สทฺทนีติปฺปกรณํ

สุตฺตมาลา

- สนฺธิกปฺป

. อปฺปภุเต'กตาลีส สทฺทา วณฺณา.

. อกฺขรา จ เต.1

. ตตฺถฏฺฐาโท สรา.2

. เอกมตฺตา อาทิตติยปญฺจมา รสฺสา.1

. อญฺเญ ทฺวิมตฺตา ทีฆา.2

. เสสา อฑฺฒมตฺตา พฺยญฺชนา.3

. กาทิมนฺตา วคฺคา.4

. อํ อึ อุมิติ ยํ สรโต ปรํ สุยฺยติ. ตํ นิคฺคหีตํ.1

. ทีโฆ ครุ.1

๑๐. สํโยคปโร จ.2

๑๑. อสฺสรพฺยญฺชนโต ปุพฺพรสฺโส จ.

๑๒. รสฺโส ลหุ.

๑๓. อสํโยคปโร จ.

๑๔. วคฺเคสุ ปฐมตติยํ สิถิลํ.1

๑๕. ทุติยจตุตฺถํ ธนิตํ.2

๑๖. สิถิลํ อผุฏฺฐํ, ธนิตํ ผุฏฺฐํ.

๑๗. ปฐมทุติยานิโส จ อโฆสา.3

๑๘. ตติยจตุตฺถปญฺจมา ยรลวหฬา โฆสวนฺโต.4

๑๙. ปรปเทน สมฺพนฺธิตฺวา วุตฺตํ สมฺพนฺธํ.

๒๐. ปทจฺเฉทํ กตฺวา วุตฺตํ ววตฺถิตํ.

๒๑. กรณานิ อนิคฺคเหตฺวา วิวเฏน มุเขน วตฺตพฺพํ วิมุตฺตํ.

๒๒. กฺวจิ สญฺโญคปุพฺพา เอกาโรการา รสฺสาว วตฺตพฺพา.

๒๓. ฐานกรณปยตเนหิ วณฺณานมุปฺปตฺติ.

๒๔. ปุพฺพปราทีนิ สนฺธิกฺริโยปกรณานิ.

๒๕. โอวาวิปรีโต.

๒๖. อุวณฺโณจ.

๒๗. วิภตฺยนฺตมวิภตฺยนฺตํ วา อตฺถโชตกํ ปทํ.

๒๘. สรา วิโยชเย พฺยญฺชนํ; ตญฺจสฺส ปุพฺเพ ฐเปยฺย.1

๒๙. เนตพฺพมสฺสรํ ปรกฺขรํ นเย.2

๓๐. สรา โลปํ ปปฺโปนฺติ สเร.*

๓๑. ปโร วา อสรูปา.1

๓๒. ปสฺสรา สรูโป.

๓๓. กฺวจิ อิมสฺมา อิติสฺสิ.

๓๔. ลุตฺเต อสวณฺณํ.2

๓๕. สเร ปุพฺโพ.1

๓๖. ปุพฺพสฺมึ ทีฆํ.2

๓๗. น สํโยคปุพฺโพ วินา อการิกฺเขหิ ตพฺภาวํ.

๓๘. อิวา ปุพฺพาการสฺส โลโป จิสฺเส จ.

๓๙. อวณฺณสฺส จิติมฺหา.

๔๐. โหติ เกสญฺจิ มเตน.

๔๑. น มา ทา วา สฺมา ตฺร ณฺหา ตฺวาทีนํ สรโลเป อยฺยญฺญคฺฆสฺสุสฺสานมกาโร ทีฆํ.

๔๒. สสฺส กฺวจนฺตตฺถานํ.

๔๓. เตเมปพฺพตฺยาทีนเมสฺส โย วินา เยกาเรน.1

๔๔. ก ข ต ถ ท น ย ส หานํ โวทุทนฺตานํ.1

๔๕. น ปเรปิ สเร เหตุธาตาทีนมุสฺส ปาวจเน จ.

