สทฺทนีติ-สุตฺตมาลา (๒๒)

-การกกปฺป

 ——————

อิโต ปรํ สสมฺพนฺธํ; วิภตฺติปฺปภวํ ฉธา.

การกํ วิภชิตฺวาน; ปวกฺขามิ สุณาถ เม.

๕๔๗. กฺริยานิมิตฺตํ การกํ.

ยํ สาธนสภาวตฺตา มุขฺยวเสน วา อุปจารวเสน วา กฺริยาภินิปฺผตฺติยา นิมิตฺตํ; ตํ วตฺถุ การกํ นาม ภวติ. มุโขฺยปจารวเสน หิ กฺริยํ กโรตีติ การกํ; ตํ ฉพฺพิธํ กตฺตุกมฺมกรณสมฺปทานาปาทาโนกาสวเสน; กฺริยาภิสมฺพนฺธลกฺขณํ การกํ.

๕๔๘. โย กุรุเต โย วา ชายติ; โส กตฺตา.1

โย อตฺตปฺปธาโน หุตฺวา คมนปจนาทิกํ กฺริยํ กุรุเต โย วา ชายติ; โส การโก กตฺตา นาม ภวติ; วาสทฺโท วิกปฺปนตฺโถ. เตน อญฺโญปิ อตฺโถ โยเชตพฺโพ. กฺริยํ กโรตีติ กตฺตา. โส ติวิโธ สุทฺธกตฺตา เหตุกตฺตา กมฺมกตฺตาติ. 

ตตฺถ โย สยเมว กฺริยํ กโรติ; โส สุทฺธกตฺตา นาม. ตํ ยถา ? ปุริโส มคฺคํ คจฺฉติ; สูโท ภตฺตํ ปจติ; ปุตฺโต ชายติ; พุทฺเธน ชิโต มาโร; อุปคุตฺเตน พทฺโธ มาโร. 

โย อญฺญํ กมฺมนิ โยเชติ; โส เหตุกตฺตา นาม. โส หิ ปรสฺส กฺริยาย การณภาเวน หิโนติ คจฺฉติ ปวตฺตตีติ เหตุ; เหตุ จ โส กตฺตา จาติ อตฺเถน เหตุกตฺตา. ยญฺญทตฺโต เทวทตฺตํ คมยติ. 

โย ปน ปรสฺส กฺริยํ ปฏิจจ กมฺมภูโตปิ สุกรตฺตา สยเมว สิชฺฌนฺโต วิย โหติ; โส กมฺมกตฺตา นาม กมฺมญฺจ ตํ กตฺตา จาติ อตฺเถน. สยเมว กโฏ กริยติ; สยเมว ปจิยติ โอทโนติ; เอวํ ติวิธา ภวนฺติ กตฺตาโร. อปิจ อภิหิตกตฺตา อนภิหิตกตฺตา จาติ อิเม เทฺว, เต จ ตโยติ กตฺตูนํ ปญฺจวิธตฺตมปิ อิจฺฉนฺติ ครู. 

ตตฺถ ปุริโส มคฺคํ คจฺฉติ; อยํ อภิหิตกตฺตา อาขฺยาเตน กถิตตฺตา. สูเทน ปจิยติ โอทโน; อหินา ทฏฺโฐ นโร; อยํ อนภิหิตกตฺตา อาขฺยาเตน กิเตน วา อกถิตตฺตา. อภินิปฺผาทนลกฺขณํ กตฺตุการกํ. 

กตฺตาอิจฺจเนน กฺวตฺโถ ? กตฺตริ ปฐมา ตติยา จ.

๕๔๙. อสนฺตํ สนฺตํว กปฺปิยติ; ตญฺจ.

ยํ อสนฺตํ สนฺตํ วิย พุทฺธิยา ปริกปฺปิยติ; ตญฺจ กตฺตุสญฺญํ ภวติ. 

สญฺโญโค ชายติ. อภาโว โหติ. 

สสวิสาณํ ติฏฺฐติ. อุทุมฺพรปุปฺผํ วิกสติ. 

วญฺฌาปุตฺโต ธาวติ.

๕๕๐. โย กาเรติ โย วา อุฏฺฐาปยติ; โส เหตุ.1

อิธาปิ วาสทฺโท วิกปฺปนตฺโถ; เตน อญฺเญปิ อตฺถา โยเชตพฺพา. เอวมุตฺตรตฺราปิ. 

ปุริโส ปุริสํ กมฺมํ กาเรติ; 

อาสนา อุฏฺฐาเปติ; ปาสาณํ อุฏฺฐาปยติ.

๕๕๑. ยํ กุรุเต ยํ วา ปสฺสติ; ตํ กมฺมํ.2

กริยเต ตํ กฺริยาย ปาปุณิยเตติ กมฺมํ; กฺริยาปตฺติลกฺขณํ กมฺมการกํ. ตํ ติวิธํ นิปฺผตฺตนียาทิวเสน. สตฺตวิธมปิ เกจิ อิจฺฉนฺติ อิจฺฉิตาทิวเสน. 

ตตฺถ รถํ กโรติ; สุขํ ชนยติ; ปุตฺตํ วิชายติ; อลทฺธํ ปตฺเถติ; อิทํ นิปฺผตฺตนียํ นาม. กฏฺฐมงฺคารํ กโรติ; สุวณฺณํ เกยูรํ กฏกํ วา กโรติ. วีหโย ลุนาติ; อิทํ วิกรณียํ นาม. ตํ ทุวิธํ ปริจฺจตฺตการณํ อปริจฺจตฺตการณนฺติ. ตตฺถ ปริจฺจตฺตการณํ นาม ยํ การณสฺส วินาเสน สมฺภูตํ. อปริจฺจตฺตการณํ นาม ยตฺถ การณภูเต วตฺถุมฺหิ วิชฺชมาเนเยว คุณนฺตรุปฺปตฺติยา โวหารเภโท ทิสฺสติ. อุภยํ ปเนตํ ยถาทสฺสิตปฺปโยควเสน ทฏฺฐพฺพํ. นิเวสนํ ปวิสติ; อาทิจฺจํ นมสฺสติ; รูปํ ปสฺสติ; ธมฺมํ สุณาติ; ปณฺฑิเต ปยิรุปาสติ; มนสา ปาฏลิปุตฺตํ คจฺฉติ; อิทํ ปาปนียํ นาม. ตถา หิ นิเวสนํ ปวิสตีติอาทีสุ นิเวสนาทีนํ กฺริยาย น โกจิ วิเสโส กริยติ อญฺญตฺร สมฺปตฺติมตฺตา.

ภตฺตํ ภุญฺชติอิจฺจาทีสุ ภตฺตาทิ อิจฺฉิตกมฺมํ นาม. 

วิสํ คิลติอิจฺจาทีสุ วิสํ อนิจฺฉิตกมฺมํ นาม. 

คามํ คจฺฉนฺโต รุกฺขมูลมุปสงฺกมติอิจฺจาทีสุ รุกฺขมูลาทิ เนวิจฺฉิตนานิจฺฉิตกมฺมํ นาม. 

อชํ คามํ นยติ; ยญฺญทตฺตํ กมฺพลํ ยาจติ พฺราหฺมโณ; สมิทฺธํ ธนํ ภิกฺขติ; ราชานํ เอตทพฺรวิอิจฺจาทีสุ อชาทโย กถิตกมฺมํ นาม; 

คามาทโย อกถิตกมฺมํ นาม. ตถา หิอชํ คามํ นยตีติ เอตฺถ อโช กถิตกมฺมํ ทฺวิกมฺมิกาย นยนกฺริยาย ปตฺตุมิจฺฉิตตรตฺตา; คาโม ปน อปฺปธานตฺตา อกถิตกมฺมํ. 

เอส นโย อิตเรสุปิ. 

ปุริโส ปุริสํ กมฺมํ กาเรติอิจฺจาทีสุ ปน อาณตฺตปุริสาทโย กตฺตุกมฺมํ นาม กตฺตา จ โส กมฺมญฺจาติ อตฺเถน.

มยา อิชฺชเต พุทฺโธ; ยญฺญทตฺโต กมฺพลํ ยาจิยเต พฺราหฺมเณน; นาโค มณึ ยาจิโต พฺราหฺมเณน อิจฺเจวมาทีสุ พุทฺธาทโย อภิหิตกมฺมํ นาม อาขฺยาเตน ปจฺจเยน วา กถิตตฺตา. “ฉตฺตํ กโรติ; ฆฏํ กโรติอิจฺจาทีสุ ฉตฺตาทโย อนภิหิตกมฺมํ นาม อาขฺยาเตน อกถิตตฺตา.

๕๕๒. เยน กุรุเต, เยน วา ปสฺสติ; ตมฺปิ กรณํ.1

กริยติ กฺริยํ ชเนติ อเนน กตฺตุโน อุปกรณภูเตน  วตฺถุนาติ กรณํ. เอตฺถ จ สติปิ สพฺพการกานํ กฺริยาสาธกตฺเตเยน กุรุเตติอาทึ วิเสเสตฺวา วจนํ กตฺตูปกรณภูเตสุ สาธเนสุ สาธกตมสฺเสว คหณตฺถํ; กฺริยาสมฺภารลกฺขณํ กรณการกํ. 

ตํ ทุวิธํ อชฺฌตฺติกพาหิรวเสน. 

จกฺขุนา รูปํ ปสฺสติ; โสเตน สทฺทํ สุณาติ; 

มนสา ธมฺมํ วิชานาติ. 

หตฺเถน กมฺมํ กโรติ; ปรสุนา รุกฺขํ ฉินฺทติ.

๕๕๓. ยสฺส ทาตุกาโม ยสฺส วา รุจฺจติ; ตํ สมฺปทานํ.1

ยสฺส วา ทาตุกาโม, ยสฺส วา รุจฺจติ, ยสฺส วา ขมติ, ยสฺส วา ธารยเต; ตํ การกํ สมฺปทานสญฺญํ โหติ. 

สมณสฺส ทานํ ทาตุกาโม; สมณสฺส จีวรํ ททาติ; 

ตสฺส ปุริสสฺส ภตฺตํ รุจฺจติ; คมนํ มยฺหํ รุจฺจติ. 

มา อายสฺมนฺตานมฺปิ สํฆเภโท รุจฺจิตฺถ. 

เทวทตฺตสฺส สุวณฺณจฺฉตฺตํ ธารยเต ยญฺญทตฺโต. 

สมฺมา ปกาเรน อสฺส ททาตีติ สมฺปทานํ; ปฏิคฺคาหโก. ปฏิคฺคหณลกฺขณํ สมฺปทานการกํ. ตํ ปเนตํ สมฺปทานํ ติวิธํ โหติ อนิรากรณชฺเฌสนานุมติวเสน. 

ตถา หิ กิญฺจิ ทียมานสฺส อนิรากรเณน สมฺปทานสญฺญํ ลภติ; ยถาพุทฺธสฺส ปุปฺผํ ททาติ; รุกฺขสฺส ชลํ ททาตีติ. กิญฺจิ อชฺเฌสเนน ยาจกานํ โภชนํ ททาตีติ. กิญฺจิ อนุมติยา นารายนสฺส พลึ ททาติ; ภิกฺขุสฺส ภตฺตํ ททาตีติ. 

เอตฺถ จ สาสเน ยุตฺติโต โรจนตฺเถ สมฺปทานวจนญฺจ อุปโยควจนญฺจ ทิสฺสติ, “สมณสฺส โรจเต สจฺจํ; ตสฺส เต สคฺคกามสฺส; เอกตฺตมุปโรจิตํ. กิสฺสสฺสุ เอกธมฺมสฺส;  วธํ โรเจสิ โคตม. ปุริสสฺส วธํ น โรเจยฺยํ. กึ นุ ชาตึ น โรเจสีติอาทีสุ; รุจฺจนตฺเถ ปน สมฺปทานวจนเมว ทิสฺสติน เม รุจฺจติ ภทฺทนฺเต; อุลูกสฺสาภิเสจนนฺติอาทีสุ. ตสฺมา อยํ นีติ สาธุกํ มนสิ กาตพฺพา.

๕๕๔.  สิลาฆหนุฐาสปธารปิหกุธทุหิสฺสาสฺสุยฺยราธิกฺขปจฺจาสุณ-อนุปติคิณปุพฺพกตฺตาโรจนตฺถตทตฺถตุมตฺถาลมตฺถมญฺญานาทรปฺปาณินิ นยนคตฺยตฺถกมฺมนิ อาสีสตฺถสมฺมุติตติยตฺถาทีสุ จ.2

สิลาฆ หนุ ฐา สปธาร ปิห กุธ ทุห อิสฺสอิจฺเจเตสํ ธาตูนํ ปโยเค จ อุสฺสุยฺยตฺถานญฺจ ปโยเค ราธิกฺขปโยเค จ ปจฺจาสุณอนุปติคิณานํ ปุพฺพกตฺตริ จ อาโรจนตฺถโยเค ตทตฺเถ ตุมตฺเถ อลมตฺถปฺปโยเค จ มญฺญติปฺปโยเค อนาทเร อปฺปาณินิ จ นยนคตฺยตฺถานํ กมฺมนิ จ อาสีสตฺถปฺปโยเค จ สมฺมุติปฺปโยเค จ ตติยตฺถาทีสุ จ ตํ การกํ สมฺปทานสญฺญํ โหติ. เอตฺถาทิสทฺเทน ปญฺจมีฉฏฺฐีสตฺตมีนมตฺโถ จ สารตฺโถ จ พหุวิโธ อกฺขรปฺปโยโค จ คหิโต; เอเตสุปิ จตุตฺถี วิภตฺติ ภวติ.

สิลาฆปโยเค ตาว 

พุทฺธสฺส สิลาฆเต; สกํ อุปชฺฌายสฺส สิลาฆเต อิจฺเจวมาทิ. 

เอตฺถ จ สิลาฆเตติ กตฺถติ โถเมตีติ อตฺโถ.

หนุปโยเคหนุเต มยฺหเมว; หนุเต ตุยฺหเมว อิจฺเจวมาทิ. 

เอตฺถ จ หนุเตติ อปณยติ; อปลปติ อลฺลาปสลฺลาปํ น กโรตีติ อตฺโถ.

ฐาปโยเคอุปติฏฺเฐยฺย สกฺยปุตฺตานํ วฑฺฒกี อิจฺเจวมาทิ. 

เอตฺถ จ อุปฏฺฐานํ นาม อุปคมนํ สทฺทตฺถวเสน; สงฺเกตตฺถวเสน ปน อุปฏฺฐหนนฺติ อตฺโถ.ตถา หิ ครูอนฺเนน1 ปาเนน อุปฏฺฐิโตสฺมีติ อุปคนฺตฺวา ฐิโต อสฺมีติ อตฺถํ วทนฺติ สทฺทตฺถวเสน; สงฺเกตตฺถวเสน ปนมาตาปิตุอุปฏฺฐานนฺติอาทีสุ วิย อุปฏฺฐหนํ อธิปฺเปตํ.

สป2ปโยเคสปถมฺปิ เต สมฺม อหํ กโรมิ. มยฺหํ สปเต; ตุยฺหํ สปเตติ. เอตฺถ จ สปเตติ สปถํ กโรตีติ อตฺโถ. สปถญฺจ นาม ปเรสํ โตสาปนตฺถํ สจฺจกรณํ

อลงฺกตา สุวสนา;

มาลินี จนฺทนุสฺสทา.

เอกิกา สยเน เสตุ;

ยา เต อมฺเพ อวาหรีติ

อาทีสุ วิย. 

ปุริโส อตฺตโน เวรึ สปตีติอาทีสุ ปน ปเรสํ โตสาปนตฺถํ สจฺจกรณํ น โหติ; ตสฺมา ตาทิเสสุ ฐาเนสุ สมฺปทานสญฺญา น โหตีติ ทฏฺฐพฺพํ.

ธารยติปฺปโยเคอิธ คหปติ กุลปุตฺโต น กสฺสจิ กิญฺจิ ธาเรติ อปฺปํ วา พหุํ วา. สุวณฺณํ เต ธารยเต. ตสฺส รญฺโญ มยํ นาคํ ธารยาม. ตตฺถ ธารยเตติ อิณวเสน คณฺหาติ; อิณํ กตฺวา คณฺหาตีติ อตฺโถ. เอตฺถ ธนิโกเยว สมฺปทานํ.

ปิหปฺปโยเคเทวาปิ เตสํ ปิหยนฺติ; สมฺพุทฺธานํ สตีมตํ. พุทฺธสฺส อญฺญติตฺถิยา ปิหยนฺติ. เทวา ทสฺสนกามา เต อิจฺเจวมาทิ. อิโต อิจฺฉามิ ภทนฺตสฺสาติ อิทํ ปน สริจฺฉาโยเค กมฺมนิ ฉฏฺฐิยนฺตํ ปทนฺติ ทฏฺฐพฺพํ.

กุธทุหอิสฺสอุสฺสุยฺยตฺถานํ ปโยเคกุชฺฌติ เทวทตฺตสฺส; ตสฺส กุชฺฌ มหาวีร. ยทิ หนฺตสฺส กุปฺเปยฺยํ. ทุหยติ ทิสานํ เมโฆ. โย มิตฺตานํ น ทุพฺภติ. 

เกจิ ปนน ทุหตีติ ปฐนฺติ. 

ติตฺถิยา อิสฺสยนฺติ สมณานํ; เทวา น อิสฺสนฺติ ปุริสปรกฺกมสฺส. อญฺญติตฺถิยา สมณานํ อุสฺสุยฺยนฺติ ลาภเคเธน; ทุชฺชนา คุณวนฺตานํ อุสฺสุยฺยนฺติ คุณสมิทฺธิยา; กา อุสฺสุยา วิชานตํ. ทุติยา จ พฺราหฺมโณ วสฺสการํ พฺราหฺมณํ อุสฺสุยติ.๑๐

ราธอิกฺขอิจฺเจเตสํ ธาตูนํ ปโยเค ยสฺส วิปุจฺฉนํ กมฺมวิขฺยาปนตฺถํ; ตํ การกํ สมฺปทานสญฺญํ โหติ. ตตฺถ จ ทุติยา; อาราโธหํ รญฺโญ. อาราโธหํ ราชานํ; กฺยาหํ อยฺยานํ อปรชฺฌามิ; กฺยาหํ อยฺเย อปรชฺฌามิ. อายสฺมโต อุปาลิสฺส อุปสมฺปทาเปกฺโข อุปติสฺโส. อายสฺมนฺตํ อุปาลึ วา. จกฺขุํ ชนสฺส ทสฺสนาย ตํ วิย มญฺเญ1.

สุโณติสฺส ธาตุสฺส ปจฺจาโยเค โย เอตสฺส กมฺมุโน กตฺตา; โส สมฺปทานสญฺโญ โหติ. ตํ ยถา ? ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ; ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุํ. เอตฺถ จ ภควา อามนฺตนกฺริยาวเสน กมฺมภูตานํ ภิกฺขูนํ กตฺตา หุตฺวา ปจฺฉา สวนกฺริยาวเสน สมฺปทานํ โหติ. เอวํ อกฺขรจินฺตกานํ มตวเสน อตฺโถ เวทิตพฺโพ. อาคมิกา ปน ภควโต วจนํ ปจฺจสฺโสสุนฺติ ฉฏฺฐีปโยคมิจฺฉนฺติ.

สุโณติสฺส ธาตุสฺส ปโยเค ทฺวีสุ กมฺเมสุ ยํ กมฺมํ ปุพฺพํ กถิตกมฺมตฺตา; ตสฺส กมฺมุโน ปุพฺพสฺส โย กตฺตา; โส สมฺปทานสญฺโญ โหติ. 

ตํ ยถา ? ภิกฺขุ ชนํ ธมฺมํ สาเวติ; ตสฺส ภิกฺขุโน ชโน อนุคิณาติ. ตสฺส ภิกฺขุโน ชโน ปติคิณาติ. สาธุการทานาทินา ตํ อุสฺสาหยตีติ อตฺโถ. 

เอตฺถ จ ชนนฺติ อกถิตกมฺมํ. ธมฺมนฺติ กถิตกมฺมํ. ภิกฺขุ ปน สวนกฺริยาวเสน กมฺมภูตสฺส กตฺตา หุตฺวา อนุคายนปฏิคายนกฺริยาวเสน สมฺปทานํ โหตีติ ทฏฺฐพฺพํ.

อาโรจนตฺเถอาโรเจมิ โข เต มหาราช; ปฏิเวเทมิ โข เต มหาราช. 

อามนฺตนตฺเถ ทุติยาเยว, น จตุตฺถี. หนฺท ทานิ ภิกฺขเว อามนฺตยามิ โว. อามนฺตยสฺสุ โว ปุตฺเต อิจฺเจวมาทิ.

ตทตฺเถอูนสฺส ปาริปูริยา. พุทฺธสฺส อตฺถาย ชีวิตํ ปริจฺจชามิ; อตฺถาย วต เม ภทฺทา; สุณิสา ฆรมาคตา.

ตุมตฺเถโลกานุกมฺปาย; โลกํ อนุกมฺปิตุนฺติ อตฺโถ. ภิกฺขูนํ ผาสุวิหาราย; ผาสุวิหริตุนฺติ อตฺโถ.

อลมตฺถปโยเค จ สมฺปทานสญฺญา. เอตฺถ จ อลํสทฺทสฺส อตฺโถ อรหปฏิกฺเขปา. ตตฺถ อรหตฺเถอลํ เม พุทฺโธ; อลํ เม รชฺชํ; อลํ ภิกฺขุ ปตฺตสฺส; อลํ มลฺโล มลฺลสฺส; อรหติ มลฺโล มลฺลสฺส. ปฏิกฺเขเปอลํ เต อิธ วาเสน. อลํ เม หิรญฺญสุวณฺเณน; กึ เต ชฏาหิ ทุมฺเมธ.

