวจนคฺคหณมิหานุวตฺตเต. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. 

 

กถนฺติ กึสทฺทโตโก ปกาโรติ อตฺเถ อนนฺตรสุตฺตมธิกิจฺจีมินา ปจฺจยํ กตฺวากิสฺส ก เว เจติ เอตฺถ คฺคหเณน กึสทฺทสฺส าเทสํ กตฺวา กถํสทฺทโต สฺยุปฺปตฺตึ กตฺวาเสสโต โลปํ คสิปีติ วตฺตมาเนสพฺพาส-มาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ เจติ วิภตฺติมฺหิ ลุตฺเต รูปํ. อิตรานิ สุวิญฺเญยฺยาเนว. 

 

อิตฺถนฺติ อิมสทฺทโตอยํ ปกาโรติ อตฺเถ อิมินา ถํปจฺจยํ กตฺวาสพฺพสฺเสตสฺสากาโร วาติ วตฺตมาเนอิมสฺสิ ถํทานิหโตเธสุ เจติ อิมสทฺทสฺ-สิการาเทสํ กตฺวาปรเทฺวภาโว ฐาเนติ วตฺตมาเนวคฺเค โฆสาโฆสานํ ตติย-ปฐมาติ เทฺวภาเวน ปฐมกฺขรมาเนตฺวา เนตพฺพํ กตฺวา สฺยุปฺปตฺตาทิมฺหิ กเต รูปํ. อิตรานิ วุตฺตสทิสาเนว.

  

[๔๐๐] วุทฺธาทิสรสฺส วาสํโยคนฺตสฺส สเณ

 

  กิมตฺถมิทํ. “อาทิสรสฺส วา อาทิพฺยญฺชนสฺส วา อสํโยคนฺตสฺส วุทฺธิ โหติ การานุพนฺธสฺมึ ปจฺจเยติ ญาปนตฺถํ. ฉปฺปทมิทํ. สํโยโค อนฺโต ยสฺส โส สํโยคนฺโต. น สํโยคนฺโต อสํโยคนฺโต. ตสฺส อสํโยคนฺตสฺส. คฺคหณํ อวธารณตฺถํ. วาคฺคหณํ สพฺยญฺชนํ สมฺปิณฺเฑติ. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. อุทาหรณานิ เหฏฺฐา วุตฺตาเนว.

 

  [๔๐๑] มา ยูนมาคโม ฐาเน 

 

  กิมตฺถมิทํ. “อิ-อุอิจฺเจเตสํ อาทิภูตานํ มา วุทฺธิ โหติ, ปุน วุทฺธาคโม โหติ ฐาเนติ ญาปนตฺถํ. จตุปฺปทมิทํ. อนนฺตรสุตฺตมิหานุวตฺตเต. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. อิ จ อุ จ ยุ. เตสํ ยูนํ. 

 

เวยฺยากรณิโกติ เหฏฺฐา วุตฺตเมว. เนยฺยายิโกตินฺยายมธีเตติ อตฺเถเยน วา สํสฏฺฐํ ตรติ จรติ วหติ ณิโกติ วตฺตมาเนตมธีเต เตน กตาทิ สนฺนิธานนิโยคสิปฺปภณฺฑชีวิกตฺเถสุ เจติ ณิกปจฺจยํ กตฺวาเตสํ โณ โลปนฺติ โลปํ กตฺวาวุทฺธาทิสรสฺส วาสํโยคนฺตสฺส สเณ เจติ อิการสฺส วุทฺธิมฺหิ สมฺปตฺเต ตเทวาธิกิจฺจีมินา ปฏิเสธํ กตฺวา ปุน เอการวุทฺธาคมํ กตฺวากฺวจาทิ-มชฺฌุตฺตรานํ ทีฆรสฺสา ปจฺจเยสุ จาติ วตฺตมาเนเตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการ-วิปรีตาเทสา เจติ อิการสฺส การาเทสํ กตฺวาปรเทฺวภาโว ฐาเนติ การสฺส เทฺวภาวํ กตฺวา สรโลปปฺปกติภาวาทิมฺหิ กเต รูปํ. อิตรํ ตสฺสทิสเมว. “วา ณาปจฺเจติ ปจฺจยกรณเมว วิเสโส. 

 

โทวาริโกติ เอตฺถ สรโลปาภาโว จ นิยุตฺตตฺเถ ณิกปจฺจโย จ วิเสโส. 