๔๖. อติปตีตีนํ ติ จํ.1

๔๗. อิติสฺส ติสทฺทพฺยญฺชโนปิ.2

๔๘. ทฺวิสนฺธิติสงฺเขเป นิจฺจมิการโลโป น ยตฺถ จํ.

๔๙. เอวสฺเสกาเร อิติสฺสญฺญสฺส จิสฺส โว.

๕๐. เอกสฺมา อิธสฺส ธสฺส โท นิจฺจํ.1

๕๑. ยมิวณฺโณ นวา.2

๕๒. เอวสฺเสสฺส ริ ปุพฺโพ จ รสฺโส.1

๕๓. สเร ปุถสฺส คาคโม กฺวจิ.2

๕๔.  ปาสฺส จ ตทนฺโต รสฺโส.3

๕๕. โอสฺสุ.

๕๖. ยวมทนตรลหา วา.4

๕๗. อภิสฺสพฺโภ.1

๕๘. อธิสฺสชฺโฌ.2

๕๙. เต น วา อิวณฺเณ.3

๖๐. ติ จ จํ.4

๖๑. ทฺวินฺนมาการิการานเมตฺตํ ตฺยาทีสุ.

๖๒. สรา ปกตี พฺยญฺชเน.5

๖๓. กฺวจิ สเร.1

๖๔. สรา พฺยญฺชเน ทีฆํ.2

๖๕. รสฺสํ.3

๖๖. โลปํ ตตฺรากาโร จ.4

๖๗. ปรสฺส ทฺวิตฺตํ ฐาเน.1

๖๘. วคฺเค โฆสาโฆสานํ สวคฺเค ตติยปฐมา.2

๖๙. สรโลโป ยมนราทีสุ วา.

๗๐. ยถาปาวจนํ วิธิ.

๗๑. อนิมิตฺโตปิ วา ทีฆาทิ.1

๗๒. โห ธสฺส วณฺณสนฺธิมฺหิ.

๗๓. โต ทสฺส.

๗๔. โฏ ตสฺส.

๗๕. โธ ตสฺส คพฺโภกฺกมนาสนฺเน สตฺเต.

๗๖. โตฺร ตฺตสฺส.

๗๗. โก คสฺส.

๗๘. โล รสฺส.

๗๙. โช ยสฺส.

๘๐. โพ วสฺส.

๘๑. โก ยสฺส.

๘๒. โย ชสฺส.

๘๓. โก ตสฺส.

๘๔. โจ ตสฺส.

๘๕. โผ ปสฺส.

๘๖. โทฺร ทสฺส.

๘๗. โฆ ขสฺส.

๘๘. โท ชสฺส.

๘๙. ปญฺญตฺติปญฺญาสานํ ญญสฺส ณฺโณ.

๙๐. ปญฺจวีสติยา ปญฺจสฺส ปณฺโณ.

๙๑. โณ นสฺส.

๙๒. ณสฺส จ โน.

๙๓. โธ ทสฺส.

๙๔.  โว ยสฺส.

๙๕. อายุสฺส ยสฺส โว ปณฺณตฺติยํ.

๙๖. ลสฺส โฬ.

๙๗. โท กสฺส.

๙๘. โป มสฺส.

๙๙. วนปฺปติสฺส ปสฺส โม.

๑๐๐. โป วิสฺส วสฺส จ.

๑๐๑. โว ปสฺส.

๑๐๒. วุตฺตาวุตฺตานํ พฺยญฺชนานํ อญฺญพฺยญฺชนตฺตมฺปิ.

๑๐๓. เอฬโต มุขสฺส มูโค.

๑๐๔.  ตยทยานํ สญฺโญโคจฺจยุคชฺชยุคํ.1

๑๐๕. นสฺส นิคฺคหีตํ ตยานเมโก โจ.

๑๐๖. ถยธยานํ จฺฉยุคชฺฌยุคํ.2

๑๐๗. ตถานํ ฏฺฐยุคํ.