มญฺญติปฺปโยเค อนาทเร อปฺปาณินิกฏฺฐสฺส ตุวํ มญฺเญ; กลิงฺครสฺส ตุวํ มญฺเญ. อนาทเรติ กิมตฺถํ ? สุวณฺณํ ตํ มญฺเญ. 

อปฺปาณินีติ กิมตฺถํ ? คทฺรภํ ตุวํ มญฺเญ.

นยนคตฺยตฺถกมฺมนิโย มํ คเหตฺวาน ทกาย เนติ. คามสฺส ปาเทน คโต; อปฺโป สคฺคาย คจฺฉติ. สคฺคสฺส คมเนน วา. มูลาย ปฏิกสฺเสยฺย.๑๐ กสฺส คติยนฺติ ธาตุ; ปฏิกสฺเสยฺยาติ อากฑฺเฒยฺย; ภิกฺขุํ อาปตฺติมูลํ อาเนยฺยาติ อตฺโถ. ทุติยา จ; ทกํ เนติ; คามํ ปาเทน คโต; อปฺโป สคฺคํ คจฺฉติ; มูลํ ปฏิกสฺเสยฺย.

อาสีสตฺเถ จอายสฺมโต ทีฆายุ โหตุ; ภทฺทํ ภวโต โหตุ; กุสลํ ภวโต โหตุ; สฺวาคตํ ภวโต โหตุ อิจฺเจวมาทิ.

สมฺมุติปฺปโยเคสาธุ สมฺมุติ เม ตสฺส ภควโต ทสฺสนาย.

ตติยตฺเถอสกฺกตา จสฺม ธนญฺจยาย; มยํ ธนญฺจเยน รญฺญา อสกฺกตา ภวามาติ อตฺโถ.

อาทิสทฺเทน ปญฺจมิยตฺเถ จ; ภิยฺโยโส มตฺตาย. อยญฺหิภิยฺโยโส มตฺตายาติ ปโยโค ปญฺจมีปโยโคโย จ สีตญฺจ อุณฺหญฺจ; ติณา ภิยฺโย น มญฺญตีติ ปโยโค วิย. ตตฺถ ภิยฺโยโสติ อิทํ ภิยฺโยสทฺเทน อติเรกตฺถวาจเกน นิปาเตน สมานตฺถํ นิปาตปทํอหํ ภิกฺขเว ยาวเท อากงฺขามิ วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหีติ เอตฺถ ยาวเทวสทฺเทน สมานตฺถํ ยาวเทติ นิปาตปทํ วิย. น เจตฺถ วตฺตพฺพํภิยฺโยโสติ นิปาตปทํ นาม อตฺถีติ อาจริเยหิ นิทฺทิฏฺฐํ น ทิฏฺฐปุพฺพนฺติ; อาจริเยหิ นิปาตา นามาติ อนิทฺทิฏฺฐานมฺปิ พหูนํ นิปาตานํ สาสเน ทิสฺสนโต; “มํ กเต สกฺก กสฺสจีติ เอตฺถ หิ มนฺติ อมฺหตฺเถ อุปโยควจนํ สพฺพนามิกปทํ. กเตติ นิปาตปทํ; ตสฺมา สํสยํ อกตฺวา ภิยฺโยโส มตฺตายาติ เอตฺถ มตฺตโต ภิยฺโยติ อตฺโถ คเหตพฺโพติณา ภิยฺโยติ เอตฺถ ติณโต ภิยฺโยติ อตฺโถ วิย. 

อิมมตฺถํเยว สนฺธาย โปราณาภิยฺโยโส มตฺตายาติ อติเรกปฺปมาเณนาติ ตติยาวิภตฺติวเสน อตฺถํ กถยึสุ. ปญฺจมีวิภตฺติ หิ กตฺถจิ ตติยาย สมานตฺตามตฺตา สุขปริจฺจาคาติ เอตฺถ วิย. อปฺปมตฺติกสฺส สุขสฺส ปริจฺจาเคนาติ หิ อตฺโถ.

เกจิ ปเนตฺถ วเทยฺยุํมตฺตา สุขปริจฺจาคาติอาทีสุ ยสฺมา มตฺตาสทฺโท อิตฺถิลิงฺโค; ตสฺมาภิยฺโยโส มตฺตายาติ เอตฺถปิมตฺตายาติ อิทํ อิตฺถิลิงฺคตติเยกวจนนฺตํ; เตเนว หิ อติเรกปฺปมาเณนาติ วิวรณํ กตนฺติ; ตนฺน; กิญฺจาปิมตฺตา สุขปริจฺจาคาติอาทีสุ มตฺตาสทฺโท อิตฺถิลิงฺโค; ตถาปิมตฺตนฺติ นปุํสกลิงฺคมฺปิ พหูสุ ฐาเนสุ ทิสฺสติ; ตสฺมา นปุํสกลิงฺคโต มตฺตสทฺทโต จตุตฺเถกวจนสฺส อายาเทเส กเตมตฺตายาติ รูปํ ภวติ; ตญฺจภิยฺโยโสติ นิปาตปทโยคโต ปญฺจมิยตฺเถจตุตฺถีติ วิญฺญายติ.

เกจิ ปนภิยฺโยโส มตฺตายาติ เอตฺถโส ปุคฺคโล มตฺตาย มทนตาย ภิยฺโยติ อตฺถํ วทนฺติ; ตํ สาสเน ปหารทานสทิสํ อติวิย น ยุชฺชติ; ฉฏฺฐิยตฺเถ จ มหาคณาย ภตฺตา เม. สตฺตมิยตฺเถ จ ตุยฺหญฺจสฺส อาวิกโรมิ. ตสฺส เม สกฺโก ปาตุรโหสิ. 

สารตฺเถ จ วตฺตพฺเพ จตุตฺถี วิภตฺติ ภวติ. 

สารตฺโถ นาม อุตฺตมตฺโถ, จินฺตาปนตฺโถ วา. เทเสตุ ภนฺเต ภควา ธมฺมํ ภิกฺขูนํ; เตสํ ผาสุ เอตสฺส ปหิเณยฺย; ยถา โน ภควา พฺยากเรยฺย; ตถา เตสํ พฺยากริสฺสามิ; กปฺปติ สมณานํ อาโยโค; อมฺหากํ มณินา อตฺโถ; พหูปการา ภนฺเต มหาปชาปติโคตมี ภควโต. พหูปการา ภิกฺขเว มาตาปิตโร ปุตฺตานํ อิจฺเจวมาทิ.

ตถา อาทิสทฺเทน พหูสุ อกฺขรปฺปโยเคสุ จตุตฺถิยา ปวตฺติ เวทิตพฺพา. 

ตํ ยถา ? 

อุปมํ เต กริสฺสามิ. 

ธมฺมํ โว เทเสสฺสามิ. 

โก อตฺโถ สุปเนน เต. 

กิมตฺโถ เม พุทฺเธน. กถินสฺส ทุสฺสํ. อาคนฺตุกสฺส  ภตฺตํ อิจฺเจวมาทิ.

ตติยตฺถาทีสุ จาติ จสทฺทคฺคหณํ อวุตฺตตฺถสมุจฺจยตฺถญฺเจว สมฺปทานคฺ-คหณตฺถญฺจ; กจฺจายเน ปนสตฺตมฺยตฺเถสุ จาติ จสทฺทคฺคหณํ วิกปฺปนตฺถวาคฺ-คหณานุกฑฺฒนตฺถเมว. 

เอตฺถ ปน ฐตฺวา กิญฺจิ วทาม. 

สทฺทสตฺถวิทูนํ มตวเสน หิรชกสฺส วตฺถํ ททาติ; ยญฺญทตฺโต เทวทตฺตสฺส อิณํ ททาตีติอาทีสุ สมฺปทานสญฺญาย น ภวิตพฺพํ. 

สทฺทสตฺเถสุ หิยสฺส1 สมฺมาปูชาพุทฺธิยา อนุคฺคหพุทฺธิยา วา ทียเต; ตํ สมฺปทานนฺติ วุตฺตํ. รชกสฺส วตฺถทานญฺเจว เทวทตฺตสฺส อิณทานญฺจ ปูชาวเสน วา อนุคฺคหวเสน วา น โหติ; อจฺจนฺตวจนญฺจ น โหติ; 

ตสฺมาสมฺมา ปกาเรน อสฺส ททาตีติ สมฺปทานนฺติ อตฺเถน วิโรธนโต สมฺปทานสญฺญา น โหตีติ เตสํ ลทฺธิ; เตเนวรชกาย เทวทตฺตายาติ จ จตุตฺถีวิภตฺติ เตหิ น วิหิตา; ฉฏฺฐีเยว วิหิตารชกสฺสาติอาทินาติ.

เอตฺถ อสฺมากํ วินิจฺฉโย เอวํ เวทิตพฺโพ 

ยทิ รชกสทฺโท วตฺถสทฺเทน สมฺพนฺธนีโย สิยา; รชกสฺส วตฺถํ อญฺญสฺส กสฺสจิ ททาตีติ อตฺโถ สิยา; รชโก จ สามี สิยา. 

ยทิ ปน โธวาปนตฺถาย วตฺถํ รชกสฺส ททาตีติ ทาเนน รชโก สมฺพนฺธนีโย สิยา; โส รชโก กถํ สมฺปทานํ นาม น สิยา, ทานกฺริยาย ปฏิคฺคาหกภาเว ฐิตตฺตา. ตถา หิยสฺส ทาตุกาโมติ จ อจิตฺตึ กตฺวา อสกฺกตฺวาภิกฺขุสฺส ภตฺตํ อทาสีติ จ อาทีสุปิ ทาตุกามตามตฺเตน วา อสกฺกจฺจทานมตฺเตน วา โย ทานํ คณฺหิสฺสติ; โย จ ทานํ คณฺหาติ; เต สพฺเพ สมฺปทานา โหนฺติเยว สาสนยุตฺติวเสน.

อปิจ สาสเนอตฺถาย หิตายาติ ตทตฺถปฺปโยคํ ฐเปตฺวาทกาย เนติ; สคฺคาย คจฺฉติ; อสกฺกตา จสฺม ธนญฺจยาย; ภิยฺโยโส มตฺตาย; คณาย ภตฺตาติ ปโยเคสุ วิภตฺติวิปลฺลาสนยญฺจ ฐเปตฺวา นโมโยคทานโยคาทีสุ จตุตฺเถกวจนสฺส อายาเทโส น ลพฺภติ. เตน สงฺคีติตฺตยารูฬฺเห ปาวจเน พุทฺธาย เทติ; นโม พุทฺธายาติอาทีนิ ปทานิ น สนฺติ. “พุทฺธเสฏฺฐสฺสทาสาหํ; นโม กโรหิ นาคสฺสาติ เอวรูปานิเยว อายา-เทสรหิตานิ ปทานิ ทิสฺสนฺติ. ตสฺมา ยํ อฏฺฐสาลินิยา อาคตํเอโก ปุริโส กิลิฏฺฐวตฺถํ รชกสฺส อทาสีติ ปทํ; ตตฺถ รชกสฺสาติ จตุตฺถิยา ภวิตพฺพํ จตุตฺถีฉฏฺฐีนํ สพฺพปฺปกาเรน สนํวิภตฺตีนํ รูปโต ฐิตฏฺฐาเน สทิสตฺตา. 

ตถา หิอคฺคสฺส ทาตา เมธาวีติ อิมิสฺสา ปาฬิยา อตฺถํ วทนฺเตหิ ครูหิอคฺคสฺส ทาตาติ อคฺคสฺส รตนตฺตยสฺส ทาตา; อถ วา อคฺคสฺส เทยฺยธมฺมสฺส ทาตาติ จตุตฺถีฉฏฺฐีนมตฺโถ วุตฺโต. 

อิติ สทฺทสตฺถยุตฺติโต รชโก สามี โหตุ ฉฏฺฐีวิภตฺติวเสน วุตฺตตฺตา; สาสนยุตฺติโต ปน สมฺปทานํ โหตุ จตุตฺถีฉฏฺฐีนํ อวิเสเสน วุตฺตตฺตา, กตฺถจิ กตฺถจิ ฐาเน เยภุยฺเยน ปาฬินยสทฺทสตฺถนยานํ อญฺญมญฺญํ อจฺจนฺตวิรุทฺธตฺตา จ. 

ตถา หิ สทฺทสตฺเถ อาปสทฺโท พหุวจนนฺตํ อิตฺถิลิงฺคํ; ภควตา อาหจฺจภาสิเต ปุลฺลิงฺคํ เอกวจนนฺตํ; ตถา สทฺทสตฺเถ ทารสทฺโท พหุวจนนฺตํ ปุลฺลิงฺคํ; ปาวจเน วจนทฺวยยุตฺตํ ปุลฺลิงฺคํ. สทฺทสตฺเถ ธาตุสทฺโท เอกนฺตปุลฺลิงฺคํ; ปาวจเน เอกนฺตอิตฺถิลิงฺคํ; เอวมาทโย อญฺญมญฺญํ วิรุทฺธสทฺทคติโย ทิสฺสนฺติ.

กิญฺจ ภิยฺโย สทฺทสตฺเถเทวทตฺตายาติ จตุตฺถี; ตํเทวทตฺตายาติ ปทํ ปาฬินยํ ปตฺวา วิภตฺติวิปลฺลาสวเสน ตติยาปญฺจมีฉฏฺฐีนมตฺเถ จตุตฺถี สิยา; น สุทฺธจตุตฺถียญฺญทตฺโต เทวทตฺตาย อสกฺกโตติอาทินา โยเชตพฺพตฺตาอสกฺกตา จสฺม ธนญฺจยายาติอาทีสุ วิย. 

กิญฺจ ภิยฺโยคุโณ อสฺส อตฺถีติ คุณวาติ เอตฺถ สทฺทสตฺถนเยนอสฺสาติ ปทํ ฉฏฺฐิยนฺตํ ภวติ; ปาฬินเย อฏฺฐกถานเย จ โอโลกิยมาเน อตฺถิสทฺทโยคโต จตุตฺถิยนฺตํเยว ภวติ. กถํ ? “อุเทตยํ จกฺขุมา เอกราชา.

อาสาวตี นาม ลตา; ชาตา จิตฺตลตาวเน.

ตสฺสา วสฺสสหสฺเสน; เอกํ นิพฺพตฺตเต ผลํ.

ตํ เทวา ปยิรุปาสนฺตีติ.

อิมา เทฺว ปาฬิโยอสฺสาติ ปทสฺส จตุตฺถิยนฺตตฺตํ สาเธนฺติ. 

ตตฺถ จกฺขุมาติ สกลจกฺกวาฬวาสีนํ อนฺธการํ วิธเมตฺวา จกฺขุปฏิลาภกรเณน ยํ เตน เตสํ ทฺวินฺนํ จกฺขุ; เตน จกฺขุมา สูริโย.

อตฺริทํ นิพฺพจนํ 

จกฺขุ เอตสฺส อตฺถีติ จกฺขุมา; จกฺขูติ จ กสฺส จกฺขุ ? อาโลกทสฺสนสมตฺถํ มหาชนสฺส จกฺขุ; ตํ มหาชนสฺส จกฺขุ เอตสฺส สูริยสฺส อตฺถิ เตน ทินฺนตฺตาติ อตฺถวเสน สูริโย สมฺปทานํ ภวติ; น สามี, ทฺวินฺนํ สามีนํ เอตฺถ อนิจฺฉิตพฺพตฺตา; 

ตถา อาสา เอติสฺสา อตฺถีติ อาสาวตี; เอวํนามิกา ลตา. อาสาติ จ กสฺส อาสา ? เทวานํ อาสา; สา เทวานํ อาสา เอติสฺสา ลตาย อตฺถิ, ตํ ปฏิจฺจอุปฺปชฺชนโตติ อตฺถวเสน ลตา สมฺปทานํ ภวติ; น สามี, ทฺวินฺนํ สามีนํ เอตฺถาปิ อนิจฺฉิตพฺพตฺตา. เอวมาทิเก ปาฬินเย อฏฺฐกถานเย จ อุปปริกฺขิยมาเน ยถาวุตฺโต อตฺโถเยว ปาสํโส; กึ สทฺทสตฺถนโย กริสฺสติ. อถวารชกสฺส วตฺถํ ททาตีติ เอตฺถ สทฺทสตฺถนเยน ฉฏฺฐี โหตุ; รชกสฺส หตฺเถ วตฺถํ ททาตีติ อตฺถเมว มยํ คณฺหาม วจนเสสนยสฺสปิ ทสฺสนโต. เอวญฺจ สติ อุภินฺนํ นยานํ น โกจิ วิโรโธ.

๕๕๕. ยโต อเปติ, ยโต วา อาคจฺฉติ; ตทปาทานํ.1

ยโต วา อเปติ, ยโต วา อาคจฺฉติ; ตํ การกํ อปาทานสญฺญํ โหติ. อเปจฺจ อิโต อาททาตีติ อปาทานํ; อิโต วตฺถุโต กายวเสน จิตฺตวเสน วา อาคนฺตฺวา อญฺญํ คณฺหาตีติ อตฺโถ. เกจิ ปนอปเนตฺวา อิโต อาททาตีติ อปาทานนฺติ วทนฺติ; เตสํ มเต อิโต อตฺตานํ จิตฺตํ วา อปเนตฺวาติ อตฺโถ; อยมฺปิ สญฺญา สมฺปทานสญฺญา วิย อนฺวตฺถโต รูฬฺหีโต จ กตาติ ทฏฺฐพฺพํ; ตํ ปน อปาทานํ ทุวิธํ กายสํโยคปุพฺพกจิตฺต-สํโยคปุพฺพกาปคมวเสน; ตถา จลาวธินิจฺจลาวธิวเสน. 

อถวา ตํ ปน ติวิธํ จลาวธินิจฺจลาวธิเนวจลาวธินนิจฺจลาวธิวเสน; ตถา นิทฺทิฏฺฐ-วิสยอุปฺปตฺติวิสยอนุเมยฺยวิสยวเสน. ตํ สพฺพปฺปเภทํ อุปริ เอกโต ปกาเสสฺสาม. 

คามา อเปนฺติ มุนโย. 

นครา นิคฺคโต ราชา. 

ภูมิโต นิคฺคโต รโส. 

หตฺถิกฺขนฺธา โอตรติ. 

เคหา นิกฺขมติ. สาวตฺถิโต อาคจฺฉติ. 

อปาทานมิจฺจเนน กฺวตฺโถ ? อปาทาเน ปญฺจมี.

๕๕๖. ภยาทฺยุปฺปตฺติ เหตุ.

ยํ ภยาทีนํ อุปฺปตฺติยา เหตุ โหติ; ตญฺจ การกํ อปาทานสญฺญํ โหติ. 

โจรา ภยํ ชายติ. 

กามโต ชายเต ภยํ. 

ตณฺหาย ชายติ โสโก.

๕๕๗. ยโต ปจติ วิชฺโชตติ วา.

ยโต นีหริตฺวา ปจติ, ยโต วา นิกฺขมฺม วิชฺโชตติ; ตมฺปิ การกํ อปาทานสญฺญํ โหติ. 

กุสูลโต ปจติ. 

วลาหกา วิชฺโชตติ จนฺโท.

๕๘. ปราทิปุพฺพชิธาตาทิปฺปโยเค.1

ยถารหํ ปราอิจฺจาทิอุปสคฺคปุพฺพานํ ชิธาตาทีนํ ปโยเค จ ตํ การกํ อปาทานสญฺญํ โหติ. ตถา หิ ชิอิจฺเจตสฺส ธาตุสฺส ปราปุพฺพสฺส ปโยเค โย อสโห; โส อปาทานสญฺโญ โหติ. ตํ ยถา ? พุทฺธสฺมา ปราเชนฺติ อญฺญติตฺถิยา. ภูอิจฺเจตสฺส ธาตุสฺส ปปุพฺพสฺส ปโยเค ยโต อจฺฉินฺนปฺปภโว; โส อปาทานสญฺโญ โหติ. 

ตํ ยถา ? หิมวตา ปภวนฺติ ปญฺจ มหานทิโย. อโนตตฺตมฺหา มหาสรา ปภวนฺติ. อจิรวติยา ปภวนฺติ กุนฺนทิโย.

๕๕๙. อญฺญาทินามปฺปโยเค.1

อญฺญสทฺทาทีนํ นามานํ ปโยเค จ ตํ การกํ อปาทานสญฺญํ โหติ. 

ตโต กมฺมโต อญฺญํ กมฺมํ; ตโต ปรํ.

๕๖๐. วชฺชนตฺถาปปริโยเค.1

วชฺชนตฺเถหิ อปปริอิจฺเจเตหิ โยเค จ ตํ การกํ อปาทานสญฺญํ โหติ. 

อปสาลาย อายนฺติ วาณิชา. อุปริปพฺพตา เทโว วสฺสติ. 

เอตฺถ จ สุทฺธนามานํ อุปสคฺเคหิ โยโค อุปสคฺคโยโค นามาติ คเหตพฺโพ; น คุณนามานํ อุปสคฺเคหิ โยโค. ตถา หิ "อุภโต สุชาโต ปุตฺโตติอาทีสุ อุปสคฺเค วิชฺชมาเนปิ อุปสคฺคโยโค นาม น ภวติ.

๕๖๑. อุทฺธํสมนฺตตฺถุปริโยเค.1

อุอิจฺจุปสคฺเคน ปริอิจฺจุปสคฺเคน จาติ ทฺวีหิ อุปสคฺเคหิ ยถากฺกมํ อุทฺธํ สมนฺตโตติ อตฺถวนฺเตหิ ปโยเค จ ตํ การกํ อปาทานสญฺญํ โหติ. 

อุปริปพฺพตา เทโว วสฺสติ; 

ปพฺพตสฺส อุทฺธํ สมนฺตโต เทโว วสฺสตีติ อตฺโถ. 