 

  [๔๐๒] อาตฺตญฺจ

 

  กิมตฺถมิทํ. “อิ-อุอิจฺเจเตสํ อาตฺตญฺจ โหตีติ ญาปนตฺถํ. ทฺวิปทมิทํ. อนนฺตรสุตฺตมิหานุวตฺตเต. คฺคหเณน ริการาคโม จ โหติ. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. 

 

อาริสฺยนฺติ อิสิสทฺทโตอิสิสฺส ภาโวติ อตฺเถณฺยตฺตตา ภาเว ตูติ ณฺยปจฺจยํ กตฺวา วุตฺตนเยน โลปํ กตฺวา อนนฺตรสุตฺตทฺวยมฺหิ วุตฺตวิธาเน สมฺปตฺเต อนนฺตรสุตฺตมธิกิจฺจีมินา อิการสฺส อาตฺตํ กตฺวา ริการาคมญฺจ กตฺวา สรโลปปฺปกติภาวญฺจ กตฺวา เนตพฺพํ เนตฺวา สฺยุปฺปตฺตาทิมฺหิ กเต รูปํ. 

 

อาณฺยนฺติอิณสฺส ภาโวติ อตฺเถ ณฺยปจฺจยาทิมฺหิ กเต รูปํ. ริการา-คมาภาโวว วิเสโส. อาสภนฺติอุสภสฺส ภาโวติ อตฺเถ ณฺยปจฺจยาทิมฺหิ กเต รูปํ. อชฺชวนฺติอุชุโน ภาโวติ อตฺเถณฺยตฺตตา ภาเว ตูติ เอตฺถ ตุคฺ-คหเณน ปจฺจยํ กตฺวา อิธ วุตฺตวิธานญฺจ กตฺวา วุตฺตนเยนเตสุ วุทฺธิ-โลปาคมวิการวิปรีตาเทสา เจติ อุการสฺส อวาเทสํ กตฺวา การสฺส เทฺวภาวาทิมฺหิ กเต รูปํ. 

 

อาปายิโกติ กิมุทาหรณํ. ตํ ปน อปายสทฺทโตอปาเย ชาโตติ อตฺเถเยน วา สํสฏฺฐํ ตรติ จรติ วหติ ณิโกติ วตฺตมาเนตมธีเต เตน กตาทิ สนฺนิธานนิโยคสิปฺปภณฺฑชีวิกตฺเถสุ จาติ เอตฺถ อาทิคฺคหเณน ณิกปจฺจยํ กตฺวา วุตฺตนเยน โลปํ กตฺวา ยูนมภาวา วุตฺตวิธานมกตฺวาวุทฺธาทิสรสฺส วาสํโย-คนฺตสฺส สเณ เจติ อาทิสรสฺส วุทฺธึ กตฺวา เนตพฺพํ เนตฺวา สฺยุปฺปตฺตาทิมฺหิ กเต รูปํ. 

 

เวมติโกติ วิมติสทฺทโตวิมติยา นิยุตฺโตติ อตฺเถ วุตฺตนเยนตมธีเต เตน กตาทิ สนฺนิธานนิโยคสิปฺปภณฺฑชีวิกตฺเถสุ จาติ ณิกปจฺจยาทิมฺหิ กเต รูปํ. โอปนยิโกติ อุปปุพฺพสฺส นี=นเย, นี=ปาปุณเนติ ทฺวินฺนมญฺญตรสฺส ลทฺธธาตุ-สญฺญาทิสฺสสญฺญายม นูติ วตฺตมาเนสพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วาติ ปจฺจยํ กตฺวาอสํโยคนฺตสฺส วุทฺธิ การิเตติ วตฺตมาเนอญฺเญสุ จาติ วุทฺธึ กตฺวาโอ อว สเรติ วตฺตมาเนเอ อยาติ เอการสฺส อยาเทสํ กตฺวาอุปนเย นิยุตฺโตติ อตฺเถ วุตฺตนเยน ณิกปจฺจยาทิมฺหิ กเต รูปํ. 

 

โอปมายิโกติ อุปปุพฺพสฺส มา=มาเนตีมสฺส ลทฺธธาตุสญฺญาทิสฺสอุปมียติ อตฺโถ เอตายาติ อตฺเถ วุตฺตนเยนสพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วาติ ปจฺจยํ กตฺวาสรโลโปมาเทสปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ ปกตีติ ปุพฺพสรสฺส โลปํ กตฺวา ปกติ-ภาวญฺจ กตฺวา เนตพฺพํ เนตฺวา อุปมสทฺทโตอิตฺถิยมโต อาปจฺจโยติ อาปจฺจยํ กตฺวา สรโลปปฺปกติภาวญฺจ กตฺวาอุปมาย นิยุตฺโตติ อตฺเถ วุตฺตนเยน ณิกปจฺจยาทิมฺหิ กเต รูปํ. 

