สทฺทนีติ-สุตฺตมาลา

นิคมนคาถา

ปริยตฺติปฏิปตฺติปฏิเวธานเมว เม.

อตฺถายรจิตํเอตํตสฺมาโสตพฺพเมวิทํ.

ปริยตฺตินุโขมูลํสาสนสฺสมเหสิโน.

อุทาหุปฏิปตฺตีติปริยตฺตีตีทีปเย.

วุตฺตญฺเหตํภควตาพุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา.

ปญฺจวสฺสสหสฺสานิสาสนฏฺฐิติการินา.

ยาวติฏฺฐนฺติสุตฺตนฺตาวินโยยาวทิปฺปติ.

ตาวรกฺขนฺติอาโลกํสูริเยอพฺภุฏฺฐิเตยถา.

สุตฺตนฺเตสุอสนฺเตสุสมฺมุฏฺเฐวินยมฺหิจ.

ตโมภวิสฺสติโลเกสูริเยอตฺถงฺคเตยถา.

สุตฺตนฺเตรกฺขิเตสนฺเตปฏิปตฺติโหติรกฺขิตา.

ปฏิปตฺติยํฐิโตธีโรโยคกฺเขมานธํสตีติ.

ปริยตฺติเยว หิ สาสนสฺส มูลํ; ปฏิเวโธ จ ปฏิปตฺติ จ โหติปิ น โหติปิ. เอกสฺมิญฺหิ กาเล ปฏิเวธธรา ภิกฺขู พหู โหนฺติ; “เอส ภิกฺขุ ปุถุชฺชโนติ องฺคุลึ ปสาเรตฺวา ทสฺเสตพฺโพ โหติ. ปฏิปตฺติปูรกาปิ กทาจิ พหู โหนฺติ; กทาจิ อปฺปา. อิติ สาสนสฺส จิรฏฺํ ฐิติยา ปริยตฺติ ปมาณํ. ปณฺฑิโต หิ เตปิฏกํ พุทฺธวจนํ สุตฺวา เทฺวปิ ปูเรติ. 

ยถา หิ คุนฺนํ สเตปิ สหสฺเสปิ วิชฺชมาเน ปเวณีปาลิกาย เธนุยา อสติ โส วํโส สา ปเวณี น ฆฏยติ; เอวเมว ธุตงฺคธรานํ ภิกฺขูนํ สเตปิ สหสฺเสปิ วิชฺชมาเน ปริยตฺติยา อนฺตรหิตาย ปฏิเวโธ นาม น โหติ. 

ยถา ปน นิธิกุมฺภิโย ชานนตฺถาย ปาสาณปิฏฺเฐ อกฺขเรสุ ฐปิเตสุ ยาว อกฺขรานิ ธรนฺติ; ตาว นิธิกุมฺภิโย นฏฺฐา นาม น โหนฺติ; เอวเมว ปริยตฺติยา ธรมานาย สาสนํ อนนฺตรหิตํ นาม โหติ. 

ยถา จ มหโต ตฬากสฺส ปาฬิยา ถิราย อุทกํ น ฐสฺสตีติ น วตฺตพฺพํ; อุทเก สติ ปทุมาทีนิ ปุปฺผานิ น ปุปฺผิสฺสนฺตีติ น วตฺตพฺพํ; เอวเมว มหาตฬากสฺส ถิรปาฬิสทิเส เตปิฏเก พุทฺธวจเน สติ อุทกสทิสา ปฏิปตฺติปูรกา กุลปุตฺตา นตฺถีติ น วตฺตพฺพา. เตสุ สติ ปทุมาทิปุปฺผสทิโส ปฏิเวโธ นตฺถีติ น วตฺตพฺพํ. 

เอวํ เอกนฺตโต ปริยตฺติ เอว ปมาณํ; ตสฺมา อนฺตมโส ทฺวีสุ ปาติโมกฺเขสุ วตฺตมาเนสุปิ สาสนํ อนนฺตรหิตเมว. ปริยตฺติยา อนฺตรหิตาย สุปฺปฏิปนฺนสฺสาปิ ธมฺมาภิสมโย นตฺถิ; อนนฺตรหิตาย เอว ธมฺมาภิสมโย อตฺถิ; ตสฺมา สาสนตฺตยสฺสตฺถาย อิทํ ปกรณํ มยา วิรจิตํ.

อิทํวิรจยนฺโตหํยํปุญฺญมลภึวรํ.

เตนายํสกโลโลโกยาตุโลกุตฺตรํสุขํ.

สารีริเกปริโภเคเจเตฺยอุทฺทิสเกปิจ.

สพฺเพอารกฺขกาเทวาสุขํยนฺตุนวํนวํ.

อารกฺขเทวตามยฺหํ         ํญาตกาญฺํญาตกา จ เม.

ทายกาปิจเมสพฺเพสุขํยนฺตุนวํนวํ.

มาตลิโลกปาลาจสกฺโกพฺรหฺมาสหํปติ.

เมตฺเตยฺโยโพธิสตฺโตจรกฺขํคณฺหนฺตุสาสเน.

มหาเถราทโยเถราภิกฺขูจนวมชฺฌิมา.

กตฺวาสุทฺธมกิจฺเฉนจิรํปาเลนฺตุสาสนํ.

ราชาโนปิจปาเลนฺตุธมฺเมนสกลํมหึ.

สพฺพตฺถสมเยสมฺมาเทโวจาปิปวสฺสตุ.

อหํตุปรมํโพธึปาปุเณยฺยมนาคเต.

ตํปตฺวาสกเลสตฺเตโมเจยฺยํภวพนฺธนา.

ปากฏาเขรวินฺทูว     ยสฺส กิตฺติ มหีตเล.

อคฺควํสาจริเยน เตน วิรจิตํ อิทํ.

อิติ สมนฺตภทฺทสฺส มหาอคฺคปณฺฑิตสฺส สนฺติเก คหิตุปชฺเฌน ตํสิสฺสสฺส สมนฺตภทฺทสฺส อคฺคปณฺฑิตสฺส ภาคิเนยฺเยน ปฏิลทฺธตํนามเธยฺเยน สุสมฺปทาเยน กรณสมฺปตฺติชนิตนิรวชฺชวจเนน อริมทฺทนปุรวาสินา อคฺควํสาจริเยน กตํ สทฺทนีติปฺปกรณํ นิฏฺฐิตํ.

ปมาณโต อิทํ ปกรณํ สตฺตติยา ภาณวาเรหิ 

สตฺตตุตฺตเรหิ คาถาสเตหิ จ นิฏฺฐงฺคตํ.

 

สุตฺตมาลา นิฏฺฐิตา.

สทฺทนีติปฺปกรณํ นิฏฺฐิตํ.