อตฺรายํ วินิจฺฉโยอุอิติ จ ปรีติ จ อุปสคฺคทฺวยํ วุตฺตํ; อุปรีติ นิปาตปทมฺปิ อตฺถิ. ยทิ ปนอุปริปพฺพตา เทโวติ เอตฺถอุปรีติ นิปาตปทํ สิยา; “ปพฺพตาติ อวตฺวาปพฺพตสฺสาติ วาปพฺพเตติ วา วตฺตพฺพํ สิยา; เอวํ อวจเนน วิญฺญายติอุปรีติ อิทํ อุปสคฺคทฺวยเสน วุตฺตนฺติ. 

อุทฺธํ สมนฺตตฺถุปรีติ กิมตฺถํ ? 

วิวิธานิ ผลชาตานิ; อสฺมึ อุปริปพฺพเตติ เอตฺถ อุปริสทฺโท นิปาตตฺตา อุทฺธนฺติ อตฺถมตฺตเมว ทีเปติ; น อุทฺธํ สมนฺตโตติ อตฺถนฺติ ญาปนตฺถํ.

๕๖๒. มริยาทาภิวิธตฺถอายาวโยเค.1

มริยาทาภิวิธิอตฺเถน อาอิจฺจุปสคฺเคน ยาวอิตินิปาเตน จ โยเค ตํ การกํ อปาทานสญฺญํ โหติ. อาปพฺพตา เขตฺตํ. อานครา ขทิรวนํ. อาพฺรหฺมโลกา สทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉติ. ยาว เจตุตฺตรนครา มคฺคํ อลงฺกริ. ยาว พฺรหฺมโลกา สทฺโท อพฺภุคฺคญฺฉิ. ยาว พฺรหฺมโลกา เอกโกลาหลํ ชาตํ. 

เอตฺถ จ อาปพฺพตาติอาทโย ปโยคา สทฺทสตฺถนยวเสน วุตฺตา; ยาว เจตุตฺตรนคราติอาทโย ปน ปาฬินยวเสนาติ เวทิตพฺพา.

๕๖๓. ปตินิธิปติทานตฺถปติโยเค.1

ปตินิธิปติทานตฺเถน ปติอิจฺจุปสคฺเคน โยเค จ ตํ การกํ อปาทานสญฺญํ โหติ. 

พุทฺธสฺมา ปติ สาริปุตฺโต ธมฺมเทสนาย อาลปติ เตมาสํ; ฆตมสฺส เตลสฺมา ปติ ททาติ; อุปฺปลมสฺส ปทุมสฺมา ปติ ททาติ; กนกมสฺส หิรญฺญสฺมา ปติ ททาติ.

๕๖๔. วิสุํปุถโยเค.1

วิสุํปุถอิจฺเจเตหิ นิปาเตหิ โยเค จ ตํ การกํ อปาทานสญฺญํ โหติ. 

เตหิ วิสุํ; ตโต วิสุํ อริเยหิ ปุถเควายํ ชโน.

๕๖๕. อญฺญตฺรโยเค ปญฺจมี ตติยา จ.1

อญฺญตฺรอิจฺเจเตน นิปาเตน โยเค ปญฺจมีวิภตฺติ โหติ ตติยา จ. 

นาญฺญตฺร สพฺพนิสฺสคฺคา; โสตฺถึ ปสฺสามิ ปาณินํ. อญฺญตฺร พุทฺธุปฺปาทา โลกสฺส สจฺจาภิสมโย นตฺถิ. ตทนฺตรํ โก ชาเนยฺย อญฺญตฺร ตถาคเตน.

๕๖๖. ริเตวินาโยเค ทุติยา จ.1

ริเตวินาอิจฺเจเตหิ นิปาเตหิ โยเค ปญฺจมี ตติยา ทุติยา จ โหติ. 

ริเต สทฺธมฺมา กุโต สุขํ ภวติ; ริเต สทฺธมฺมํ; ริเต สทฺธมฺเมน วา. วินา สทฺธมฺมา นตฺถญฺโญ โกจิ นาโถ โลเก วิชฺชติ; วินา สทฺธมฺมํ; วินา สทฺธมฺเมน วา. วินา พุทฺธมฺหา; วินา พุทฺธํ; วินา พุทฺเธน วา.

๕๖๗. ปภุตฺยาทฺยตฺเถ ตทตฺถปฺปโยเค จ.1

ปภุติอาทิอตฺเถ จ ตทตฺถปฺปโยเค จ ตํ การกํ อปาทานสญฺญํ โหติ. 

ยโตหํ ภคินิ อริยาย ชาติยา ชาโต. ยโต สรามิ อตฺตานํ; ยโต ปตฺโตสฺมิ วิญฺญุตํ. ยโต ปภุติ. ยโต ปฏฺฐาย. ตโต ปฏฺฐาย. อิโต ปฏฺฐาย. อชฺชโต ปฏฺฐาย.

๕๖๘. การกกฺริยานํ มชฺฌฏฺฐา กาลทฺธา จ.1

อตฺถโยชนกฺกมวเสน ปน ทฺวินฺนํ อปาทานกมฺมการกานํ วา ปุพฺพาปรกฺริยานํ วา มชฺเฌ ฐิตา กาลทฺธา จ อปาทานสญฺญา โหนฺติ. 

ปกฺขสฺมา วิชฺฌติ มิคํ; โกสา วิชฺฌติ กุญฺชรํ; มาสสฺมา ภุญฺชติ โภชนํ. ตตฺร ลุทฺทโก อิโต ปกฺขสฺมา มิคํ วิชฺฌตีติ อตฺถโยชนกฺกโม การกวเสน; กฺริยาวเสน ปน ลุทฺทโก อชฺช มิคํ วิชฺฌิตฺวา ปกฺขสฺมา วิชฺฌตีติ. เอส นโย อิตรตฺราปิ.

๕๖๙. รกฺขณตฺถานมิจฺฉิตมนิจฺฉิตญฺจ.2

รกฺขณตฺถานํ ธาตูนํ ปโยเค ยํ อิจฺฉิตํ, ยญฺจ อนิจฺฉิตํ, 

ตํ การกํ อปาทานสญฺญํ โหติ. 

กาเก รกฺขนฺติ ตณฺฑุลา; อุจฺฉูหิ คเช รกฺขนฺติ; มนฺติโน มนฺเตน ทารเกหิ ปิสาเจ รกฺขนฺติ; ยวา ปฏิเสเธนฺติ คาโว; นานาโรคโต วา นานาอุปทฺทวโต วา อารกฺขํ คณฺหนฺตุ; อกุสเลหิ ธมฺเมหิ มานสํ นิวาเรติ. ปาปา จิตฺตํ นิวารเย.

๕๗๐. ยสฺสาทสฺสนมิจฺฉมนฺตรธายติ.1

ยสฺส อทสฺสนมิจฺฉนฺโต โกจิ อนฺตรธายติ; ตตฺถ ตตฺถ ปฏิจฺฉนฺนฏฺฐาเน ภเยน นิลียติ; ตํ การกํ อปาทานสญฺญํ โหติ. 

อุปชฺฌายา อนฺตรธายติ สิสฺโส. 

มาตรา จ ปิตรา จ อนฺตรธายติ ปุตฺโต. 

อิทํ ลกฺขณํ ภเยน อนฺตรธานํ สนฺธาย วุตฺตํ. อิทฺธิยา อทสฺสนคมนสงฺขาเต อนฺตรธาเน ปน สตฺตมีวิภตฺติ โหติ; ตสฺส จ ลกฺขณํ อุปริ ภวิสฺสติ

๕๗๑. ทูรนฺติกทฺธกาลนิมฺมานตฺวาโลปทิสาโยควิภตฺตารปฺปโยค-สุทฺธปฺปโมจนเหตุวิวิตฺตปฺปมาณปุพฺพาทิโยคพนฺธนคุณวจนปญฺหกถน-โถกกิจฺฉกติปยากตฺตูสุ จ.2

ทูรตฺเถ อนฺติกตฺเถ อทฺธนิมฺมาเน กาลนิมฺมาเน ตฺวาโลเป ทิสาโยเค วิภตฺเต อารปฺปโยเค สุทฺธตฺเถ ปโมจเน เหตุตฺเถ วิวิตฺตตฺเถ ปมาเณ ปุพฺพาทิโยเค พนฺธเน คุณวจเน ปญฺเห กถเน โถเก กิจฺเฉ กติปเย อกตฺตริ จ อิจฺเจเตสฺวตฺเถสุ ปโยเคสุ จ ตํ การกํ อปาทานสญฺญํ โหติ.

ทูรตฺถปฺปโยเค ตาว 

กีวทูโร อิโต นฬการคาโม; ตโต หเว ทูรตรํ วทนฺติ. คามโต นาติทูเร; อารกา เต โมฆปุริสา อิมสฺมา ธมฺมวินยา. อารกา เตหิ ภควา. 

ทูรตฺเถ - ทูรโตวาคมฺม; ทูรโตว นมสฺสนฺติ. อทฺทส ภควนฺตํ ทูรโตว อาคจฺฉนฺตํ. 

ทูรตฺถปฺปโยเค ทุติยา จ ตติยา จ; ทูรํ คามํ อาคโต; ทูเรน คาเมน อาคโต; ทูรโต คามา อาคโตติ อตฺโถ. ทูรํ คาเมน วา. 

อารกาสทฺทโยเค ทุติยา จ ตติยา จ ฉฏฺฐี จ. อารกา อิมํ ธมฺมวินยํ. อเนน ธมฺมวินเยน; อารกา มนฺทพุทฺธีนํ อิจฺเจวมาทิ.

อนฺติกตฺถปฺปโยเค 

อนฺติกํ คามา; อาสนฺนํ คามา; สมีปํ คามา; คามสฺส สมีปนฺติ อตฺโถ. 

ยถาสมฺภวํ ทุติยา จ ตติยา จ ฉฏฺฐี จ. อนฺติกํ คามํ; อนฺติกํ คาเมน; อาสนฺนํ คามํ; อาสนฺนํ คาเมน; สมีปํ สทฺธมฺมํ; สมีปํ สทฺธมฺเมน. นิพฺพานสฺเสว สนฺติเก. อารกา จ วิชานตํ. เอตฺถ ปน อารกาสทฺโท สมีปวาจโก ทฏฺฐพฺโพ; ภควา หิ วิชานตํ สนฺติเกติ อตฺโถ.

อทฺธกาลนิมฺมาเน 

อิโต มธุราย จตูสุ โยชเนสุ สงฺกสฺสํ; 

ราชคหโต ปญฺจจตฺตาลีสโยชนมตฺถเก สาวตฺถิ; อิโต โข ภิกฺขเว เอกนวุติกปฺเป. อิโต ติณฺณํ มาสานํ อจฺจเยน ปรินิพฺพายิสฺสามิ อิจฺเจวมาทิ.

ตฺวาโลเป กมฺมาธิกรเณสุ 

ปาสาทา สงฺกเมยฺย; หตฺถิกฺขนฺธา สงฺกเมยฺย. 

อาสนา วุฏฺฐเหยฺย อิจฺเจวมาทิ. 

เอตฺถ จ ตฺวาโลโป นาม อตฺถสมฺภเวปิ สติ ตฺวาปจฺจยนฺตสฺส สทฺทสฺส อวิชฺชมานตา. ตถาหิ ปาสาทา สงฺกเมยฺยาติ เอตฺถ ปาสาทมภิรูหิตฺวา ตมฺหา ปาสาทา อญฺญํ ปาสาทํ สงฺกเมยฺยาติ อตฺโถ. เอส นโย หตฺถิกฺขนฺธา สงฺกเมยฺยาติ เอตฺถาปิ. อาสนา วุฏฺฐเหยฺยาติ เอตฺถ ปน อาสเน นิสีทิตฺวา ตมฺหา อาสนา วุฏฺฐเหยฺยาติ อตฺโถ. เอวํ กมฺมาธิกรเณสุ ปญฺจมีวิภตฺติ ภวติ; กมฺมาธิกรณภูตานิเยว วตฺถูนิ ตฺวาโลปวิสเย อปาทานํ นาม โหนฺตีติ อตฺโถ.

ทิสาโยเค จ ปญฺจมี ภวติ. ตตฺถ ทิสา จ ทิสาโยโค จ ทิสาโยโค สรูเปกเสสนเยน; ตสฺมึ ทิสาโยเค. เอตฺถ จ ทิสาวจเนน ทิสตฺโถ คหิโต; ทิสาโยควจเนน ทิสตฺถวาจีหิ โยโค. ตตฺถ ทิสตฺถวาจีหิ โยเค ตาวอิโต สา ปุริมา ทิสา. อิโต สา ทกฺขิณา ทิสา. อิโต สา ปจฺฉิมา ทิสา. อิโต สา อุตฺตรา ทิสา. อวีจิโต อุปริ ภวคฺคมนฺตเร; อุทฺธํ ปาทตลา อโธ เกสมตฺถกา. ยโต เขมํ ตโต ภยํ. ยโต อสฺโสสุํ ภควนฺตํ. ทิสตฺเถ ปุรตฺถิมโต ทกฺขิณโตติอาทิ. เอตฺถ ปน สตฺตมิยตฺเถ โตปจฺจโย ภวิสฺสติ.

วิภตฺเต ปญฺจมี ภวติ ฉฏฺฐี จ. 

เอตฺถ วิภตฺตํ นาม สยํ วิภตฺตสฺเสว ตทญฺญโต คุเณน วิภชนํ. ยโต ปณีตตโร วา วิสิฏฺฐตโร วา นตฺถิ; มาธุรา ปาฏลิปุตฺตเกหิ อภิรูปตรา; อตฺตทนฺโต ตโต วรํ. ฉนฺนวุตีนํ ปาสณฺฑานํ ธมฺมานํ ปวรํ ยทิทํ สุคตวินโย อิจฺเจวมาทิ.

อารติปฺปโยเค

คามธมฺมา วสลธมฺมา อสทฺธมฺมา อารติ วิรติ ปฏิวิรติ; 

ปาณาติปาตา เวรมณิ อิจฺเจวมาทิ.

สุทฺธตฺถปฺปโยเคโลภนิเยหิ ธมฺเมหิ สุทฺโธ อสํสฏฺโฐ อิจฺเจวมาทิ.

ปโมจนตฺถปฺปโยเคปริมุตฺโต ทุกฺขสฺมาติ วทามิ. มุตฺโตสฺมิ มารพนฺธนา; น เต มุจฺจนฺติ มจฺจุนา; โมกฺขนฺติ มารพนฺธนา อิจฺเจวมาทิ.

เหตุอตฺเถ 

กสฺมา เหตุนา; กสฺมา นุ ตุมฺหํ ทหรา น มียเร.๑๐ 

กสฺมา อิเธว มรณํ ภวิสฺสติ; 

ยสฺมา อนิยตา เกจิ; ยสฺมาติห ภิกฺขเว.๑๑ ตสฺมาติห ภิกฺขเว.๑๑ 

ยํการณา; ตํการณา; กึการณา อมฺม ตุวํ ปมชฺชสิ. 

อญฺเญหิ ปน ลกฺขเณหิ เหตุตฺเถ ปฐมา จ ตติยา จ ฉฏฺฐี จ ภวติ; ตา จ โข กฺริยาภิสมฺพนฺเธ ทฏฺฐพฺพา; น ปนโก นุ โข ภนฺเต เหตุ, โก ปจฺจโย มหโต ภูมิจาลสฺส ปาตุภาวายาติอาทีสุ กฺริยาภิสมฺพนฺธรหิเตสุ 

ปโยเคสุ 

น อตฺตเหตุ อลิกํ ภเณติ. กึ นุ ชาตึ น โรเจสิ. ยญฺจ ปุตฺเต น ปสฺสามิ. ตํ ตํ โคตม ปุจฺฉามิ. เกน การเณน วเทสิ; เยน การเณน; เตน การเณน; อถ ตฺวํ เกน วณฺเณน; เกน วา ปน เหตุนา. อนุปฺปตฺโต พฺรหารญฺญํ. สทฺธาย ตรติ โอฆํ. เอตฺถ จ สทฺธายาติ อยํสทฺโท เหตุอตฺโถติ ครูหิ วุตฺตํ. 

เกน กสฺสป พาลสฺส; ทสฺสนํ นาภิกงฺขสิ. เยน มิเธกจฺเจ สตฺตา. เตน นิมิตฺเตน; เตน วุตฺตํ; ตํ กิสฺส เหตุ.๑๐ กิสฺส ตุมฺเห กิลมถ.

วิเวจนปฺปโยเค 

วิวิตฺโต ปาปกา ธมฺมา; วิวิจฺเจว กาเมหิ, วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ๑๑ อิจฺเจวมาทิ.

ปมาณตฺเถ 

อายามโต จ วิตฺถารโต จ โยชนํ; คมฺภีรโต ปุถุลโต จ โยชนํ จนฺทภาคาย ปมาณํ.๑๒ ปริกฺเขปโต นวสตโยชนปริมาโณ มชฺฌิมเทโส. ทีฆโต นววิทตฺถิโย สุคตวิทตฺถิยา ปมาณิกา กาเรตพฺพา.๑๓ ตติยา จ; โยชนํ อายาเมน; โยชนํ วิตฺถาเรน; โยชนํ อุพฺเพเธน สาสปราสิ.;๑๔

ปุพฺพาทิโยเค ปฐมตฺถวาจเกน ปุพฺพสทฺเทน โยโค ปุพฺพโยโค. เอตฺถ ปุพฺพาทิคฺคหณํ อทิสตฺถวุตฺตีนํ ปุพฺพาทีนํ คหณตฺถํ. ตถา หิ วิสุํ ทิสาโยโค คหิโต. ปุพฺเพว เม ภิกฺขเว สมฺโพธา. อิโต ปุพฺเพ นาโหสิ; ตโต ปรํ ปจฺจนฺติมา ชนปทา. ตโต อปเรน สมเยน. ตโต อุตฺตริ อิจฺเจวมาทิ.

พนฺธนตฺถปฺปโยเค พนฺธนเหตุมฺหิ อิเณ; 

สตสฺมา พทฺโธ นโร รญฺญา; ตติยา จ; สเตน พทฺโธ นโร รญฺญา  อิจฺเจวมาทิ.

คุณวจเน - 

ปญฺญาย วิมุตฺติ มโน; อิสฺสริยาย ชนํ รกฺขติ ราชา; สีลโต นํ ปสํสนฺติ.

ปญฺหกถเนสุ -

กุโตสิ ตฺวํ; กุโต ภวํ ปาฏลิปุตฺตโต. 

เอตฺถ จ กถนํ นาม วิสฺสชฺชนํ; ยํ ปน กจฺจายนปฺปกรเณปญฺเห ตฺวาโลเป กมฺมาธิกรเณสูติ อารภิตฺวาอภิธมฺมํ สุตฺวา อภิธมฺมา ปุจฺฉนฺติ; อภิธมฺมํ อภิธมฺเมน วา, วินยํ สุตฺวา วินยา ปุจฺฉนฺติ, วินยํ วินเยน วา. เอวํ สุตฺตา; เคยฺยา; เวยฺยากรณา; คาถาย; อุทานา; อิติวุตฺตกา; ชาตกา; อพฺภุตธมฺมา; เวทลฺลา อิจฺเจวมาทีติ จ วุตฺตํ; 

ตถา "กถเน ตฺวาโลเป กมฺมาธิกรเณสูติ อารภิตฺวา "อภิธมฺมํ สุตฺวา อภิธมฺมา กถยนฺติ, อภิธมฺมํ อภิธมฺเมน วา, วินยํ สุตฺวา วินยา กถยนฺติ, วินยํ วินเยน วา, เอวํ สุตฺตา, เคยฺยา, เวยฺยากรณา, คาถาย, อุทานา, อิติวุตฺตกา, ชาตกา, อพฺภุตธมฺมา, เวทลฺลา อิจฺเจวมาทีติ จ วุตฺตํ, ตํ ตฺวาโลเปเยว วตฺตพฺพํ. “ปญฺเหติ จกถเนติ จ ตฺวาโลปรหิตปฺปโยควเสน วิสุํ วตฺตพฺพํ; อิธ ปน วิสุํ วุตฺตํ.

โถกตฺถาทีสุ อปฺปตฺถวจเน ปญฺจมี ตติยา จ. ยทา หิ ธมฺมมตฺตํ อธิปฺเปตํ, น ทพฺพํ; ตทา โถกาทีนํ อสตฺววจนตา. ยทา ปนโถเกน วิเสน มโตติอาทินา ทพฺพมธิปฺเปตํ; ตทา เตสํ สตฺววจนตา. โถกา มุจฺจติ; อปฺปมตฺตกา มุจฺจติ; กิจฺฉาลทฺโธ ปิโย ปุตฺโต. กติปยา มุตฺโต; โถเกน; อปฺปมตฺตเกน; กิจฺเฉน; กติปเยน อิจฺเจวมาทิ.

อกตฺตริ อการเก ญาปกเหตุมฺหิกตตฺตา อุปจิตตฺตา อุสฺสนฺนตฺตา วิปุลตฺตา อุปฺปนฺนํ โหติ จกฺขุวิญฺญาณํ อิจฺเจวมาทิ. อาทิสทฺเทน เย อมฺเหหิ อนุปทิฏฺฐา อปาทานปฺปโยคา; เต ปโยควิจกฺขเณหิ โยเชตพฺพา.

อิทานิ เตสมปาทานานํ กายสญฺโญคปุพฺพกาทิวเสน ปเภทํ กถยาม. 

คามา อเปนฺติ มุนโยติอาทีสุ หิ กายสญฺโญคปุพฺพกสฺส อปคมนสฺส วิชฺชมานตฺตา คามาทิอปาทานํ กายสญฺโญคปุพฺพกํ นาม. 

ปาณาติปาตา วิรมตีติอาทีสุ ปน จิตฺตสญฺโญคปุพฺพกสฺส อปคมนสฺส วิชฺชมานตฺตา ปาณาติปาตาทิอปาทานํ จิตฺตสญฺโญคปุพฺพกํ นาม. 