 

โอปายิโกติ อุปปุพฺพสฺส อย-วย-ปย-นย=คติมฺหีตีมสฺส ลทฺธธาตุสญฺญาทิสฺสอุปคจฺฉติ เอเตนาติ อตฺเถ วุตฺตนเยน ปจฺจยาทึ กตฺวาอุปาเย นิยุตฺโตติ อตฺเถ วุตฺตนเยน ณิกปจฺจยาทิมฺหิ กเต รูปํ.

  

 

 

[๔๐๓] กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํ ทีฆรสฺสา ปจฺจเยสุ  

 

  กิมตฺถมิทํ. “กฺวจิ อาทิมชฺฌุตฺตรานํ ทีฆรสฺสา โหนฺติ ปจฺจเยสุ จ อปจฺจเยสุ จาติ ญาปนตฺถํ. ปญฺจปทมิทํ. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. คฺคหณํอปจฺจเยสุ จาติ อตฺถํ สมุจฺเจติ. เอตฺถ จ อาทีติ ปทานมาทิ. มชฺฌุตฺตรานํปิ เตสํเยว มชฺฌุตฺตรานํ. 

 

ปากาโรติอาทีนิ อุทาหรณานิ. ตตฺถ จ ปากาโรติ ปุพฺพสฺส กร= กรเณตีมสฺส ลทฺธธาตุสญฺญาทิสฺสนครสฺส สมนฺตโต กรียติ, ปฏิจฺฉนฺนํ วา กโรตีติ อตฺเถวิสรุชปทาทิโต ณอิติ ปจฺจยํ กตฺวาการิตํ วิย ณานุ-พนฺโธติ การิตมิว กตฺวาการิตานํ โณ โลปนฺติ โลปํ กตฺวาอสํโยคนฺตสฺส วุทฺธิ การิเตติ วุทฺธึ กตฺวา เนตพฺพํ เนตฺวา วุตฺตนเยน นามมิว กตฺวา สฺยุปฺ-ปตฺตาทิมฺหิ กเต ปกาโรติ วตฺตพฺเพ อิมินา อาทิทีเฆ กเต รูปํ. นีวาโรติ นิปุพฺพสฺส วร=อาวรเณตีมสฺส รูปํ. ปาฏิปทิโก วา. 

 

ปาสาโทติ ปุพฺพสฺส สท=วิสรณคตฺยวสาเนสูตีมสฺส รูปํ. ปากโฏติ ปุพฺพสฺส กฏ=ปสฺสาวรเณสุ, กฏิ=เฉทเน, กฏิ=มทฺทเนติ ติณฺณมญฺญตรสฺส วุตฺตนเยนสพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วาติ ปจฺจยาทิมฺหิ กเต รูปํ. 

 

ปาฏิโมกฺโขติ ปติปุพฺพสฺส มุจ=โมกฺขเนตีมสฺส ลทฺธธาตุสญฺญาทิสฺสปติ-มุจฺจติ เอเตน, ปติมุจฺจติ เอตฺถ, ปติโมเจตีติ วา อตฺเถวิสรุชปทาทิโต ณอิติ ปจฺจยํ กตฺวา วุตฺตนเยน โลปํ กตฺวากฺวจิ ธาตุวิภตฺติปจฺจยานํ ทีฆ-วิปรีตาเทสโลปาคมา เจติ ธาตฺวนฺตสฺส กฺขาเทสํ กตฺวาเตสุ วุทฺธิโลปาคม-วิการวิปรีตาเทสา เจติ ธาตฺวาทิสรสฺส วุทฺธึ กตฺวา เนตพฺพํ เนตฺวากฺวจิ ปฏิ ปติสฺสาติ ปติสทฺทสฺส ปฏิอาเทสํ กตฺวา นามมิว กตฺวา ตโต สฺยุปฺปตฺตาทึ กตฺวา ปฏิโมกฺโขติ วตฺตพฺเพ อิมินา อาทิทีเฆ กเต รูปํ. 

 

ปาฏิกงฺโขติ ปติปุพฺพสฺส กงฺข=กงฺขายนฺตีมสฺส ลทฺธธาตุสญฺญาทิสฺส วุตฺตนเยน ปจฺจยาทิมฺหิ กเต รูปํ. 