๑๐๘. กยานํ กฺกยุคํ ชฺชยุคญฺจ.

๑๐๙. จยชยานํ จฺจยุคชฺชยุคํ.

๑๑๐. ลยานํ ลฺลยุคํ.

๑๑๑. วยานํ พฺพยุคํ.

๑๑๒. โสฺย สฺสยุคํ.

๑๑๓. โคฺย คฺคยุคํ.

๑๑๔.  โปฺย ปฺปยุคํ โป จ.

๑๑๕. โฆฺย คฺโฆ.

๑๑๖. โฏฺย จฺจยุคํ.1

๑๑๗. โนฺย ญฺญยุคํ โณฺย จ.

๑๑๘. โภฺย พฺภยุคํ.

๑๑๙. มฺมยุคํ โมฺย.

๑๒๐. ตีสุ พฺยญฺชเนเสฺวโก สรูโป โลปํ.

๑๒๑. มตนฺตเร อุทุนิโต ปรํ ทฺวิภาวํ สทิสตฺเตน.1

๑๒๒. ผุฏฺฐกฺขรสญฺโญเค ปุพฺพมผุฏฺฐตฺตํ.1,2

๑๒๓. อผุฏฺฐกฺขรสญฺโญเค ปรํ กฺวจิ ผุฏฺฐตฺตํ.1

๑๒๔.  วิสภาคสญฺโญเค เอโก เอกสฺส สภาคตฺตํ.1

๑๒๕. ชาติยา ชจฺโจ กฺวจิ พฺยญฺชเน.1

๑๒๖. อวสฺโส.1

๑๒๗. เอวํขฺวนฺตเร วิยสฺส พฺยา.

๑๒๘. วาจาย โพฺย ปเถ.

๑๒๙. อุ พฺยญฺชเน ปุถสฺสนฺโต.2

๑๓๐. กฺวโจการาคโม.1

๑๓๑. นปุํสเก ตํสทฺทาทีนํ นิคฺคหีตํ พฺยญฺชเน นิสฺสรํ ตการํ โส จ สสฺสรํ ทการํ กฺวจิ คาถายํ.

๑๓๒. อธิสฺส โชฺฌ.

๑๓๓. อทฺโธ ภูมเย ปเร.

๑๓๔. เอกาโร อการํ อิการํ วา คาถํ ปตฺวา.

๑๓๕. สญฺญุตฺโต พฺยญฺชโน วิสญฺโญโค.1

๑๓๖. อสญฺโญโค สสญฺโญโค จ.

๑๓๗. กฺวจิ สเร พฺยญฺชเน วา ปฏิ ปติสฺส.1

๑๓๘. นิคฺคหีตํ วคฺเค วคฺคนฺตํ วา.2

๑๓๙. เล ลการํ.3

๑๔๐. ญเมเห.4

๑๔๑. เย สห.1

๑๔๒. นปุํสเก ยเตเตหิ โท สเร ปาเยน.2

๑๔๓. โม อิตเร.2

๑๔๔. สมาเส โท ติลิงฺเค.2

๑๔๕. เสสโต โม โท จ สเร พฺยญฺชเน วา.2

๑๔๖. กฺวจิ นิคฺคหีตาคโม.1

๑๔๗. โลปํ.2

๑๔๘. ปโร สโร วา.3

๑๔๙. ลุตฺเต พฺยญฺชโน วิสญฺโญโค.

๑๕๐. นิคฺคหีตปฺปโร อิกาโร อการํ อุการญฺจ มกาเร.1

๑๕๑. อกาโร เอการํ หกาเร.

๑๕๒. สหกสฺส กสฺส ปติมฺหิ นิคฺคหีตตฺตํ.

๑๕๓. พฺยญฺชเน นิคฺคหีตมํ.1

๑๕๔. ปริยาทีนํ รยาทิวณฺณสฺส ยราทีหิ วิปริยโย.2

๑๕๕. สํสทฺเท ปรโลเป ปุพฺโพ ทีฆํ.