ตถาธาวตา หตฺถิมฺหา ปติโต องฺกุสคฺคโหติอาทีสุ หตฺถิอาทิอปาทานํ จลมริยาทภูตตฺตา จลาวธิ นามจลญฺจ ตํ อวธิ จาติ อตฺเถน. 

ปพฺพตา โอตรนฺติ วนจราติอาทีสุ ปพฺพตาทิอปาทานํ นิจฺจลมริยาทภูตตฺตา นิจฺจลาวธิ  นามนิจฺจลญฺจ ตํ อวธิ จาติ อตฺเถน; 

อิเมหิ ทฺวีหิ ปกาเรหิ วินิมุตฺตํพุทฺธสฺมา ปติ สาริปุตฺโต; กามโต ชายเต ภยนฺติ จ อาทีสุ พุทฺธาทิอปาทานํ เนวจลาวธินนิจฺจลาวธิ นาม อวธิภาเวน อคฺคเหตพฺพตฺตา. เอวํ อปาทานํ ทุวิธํ ติวิธญฺจ ภวติ ปุน ตํ ติวิธญฺจ นิทฺทิฏฺฐ-วิสยาทิวเสน. ตตฺถคามา อปคจฺฉตีติอาทิ นิทฺทิฏฺฐวิสยํ นาม อปาทานวิสยสฺส กฺริยาวิเสสสฺส นิทฺทิฏฺฐตฺตา. 

กุสูลโต ปจฺจติ; อภิธมฺมา กถยติ; วลาหกา วิชฺโชตตีติ อุปฺปาตฺตวิสยํ นาม. วลาหกา นิกฺขมฺม วิชฺโชตตีติอาทินา อุปาเตยฺโย เอตฺถ กฺริยาวิเสโส. มาธุรา ปาฏลิปุตฺตเกหิ อภิรูปตราติ อนุเมยฺยวิสยํ นาม. มาธุรา ปาฏลิปุตฺตเกหิ อุกฺกํสิยนฺติ เกนจิ คุเณนาติ อนุเมยฺโย เอตฺถ กฺริยาวิเสโส. อุปฺปตฺติวิสโย วิย น นิยโต โกจีติ อยมสฺส อุปฺปตฺติวิสยโต เภโทติ.

๕๗๒. โย อาธาโร; ตโมกาสํ.1

โย กตฺตุกมฺมสมเวตานํ นิสชฺชปจนาทิกฺริยานํ อาธารกฏฺเฐน อาธาโร; ตํ การกํ โอกาสสญฺญํ โหติ. ภุโส กฺริยํ ธาเรตีติ อาธาโร; โส เอว ตาสํ กฺริยานํ ปติฏฺฐานตฺเถน โอกาสตฺตาโอกาสํ นามาติ วุจฺจติ. 

ตถา หิกเฏ นิสีทติ เทวทตฺโตติ เอตฺถ กโฏ เทวทตฺตํ ธารยนฺโต ตํ สมเวตํ อาสนกฺริยํ ธาเรติ; “ถาลิยํ โอทนํ ปจตีติ เอตฺถ ถาลี ตณฺฑุลํ ธารยนฺตี ตํ สมเวตมฺปิ ปจนกฺริยํ ธาเรติ. ยชฺเชวํ กตฺตุกมฺมานเมว ปธานวเสน กฺริยาธารสมฺภวโต เตสเมว โอกาสสญฺญาย ภวิตพฺพนฺติ ? น ภวิตพฺพํ. กสฺมา ? ปฏิลทฺธวิเสสนามตฺตา; ตสฺมา ปรมฺปรายปิ กฺริยาธารกํ กฏาทิกํเยว โอกาสสญฺญํ ลภตีติ อวคนฺตพฺพํ.

โสยโมกาโส จตุพฺพิโธ พฺยาปิโก โอปสิเลสิโก สามีปิโก เวสยิโกติ. 

ตตฺถ พฺยาปิโก นาม สกโลปิ อาธารภูโต อตฺโถ อาเธยฺเยน ปตฺถโฏ โหติ; ตํ ยถา ? ติเลสุ เตลํ; อุจฺฉูสุ รโส; ทธิมฺหิ สปฺปีติ. 

โอปสิเลสิโก นาม ปจฺเจกสิทฺธานํ ภาวานํ ยตฺถ อุปสิเลโส อุปคโม โหติ. ตํ ยถา ? กเฏ นิสีทตีติ. 

สามีปิโก นาม ยตฺถ สมีเป สามีปิกโวหารํ กตฺวา อาธารภาโว วิกปฺปิยติ. ตํ ยถา? สาวตฺถิยํ วิหรติ. คงฺคายํ* วโชติ. ปตญฺชลินาปิ วุตฺตํ 

จตูหิ ปกาเรหิ อตตฺถ โสติ ภวติ; กตฺถจิ ตํ ฐานวเสน มญฺจา อุกฺกฏฺฐึ กโรนฺตีติ. กตฺถจิ สมีปวเสน คงฺคาย โฆโส; กุรูสุ วสตีติ. กตฺถจิ ตํสหจรภาเวน ยฏฺฐึ ปเวสย; กุนฺเต ปเวสยาติ. กตฺถจิ ตํกฺริยาจรเณน อพฺรหฺมทตฺเต พฺรหฺมทตฺโตยมิติ.*

เวสยิโก นาม ยตฺถ อญฺญตฺถาภาววเสน เทสนฺตราวจฺเฉทวเสน วา อาธาร-ปริกปฺโป; ตํ ยถา ? ภูมีสุ มนุสฺสา; ชเลสุ มจฺฉา; อากาเส สกุณาติ. สพฺโพปิ จายํ ปธานวเสน วา ปริกปฺปิตวเสน วา กฺริยาย ปติฏฺฐา ภวตีติโอกาโสติ วุตฺโต.

ยํ ปเนตฺถ วุตฺตํกตฺตุกมฺมสมเวตานํ กฺริยานํ อาธาโรติ; ตํภิยฺโย ขคฺคมฺหิ โอภาโสติ เอตฺถ กถํ ยุชฺชตีติ เจ ? ยุชฺชเตว. 

ตถา หิภูมีสุ มนุสฺสาติ เอตสฺมึ ปโยเควสนฺตีติ กตฺตุสมเวตา วสนกฺริยา อวิชฺชมานาปิ วจนเสสนเยน อาหริตพฺพา โหติ; เอวเมตํภิยฺโย ขคฺคมฺหิ โอภาโสติ เอตฺถาปิอโหสีติ กตฺตุสมเวตา กฺริยา อวิชฺชมานาปิ วจนเสสนเยน อาหริตพฺพาว โหติ. โลเก หิ กตฺถจิ กตฺถจิ โวหารวิสเย เสสํ กตฺวา วาจํ ภณติ; 

ตถา หิ โกจิ เอกเคเห ปฏิยตฺตํ ขีรํ ปาเยตุกาโมตฺวํ เคหํ ปวิส; ปวิสิตฺวา ขีรํ ปิวาติ วตฺตพฺเพ วจนเสสํ กตฺวาปวิส; ขีรนฺติ อาห; สาสเนปิ ทิสฺสติเยสํ อยฺยานํ สูจิยา อตฺโถ อหํ สูจิยาติ จ, “ยสฺส ปญฺเหน อตฺโถ; โส มํ ปญฺเหน อหํ เวยฺยากรเณนาติ จ; ตสฺมา เอตฺถ สํสโย น กาตพฺโพ.

๕๗๓. ยตฺถิทฺธิยนฺตรธายติ.1,1

ยสฺมิ ฐาเน โกจิ อิทฺธิยา อนฺตรธายติ; ตํ ฐานภูตํ การกํ โอกาสสญฺญํ โหติ. สา เทวตา อนฺตรหิตา; ปพฺพเต คนฺธมาทเน. เชตวเน อนฺตรหิโต ภควา. ตโต โส ทุมฺมโน ยกฺโข; ตตฺเถวนฺตรธายถ. อปฺเปกจฺเจ มํ อภิวาเทตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายึสุ. อาธารลกฺขณํ โอกาสการกํ. อิติ ฉการกํ ปกาสิตํ โหติ.

อิทานิ สมานวิสยํ การกฉกฺกํ วุจฺจเต 

โย ยตฺถ เยน ยํ วา กโรติ; ตานิ กตฺตุโอกาสกรณกมฺมานิ. ปุริโส อรญฺเญ หตฺเถน กมฺมํ กโรติ. สพฺพตฺถ กตฺตา เนตพฺโพ. 

ยํ ยสฺส ยตฺถ วา เทติ; ตานิ กมฺมสมฺปทาโนกาสานิ; ทานํ ภิกฺขุสฺส อทาสิ; ทานํ ภิกฺขุมฺหิ เทติ; ยตฺถ ทินฺนํ มหปฺผลํ. ยโต ยตฺถ ชายติ; ตานิ อปาทาโนกาสานิ; ยสฺมา โส ชายเต คินิ. โจรา ภยํ ชายติ; ยตฺถ โส ชายตี ธีโร. 

ยํ ยตฺถ ยโต วา คณฺหาติ; ตานิ กมฺโมกาสาปาทานานิ; 

พฺราหฺมณํ หตฺเถ คณฺหาติ; มทฺทึ หตฺเถ คเหตวาน. นาคํ คเหตฺวา โสณฺฑาย. อาจริยสฺสสนฺติเก สิปฺปํ คณฺหาติ.๑๐ อาจริยุปชฺฌาเยหิ สิกฺขํ คณฺหาติ. 

ครู ปน สตฺตมีวิสเยปุริสสฺส พาหาสุ คเหตฺวา โพธิสตฺตสฺส มุทฺธนิ จุมฺพิตฺวาติ อุทาหริตฺวา กมฺมนิ สตฺตมีวิภตฺตุปฺปตฺตึ วทนฺติ. ตํมทฺทึ หตฺเถ คเหตฺวานาติอาทิกาย ปาฬิยา ทสฺสนโตปุริสํ โพธิสตฺตนฺติ จ วิภตฺตึ วิปริณาเมตฺวา ฐาเนเยว สตฺตมีติ คเหตพฺพํ. อิติ สมาสโต สมานวิสยํ การกฉกฺกํ ปกาสิตํ โหติ.

๕๗๔. น ฉฏฺฐีวิหิตตฺโถ การโก ยถามนฺตนํ.

ยถา อามนฺตนสงฺขาโต อตฺโถ การกสญฺโญ น โหติ; ตถา ฉฏฺฐิยา วิหิโต อตฺโถ การกสญฺโญ น โหติ.

๕๗๕. ยสฺส สํ ยสฺส วา ปติ; ตํ สามิ.1,1

ยสฺส อตฺถชาตสฺส ธนํ ยสฺส วา ปติ, ยสฺส วา สามิ, ยสฺส วา สมูโห, ยสฺส วา อวยโว; ตํ อตฺถชาตํ สามิสญฺญํ โหติ. 

อิธาปิ วาสทฺโท วิกปฺปนตฺโถ; เตน อญฺเญปิ อตฺถา โยเชตพฺพา; 

รญฺโญ ธนํ; รญฺโญ ปุริโส; ปุริสสฺส ราชา; รญฺโญ รฏฺฐํ; 

รฏฺฐสฺส สามิ; อมฺพวนสฺส อวิทูเร; ธญฺญานํ ราสิ; รุกฺขสฺส สาขา; สุวณฺณสฺส วิกติ; ภฏฺฐธญฺญานํ สตฺตุ อิจฺเจวมาทีนิ ภวนฺติ. 

กฺริยาภิสมฺพนฺธาภาวา เนสา การกตา สมฺภวติ. สามิภาโว หิ กฺริยาการกภาวสฺส ผลภาเวน คหิโต. ตถา หิรญฺโญ ปุริโสติ วุตฺเต ยสฺมา ราชา ททาติ; ปุริโส จ ปฏิคฺคณฺหาติ; ตสฺมาราชปุริโสติ วิญฺญายติ. 

เอวํ คจฺฉภาเวน วา สนฺตกภาเวน วา สามิภาเวน วา สมีปสมูหาวยวาทิภาเวน วา  โย โกจิ ยสฺส อายตฺโต; ตสฺส สพฺพสฺส โส สมฺพนฺธาการภูโต อตฺโถ สามี นามาติ คเหตพฺโพ; ตสฺมา ธนสมฺพนฺเธ ฉฏฺฐี; สามิสมฺพนฺเธ ฉฏฺฐี; สมีปสมฺพนฺเธ ฉฏฺฐี; สมูห-สมฺพนฺเธ ฉฏฺฐี; อวยวสมฺพนฺเธ ฉฏฺฐี; วิการสมฺพนฺเธ ฉฏฺฐีติอาทิกา ฉฏฺฐี สามิฉฏฺฐีเยว นาม โหตีติ ทฏฺฐพฺพํ. 

เอตฺถ จ สามิฉฏฺฐีติ อนฺวตฺถวเสน วา รูฬฺหีวเสน วา สามีติ สงฺขํ คเต อตฺเถ วิหิตา ฉฏฺฐี สามิฉฏฺฐีติ อตฺโถ คเหตพฺโพ. ตถา หิ วกฺขติฉฏฺฐี สามิมฺหีติ.

เอตฺถาห  รญฺโญ ปุริโสติอาทีสุ กฺริยาภิสมฺพนฺธาภาวา สามิโน การกภาโว มา โหตุ; “ปิตุสฺส สรติ; ปิตุสฺส อิจฺฉติ; รชฺชสฺส สริสฺสติ; รญฺโญ สมฺมโต; มา ภิกฺขเว ปุญฺญานํ ภายิตฺถ. จตุนฺนญฺจ มหาภูตานํ อุปาทายาติ จ อาทีสุ ปน กฺริยาภิสมฺพนฺธสฺส วิชฺชมานตฺตา สามินา การเกน ภวิตพฺพนฺติ ? ตนฺน, สุทฺธาย ฉฏฺฐิยา อภาวโต. น เหตฺถ ฉฏฺฐี สุทฺธา กมฺมาทิอตฺเถสุ วตฺตนโต. 

ตถา หิปิตรํ สรติ; สเจ ภายถ ทุกฺขํ โว. รญฺญา สมฺมโตติอาทโยปิ ปโยคา ทิสฺสนฺติ. ตสฺมา ตาทิเสสุ ฐาเนสุ กฺริยาภิสมฺพนฺเธ สติปิ กมฺมาทิอตฺเถสุ วตฺตนโต สามิโน การกตา น ภวติ. เอวํ โหตุ; ยถาอปฺโป สคฺคาย คจฺฉตีติ เอตฺถ อปฺโป สคฺคํ คจฺฉตีติ กมฺมตฺเถ วิชฺชมาเนปิ กฺริยาภิสมฺพนฺธสฺสูปลพฺภนโต สมฺปทานสฺส การกภาโว โหติเยว; ตถา อิธาปิ สามิโน การกภาโว โหตูติ ? 

สจฺจํ ภวิตพฺพํ; โปราเณหิ อิทํ ฐานํ น วิจาริตํ. การกานญฺหิ ฉพฺพิธตฺตเมว เตหิ วุตฺตํ; มยํ ปน สาสเน ยุตฺตึ ปฏิสรณํ กตฺวา อตฺถญฺจ ครุํ กตฺวา ตถารูปสฺส สามิโน การกภาโว อิจฺฉิตพฺโพติ มญฺญาม. เกวลํ ปน โปราเณหิ อวุตฺตตฺตา น วทาม; สุฏฺฐุ วิจาเรตพฺพํ.

๕๗๖. ยํ อาลปติ; ตทามนฺตนํ.

ยํ วตฺถุํ อาลปติ อภิมุขํ กโรติ; ตํ อามนฺตนสญฺญํ โหติ. 

โภ มหาราช; โภ ปุริส; โภ เทวทตฺต. 

อามนฺติยเต ตนฺติ อามนฺตนํ; อามนฺตนญฺจ นาม ปเคว ลทฺธสรูปสฺส อภิมุขีกรณํ; กตาภิมุโข ตุ ปจฺฉา กฺริยาย โยชิยติคจฺฉ ภุญฺชาติ; ตสฺมา อามนฺตนสมเย กฺริยาโยคาภาวโต เนตํ การกโวหารํ ลภติ. ยํ ปน อิทานิ วิธาตพฺพํ น ตตฺถ อามนฺตนโวหาโร; กถญฺหิ นาม อวิชฺชมานํ อามนฺติยติ. 

ตถา หิ พุทฺธตฺตปฺปตฺเตเยว ภควติพุทฺธอิติ อามนฺตนโวหาโร ทิสฺสตินโม เต พุทฺธ วีรตฺถูติ; น อพุทฺธภูเต โพธิสตฺเต. รชฺชาภิเสกํ ปตฺเตเยว จ ปุคฺคลมฺหิราชอิติ อามนฺตนโวหาโร ทิสฺสติธมฺมญฺจร มหาราชาติ. น อราชภูเต. ตสฺมา ตฺวํ ราชา ภวาติ อิทานิ วิธาตพฺเพ วตฺถุมฺหิ ตํ อามนฺตนํ นตฺถิ. ยญฺจ ปน อิทานิ อวิธาตพฺพํ สภาเวเนว อวิชฺชมานํ; ตํ อามนฺติยตุโภ อภาว; โภ สสวิสาณ; โภ วญฺฌาปุตฺตาติ; น จ ตํ ปมาณํ.

๕๗๗. ลิงฺคตฺเถ ปฐมา.1

ลิงฺคตฺถาภิธานมตฺเต ปฐมาวิภตฺติ โหติ. 

ปุริโส; ปุริสา; อิตฺถี; กุลํ; ปถวีธาตุ; อาโปธาตุ; ผสฺโส; เวทนา; นิพฺพานํ; โทโณ; ขารี; อาฬฺหกํ; เอโก; เทฺว. ป ปราอิจฺเจวมาทโย สพฺเพ อุปสคฺคา โยเชตพฺพา. 

อตฺถิ สกฺกา ลพฺภา ห อหอิจฺเจวมาทโย เกจิ นิปาตา จ. 

ทิวา ภิยฺโย นโมอิจฺเจเต ปน ปฐมตฺเถ ทุติยตฺเถปิ วตฺตนฺติ; 

จ วา ปนาทโย ปฐมาทีนํ สตฺตนฺนมฺปิ อตฺเถ วตฺตนฺติ. 

เอตฺถ จ วิสทาวิสโทภยรหิตาการวนฺเตน ติวิธลิงฺเคน อภิหิตสฺส อิตฺถิปุริสาทิ-กกฺขฬผุสนาทิอตฺถสฺส เตหิ ตีหากาเรหิ วินิมุตฺตานํ อุปสคฺคาทีนํ ปการาทิอตฺถสฺส จ ลีนสฺส คมนโต ลิงฺคนโต วา สทฺโทเยว ลิงฺคนฺติ อธิปฺเปโต. 

ลิงฺคตฺโถ นาม ปพนฺธวิเสสากาเรน ปวตฺตมาเน รูปาทโย อุปาทาย ปญฺญาปิยมาโน ตทญฺญานญฺญภาเวน อนิพฺพจนีโย สมูหสนฺตานาทิเภโท อุปาทาปญฺญตฺติสงฺขาโต ฆฏปฏาทิโวหารตฺโถ จ ปถวีผสฺสาทีนํ สภาวธมฺมานํ กาลเทสาทิเภทภินฺนานํ วิชาติย-วินิวตฺโต สชาติยสาธารโณ ยถาสงฺเกตมาโรปสิทฺโธ ตชฺชาปญฺญตฺติสงฺขาโต กกฺขฬตฺตาทิสามญฺญากาโร จ; โส ปน กมฺมาทิสํสฏฺโฐ สุทฺโธ จาติ ทุวิโธ. ตตฺถ กมฺมาทีสุ ทุติยาทีนํ วิธิยมานตฺตา กมฺมาทิสํสคฺครหิโต ลิงฺคสงฺขฺยาปริมาณยุตฺโต ตพฺพินิมุตฺตุปสคฺคาทิปทตฺถภูโต จ สุทฺโธ สทฺทตฺโถ อิธ ลิงฺคตฺโถ นาม. โย ปน อาขฺยาตกิตตทฺธิตสมาเสหิ วุตฺโต กมฺมาทิสํสฏฺโฐ อตฺโถ; โสปิ ทุติยาทีนํ ปุน อตฺตนา วตฺตพฺพสฺส อตฺถวิเสสสฺสาภาเวน อวิสยตฺตา จ ลิงฺคตฺถมตฺตสฺส สมฺภวโต จ ปฐมาเยว วิสโยติ เวทิตพฺโพ. อตฺริทํ วทาม

ปฐมาวุปสคฺคตฺเถ; เกสญฺจตฺเถ นิปาตินํ.

กมฺมาทฺยตฺเถ จ วิหิเต; สุทฺเธ ลิงฺคาทิเกปิ จาติ.

๕๗๘. อาลปเน จ.1

อาลปนตฺถาธิเก ลิงฺคตฺถาภิธานมตฺเต จ ปฐมาวิภตฺติ โหติ. 

โภ ปุริส; โภ ปุริสา. เอหิ สมฺม นิวตฺตสฺสุ. โอกาสํ สมฺม ชานาถ. วิกฺกม เร มหามิค. หเร สขา กิสฺส นุ มํ ชหาสิ. อเร ทุฏฺฐโจร. หนฺท เช อิมํ คณฺห; มา โภติ กุปิตา อหุ อิจฺเจวมาทิ.

๕๗๙. เหตุมฺหิ.

เหตุมฺหิ จ ปฐมาวิภตฺติ โหติ. 

น อตฺตเหตุ อลิกํ ภณนฺติ. กึ นุ ชาตึ น โรเจสิ อิจฺเจวมาทิ.

๕๘๐. กมฺมตฺเถ ทุติยา.2

รถํ กโรติ. คาวํ ทุหติ.