 

องฺคมาคธิโกติองฺคา จ มคธา จาติ อตฺเถนามานํ สมาโส ยุตฺตตฺโถติ วตฺตมาเนนามานํ สมุจฺจโย ทฺวนฺโทติ ทฺวนฺทสมาสํ กตฺวาองฺคมคเธสุ อิสฺสโรติ อตฺเถ วุตฺตนเยนตมธีเต เตน กตาทิ สนฺนิธานนิโยค-สิปฺปภณฺฑชีวิกตฺเถสุ จาติ เอตฺถ อาทิคฺคหเณน ณิกปจฺจยํ กตฺวา วุตฺตนเยน โลปํ กตฺวา อิมินา มชฺเฌ ทีเฆ กเต เนตพฺพํ เนตฺวา สฺยุปฺปตฺตาทิมฺหิ กเต รูปํ. 

 

โอรพฺภมาควิโกติอุรพฺภา จ มคา จาติ อตฺเถ วุตฺตนเยน ทฺวนฺท-สมาสํ กตฺวาอุรพฺภมเค หนฺตฺวา ชีวตีติ อตฺเถ วุตฺตนเยน ณิกปจฺจยํ กตฺวา โลปาทิมฺหิ กเตวุทฺธาทิสรสฺส วาสํโยคนฺตสฺส สเณ เจติ อาทิสรสฺส วุทฺธึ กตฺวา การาคมํ กตฺวา อิมินา มชฺเฌ ทีเฆ กเต สรโลปปฺปกติภาเว กเต เนตพฺพํ เนตฺวา สฺยุปฺปตฺตาทิมฺหิ กเต รูปํ. 

 

ขนฺตีติ ขมุ=สหเนตีมสฺส ลทฺธธาตุสญฺญาทิสฺสขมนนฺติ อตฺเถอิตฺถิย-มติยโว วาติ ติปจฺจยํ กตฺวาคมขนหนาทีนํ ตุ๊ตพฺพาทีสุ เนติ ธาตฺวนฺตสฺส การํ กตฺวา เนตพฺพํ เนตฺวา นามมิว กตฺวา ตโต สฺยุปฺปตฺตึ กตฺวาเสสโต โลปํ คสิปีติ สิมฺหิ ลุตฺเต อิมินา อุตฺตรทีเฆ กเต รูปํ. 

 

ติติกฺขาติ ติช=นิสามนพนฺธนขมาสูตีมสฺส ลทฺธธาตุสญฺญาทิสฺสติชคุป-กิตมาเนหิ ขฉสา วาติ ปจฺจยํ กตฺวากฺวจาทิวณฺณานเมกสรานํ เทฺวภาโวติ อาทิวณฺณสฺส เทฺวภาวํ กตฺวาพฺยญฺชนนฺตสฺส โจ ฉปจฺจเยสุ จาติ วตฺตมาเนโก เข เจติ ธาตฺวนฺตสฺส การาเทสํ กตฺวา เนตพฺพํ เนตฺวา อิมินา อุตฺตรทีฆํ กตฺวา สฺยุปฺปตฺตาทิมฺหิ กเต รูปํ. 

 

อญฺชนาติอญฺชเนติ วตฺตพฺเพ อิมินา อุตฺตรทีเฆ กเต รูปํ. โกฏาวราติโกฏาวรนฺติ วตฺตพฺเพ อิมินา อุตฺตรทีเฆ กเต รูปํ. องฺคุลิยาติองฺคุลิเยติ วตฺตพฺเพ อิมินา อุตฺตรทีเฆ กเต รูปํ. อิตรานิ เทฺว เหฏฺฐา วุตฺตาเนว. 

 

สุวณฺณธเรหีติสุวณฺณธาเรหีติ วตฺตพฺเพ อิมินา มชฺเฌ รสฺเส กเต รูปํ. อิตรานิ เทฺว เหฏฺฐา วุตฺตาเนว. เอตฺถ จ กานิจิ อิมินาว สิชฺฌนฺติ. กานิจิ ลกฺขณสฺส ปชฺชุนฺนคติกภาวทสฺสนตฺถํ วุตฺตานิ.

  

[๔๐๔] เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา  

 

  กิมตฺถมิทํ. “เตสุ อาทิมชฺฌุตฺตเรสุ กฺวจิ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา โหนฺตีติ ญาปนตฺถํ. ติปทมิทํ. กฺวจิคฺคหณญฺจ อาทิมชฺฌุตฺตรคฺคหณญฺจ วตฺตเต. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. เอตฺถ จ อาเทโสติ ปฐมาย นิทฺทิฏฺโฐ. วิกาโรติ ทุติยาย นิทฺทิฏฺโฐ. วิปรีโต นาม โอการสฺส โปราณกสญฺญา. 