๑๕๖. วาสิฏฺฐสฺสิกาโร เอตฺตํ ปาวจเน.

๑๕๗. วณฺณนิยโม ฉนฺโท ครุลหุนิยโม วุตฺติ.

๑๕๘. คาถาสุ ฉนฺทมเภทตฺถมกฺขรโลโป.

๑๕๙. วุตฺตานุรกฺขณตฺถํ วิปรีตตา.

๑๖๐. สุตฺเต สุขุจฺจารณตฺถมกฺขรโลโป วิปรีตตา จ.

๑๖๑. อปฺปกฺขรานํ พหุตฺตมญฺญถตฺตญฺจ.

๑๖๒. พหฺวกฺขรานํ อปฺปตฺตมญฺญถตฺตญฺจ.

๑๖๓. กฺวจิ สเร พฺยญฺชเน วา โอทนฺตานํ นามานํ อการนฺตตฺตํ ปกติ.1

๑๖๔. วุตฺติรกฺขเณ มาคเม.1

๑๖๕. มาเทเส อกาโร ทีฆํ.2

๑๖๖. อปิจสฺสิโลโป ปสฺส จตฺตํ.

๑๖๗. อติจฺจสฺส วา ติโลโป.

๑๖๘. ฐานนฺตรคติ นิคฺคหีตสฺส.

๑๖๙. อิกาโร อการํ ตนฺนิมิตฺตํ ตการโลโป.

๑๗๐. อกาโร เอการํ ฐาเน.

๑๗๑. อกาโร กฺวจิ โอการํ.

๑๗๒. อุกาโร โอการํ.

๑๗๓. เคหสฺเสกาโร อการํ อิการญฺจ สมาสตทฺธิเตสุ.

๑๗๔. เอกาโร อิการํ.

๑๗๕. อการญฺเจการาคเม.

๑๗๖. โอกาโร อาการํ อุการญฺจ.

๑๗๗. อุสฺสี พฺยญฺชเน.

๑๗๘. ยถาตถาโต อญฺญโต วา เอวสฺเสกาโร อิการํ.

๑๗๙. สญฺโญเค วาถวา อาคเม ทีโฆ รสฺสํ.1

๑๘๐. ปุคฺคลวาจิโน อาสวสฺส สสฺส ทฺวิตฺตํ.

๑๘๑. ปฏิปทาย ทสฺส พฺยญฺชเน กฺวจิ โลโป.

๑๘๒. สกิสฺส อิสฺสากาโร สทาคเมน อาคามิมฺหิ.

๑๘๓. ปติสฺส ปจฺโจสรนิมิตฺตสฺส วา พฺยญฺชนนิมิตฺตสฺส วา.

๑๘๔. วาจาสิลิฏฺฐตฺถํ อนฺตคตาทีนิ ปตนฺติ ปทนฺเต.

๑๘๕. ยตฺถ สนฺธิเต สเร น ปทํ สุขุจฺจารณียํ; น ตตฺถ สรานํ สนฺธิ.

๑๘๖. ยตฺถ สนฺธิโต สโร อตฺถํ ทูเสติ; น ตตฺถ สนฺธิ.

๑๘๗. ทฺวีสุ ปเทสุ น พฺยญฺชเน สรานํ สนฺธิ.

๑๘๘. เอกปทนฺโตคเธ พฺยญฺชเน สรานํ กฺวจิ สนฺธิ.

๑๘๙. น สุทฺธสฺสรโลโป อาทิสฺสากาเร สรนฺตเร วา.

๑๙๐. อุปปเท สุทฺธา สุทฺธานํ โลโป สนฺเตปิ ตสฺมึ อญฺญสฺมึ วา.

๑๙๑. สุทฺธสฺสรมฺหา อิติสฺส อิสฺส โลโป.