๕๘๑. กาลทฺธานมจฺจนฺตสํโยเค.3

กาลทฺธานํ ทพฺพคุณกฺริยาหิ อจฺจนฺตสํโยเค เตหิ กาลทฺธานวาจีหิ ลิงฺเคหิ ทุติยาวิภตฺติ โหติ. กาเลสตฺตาหํ ควปานํ; มาสํ มํโสทนํ. สรทํ รมณียา นที; สพฺพกาลํ รมณียํ นนฺทนํ; มาสํ สชฺฌายติ; มาสมธีเต; ตโย มาเส อภิธมฺมํ เทเสสิ. อทฺธนิโยชนํ วนราชิ; โยชนํ ทีโฆ ปพฺพโต; โกสํ สชฺฌายติ; โยชนํ กลหํ กโรนฺโต คจฺฉติ. อจฺจนฺตสํโยเคติ กึ ? มาเส มาเส ภุญฺชติ; โยชเน โยชเน วิหารํ ปติฏฺฐาเปสิ.

๕๘๒. อนฺวาทิธิราทโย กมฺมปฺปวจนียา.1

อนุอาทโย อุปสคฺคา ธิอาทโย นิปาตา จ กมฺมปฺปวจนียสญฺญา โหนฺติ. กมฺมํ ปวจนียํ เยสนฺเต กมฺมปฺปวจนียา.

๕๘๓. ลกฺขณสหตฺเถ หีเน จานุ.

ตตฺถ อนุสทฺโท ลกฺขเณ สหตฺเถ หีเน จ กมฺมปฺปวจนียสญฺโญ โหติ. 

ปพฺพชิตมนุปพฺพชึสุ. นทิมนฺวาวสิตา พาราณสี. อนุ สาริปุตฺตํ ปญฺญวา.

๕๘๔. อิตฺถมฺภูตกฺขานภาควิจฺฉาสุ ปติปรานุ.

ปติปริอนุอิจฺเจเต ลกฺขเณ อิตฺถมฺภูตกฺขาเน ภาเค วิจฺฉายญฺจ กมฺมปฺปวจนียสญฺญา โหนฺติ. ลกฺขเณ- สูริยสฺสุคฺคมนํ ปติ; ทิพฺพา ภกฺขา ปาตุภเวยฺยุํ. รุกฺขํ ปติ วิชฺโชตเต จนฺโท; รุกฺขํ ปริ; รุกฺขํ อนุ. อิตฺถมฺภูตกฺขาเน- สาธุ เทวทตฺโต มาตรํ ปติ; มาตรํ ปริ; มาตรํ อนุ. ภาเค- ยเทตฺถ มํ ปติ สิยา; มํ ปริ; ตํ ทียตุ. วิจฺฉาโยเค- อตฺถมตฺถํ ปติ สทฺโท นิวิสติ. รุกฺขํ รุกฺขํ ปติ วิชฺโชตเต จนฺโท; รุกฺขํ รุกฺขํ ปริ; รุกฺขํ รุกฺขํ อนุ.

๕๘๕. ลกฺขณวิจฺฉิตฺถมฺภูเตสฺวภิ.

อภิสทฺโท ลกฺขเณ วิจฺฉายํ อิตฺถมฺภูเต จ กมฺมปฺปวจนียสญฺโญ โหติ. 

ตํ โข ปน ภวนฺตํ โคตมํ เอวํ กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต. รุกฺขํ รุกฺขํ อภิ วิชฺโชตเต จนฺโท. สาธุ เทวทตฺโต มาตรํ อภิ. นิปาเตธิ พฺราหฺมณสฺส หนฺตารํ. ธิรตฺถุ กณฺฑินํ สลฺลํ. ธิรตฺถุ ตํ วิสํ วนฺตํ อิจฺเจวมาทิ.

๕๘๖. กมฺมปฺปวจนียยุตฺเต.1

กมฺมปฺปวจนียตฺเถหิ นิปาโตปสคฺเคหิ ยุตฺเต ปโยเค ทุติยาวิภตฺติ โหติ. 

อุทาหรณานิ ยถาทสฺสิตาเนว.

๕๘๗. คติพุทฺธิภุชปฐหรกรสยาทีนํ การิเต วา.2

คติพุทฺธิภุชปฐหรกรสยาทีนํ ปโยเค การิเต ทุติยาวิภตฺติ โหติ วา. 

ปุริโส ปุริสํ คามํ คมยติ; ปุริโส ปุริเสน วา. เอวํ โพธยติ; โภชยติ; ปาฐยติ; หารยติ; การยติ; สยาปยติ; เอวํ สพฺพตฺถ การิเต.

๕๘๘. กฺวจิ ฉฏฺฐีนมตฺเถ อนฺตราทิโยเค.3

ฉฏฺฐีนมตฺเถ อนฺตราทีหิ โยเค สติ กฺวจิ ทุติยาวิภตฺติ โหติ; 

อนฺตรา อภิโต ปริโต ปติ ปฏิภาติโยเค จายํ. อนฺตรา จ ราชคหํ อนฺตรา จ นาฬนฺทํ อทฺธานมคฺคปฺปฏิปนฺโน โหติ. สทฺทสตฺเถ ปนอนฺตรา นทิญฺจ คามญฺจาติ เอโกเยว อนฺตราสทฺโท ปยุชฺชติ. อภิโต คามํ วสติ. ปริโต คามํ วสติ. นทึ เนรญฺชรํ ปติ. อปิสฺสุ มํ อคฺคิเวสฺสน ติสฺโส อุปมาโย ปฏิภํสุ.

๕๘๙. ตติยาสตฺตมีนญฺจ.4

ตติยาสตฺตมีนมตฺเถ จ กฺวจิ ทุติยาวิภตฺติ โหติ. 

สเจ มํ สมโณ โคตโม อาลปิสฺสติ. ตฺวญฺจ มํ นาภิภาสสิ. วินา สทฺธมฺมํ กุโต สุขํ; อุปายมนฺตเรน น อตฺถสิทฺธิ; เอวํ ตติยตฺเถ. สตฺตมิยตฺเถ ปน กาลทิสาสุ อุปานฺวชฺฌาวสสฺส ปโยเค อธิสิฏฺฐาวสานํ ปโยเค ตปฺปานจเรสุ จ ทุติยา. 

กาเลปุพฺพณฺหสมยํ นิวาเสตฺวา. เอกํ สมยํ ภควา. กิญฺจิ กาลํ ปุเรชาต-ปจฺจเยน ปจฺจโย. อิมํ รตฺตึ จตฺตาโร มหาราชา. ปุริมํ ทิสํ ธตรฏฺโฐ. อุปาทิปุพฺพสฺส วสธาตุสฺส ปโยเค คามํ อุปวสติ; คามํ อนุวสติ; วิหารํ อธิวสติ; คามํ อาวสติ; อคารํ อชฺฌาวสติ. อธิปุพฺพานํ สิฐาวสธาตูนํ ปโยเค ปถวึ อธิเสสฺสติ. คามํ อธิติฏฺฐติ; คามํ อชฺฌาวสติ. ตปฺปานจเรสุ นทึ ปิวติ; คามํ จรติ อิจฺจาทิ.

๕๙๐. ภาวนปุํสเก ทุติเยกวจนํ.

ภาวนปุํสกสงฺขาเต กฺริยาวิเสสเน ทุติเยกวจนํ โหติ. 

เอตฺถ จ ภาวนปุํสกนฺติ สาสเน โวหาโร; กฺริยาวิเสสนนฺติ สทฺทสตฺเถ. 

เอตฺถ ปน กิญฺจาปิ ปุพฺพาจริเยหิ

กฺริยาวิเสสนานํหิ; กมฺมตฺเถ กตฺตุสณฺฐิติ.

ญายสิทฺธายโตตสฺมา; น ตทตฺถํ วิสุํ วิธีติ

วุตฺตํ; ตถาปิ ปโยเคสุ โสตูนมสมฺโมหตฺถลกฺขณํ วิธาตพฺพนฺติ อยมารมฺโภ กโต. กฺริยาย อสตฺวภูตาย อพฺยตฺตลิงฺคตฺตา อเภทกสงฺขฺยตฺตา สาเธตพฺพรูปตฺตา จ ตพฺพิเสสนมปิ นปุํสกํ เอกวจนนฺตํ ทุติยนฺตํ ปยุชฺชเต; 

วิสมํ จนฺทิมสูริยา ปริหรนฺติ. เอกมนฺตํ อฏฺฐาสิ. ตํ สุณาถ สาธุกํ มนสิ กโรถ อิจฺเจวมาทิ. ตตฺถ วิสมนฺติ วิสเมนากาเรน. เอกมนฺตนฺติ เอโกกาสํ; เอกปสฺสนฺติ อตฺโถ; ภุมฺมตฺเถ วา อุปโยควจนํ.

๕๙๑. กรเณ ตติยา.1

อคฺคิยา กุฏึ ฌาเปติ. ธนุนา วิชฺฌติ.

๕๙๒. สหาทิโยเค .2

สห สทฺธึ สมํ นานาวินา อลมิจฺเจวมาทีหิ โยเค ตติยาวิภตฺติ โหติ. ตตฺถ สหสทฺเทน โยโค กฺริยาคุณทพฺพสมวาเย สมฺภวติ; 

ยถา วิตกฺเกน สห วตฺตติ. ปุตฺเตน สห ถูโล; อนฺเตวาสิกสทฺธิวิหาริเกหิ สห อาจริยุปชฺฌายานํ ลาโภ. นิสีทิ ภควา สทฺธึ ภิกฺขุสํเฆน.  สหสฺเสน สมํ มิตา. สพฺเพหิ เม ปิเยหิ มนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว. สํโฆ วินาปิ คคฺเคน อุโปสถํ กเรยฺย. อลนฺเต อิธ วาเสน. กึ เม เอเกน ติณฺเณน; ปุริเสน ถามทสฺสินา. กินฺเต ชฏาหิ ทุมฺเมธ. กินฺเต วกฺกลิ อิมินา ปูติกาเยน ทิฏฺเฐน อิจฺเจวมาทิ.

๕๙๓. สหตฺเถ.

สหตฺเถ จ ตติยาวิภตฺติ โหติ. 

เทวทตฺโต ราชคหํ ปาวิสิ โกกาลิเกน ปจฺฉาสมเณน; 

ทุกฺโข พาเลหิ สํวาโส.

๕๙๔. กตฺตริ ปฐมา ตติยา .1

อาขฺยาตาภิหิเต กตฺตริ ปฐมาวิภตฺติ โหติ. 

กิตาขฺยาเตหิ อนภิหิเต กตฺตริ ตติยาวิภตฺติ โหติ. 

ภควา ธมฺมํ เทเสติ; ภควตา ธมฺโม เทสิยติ; อหิ นรํ ทํสติ; อหินา ทฏฺโฐ นโร.

๕๙๕. ทุติยตฺเถ ตติยา.

ทุติยตฺเถ ตติยาวิภตฺติ โหติ. 

ติเลหิ เขตฺเต วปฺปติ; สํวิภเชถ โน รชฺเชน.๑๐ 

เอตฺถ จ ติเลหีติ ติลานิ; อถวา หีติ นิปาตมตฺตํ; ติเลติ อุปโยควจนนฺตํ; “จกฺขุญฺจ ปฏิจฺจ รูเป จ อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิญฺญาณนฺติ๑๑ เอตฺถรูเปติ ปทํ วิย.

๕๙๖. ปญฺจมิยตฺเถ.

ปญฺจมิยตฺเถ จ ตติยาวิภตฺติ โหติ. สุมุตฺตา มยํ เตน มหาสมเณน.๑๒

ปถพฺยาเอกรชฺเชน; สคฺคสฺส คมเนน วา.

สพฺพโลกาธิปจฺเจน; โสตาปตฺติผลํ วรนฺติ.

๕๙๗. ปจฺจตฺเต.

ปจฺจตฺเต จ ตติยาวิภตฺติ โหติ. 

มณินา เม อตฺโถ. 

ครู ปนอตฺตนาว อตฺตานํ สมฺมนฺนีติ ปโยคมปิ อิจฺฉนฺติ; ตํ น ยุชฺชติ; เอตฺถ หิ ภิกฺขุ กตฺตา ภวติ; ตสฺมาอตฺตนาวาติ อิทํ วิเสสนํ ภวติ; ตญฺจ ปเรหิ สมฺมนฺนนํ นิวตฺเตติ. ยถา ปนอตฺตนา จ ปาณาติปาตี โหติ; ปเร จ ปาณาติปาเต สมาทเปตีติ เอตฺถ ปุคฺคโล อตฺตา จ ปาณาติปาตี โหตีติ ปฐมายตฺโถ นุปปชฺชติ; ปุคฺคโล สยญฺจ ปาณาติปาตี โหตีติ ตติยายตฺโถเยวูปปชฺชติ; 

ตถาอตฺตนาว อตฺตานํ สมฺมนฺนีติ เอตฺถ ภิกฺขุ อตฺตาว อตฺตานํ สมฺมนฺนีติ ปฐมายตฺโถ นุปปชฺชติ; ภิกฺขุ สยเมว อตฺตานํ สมฺมนฺนีติ ตติยายตฺโถเยวูปปชฺชติ. อยํ ปน สยํสทฺโท ตติยายตฺเถ วตฺตติ; อตฺตนาสทฺทสฺส จ สยํสทฺเทน สมานตฺถตา  อติวิย สาสเน ปสิทฺธา; ตสฺมา อตฺตนาสทฺโท ตติยตฺเถว ตติยาวจนนฺโต หุตฺวา สมฺมนฺนนํ วิเสเสตีติ ทฏฺฐพฺพํ. อปโร นโย อตฺตนาติ อยํ สทฺโท วิภตฺยนฺตปฏิรูปโก อพฺยยสทฺโทติ.

๕๙๘. อิตฺถมฺภูตลกฺขเณ.

อิมํ ปการํ ปตฺโต ปุคฺคโลติ เอวํ วตฺตพฺพสฺส อิตฺถมฺภูตสฺส ลกฺขเณ ตติยาวิภตฺติ โหติ. 

สา ภินฺเนน สีเสน ปคฺฆรนฺเตน โลหิเตน ปฏิวิสกานํ อุชฺฌาเปสิ. 

อูนปญฺจพนฺธเนน ปตฺเตน อญฺญํ นวํ ปตฺตํ เจตาเปยฺย. 

ตตฺถ ภินฺเนน สีเสนาติ ภินฺนสีสา หุตฺวา; เอส นโย อิตรตฺราปิ. อิติ พุทฺธสาสเน ทฺวีสุ สมานาธิกรณปเทสุ ฐิเตสุ อิตฺถมฺภูตลกฺขณํ ภวติ. สทฺทสตฺเถ ปน วินา สมานาธิ-กรณปทํ อิตฺถมฺภูตลกฺขณํ วทนฺติ. ติทณฺฑเกน ปริพฺพาชกมทกฺขีติ ติทณฺฑเกน อุปลกฺขิตํ ปริพฺพาชกมทกฺขีติ อตฺโถ. 

เอวํเสตจฺฉตฺเตน ราชานมทกฺขีติ เอตฺถาปิ.

๕๙๙. กฺริยาปวคฺเค.

กฺริยาย อาสุํ ปรินิฏฺฐาปนํ กฺริยาปวคฺโค; ตสฺมึ ตติยาวิภตฺติ โหติ. 

เอกาเหเนว พาราณสึ ปายาสิ; 

นวหิ มาเสหิ วิหารํ นิฏฺฐาเปสิ.

๖๐๐. ปุพฺพสทิสสมูนกลหนิปุณมิสฺสกสขิลาทิโยเค.

ปุพฺพสทิสอิจฺเจวมาทีหิ โยเค จ ตติยาวิภตฺติ โหติ. 

มาเสน ปุพฺโพ; ปิตรา สทิโส; มาตรา สโม; กหาปเณนูโน; อสินา กลโห; วาจาย กลโห; อาจาเรน นิปุโณ; วาจาย นิปุโณ; คุเฬน มิสฺสโก; ติเลน มิสฺสโก; วาจาย สขิโล อิจฺเจวมาทิ.

๖๐๑. เหตุตฺถปฺปโยเค.1

เหตุตฺเถ จ เหตุตฺถปฺปโยเค จ ตติยาวิภตฺติ โหติ. 

อนฺเนน วสติ; สทฺธาย ตรติ โอฆํ. เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ. น ชจฺจา วสโล โหติ. สเตน พทฺโธ นโร; เอวํ เหตุตฺเถ. เกน นิมิตฺเตน; เกน วณฺเณน; เกน เหตุนา. เกนฏฺเฐน. เกน ปจฺจเยน; เอวํ เหตุตฺถปฺปโยเค.

๖๐๒. สตฺตมิยตฺเถ.2

สตฺตมิยตฺเถ จ ตติยาวิภตฺติ โหติ; กาลทฺธานทิสาเทสาทีสุ จายํ. 

เตน สมเยน. เตน กาเลน. กาเลน ธมฺมสวนํ.

โส โว มมจฺจเยน สตฺถา. มาเสน ภุญฺชติ; โยชเนน ธาวติ; ทกฺขิเณน วิรูฬฺหโก. เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อิจฺเจวมาทิ.

๖๐๓. เยนงฺควิกาโร.1

เยน พฺยาธิมตา องฺเคน องฺคิโน วิกาโร ลกฺขิยติ; ตตฺถ ตติยาวิภตฺติ โหติ. 

อกฺขินา กาโณ; หตฺเถน กุณี; ปาเทน ขญฺโช; ปิฏฺฐิยา ขุชฺโช.

๖๐๔. วิเสสเน  ปกติอาทีสุ .2

วิเสสิยติ วิเสสิตพฺพมเนนาติ วิเสสนํ; โคตฺตาทิ; ตสฺมึ โคตฺตนามชาติสิปฺปวโย-คุณาลงฺการสงฺขาเต วิเสสนตฺเถ ปกติอาทีสุ จ ตติยาวิภตฺติ โหติ. 

โคตฺเตน โคตโม นาโถ. สาริปุตฺโตติ นาเมน; วิสฺสุโต ปญฺญวา จ โส. ชาติยา ขตฺติโย พุทฺโธ. ชาติยา สตฺตวสฺสิโก. สิปฺเปน นฬกาโร โส; เอกูนตึโส วยสา สุภทฺท. วิชฺชาย สาธุ; ตปสา อุตฺตโม; สุวณฺเณน อภิรูโป; เยหิ อลงฺกาเรหิ มทฺที อโสภถ. ปกติยา อภิรูโป; เยภุยฺเยน จมฺเปยฺยกา พฺราหฺมณคหปติกา ภควนฺตํ ทสฺสนาโยปสงฺกมึสุ. วิสเมน ธาวติ; ทฺวิโทเณน ธญฺญํ กิณาติ; สหสฺเสน อสฺสเก วิกฺกิณฺณาติ อิจฺจาทิ.

๖๐๕. สมฺปทาเน จตุตฺถี.3

พุทฺธสฺส ทานํ เทติ; ทาตา โหติ สมณสฺส วา พฺราหฺมณสฺส วา.

๖๐๖. นโมโสตฺถิสฺวาคตาทิโยเค .4

นโมโสตฺถิสฺวาคตํอิจฺจาทีหิ โยเค จ จตุตฺถีวิภตฺติ โหติ. 

นโม เต พุทฺธ วีรตฺถุ.๑๐ นโม กโรหิ นาคสฺส.๑๑

โสตฺถิ ปชานํ. สพฺพสตฺตานํ สุวตฺถิ โหตุ; สฺวาคตํ เต มหาราช; อโถ เต อทุราคตํ. สฺวาคตํ วต เม อาสิ.

๖๐๗. อปาทาเน ปญฺจมี.1

ปาปา จิตฺตํ นิวารเย. อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมา. ภยา มุจฺจติ โส นโร.

๖๐๘. การณตฺเถ .2

การณตฺเถ จ ปญฺจมีวิภตฺติ โหติ. อนนุโพธา อปฺปฏิเวธา จตุนฺนํ อริยสจฺจานํ ยถาภูตมทสฺสนา. อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา.

๖๐๙. ฉฏฺฐี สามิมฺหิ.3

อนฺวตฺถวเสน วา รูฬฺหิวเสน วา สามีติ สงฺขํ คเต อตฺเถ ฉฏฺฐีวิภตฺติ โหติ. รญฺโญ ธนํ; เทวานมินฺโท. อมฺพวนสฺส อวิทูเร; ราสิ สุวณฺณสฺส; อญฺเญปิ ฉฏฺฐีปโยคา โยเชตพฺพา. ยสฺส สํ, ยสฺส วา ปติ; ตํ สามีติ เอตฺถ วิกปฺปนตฺเถน วาสทฺเทน สพฺเพสมฺปิ ฉฏฺฐีปโยคานํ คหิตตฺตา.

๖๑๐. กฺริยาการกชาเต อสฺเสทมิติภาวเหตุมฺหิ.

อถวา กฺริยาการกโต ชาเต อสฺส อิทนฺติ ภาวเหตุภูเต อตฺเถ ฉฏฺฐีวิภตฺติ โหติ. รญฺโญ ปุริโส; เทวานํ ราชา อิจฺเจวมาทิ.

๖๑๑. ภาวเหตุมตฺเถ.

อสฺส อิทนฺติ ภาวเหตุมตฺเถ ฉฏฺฐีวิภตฺติ โหติ. ภิกฺขุโน ปฏิวีสํ; ภิกฺขุโน มุขํ; ปพฺพตกูฏสฺส ฉายา. กุเวรสฺส พลิ อิจฺเจวมาทิ.

๖๑๒. สมฺพนฺธสมฺพนฺธีสมฺพนฺเธสุ.

สุทฺธสมฺพนฺเธ จ สมฺพนฺธีภาวมุปคเต สมฺพนฺเธ จ ฉฏฺฐีวิภตฺติ โหติ. รญฺโญ ปุโรหิตสฺส ทาโส. รญฺโญ ปุตฺตสฺส ฆรํ.

อหํกปิลวตฺถุสฺมึ; สากิยานํ ปุรุตฺตเม.