 

อาภิธมฺมิโกติอาทีนิ อุทาหรณานิ. ตตฺถ จ อาภิธมฺมิโก, เวนเตยฺโยติ เหฏฺฐา วุตฺตาเนว. สุขเสยฺยนฺติ สุขสทฺทูปปทสฺส สี=สเยตีมสฺส ลทฺธธาตุ-สญฺญาทิสฺสภาวกมฺเมสุ ตพฺพานียาติ วตฺตมาเนโณฺย เจติ ณฺยปจฺจยํ กตฺวาการิตํ วิย ณานุพนฺโธติ การิตมิว กตฺวาการิตานํ โณ โลปนฺติ โลปํ กตฺวา อิมินา มชฺเฌ วุทฺธึ กตฺวาปรเทฺวภาโว ฐาเนติ การสฺส เทฺวภาวํ กตฺวา เนตพฺพํ เนตฺวา สฺยุปฺปตฺตาทิมฺหิ กเต รูปํ. สุขการีติ เหฏฺฐา วุตฺตเมว. 

 

กาลิงฺโคติกลิงฺเคสุ อิสฺสโรติ อตฺเถ วุตฺตนเยน ปจฺจยํ กตฺวา กลิงฺคสทฺทโต สฺยุปฺปตฺตึ กตฺวา อิมินา สิวิภตฺติสฺส อุตฺตรวุทฺธึ กตฺวา สรโลปปฺ-ปกติภาวาทิมฺหิ กเต รูปํ. มาคโธติ วุตฺตสทิสเมว. ตาลีสนฺติ เหฏฺฐา วุตฺตเมว. กตฺตุกาโมติกตฺตุ๊กาโมติ วตฺตพฺเพ อิมินา มชฺเฌ โลเป กเต รูปํ. อิตรานิ ตสฺสทิสาเนว. ภิกฺขุ, ภิกฺขุนีติ ภิกฺขุ-ภิกฺขุนีสทฺเทหิ สิวิภตฺตึ กตฺวา อิมินา อุตฺตรโลเป กเต รูปานิ. เตสํ ธาตุปฺปตฺติ เหฏฺฐา วุตฺตาเยว. 

 

วุตฺโตติ วจ=วิยตฺติยํ วาจายมิตีมสฺส ลทฺธธาตุสญฺญาทิสฺสภาวกมฺเมสุ ตอิติ ปจฺจยํ กตฺวาสาสทิสโต ตสฺส ริฏฺโฐ จ, ภุชาทีนมนฺโต โน ทฺวิ เจติ วตฺตมาเนวจ วา วูติ ธาตฺวาทิสฺส การสฺส อุการํ กตฺวา ธาตฺวนฺตสฺส จ โลปํ กตฺวา ปจฺจยสฺส จ เทฺวภาวํ กตฺวา อิมินาว อาทฺยาคมํ กตฺวา เนตพฺพํ เนตฺวา สฺยุปฺปตฺตาทิมฺหิ กเต รูปํ. อิตรานิ เหฏฺฐา วุตฺตาเนว. อิธาปิ กานิจิ อิมินา สิชฺฌนฺติ. กานิจิ ลกฺขณสฺส ปชฺชุนฺนคติกภาวทสฺสนตฺถํ วุตฺตานิ. 

  

[๔๐๕] อยุวณฺณานญฺจาโย วุทฺธี 

 

 กิมตฺถมิทํ. “การิวณฺณุวณฺณานํ อาโย วุทฺธิโย โหนฺตีติ ญาปนตฺถํ. จตุปฺ-ปทมิทํ. อตฺโถ จ วิคฺคโห จ สุวิญฺเญยฺโยว. คฺคหณํ อี-อูวุทฺธิโย สมุจฺเจติ. อนนฺตรสุตฺเต สติปิ วุทฺธิคฺคหเณ อิธ วุทฺธิคฺคหเณ กรเณ ปโยชนํ สยเมว วกฺขติ. 

 

อาภิธมฺมิโกติอาทีนิ อุทาหรณานิ. ตตฺถ จ กานิจิ เหฏฺฐา วุตฺตานิ. กานิจิ เหฏฺฐา วุตฺตนเยน สุวิญฺเญยฺยานีติ. 

  

สมตฺโต มุขมตฺตทีปนิยํ นามกปฺเป ตทฺธิตกปฺโป 

อฏฺฐโม ปริจฺเฉโท

-------------------------