สุทฺโธทนสฺสปุตฺตสฺส; กณฺฏโก สหโช อหุํ.

๖๑๓. วิเสสนวิเสสิตพฺพานํ วา สมฺพนฺธนํ สมฺพนฺโธ.

อถวา วิเสสนสฺส วิเสสิตพฺพสฺส จ ทฺวินฺนํ อญฺญมญฺญํ สมฺพนฺธนํ สมฺพนฺโธ นามาติ เวทิตพฺพํ.

๖๑๔. สมฺพนฺธทฺวยาธาเร.

สมฺพนฺธทฺวยาธาเร ฉฏฺฐีวิภตฺติ โหติ. รญฺโญ ปุริเสน อิจฺเจวมาทิ.

๖๑๕. ภาควิสิฏฺฐตฺเถ.

ภาเคน วิเสสิเต อตฺเถ ฉฏฺฐีวิภตฺติ โหติ. คิมฺหานํ ปจฺฉิเม มาเส. วสฺสานํ ตติเย มาเส. กปฺปสฺส ตติโย ภาโค.

๖๑๖. อเภเท เภโทปจาเร. 

สิลาปุตฺตสฺส สรีรํ. ปาสาณสารํ ขณสิ; กณิการสฺส ทารุนา.

๖๑๗. ฉวสีสโต ตกฺกตภาชเน.  

ฉวสีสสฺส ปตฺโต.

๖๑๘. วิสิเลเส. 

สนฺธิโน โมกฺโข.

๖๑๙. รุชติโยเค. 

เทวทตฺตสฺส รุชติ.

๖๒๐. ปริมาณคณนโยเค. 

ติลานํ มุฏฺฐิ. สิปฺปิกานํ สตํ นตฺถิ.

๖๒๑. อพฺยยทิสาโยเค. 

วสลสฺส กตฺวา. ตสฺส ปุรโต ปาตุรโหสิ. ตสฺส ปจฺฉโต. อารกาว วิชานตํ. นครสฺส ทกฺขิณโต.

๖๒๒. ปทโยเค.

ปมาโท มจฺจุโน ปทํ. สพฺพธมฺมานํ ปทํ สีลํ.

๖๒๓. ภาวตฺถโยเค.

ปญฺญาย ปฏุภาโว. รูปสฺส ลหุตา.

๖๒๔. เหตุโยเค.

พุทฺธสฺส เหตุ วสติ. เอกสฺส การณา มยฺหํ; หึเสยฺย พหุโก ชโน.

๖๒๕. อุชฺฌาปนาทิโยเค.

มหาเสนาปตีนํ อุชฺฌาเปตพฺพํ วิกฺกนฺทิตพฺพํ วิรวิตพฺพํ. ปฏิวิสกานํ อุชฺฌาเปสิ. กฺวจิ น ภวติ. อุชฺฌาเปตฺวาน ภูตานิ; ตมฺหา ฐานา อปกฺกมีติ.

๖๒๖. ภาวสาธนาทิโยเค.

รูปสฺส อุปจโย. ขนฺธานํ ชีรณํ เภโท. เตสํ เตสํ สตฺตานํ จุติ. นตฺถิ นาสาย รูหนา. ธาตูนํ คมนํ. อญฺชนานํ ขโย.๑๐ อจฺฉริโย โคณานํ โทโห อโคปาลเกน. อจฺฉริโย อรชเกน วตฺถานํ ราโค. สาธุ ขลุ ปยโส ปานํ ยญฺญทตฺเตน. ราคาทีนํ ขโย นิพฺพานํ.๑๑ กามานเมตํ นิสฺสรณํ ยทิทํ เนกฺขมฺมํ.๑๒ พีชานํ อภิสงฺขาโร. อริยธมฺมสฺส ปฏิลาโภ. ปุญฺญานํ อภิสนฺโท.๑๓ อคฺคิโน โหโม. สิกฺขาปทานํ ปญฺญตฺติ อิจฺเจวมาทิ.

๖๒๗. ยุณฺวุตุปจฺจยานํ กมฺมนิ.

โมโห เญยฺยสฺสาวรโณ. วณสฺสาโรปนํ เตลํ. 

รุกฺขสฺส เฉทโน ปรสุ. ปาทสฺส อุกฺขิปนํ. อวิสํวาทโก โลกสฺส.๑๔ 

ปถวิยา กสฺสโก. กมฺมสฺส การโก นตฺถิ. สหสา กมฺมสฺส กตฺตาโร อิจฺจาทิ.

๖๒๘. ภีรุตาโยเค ทุติยาตติยาโย .

ภีรุตาโยเค ฉฏฺฐีวิภตฺติ โหติ; ทุติยาตติยาวิภตฺติโย จ. อิทํ ปน ลกฺขณํ ปาฬินยาเยวานุกูลํ กตฺวา ปญฺจมิปฏิเสธนตฺถํ วุตฺตํ. 

ครู ปน ภยปฺปโยเค ปญฺจมึเยว อิจฺฉนฺติ. ยตฺถ หิ ปญฺจมี น ทิสฺสติ; ตตฺถ ปโยเค วิภตฺติวิปลฺลาสวเสน ปญฺจมิยตฺถํ ภณนฺติ. 

มา ภิกฺขเว ปุญฺญานํ ภายิตฺถ. ภีโต จตุนฺนํ อาสีวิสานํ. มุสาวาทสฺส โอตฺตปฺปํ. สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส; สพฺเพ ภายนฺติ มจฺจุโน. ภายถ ทุกฺขนฺตํ. นาหํ ภายามิ อาวุโส. น มํ โกจิ อุตฺตสติ. โอตฺตปฺปติ โอตฺตปฺปิตพฺเพน. เอวํ ภีรุตาโยเค ฉฏฺฐีทุติยาตติยาโย ภวนฺติ. 

อตฺริทํ วุจฺจติ

ฉฏฺฐีจภีรุตาโยเค; ทุติยา ตติยาปิ จ.

ตีเณวปาฬิยํโหติ; น ตุ สมฺโภติ ปญฺจมีติ.

ปาฬิยนฺติ กิมตฺถํ ? 

โจรา ภยํ ชายตีติอาทีสุ อปาฬิปฺปเทเสสุ ปญฺจมี โหตีติ ทสฺสนตฺถํ. เอตฺถาหนนุ จ โภ ปาฬิยมฺปิยโต เขมํ ตโต ภยนฺติ ภีรุตาโยเค ปญฺจมีปโยโค ทิสฺสตีติ ? ตนฺน, อุปาตตฺถวิสยตฺตา๑๐ ตสฺส ปโยคสฺส. ตตฺถ หิ อุปฺปนฺนนฺติ อชฺฌาหริตฺวา โยเชตพฺพํ. ตถา หิ ชาตํ สรณโต ภยํ.๑๑ ตํวณฺณวิสยา อญฺญา ตาทิสี ปาฬิ ทิสฺสติ. อปิจโจรา ภยํ ชายตีติ เอตฺถาปิ ชายติสทฺทวเสเนว ปญฺจมี อวสฺสํ ลพฺภตีติ ทฏฺฐพฺพํ.

๖๒๙. อาคมิฏฺฐานิโต .

ปุถสฺส คาคโม; โอ อวสฺสาติ จ นิทสฺสนํ.

๖๓๐. โอกาเส สตฺตมี.1

คมฺภีเร คาธเมธติ. ปาปสฺมึ รมตี มโน. 

ภควติ พฺรหฺมจริยํ วุสฺสติ กุลปุตฺโต; กํสปาติยํ ภุญฺชติ.

๖๓๑. สามิสฺสราธิปติทายาทสกฺขิปติภูปสุตกุสลาทีหิ.2

สามิ-อิสฺสร-อธิปติ-ทายาท-สกฺขิ-ปติภู-ปสุต-กุสล-อิจฺเจวมาทีหิ ปโยเค ฉฏฺฐี-
วิภตฺติ โหติ สตฺตมี จ. 

โคณานํ สามิ; โคเณสุ สามิ; เอวํ อิสฺสโร อธิปติ ทายาโท สกฺขิ ปติภู ปสุโต กุสโล; อตฺถานํ โกวิโท; อตฺเถสุ โกวิโท; อมจฺเจ ตาต ชานาหิ; ธีเร อตฺถสฺส โกวิเท.

๖๓๒. อุพฺพาหเน .3

อุพฺพาหนสงฺขาเต นิทฺธารเณ ฉฏฺฐีวิภตฺติ โหติ สตฺตมี จ. 

เอตฺถ จ อุพฺพาหนนฺติ สาสเน โวหาโร; นิทฺธารณนฺติ สทฺทสตฺเถ. ตตฺถุพฺพาหนํ นาม ชาติคุณกฺริยาหิ ราสิโต อุทฺธริตฺวา นีหรณํ; นิทฺธารณํ นาม เตหิ เอว ชาติอาทีหิ สมุทายโต เอกสฺส ปุถกฺกรณํ นีหริตฺวา ธารณํ; อุภยมฺปิ ปเนตํ พฺยญฺชนมตฺเตน นานํ; อตฺถโต ปน นินฺนานากรณํ. ตสฺมึ นิทฺธารเณ คมฺมมาเน สมุทายวาจิลิงฺคมฺหา ฉฏฺฐีวิภตฺติ โหติ สตฺตมี จ. 

มนุสฺสานํ ขตฺติโย สูรตโม; มนุสฺเสสุ ขตฺติโย สูรตโม; กณฺหา คาวีนํ สมฺปนฺนขีรตมา; กณฺหา คาวีสุ สมฺปนฺนขีรตมา; สามา นารีนํ ทสฺสนียตมา; สามา นารีสุ ทสฺสนียตมา; ปถิกานํ ธาวนฺโต สีฆตโม; ปถิเกสุ ธาวนฺโต สีฆตโม อิจฺเจวมาทิ. 

เยภุยฺเยน พหุวจนปฺปโยโค; “อธิปติปจฺจเย สหชาตาธิปติ นามธมฺเมกเทโสติ อิทํ เอกวจนนฺตํ สตฺตมีนิทฺธารณํ.

๖๓๓. อนาทรมฺหิ .1

อนาทรมฺหิ จ คมฺยมาเน ภาววตา ลิงฺคมฺหา ฉฏฺฐีวิภตฺติ โหติ สตฺตมี จ. รุทโต ทารกสฺส ปพฺพชิ; รุทนฺตสฺมึ ทารเก ปพฺพชิ; อาโกฏยนฺโต เต เนติ; สิวิราชสฺส เปกฺขโต. มจฺจุ คจฺฉติ อาทาย; เปกฺขมาเน มหาชเน.

๖๓๔. กฺวจิ ตติยาสตฺตมิยตฺเถ ฉฏฺฐี.2

เอตฺถายํ นิยโม; กตฺตริ กิตปฺปจฺจยโยเค พุทฺธโฆสสฺส กตํ; พุทฺธโฆเสน วา; เอวํ กจฺจายนสฺส กตํ; กจฺจายเนน วา; รญฺโญ สมฺมโต; รญฺญา วา; เอวํ รญฺโญ ปูชิโต; รญฺโญ สกฺกโต; รญฺโญ อปจิโต; รญฺโญ มานิโต. อมตํ เตสํ ภิกฺขเว อปริภุตฺตํ; เยสํ กายคตาสติ อปริภุตฺตา. ครู ปนกตา เม กลฺยาณา อเนกรูปาติ เอตฺถาปิ ตติยตฺเถ ฉฏฺฐิมิจฺฉนฺติ; ตมฺปิตทา หิ ปกตํ กมฺมํ; มม ตุยฺหญฺจ มาริสาติ ทสฺสนโต ยุชฺชเตว.

๖๓๕. ตติยตฺเถ วา ตติยา. 

ตถา หิ ทฺวาธิปฺปายิโกปิ ปโยโค ทิสฺสติ. ยถาอคฺคสฺส ทาตา เมธาวีติ.

๖๓๖. ยชสฺส กรเณ.  

ฆตสฺส อคฺคึ ยชติ; ฆเตน วา; เอวํ ปุปฺผสฺส พุทฺธํ ยชติ.

๖๓๗. ปูริตตฺถโยเค.

ปูรติ ธีโร ปุญฺญสฺส. ปุญฺเญนาติ อตฺโถ. ปตฺตํ โอทนสฺส ปูเรตฺวา; อิมเมว กายํ ปูรํ นานปฺปการสฺส อสุจิโน ปจฺจเวกฺขติ.

๖๓๘. ตุลฺยตฺถกิมลมาทิโยเค.

ปิตุสฺส ตุลฺโย; ปิตรา ตุลฺโย วา. มาตุยา สทิโส; มาตรา สทิโส วา. กึ ตสฺส จตุมฏฺฐสฺส; กึ เตน จตุมฏฺเฐนาติ อตฺโถ. อลํ ตสฺส จตุมฏฺฐสฺส; อสฺสโม สุกโต มยฺหํ. 

เอวํ ตติยตฺเถ ฉฏฺฐี ภวติ.

๖๓๙. สตฺตมิยตฺเถ กุสลาทิโยเค.

กุสลา นจฺจคีตสฺส; สิกฺขิตา จาตุริตฺถิโย; กุสโล ตฺวํ รถสฺส องฺคปจฺจงฺคานํ. กุสโล มคฺคสฺส; กุสโล อมคฺคสฺส. สนฺติ หิ ภนฺเต อุฬารา ยกฺขา ภควโต ปสนฺนา. ทิวสสฺส ติกฺขตฺตุํ; ทิวเส ติกฺขตฺตํุ วา; มาสสฺส ติกฺขตฺตุํ; กุโต นุ ตฺวํ มหาราช อาคจฺฉสิ ทิวา ทิวสฺสาติ อิจฺเจวมาทิ. 

เอวํ สตฺตมิยตฺเถ ฉฏฺฐี ภวติ.

๖๔๐. ทุติยาปญฺจมีนญฺจ.1

ทุติยาปญฺจมีนญฺจ อตฺเถ กฺวจิ ฉฏฺฐีวิภตฺติ โหติ. 

ตตฺถ กมฺมนิ กิตกโยเคตสฺส ภวนฺติ วตฺตาโร. สหสา กมฺมสฺส กตฺตาโร; อมตสฺส ทาตา. จตุนฺนํ มหาภูตานํ อุปาทาย ปสาโท๑๐ อิจฺเจวมาทิ. ตถา สริจฺฉาทีนํ 

กมฺมนิมาตุ สรติ; มาตรํ สรติ; น เตสํ โกจิ สรติ; สตฺตานํ กมฺมปฺปจฺจยา.๑๑ ปุตฺตสฺส อิจฺฉติ; ปุตฺตมิจฺฉติ.

กโรติสฺส ปติยตเน.  ปติยตนํ อภิสงฺขาโร. อุทกสฺส ปติกุรุเต; อุทกํ ปติกุรุเต; กณฺฑสฺส ปติกุรุเต; กณฺฑํ ปติกุรุเต; เอวํ ทุติยตฺเถ ฉฏฺฐี ภวติ.

ปญฺจมิยตฺเถ วิภตฺเต ปริหานิโยเค . ฉนฺนวุตีนํ ปาสณฺฑานํ ธมฺมานํ ปวรํ ยทิทํ สุคตวินโย; ฉนฺนวุตีหิ ปาสณฺเฑหิ ธมฺเมหิ ปวโรติ อตฺโถ. “อิโต พหิทฺธา ปาสณฺฑาติ หิ ปาฬิ ทิสฺสติ. อสฺสวนตา ธมฺมสฺส ปริหายนฺติ. อิธ น ภวติยทิหํ ตสฺส กุปฺเปยฺยํ ฯเปฯ ปริหายิสฺสามิ สีลโตติ. เอวํ ปญฺจมิยตฺเถ ฉฏฺฐี ภวติ.

ครู ปน ปญฺจมิยตฺเถ ภยตฺถโยเคปิ ฉฏฺฐิมิจฺฉนฺติ; กึ นุ โข อหํ ตสฺส สุขสฺส ภายามิ. สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส; สพฺเพ ภายนฺติ มจฺจุโน. ภีโต จตุนฺนํ อาสีวิสานํ. อิจฺจาทิ. ตตฺถ ตสฺส สุขสฺสาติ ตสฺมา สุขาติ อตฺโถ. 

อตฺรายํ วินิจฺฉโย 

ยถา ปริหานิโยเค ฉฏฺฐีปญฺจมีนํ วเสน ปาฬิยํ เทฺว ปโยคา ทิสฺสนฺติธมฺมสฺส ปริหายนฺติ. ปริหายิสฺสามิ สีลโตติ; น ตถา ภยตฺถโยเค เทฺว ปโยคา ทิสฺสนฺติ. “ชาตํ สรณโต ภยนฺติอาทีสุ ปน ชาตสทฺทาทิโยเคนสรณโตติอาทีนิ ปญฺจมิยนฺตานิ ภวนฺติ, น ภยตฺถโยควเสน. “ยโต เขมํ ตโต ภยนฺติ

อตฺราปิอุปฺปนฺนนฺติ อชฺฌาหารวเสนตโตติ ปญฺจมิยนฺตํ ปทํ ภวติ, น ภยตฺถโยควเสน. ตสฺมา เหฏฺฐา วิสุํ ลกฺขณํ ฐปิตํ. 

กฺวจีติ กึ ? 

คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา. กาเลน ธมฺมีกถํ ภาสิตา โหติ. ปเรสํ ปุญฺญานิ อนุโมทิตา. พุชฺฌิตา สจฺจานิ.๑๐ กฏํ การโก. ปสโว ฆาตโก. 

ตถา นิฏฺฐาทีสุสุขกามี วิหารํ กโต. รถํ กตวนฺโต; รถํ กตาวี. หตฺถิสฺมิมฺปิ กตาวี.๑๑ กฏํ กตฺตา. กฏํ กโรนฺโต; กฏํ กราโน; กฏํ กุรุมาโน อิจฺจาทิ.

๖๔๑. กมฺมกรณนิมิตฺตตฺเถสุ สตฺตมี.1

สุนฺทรา อาวุโส อิเม อาชีวกา ภิกฺขูสุ อภิวาเทนฺติ.๑๒ เอวํ กมฺมตฺเถ. หตฺเถสุ ปิณฺฑาย จรนฺติ. ปตฺเตสุ ปิณฺฑาย จรนฺติ. ปเถสุ คจฺฉนฺติ; เอวํ กรณตฺเถ จ. อชินมฺหิ หญฺญเต ทีปิ; กุญฺชโร ทนฺเตสุ หญฺญเต. เอวํ นิมิตฺตตฺเถ.

๖๔๒. สมฺปทาเน .1

สมฺปทาเน จ สตฺตมีวิภตฺติ โหติ. 

สํเฆ ทินฺนํ มหปฺผลํ. สํเฆ โคตมิ เทหิ; 

สํเฆ ทินฺเน อหญฺเจว ปูชิโต ภวิสฺสามิ.

๖๔๓. ปญฺจมิยตฺเถ .2

ปญฺจมิยตฺเถ จ สตฺตมีวิภตฺติ โหติ. 

กทลีสุ คเช รกฺขนฺติ.

๖๔๔. กาลภาเวสุ .3

กาลตฺเถสุ จ ภาวลกฺขเณ ภาเว จ ลิงฺคมฺหา สตฺตมีวิภตฺติ โหติ. 

เอตฺถ จ กาโล นาม ขณลยมุหุตฺตปุพฺพณฺหาทิโก สมโย; ตตฺถ ทสจฺฉรปฺปมาโณ กาโล ขโณ นาม; เตน ขเณน ทสขโณ กาโล ลโย นาม; เตน ลเยน ทสลโย กาโล ขณลโย นาม; เตน ทสคุโณ มุหุตฺโต นาม. มุหุตฺเตน ทสคุโณ ขณมุหุตฺโต นามาติ อยํ วิภาโค เวทิตพฺโพ. ภาโว นาม กฺริยา; สาธาตฺวตฺโถติปิ วุจฺจติ. สา เจตฺถ กฺริยนฺตโรปลกฺขณาว อธิปฺเปตา. 

เตสุ กาเลปุพฺพณฺหสมเย คโต; สายนฺหสมเย อาคโต. อกาเล วสฺสติ ตสฺส; กาเล ตสฺส น วสฺสติ. ผุสฺสมาสมฺหา ตีสุ มาเสสุ วิสาขมาโส. อิโต สตสหสฺสมฺหิ; กปฺเป อุปฺปชฺชิ จกฺขุมา.

ภาเวภิกฺขูสุ โภชิยมาเนสุ คโต. ภุตฺเตสุ อาคโต. โคสุ ทุยฺหมานาสุ คโต. ทุทฺธาสุ อาคโต อิจฺเจวมาทิ. ตตฺร ภิกฺขูสูติ ภาวสตฺตมี. กถํ ภาวสตฺตมี นาม ภวตีติ เจ ? ภาววเสน ลทฺธา สตฺตมี ภาวสตฺตมีติ อตฺถวเสน. เอตฺถ ภาโวติ กฺริยา. ยสฺส หิ ภาเวน ภาวลกฺขณํ ภวติ; ตสฺมึ สตฺตมี ภวติ. 

อิทํ วุตฺตํ โหติยสฺส กฺริยาย อญฺญสฺส กฺริยาย ลกฺขณํ สลฺลกฺขณํ ชานนํ ภวติ; ตสฺมึ ปฐมกฺริยาวติ ปุคฺคเล สตฺตมีวิภตฺติ อุปลพฺภตีติ. ตทตฺถโชตกมิทํ สุตฺตํ. 

อถ โข มาโร ปาปิมา อจิรปกฺกนฺเต อายสฺมนฺเต อานนฺเท เยน ภควา เตนุป-สงฺกมีติ ตตฺถ มารสฺส ภควนฺตํ อุปสงฺกมนกฺริยา อายสฺมโต อานนฺทสฺส ภควโต สนฺติกา ปกฺกมนกฺริยาย ลกฺขิยติ; ตสฺมา ตสฺมึ ปกฺกมนกฺริยาวติ อายสฺมนฺเต อานนฺเท สตฺตมีวิภตฺติ ภวติ. อิมสฺมึ ฐาเน เยภุยฺยวเสน สมานาธิกรณภูเต ภาววาจกปเท วิชฺชมาเนเยว สมานาธิกรณปทวติ ปเท ภาวสตฺตมีติ โวหาโร ปวตฺตติ. 

ครู1 ปน กตฺถจิ ฐาเน สมานาธิกรณภูตํ ภาววาจกปทํ อวิชฺชมานมฺปิ อาหริตฺวา สมานาธิกรณํ ปทํ กตฺวา ตตฺถ ภาวสตฺตมีติ โวหรนฺติ. ตถา หิ เตสติ, คมฺมมาเน, วตฺตพฺเพติ จ อาทีนิ ยถารหมชฺฌาหรนฺติ.

ตตฺถ สิยายทิ ภิกฺขูสุ โภชิยมาเนสูติ เอตฺถภิกฺขูสูติ อยํ ภาววเสน ลทฺธา สตฺตมีติ ภาวสตฺตมี นาม สิยา; ‘โภชิยมาเนสูติ เอสา ปน กตรา นาม สตฺตมี สิยา; กตเรน จ ลกฺขเณน สาเธตพฺพาติ ? ตุลฺยาธิกรณสตฺตมี นาม; เอสา อเนเนว จ ลกฺขเณน สาเธตพฺพาติ. 

นนุ เอสาเยว ภาเว วตฺตมานา สตฺตมี ภาวสตฺตมีติ อนฺวตฺถวเสน วตฺตพฺพาติ ? 

สจฺจํ; ตถาปิ ภาวสตฺตมีติ โวหาโร ตาทิเสสุ โปราเณหิ น อาโรปิโต; อิตรตฺร ปนาโรปิโตติ ทฏฺฐพฺโพ.

ยถา ปนวิชฺชาจรณสมฺปนฺนํ; พุทฺธํ วนฺทาม โคตมนฺติ เอตฺถ พุทฺธนฺติกมฺมตฺเถ ทุติยาติ อเนน สิทฺธํ; “วิชฺชาจรณสมฺปนฺนํ โคตมนฺติ จ อเนเนว; ตถา ภาวสตฺตมีวิสเยปิ วุตฺตปฺปกาเรเนว ลกฺขเณน สมานาธิกรณปเทสุ วิภตฺตุปฺปตฺติ สิชฺฌติ; เอวํ สนฺเตปิ ยถาวิชฺชาจรณสมฺปนฺนํ; พุทฺธํ วนฺทาม โคตมนฺติอาทีสุ เทฺว กมฺมานิ, ตีณิ กมฺมานิ, จตฺตาริ กมฺมานีติอาทินา พหูนิ กมฺมานิ น อิจฺฉิตานิ; เอกเมว กมฺมมิจฺฉิตํ, พหูหิ ปเทหิ เอกสฺเสวตฺถสฺส กถิตตฺตา;1 เอวเมวภิกฺขูสุ โภชิยมาเนสุ, อจิรปกฺกนฺเต อายสฺมนฺเต อานนฺเทติ จ อาทีสุปิ เทฺว ภาวสตฺตมิโย, ติสฺโส ภาวสตฺตมิโย, จตสฺโส ภาวสตฺตมิโยติอาทินา พหู ภาวสตฺตมิโย น อิจฺฉิตพฺพา; เอกาเยว ภาวสตฺตมี อิจฺฉนียา, พหูหิ ปเทหิ เอกสฺเสวตฺถสฺส กถิตตฺตา; เอส นโย สมานาธิกรณสมฺปทานาทีสูติ นิฏฺฐเมตฺถาวคนฺตพฺพํ.

๖๔๕. อุปาธิโยเค อธิกิสฺสรวจเน.1

ยสฺมา อุปอธิอิจฺเจเต อธิกิสฺสรวจเน วตฺตนฺติ; ตสฺมา เตสํ อุปอธีนํ โยเค คมฺมมาเน อธิกวจเน จ อิสฺสรวจเน จ สตฺตมีวิภตฺติ โหติ. 

เอตฺถ จอิสฺสรวจนนฺติ อิทํ ทฺวิธา คหิตํ อิสฺสรสฺส วจนํ อุทีรณนฺติ อิสฺสรวจนํ, อิสฺสรวจนํ ยสฺส วตฺถุโน ตํ อิสฺสรวจนนฺติ จ. เต นิสฺสรปริทีปกวจเน ยสฺส กสฺสจิ อยมิสฺสโรติ วทนฺติ; ตํทีปกวจเน จ สตฺตมีวิภตฺติ โหติ. อุป ขาริยํ โทโณ; ขาริยา โทโณ อธิโกติ อตฺโถ. อุป นิกฺเข กหาปณํ; นิกฺขสฺส กหาปณํ อธิกนฺติ อตฺโถ. อธิ พฺรหฺมทตฺเต ปญฺจาลา; พฺรหฺมทตฺติสฺสรา ปญฺจาลาติ อตฺโถ. อธิ นจฺเจ โคตมี; นจฺจิสฺสรา โคตมีติ อตฺโถ. อธิ เทเวสุ พุทฺโธ; สมฺมุติเทวาทิเทวิสฺสโร พุทฺโธติ อตฺโถ. 

เกจิ ปน ครู อธิสทฺทสฺส อธิกตฺถตํ คเหตฺวา ติวิเธหิปิ เทเวหิ สพฺพญฺญุพุทฺโธ อธิโกติ อตฺโถติ อตฺถํ วทนฺติ.

เอตฺถ สิยาอธิ พฺรหฺมทตฺเตติ, ‘อธิ เทเวสูติ จ อิทํ กึ สมาสปทํ; อุทาหุ พฺยาสปทนฺติ ? พฺยาสปทนฺติ คเหตพฺพํ. 

ตถา หิ ยทิ สมาสปทํ สิยา; “อิสฺสรภูเต พฺรหฺมทตฺเต ปญฺจาลาติ จอิสฺสรภูเตสุ เทเวสุ พุทฺโธติ จ อนิจฺฉิตตฺถาปตฺติ สิยา; ตสฺมา พฺยาสวเสนโคสุ อิสฺสโรติ เอตฺถ วิยอิสฺสรา พฺรหฺมทตฺเต ปญฺจาลา; อิสฺสโร เทเวสุ พุทฺโธติ อตฺโถ อวคนฺตพฺโพ; เอส นโยอธิ นจฺเจ โคตมีติ เอตฺถาปิ. “อุป ขาริยํ โทโณติอาทีสุ ปนอธิโก ขาริยา โทโณติ ฉฏฺฐิยตฺถโยชนาวเสน อตฺโถ อวคนฺตพฺโพ.

๖๔๖. อุสฺสุกฺกมณฺฑิเตสุ ตติยา .1

อุสฺสุกฺกมณฺฑิตตฺเถสุ ตติยาวิภตฺติ โหติ สตฺตมี จ. เอตฺถ จ อุสฺสุกฺกสทฺโท เสหตฺถวาจโก; มณฺฑิตสทฺโท ปสนฺนวาจโก; 

ญาเณน อุสฺสุกฺโก; ญาณสฺมึ วา อุสฺสุกฺโก; 

ญาเณน ปสีทิโต; ญาณสฺมึ วา ปสีทิโต สปฺปุริโส. 

เอตฺถ ปน กิญฺจาปิ อุสฺสุกฺกมณฺฑิตตฺเถสุ วุตฺตปฺปการา วิภตฺติโย น โหนฺติ; อญฺญสฺมึเยวตฺเถ โหนฺติ; ตถาปิ อญฺญสฺมึ อตฺเถ ตาสํ อุปฺปตฺติ อุสฺสุกฺกมณฺฑิตตฺถเหตุเยว โหตีติ เต อตฺเถ ปธาเน กตฺวา อุสฺสุกฺกมณฺฑิเตสูติ วุตฺตนฺติ ทฏฺฐพฺพํ; 

เอส นโย อญฺญตฺราปิ อีทิเสสุ ฐาเนสุ.

๖๔๗. อกฺขาตริ อุปโยเค ปญฺจมี.

อกฺขาตาติ ปฏิปาทยิตา; 

อุปโยโคติ สีลาทีนิ สมาทิยิตฺวา คยฺหมานํ นิยมปุพฺพกํ วิชฺชาคหณํ.

อุฏฺฐานญฺจอุปฏฺฐานํ; สุสฺสูสา ปาริจริยํ.

สกฺกจฺจํสิปฺปุคฺคหณํ; นิยโมติ ปวุจฺจติ.

อุปโยเค คมฺมมาเน อกฺขาตริ ปญฺจมีวิภตฺติ โหติ; อตฺเถ อสมฺภวโต สทฺเท วุตฺตวิธานํ โหตีติ วจนโต ตํวาจกสทฺทโต ปญฺจมีวิภตฺติ ภวติ; อุปชฺฌายา อธีเต. อุปชฺฌายา สุโณติ. ยมฺหา ธมฺมํ วิชาเนยฺย.

อุปโยเคติ กึ ? นาฏกสฺส สุโณติ. 

มุขมตฺตทีปนิยํ ปนเอตานิ อุทาหรณานิ อปาทานคฺคหเณน เจว ทิสาโยคคฺ-คหเณน จ สิชฺฌนฺตีติ วุตฺตํ. สิชฺฌนฺตุ วา มา วา; 

มยํ ปน ลกฺขณานํ ปชฺชุนฺนคติกภาววิญฺญาปนตฺถญฺเจว โวหารเภเทสุ นานปฺ-ปการโต โสตูนํ โกสลฺลชนนตฺถญฺจ วิตฺถารโต ลกฺขณานิ ทสฺเสม; ตสฺมา ตตฺถ ตตฺถ ปุนรุตฺติโทโส โหตีติ น วตฺตพฺพํ. สาสนตฺถาย หิ มหตี อุสฺโสฬฺหี อิธ กตาติ.

๖๔๘. ยํตํ กึ โยเค การณโต กฺวจิ.

ยํตํกึอิจฺเจเตสํ โยเค การณสทฺทโต กฺวจิ ปญฺจมีวิภตฺติ โหติ. 

ยํการณา; ตํการณา; กึการณา เม น กโรสิ ทุกฺขํ. 

กฺวจีติ กสฺมา ? กึ การณํ.

๖๔๙. การณตฺเถ เหตุกึยเตหิ ปฐมา.

การณตฺเถ วตฺตมาเนหิ เหตุกึยตอิจฺเจเตหิ กฺวจิ ปฐมาวิภตฺติ โหติ. 

น อตฺตเหตู อลิกํ ภณาติ. กึการณํ ภควนฺตํ นินฺทาม; กึ นุ ชาตึ น โรเจสิ. ยญฺจ ปุตฺเต น ปสฺสามิ. ตํ ตํ โคตม ปุจฺฉามิ. 

เอตฺถ จ ตสฺมา ภควนฺตํ ปุจฺฉามีติ อตฺถกฺกมวเสน สามญฺญโต นิทฺทิฏฺฐานมฺปิ ตํตํสทฺทานํ ยถากฺกมํ ทูรตฺถอมฺหตฺถวาจกตา วิญฺญายติ. 

ตตฺถ เกจิกึ การณนฺติ ปทํ ทุติยาวจนนฺติ ปทํ ทุติยาวจนนฺติ วทนฺติ; ตํ น ยุตฺตํ, “น อตฺตเหตู อลิกํ ภณาตีติ ปฐมาย ทสฺสนโตติ.

๖๕๐. กึสฺมา ฉฏฺฐี.

การณตฺเถ วตฺตมานา กึสทฺทโต กฺวจิ ฉฏฺฐีวิภตฺติ โหติ. 

ตํ กิสฺส เหตุ. กิสฺส ตุมฺเห กิลมถ. 

กฺวจีติ กึ ? เกน การเณน อาคโตสิ. กสฺมา วเทสิ.

๖๕๑. เหตุโต ฉฏฺฐิยา โลโปติ เกจิ.

เกจิ ครู สทฺทสตฺเถ การณตฺถวาจกเหตุสทฺทโต ฉฏฺฐีวิภตฺตึ ทิสฺวา ตตฺถ ตํ มตํ โรเจนฺตา สาสนสฺมึ การณตฺเถ วตฺตมานา เหตุสทฺทโต ฉฏฺฐิยา โลโป โหตีติ อิจฺฉนฺติ; “อนฺนสฺส เหตุสฺส วสตีติ เตสํ ลทฺธิ; เอวํพุทฺธสฺส เหตุ; ตํ กิสฺส เหตูติ เอตฺถาปิ ฉฏฺฐิยา โลโป. เอวญฺจ สติ สาฏฺฐกเถ เตปิฏเก พุทฺธวจเน กตฺถจิ สุตฺตปฺปเทเส เหตุสทฺทโต ฉฏฺฐิยา อโลโปปิ สิยา; ตาทิโส ปโยโค น กตฺถจิปิ ทิสฺสติ. 

อฏฺฐกถาจริเยหิปิกิสฺส เหตูติ กิสฺส เหตุสฺสาติ ฉฏฺฐีวเสน ปาฬิวิวรณํ วุจฺเจยฺย. น จ เตหิ ตถา วุจฺจิตฺถ; ตสฺมาอนฺนสฺส เหตุ วสตีติอาทีสุอนฺนสฺส การณา วสตีติอาทินา อตฺโถ สมฺปฏิปาเทตพฺโพ.

๖๕๒. ยถาตนฺติ ฉฏฺฐีปฐมานํ ปาฬิ.

ปาฬิสทฺโท ปฏิปาฏิวาจโก. การณตฺเถ วตฺตมานานํ ฉฏฺฐีปฐมานํ ปฏิปาฏิ ตนฺติอนุรูปํ โหติ; ตํ กิสฺส เหตุ. 

ตนฺติ ปทปูรเณ นิปาตปทํ; 

กิสฺส เหตูติ เกน การเณน; 

กสฺมาติ วา ปญฺจมีวเสน วิวรณมฺปิ กาตพฺพํ.

๖๕๓. ปฐมาปญฺจมีนํ.

การณตฺเถ วตฺตมานานํ ปฐมาปญฺจมีนํ ปฏิปาฏิ ตนฺติอนุรูปํ โหติ. 

ยํการณา อิจฺเจวมาทิ.

๖๕๔. ตพฺพิปรีตานญฺจ.

ตาสํ ปฐมาปญฺจมีนํ วิปรีตวเสน ฐิตานํ การณตฺเถ วตฺตมานานํ ปฏิปาฏิ ตนฺติอนุรูปํ โหติ. 

โส ตโตนิทานํ มรณํ วา นิคจฺเฉยฺย มรณมตฺตํ วา ทุกฺขํ อิจฺเจวมาทิ.

๖๕๕. ยํการณิจฺจาทิ นิปาตสมุทาโยติ วา.

ปาฬินยานํ ทุชฺชานตฺตา อปเรน นเยน ยํการณาอิจฺจาทิปทํ นิปาตสมุทาโยติ สลฺลกฺเขตพฺพํ; ตสฺมา น ตตฺถ ปฐมาติ วา ปญฺจมีติ วา ฉฏฺฐีติ วา วิภตฺติวิจารณา กาตพฺพา. ยํการณา. กึการณา. กิสฺส เหตุ ตโตนิทานํ อิจฺเจวมาทิ.

๖๕๖. เยภุยฺเยนิจฺจาทโย วิภตฺยนฺตปติรูปกา.

เยภุยฺเยนอิจฺเจวมาทโย สทฺทา วิภตฺยนฺตปติรูปกา นิปาตาพฺยาติ เวทิตพฺพา. เยภุเยฺยน สตฺตา อปาเยสุ นิพฺพตฺตนฺติ. อนฺตเรน ยมกสาลานํ. อนฺตเรน ปโรปเทสา; สามํเยว สจฺจานิ อภิสมฺพุชฺฌิ อิจฺเจวมาทิ.

๖๕๗. สหสทฺธึโยเค ตติยตฺเถ กฺวจิ ปญฺจมี.

ปรินิพฺพุเต ภควติ สห ปรินิพฺพานาพฺราหฺมา สหํปติ คาถาย อชฺฌภาสิ. สห วจนา จ ปน ภควโต สุปฺปวาสา โกลิยธีตา อโรคา อโรคํ ปุตฺตํ วิชายิ. สทฺธึ สาวก-สํฆโต; อิเธว ปรินิพฺพิสฺสํ. 

เอตฺถ จ โตปจฺจโย ปเคว ปฏิลทฺธวิภตฺติสญฺญตฺตา  สญฺญาวเสน ปญฺจมีวิภตฺตีติ วุตฺโต. ตตฺถ สห ปรินิพฺพานาติ ปรินิพฺพาเนน สเหว. สห วจนาติ วจเนน สเหวาติ อตฺโถ. อีทิเสสุ หิ ฐาเนสุ วิวจฺเฉทผลตฺตา เอว สทฺโท อวุตฺโตปิ อชฺฌาหริตฺวาว โยเชตพฺโพ. กฺวจีติ กึ ? มหตา ภิกฺขุสํเฆน สทฺธึ. ปุตฺเตหิ สห สมฺมติ.

๖๕๘. สหโยเค ตติยตฺเถ สตฺตมี.

สห สจฺเจ กเต มยฺหํ; มม สจฺจกฺริยาย สเหวาติ อตฺโถ. เอตฺถ หิ กรณํ กตํ; กฺริยา; “ภิกฺขุสฺส กาลงฺกเต สํโฆ ปตฺตจีวรสฺส สามีติ เอตฺถ วิย.

๖๕๙. ปฐมตฺเถ ตติยาสตฺตมิโย.

มณินา เม อตฺโถ. อิทมฺปิสฺส โหติ สีลสฺมึ.

๖๖๐. ตติยตฺเถ ปฐมา.

อชฺฌาสยํ อาทิพฺรหฺมจริยํ. อนาคาเรหิ จูภยํ. 

เอตฺถ จ อุภยนฺติ อุภเยหิ; วิภตฺติวจนวิปลฺลาโสยํ. ตถา หิ เถรคาถาสุอปฺปิจฺโฉ เจว สนฺตุฏฺโฐติ อุปเสนตฺเถรคาถายํกรเณติ อิทํ ปจฺจตฺตวจนนฺติ วุตฺตํ.

๖๖๑. ตติยตฺเถ สตฺตมี.

มณิมฺหิ ปสฺส นิมฺมิตํ; มณินา นิมฺมิตนฺติ อตฺโถ. ขีเยถ กปฺโป จิรทีฆมนฺตเร; จิรทีฆสฺส อทฺธุโน อจฺจเยนาติ อตฺโถ.

๖๖๒. สมเย กรโณปโยคภุมฺมวจนานิ ปิฏกกฺกเมน.

วินยปิฏกาทีนํ ติณฺณํ ปิฏกานํ กเมน สมเย กรณวจนํ อุปโยควจนํ ภุมฺมวจนญฺจ โหติ. เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เวรญฺชายํ วิหรติ นเฬรุปุจิมนฺทมูเล.๑๐ อิทํ วินเย กรณวจนํ. เอกํ สมยํ ภควา อนฺตรา จ ราชคหํ อนฺตรา จ นาฬนฺทํ อทฺธานมคฺคปฺ-ปฏิปนฺโน โหติ.๑๑ อิทํ สุตฺเต อุปโยควจนํ. ยสฺมึ สมเย กามาวจรํ กุสลํ จิตฺตํ อุปฺปนฺนํ โหติ.๑๒ อิทํ อภิธมฺเม ภุมฺมวจนํ.

เอตฺถาหกสฺมา ตีสุ ปิฏเกสุ สมยสฺส กรณวจนาทิวเสน วิสทิสนิทฺเทโส กโตติ? ปกาเสตพฺพสฺส ตสฺส ตสฺส อตฺถวิเสสสฺส สมฺภวโต. กถํ ? 

วินเย ตาว เหตุอตฺโถ จ กรณตฺโถ จ สมฺภวติ. โย หิ โส สิกฺขาปทปญฺญตฺติ-สมโย สาริปุตฺตาทีหิปิ ทุพฺพิญฺเญยฺโย; เตน สมเยน เหตุภูเตน กรณภูเตน จ สิกฺขาปทานิ ปญฺญาปยนฺโต สิกฺขาปทปญฺญตฺติเหตุญฺจ อเปกฺขมาโน ภควา ตตฺถ ตตฺถ วิหาสิ; ตสฺมา ตทตฺถโชตนตฺถํ วินเย กรณวจเนน นิทฺเทโส กโต. 

สุตฺตนฺเต จ อจฺจนฺตสํโยคตฺโถ สมฺภวติ. ยญฺหิ สมยํ ภควา พฺรหฺมชาลาทีนิ สุตฺตนฺตานิ เทเสสิ; อจฺจนฺตเมว ตํ สมยํ กรุณาวิหาเรน วิหาสิ; ตสฺมา ตทตฺถโชตนตฺถํ ตตฺถ อุปโยคนิทฺเทโส กโต. 

อภิธมฺเม ปน อธิกรณตฺโถ ภาเวนภาวลกฺขณตฺโถ จ สมฺภวติ. อธิกรณญฺหิ กาลตฺโถ จ สมูหตฺโถ จ สมโย ตตฺถ วุตฺตานํ ผสฺสาทิธมฺมานํ ขณสมวายเหตุสงฺขาตสฺส จ สมยสฺส ภาเวน เตสํ ภาโว ลกฺขิยติ; ตสฺมา ตทตฺถโชตนตฺถํ ตตฺถ ภุมฺมวจเนน นิทฺเทโส กโตติ เวทิตพฺโพ. 

โหติ เจตฺถ

ตํตํอตฺถมเปกฺขิตฺวา; สมโย วินยาทิสุ.

กรเณนุปโยเคน; ภุมฺเมน จ ปกาสิโตติ.

โปราณา ปน วณฺณยนฺติตํ สมยนฺติ วา ตสฺมึ สมเยติ วา เตน สมเยนาติ วา อภิลาปมตฺตเภโท เอส; สพฺพตฺถ ภุมฺมเมว อตฺโถติ; ตสฺมา เตสํ ลทฺธิยาเตน สมเยนาติ วุตฺเตปิ ตสฺมึ สมเยติ อตฺโถ; “เอกํ สมยนฺติ วุตฺเตปิ เอกสฺมึ สมเยติ อตฺโถ เวทิตพฺโพ.

เอตฺถ ฐตฺวา กรณเภทํ วทามยถา หิ โลภาทโย อโลภาทโย จ เหตุเหตู นาม ภวนฺติ; ตโต อญฺเญ ปจฺจยภูตา ธมฺมา ปจฺจยเหตู นาม ภวนฺติ.* เอวเมตํ กรเณ ปวตฺตํ กรณวจนํ กรณกรณํ นาม โหติ. กตฺตาทีสุ ปวตฺตญฺจ กตฺตุกรณํ, เหตุกรณนฺติอาทิกํ นามํ อิมสฺมึ ปกรเณ ลพฺภตีติ เวทิตพฺพํ. เอวํ ญตฺวา ปุน อุทาหรเณน สทฺธึ ตํ นามํ เวทิตพฺพํ.

จกฺขุนา รูปํ ปสฺสติ. อิทํ กรณกรณํ. 

สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม. อิทํ กตฺตุกรณํ. 

สาริปุตฺโตติ นาเมน วิสฺสุโต. อิทํ วิเสสนกรณํ. 

อนฺเนน วสติ. อิทํ เหตุกรณํ; 

ภินฺเนน สีเสน อาคโต. อิทํ อิตฺถมฺภูตกรณํ. 

ภุญฺช ปุตฺเตหิ ขตฺติย. อิทํ สหตฺถกรณํ. 

มณินา เม อตฺโถ. อิทํ ปจฺจตฺตกรณํ. 

สํวิภเชถ โน รชฺเชน. อิทํ กมฺมกรณํ. 

สุมุตฺตา มยํ เตน มหาสมเณน. อิทํ นิสฺสกฺกกรณํ. 

เตน โข ปน สมเยน.๑๐ อิทํ ภุมฺมกรณํ. ปกติยา อภิรูโป; เยภุยฺเยน จมฺเปยฺยกา พฺราหฺมณคหปติกา๑๑ อิจฺเจวมาทิ ตทญฺญกรณํ. 

เอวํ เอกาทสวิธํ กรณํ ภวติ. ตํ ปน ตทญฺญกรณํ เภทิตํ อเนกวิธํ โหติ; นิปาต-โยคกรณํ ปฏิกฺเขปกรณํ กุจฺฉิตงฺคกรณํ กฺริยาปวคฺคกรณํ กาลทฺธานกรณํ มณฺฑิตุสฺสุกฺกกรณํ สหาทิโยคกรณํ ปุพฺพสทิสสมูนกลหนิปุณมิสฺสกสขิลาทิโยคกรณํ อโยคกรณนฺติ เอวมเนกวิธํ ตทญฺญกรณํ โหตีติ ทฏฺฐพฺพํ.

๖๖๓. สงฺขฺยาลิงฺคตฺถาวิกรณตฺถมุปฺปตฺติ วิภตฺตีนํ.

สงฺขฺยาวิกรณตฺถํ ลิงฺคตฺถาวิกรณตฺถญฺจ วิภตฺตีนมุปฺปตฺติ โหติ. ปุริโส ติฏฺฐติ; ปุริสา ติฏฺฐนฺติ. เอกํ; เทฺว; ตีณิ.

๖๖๔. เอกมฺหิ เอกวจนํ.

เอกมฺหิ อตฺเถ วตฺตพฺเพ เอกวจนํ โหติ. อิตฺถี; ปุริโส; จิตฺตํ.

๖๖๕. เอกมฺหิ วิย พหุมฺหิปิ.

เอกสฺมึ อตฺเถ วิย พหุมฺหิปิ อตฺเถ วตฺตพฺเพ เอกวจนํ โหติ. สา เสนา มหตี อาสิ. พหุชฺชโน ปสนฺโนสิ. มหาชโน; ภิกฺขุสํโฆ; มจฺฉฆฏา อิจฺเจวมาทิ.

๖๖๖. พหุมฺหิ พหุวจนํ.

พหุมฺหิ อตฺเถ วตฺตพฺเพ พหุวจนํ โหติ. อิตฺถิโย; ปุริสา; จิตฺตานิ.

๖๖๗. พหุมฺหิ วิย เอกมฺหิปิ.

พหุมฺหิ อตฺเถ วิย เอกมฺหิปิ อตฺเถ พหุวจนํ โหติ; อปฺปจฺจยา ธมฺมา อิจฺเจวมาทิ.

๖๖๘. สมุทายชาตินิสฺสเยกตฺตลกฺขเณเสฺวกวจนํ.

สมุทาเย ชาติยํ นิสฺสยวเสโนปจาริตนิสฺสิเต เอกตฺตลกฺขเณ จ เอกวจนํ โหติ. 

สมุทาเย ตาวเทวสํโฆ; สพฺโพ ชโน อิจฺเจวมาทิ. ชาติยํสญฺจิจฺจ ปาโณ ชีวิตา น โวโรเปตพฺโพ. สสฺโส สมฺปนฺโน อิจฺเจวมาทิ. นิสฺสยวเสโนปจาริตนิสฺสิเตสาวตฺถิ สทฺธา อโหสิ ปสนฺนา; อยํ ภนฺเต นาฬนฺทา อิทฺธา เจว ผีตา จ พหุชนา อากิณฺณมนุสฺสา ภควติ อภิปฺปสนฺนา อิจฺเจวมาทิ. สาวตฺถิวาสิโน สทฺธา ปสนฺนา อเหสุนฺติอาทินา อตฺโถ โยเชตพฺโพ. เอกตฺตลกฺขเณกุสลากุสลํ; สมถวิปสฺสนํ; ติลกฺขณํ; จุตูปปาโต; อาคติคติ อิจฺเจวมาทิ.

๖๖๙. พหุมฺหิ สมุทาเย พหุวจนํ.

พหูสุ สมุทาเยสุ พหุวจนํ โหติ. ปูชิตา ญาติสํเฆหิ. เทวกายา สมาคตา. สฏฺเฐเต เทวนิกายา อิจฺเจวมาทิ. 

๖๗๐. กฺวจิ ชาติอตฺถครูสุ .

ชาติอตฺถครูสุ จ กฺวจิ พหุวจนํ โหติ. 

สมิทฺธา ยวา; สมิทฺโธ ยโว. สมฺปนฺนา วีหโย; สมฺปนฺโน วีหิ. อมฺหากํ ปกติ. มม ปกติ. อพฺภาคตานาสนกํ อทาสึ. 

อหํ อตฺตโน สนฺติกํ อาคตสฺส ภิกฺขุโน อาสนํ อทาสินฺติ อตฺโถ.

๖๗๑. อปริจฺเฉทมาติกานุสนฺธินยปุจฺฉานุสนฺธินยปุจฺฉาสภาคปุถุจิตฺต-สมาโยคปุถุอารมฺมณตนฺนิวาสตํปุตฺเตกาภิธาน ตนฺนิสฺสิตาเปกฺขารมฺมณ กิจฺจเภเทสุ .

อปริจฺเฉเท มาติกานุสนฺธินเย ปุจฺฉานุสนฺธินเย ปุจฺฉาสภาเค ปุถุจิตฺตสมาโยเค ปุถุอารมฺมเณ ตนฺนิวาเส ตํปุตฺเต เอกาภิธาเน ตนฺนิสฺสิตาเปฺกเข อารมฺมณเภเท กิจฺจเภเท จ พหุวจนํ โหติ. 

อปริจฺเฉเท ตาวอปฺปจฺจยา ธมฺมา; อสงฺขตา ธมฺมา. อนิยมิตสงฺขฺยาวเสน พหุวจนํ วา เอตํ. มาติกานุสนฺธินเยกตเม ธมฺมา อปฺปจฺจยา อิจฺเจวมาทิ. ปุจฺฉานุสนฺธินเยอิเม ธมฺมา อปฺปจฺจยา อิจฺเจวมาทิ. ปุจฺฉาสภาเคกตเม ธมฺมา โนปรามาสา; เต ธมฺเม ฐเปตฺวา อวเสสา กุสลากุสลาพฺยากตา ธมฺมา อิจฺเจวมาทิ. ปุถุจิตฺตสมาโยเค ปุถุอารมฺมเณอตฺถิ ภิกฺขเว อญฺเญว ธมฺมา คมฺภีรา ทุทฺทสา อิจฺเจวมาทิ. ตนฺนิวาเสสกฺเกสุ วิหรติ อิจฺเจวมาทิ. ตํปุตฺเตสนฺติ ปุตฺตา วิเทหานํ อิจฺเจวมาทิ. เอกาภิธาเนคจฺฉถ ตุมฺเห สาริปุตฺตา เอถ พฺยคฺฆา นิวตฺตโวฺห๑๐ อิจฺเจวมาทิ. ตนฺนิสฺสิตาเปกฺเขมญฺจา อุกฺกุฏฺฐึ กโรนฺติ อิจฺเจวมาทิ. อารมฺมณ-เภเทจตฺตาโร สติปฏฺฐานา.๑๑ กิจฺจเภเทจตฺตาโร สมฺมปฺปธานาติ.๑๒

๖๗๒. ลิงฺควิภตฺติวจนกาลปุริสกฺขรานํ วิปลฺลาโส.

อิมสฺมึ ปาวจเน กตฺถจิ ลิงฺควิปลฺลาโส วิภตฺติวิปลฺลาโส วจนวิปลฺลาโส กาล-วิปลฺลาโส ปุริสวิปลฺลาโส อกฺขรวิปลฺลาโสติ ฉพฺพิโธ วิปลฺลาโส ภวติ. 

ตตฺถ ลิงฺควิปลฺลาโส ตาว 

สิวิปุตฺตานิ จาวฺหย. เอวํ ธมฺมานิ สุตฺวาน; วิปฺปสีทนฺติ ปณฺฑิตา อิจฺเจวมาทิ. 

วิภตฺติวิปลฺลาโส อเนเกหิ ลกฺขเณหิ วิภาวิโตว. เอวํ สนฺเตปิ สมฺมุยฺหิตพฺพฏฺฐาเน โสตูนมสมฺโมหตฺถํ ปุน วิเสสโต วิภตฺติวิปลฺลาสํ กถยาม. เสยฺยถิทํ ? 

อยํ ปุริโส มม อตฺถกาโม; โย มํ คเหตฺวาน ทกาย เนติ. อปฺโป สคฺคาย คจฺฉติ. อยํ ทุติยตฺเถ จตุตฺถี; ทกํ เนติ; สคฺคํ คจฺฉตีติ อตฺโถ สมฺปฏิปาเทตพฺโพ. อสกฺกตา จสฺม ธนญฺจยายาติ. อยํ ตติยตฺเถ จตุตฺถี; ธนญฺจเยนาติ อตฺโถ.

ปุญฺญาย สุคตึ ยนฺติ; จาคาย วิปุลํ ธนํ. อยมฺปิ ตติยตฺเถ จตุตฺถี; ปุญฺเญน จาเคนาติ อตฺโถ. โส จ โข ปุญฺเญน เหตุภูเตน; จาเคน เหตุภูเตนาติ เหตุตฺถวเสเนว เวทิตพฺโพ. ตตฺถ จ ปุญฺญายาติ อิทํ นปุํสกรูปํ, น อิตฺถิลิงฺครูปํ; จาคายาติ อิทํ ปน ปุลฺลิงฺครูปํ. ครู ปนปุญฺญาย จาคายาติ อิทํ ปททฺวยํ อิตฺถิลิงฺคอาปจฺจยนฺตํ ปญฺจมิยนฺตญฺจ อิจฺฉนฺติ. เอวญฺหิ สติทกาย เนติ, อปฺโป สคฺคาย คจฺฉติ, อสกฺกตา จสฺม ธนญฺจยายาติ เอตฺถาปิทกาย สคฺคาย ธนญฺจยายาติ ปทตฺตยมฺปิ อิตฺถิลิงฺคํ อาปจฺจยนฺตํ สิยา. น เหตํ อิตฺถิลิงฺคํ, น จ อาปจฺจยนฺตํ สิยา; 

อถ โข ยถากฺกมํ นปุํสกลิงฺคปุลฺลิงฺคํ จตุตฺเถกวจนสฺส อายาเทเสน สมฺภูตรูปํ โสตูนํ อติวิมฺหาปนกรํ สทฺทสตฺเถหิ อสาธารณํ สาสเน อจฺฉริยพฺภุตรูปํ. ตถา หิ สทฺทสตฺถนยนิสฺสิตํนโม พุทฺธายาติ จตุตฺถีรูปํ สาสนํ ปตฺวานโม พุทฺธสฺสาติ รูปเมว ภวติ; อฏฺฐกถาจริยาปิ ปาฬิอนุรูปํ เอตาทิสํ รูปเมว สทฺทรจนาวิสเย ฐเปนฺติ; “นโม พุทฺธายาติ รูปสทิสํ ปน รูปํ สาสนสฺมึ ตทตฺถตุมตฺถวิภตฺติวิปลฺลาเสเยว ทิสฺสติ, น ทานนโมโยคาทีสูติ อยมตฺโถ เหฏฺฐา วิตฺถารโต วิภาวิโตว.

วิรมถายสฺมนฺโต มม วจนาย. อยํ ปญฺจมิยตฺเถ จตุตฺถี; มม วจนโตติ อตฺโถ. 

ภิยฺโยโส มตฺตายาติ เอตฺถ ปน มตฺตสทฺโท นปุํสกลิงฺโคว วิภตฺติวิปลฺลาสวเสน จตุตฺเถกวจนสฺส อายาเทสวเสน จ ปญฺจมิยตฺเถ จตุตฺถี. ยทิมตฺตา สุขปริจฺจาคาติ เอตฺถ วิย อิตฺถิลิงฺโค; ตทา ปญฺจมิยตฺเถเยว ปญฺจมีติ วิภตฺติวิปริณามกิจฺจํ นตฺถิ. “มตฺตายาติ เอตสฺส ปญฺจมิยตฺถตาติณา ภิยฺโย น มญฺญตีติ เอตฺถ วิย ภิยฺยสทฺท-โยคโต ปากฏาว; ภิยฺโยโส มตฺตาย; มตฺตโต ภิยฺโยติ อตฺโถ. อิติ ปญฺจมิยตฺถํ ญตฺวา ตติยตฺถวเสน อตฺโถ สมฺปฏิปาเทตพฺโพอติเรกปฺปมาเณนาติ. มหาคณาย ภุตฺตา เม. อยํ ฉฏฺฐิยตฺเถ จตุตฺถี; คณฺสฺส ภตฺตาติ อตฺโถ. 

โก นุ โข ภนฺเต เหตุ, โก ปจฺจโย ภควโต สิตสฺส ปาตุกมฺมายาติ อยํ สตฺตมิยตฺเถ จตุตฺถี; สิตสฺส ปาตุกรเณติ อตฺโถ; ฉฏฺฐิยตฺเถ วา จตุตฺถี; สิตปาตุกมฺมสฺส โก เหตุ โก ปจฺจโยติ อตฺโถ. สา นูน กปณา อมฺมา; จิรรตฺตาย รุจฺจติ. อยํ อจฺจนฺตสํโยคทุติยตฺเถ; จตุตฺถี จิรรตฺตํ จิรกาลนฺติ หิ อตฺโถ. อิติ ปุนฺนปุํสกลิงฺควเสน จตุตฺเถกวจนสฺส อายาเทสสหิโต วิภตฺติวิปลฺลาโส วิเสสโต ทฏฺฐพฺโพ. “มา อิติ กิราย. สมเมสฺสนฺติ จิราย สุพฺพตา. จิรสฺสํ วต ปสฺสามีติอาทีสุ ปน กิรายาติอาทีนิ วิภตฺยนฺต-ปติรูปกานิ อพฺยปทานีติ เวทิตพฺพานิ; น เหเตสุ วิภตฺติวิปลฺลาสนโย จินฺเตตพฺโพ กิรจิรสทฺทานํ อพฺยตฺตลิงฺคตฺตา.

วจนวิปลฺลาโส ยถา

นคานคคฺเคสุสุสํวิรูฬฺหา;

อุทคฺคเมเฆนนเวนสิตฺตา.

วิเวกกามสฺสอรญฺญสญฺญิโน;

ชเนติภิยฺโยอุสภสฺสกลฺยตํ.

ชเนตีติ ชเนนฺติ; อยเมว วา ปาโฐ. เอตฺเถเก วเทยฺยุํยทิ ชเนนฺตีติ พหุวจนปาฐนฺตรํ ทิสฺสติ; ตเทว ปมาณํ กตฺวา ชเนนฺติ ภิยฺโย อุสภสฺส กลฺยตนฺติ อฏฺฐกถาจริเยหิ วตฺตพฺพนฺติ ? สจฺจํ; เอวํ สนฺเตปิชเนตีติ เอกวจนปาฐนฺตรสฺสปิ ทสฺสนโต ทุชฺชานตฺตา จ ปาฬินยสฺส สทฺธมฺเม คารววเสน อิทํ อยุตฺตนฺติ อวตฺวาชเนนฺตีติ วจนวิปลฺลาสนโย อฏฺฐกถาจริเยหิ ทสฺสิโต. นชฺโช จ อนุปริยาติ; นานาปุปฺผทุมายุตา. อยมฺปิ วจนวิปลฺลาโส. ตตฺถ นชฺโชติ เอกา นที.

กาลวิปลฺลาโสฉพฺพสฺสานิ นาม มุคฺคยูสกุลตฺถยูสกลายยูสหเรณุยูสาทีนํ ปสฏปสฏมตฺเตน ยาเปสฺสติ อิจฺเจวมาทิ. 

ตตฺถ ยาเปสฺสติ นามาติ นามสทฺทํ อาเนตฺวา สมฺพนฺโธ; นามสทฺทโยเคน หิ อนาคตสฺส วิย ปโยโค; ยาเปสิ อิจฺเจวตฺโถ. 

ปุริสวิปลฺลาโสปุตฺตํ ลเภถ วรทํ อิจฺจาทิ. 

ตตฺถ ลเภถาติ ลเภยฺยํ. อปโร นโย; มา ตฺวํ ภายิ มหาราช อิจฺจาทิ วิภตฺติ-ปุริสวิปลฺลาโส; มา ภายสฺสูติ หิ อตฺโถ.

อกฺขรวิปลฺลาโส ปาฬิยํ คาถาสุเยว ลพฺภติ, น จุณฺณิยปเทสุ; โส จ โข อิตฺถิลิงฺเค อิวณฺณวิสเยเยว; อฏฺฐกถาสุ ปน กตฺถจิ จุณฺณิยปเทสุปิ ลพฺภติ. 

อตฺรายํ ปาฬิ

ยถาพลากโยนิมฺหิ; น วิชฺชติ ปุโม สทาติ.

กุสาวติมฺหินคเร; ยทา อาสิ มหีปตีติ.

ตตฺถ พลากโยนิมฺหีติ พลากโยนิยํ. กุสาวติมฺหีติ กุสาวติยํ. มฺหิกาโร หิ ปุํนปุํสกลิงฺเคเสฺวว ทิสฺสติ จุณฺณิยปเทสุ จ คาถาสุ จ; ตถา ยํกาโร อิตฺถิลิงฺเคเยว. “ยถา พลากโยนิมฺหีติอาทีสุ อยํ มฺหิกาโร อิตฺถิลิงฺเค ทิสฺสติ; กึ นุ โข การณนฺติ จินฺตายํ จุณฺณิยปทปาฬีสุ อทสฺสนโต อกฺขรวิปลฺลาเส มฺหิกาโร วตฺตตีติ อยมตฺโถ วิญฺญายติ สาสนยุตฺติวเสน. อฏฺฐกถาสุ ปนทฺวิธา สนฺธิมฺหิ วตฺตตีติ คาถํ วตฺวา จุณฺณิยปทฏฺฐาเนปิสนฺธิมฺหีติ มฺหิการปาโฐ ทิสฺสติ. อตฺริมานิ ลกฺขณานิ

๖๗๓. คาถาสุ อิตฺถิยํ มฺหิกาโร.

ปาฬิยญฺเจว อฏฺฐกถาสุ จ คาถาวิสเย อิตฺถิลิงฺคฏฺฐาเน มฺหิกาโร ทิสฺสติ. 

กุสาวติมฺหิ นคเร; ทฺวิธา สนฺธิมฺหิ วตฺตติ.

๖๗๔. กฺวจิ อฏฺฐกถาสุ จุณฺณิยปเท.

อฏฺฐกถาสุ กฺวจิ จุณฺณิยปเท อิตฺถิลิงฺคฏฺฐาเน มฺหิกาโร ทิสฺสติ. 

สนฺธิมฺหิ; ปฏิสนฺธิมฺหิ. 

กฺวจีติ กึ ? สนฺธิยํ; ปฏิสนฺธิยํ. สุคติยํ; ทุคฺคติยํ.

อิติวุตฺตํสสมฺพนฺธํ; สวิภตฺตาทินิจฺฉยํ.

การกํเอตฺถยุญฺชนฺตุ; การกา ปริยตฺติยา.

ยุญฺชติโยอิธญาณี;

กุสโลสทฺเทสุภวติสตฺเถสุจ.

ปาวจนมฺหิตทุภเย;

กุสลากุสลาวสนนฺตนา.

อิติ นวงฺเค สาฏฺฐกเถ ปิฏกตฺตเย พฺยปฺปถคตีสุ วิญฺญูนํ โกสลฺลตฺถาย กเต สทฺทนีติปฺปกรเณ การกวิภาโค นาม พาวีสติโม ปริจฺเฉโท.

——————