ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

กจฺจายนพฺยากรณํ

๑. สนฺธิ

, ๑. อตฺโถ อกฺขรสญฺญาโตฯ

, ๒. อกฺขราปาทโย เอกจตฺตาลิสํฯ

, ๓ ตตฺโถทนฺตา สรา อฏฺฐฯ

, ๔. ลหุมตฺตา ตโย รสฺสาฯ

, ๕. อญฺเญ ทีฆาฯ

, ๘. เสสา พฺยญฺชนาฯ

, ๙. วคฺคา ปญฺจปญฺจโส มนฺตาฯ

, ๑๐. อํอิติ นิคฺคหิตํฯ

, ๑๑. ปรสมญฺญา ปโยเคฯ

๑๐, ๑๒. ปุพฺพมโธฐิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเยฯ

๑๑, ๑๔. นเย ปรํ ยุตฺเตฯ

อิติ สนฺธิกปฺเป ปฐโม กณฺโฑฯ

๑๒, ๑๓. สรา สเร โลปํฯ

๑๓, ๑๕. วา ปโร อสรูโปฯ

๑๔, ๑๖. กฺวจาสวณฺณํ ลุตฺเตฯ

๑๕, ๑๗. ทีฆํฯ

๑๖, ๑๘. ปุพฺโพ จฯ

๑๗, ๑๙. ยเมทนฺตสฺสาเทโสฯ

๑๘, ๒๐. วโมทุทนฺตานํฯ

๑๙. ๒๒. สพฺโพ จํ ติฯ

๒๐, ๒๗. โท ธสฺส จฯ

๒๑, ๒๒. อิวณฺโณ ยํ นวาฯ

๒๒, ๒๘. เอวาทิสฺส ริ ปุพฺโพ จ รสฺโสฯ

อิติ สนฺธิกปฺเป ทุติโย กณฺโฑฯ

๒๓, ๓๖. สรา ปกติ พฺยญฺชเนฯ

๒๔, ๓๕. สเร กฺวจิฯ

๒๕, ๓๗. ทีฆํฯ

๒๖, ๓๘. รสฺสํฯ

๒๗, ๓๙. โลปญฺจ ตตฺรากาโรฯ

๒๘, ๔๐. ปร ทฺเวภาโว ฐาเนฯ

๒๙, ๔๒. วคฺเค โฆสาโฆสานํ ตติยปฐมาฯ

อิติ สนฺธิกปฺเป ตติโย กณฺโฑฯ

๓๐, ๕๘. อํ พฺยญฺชเน นิคฺคหิตํฯ

๓๑. ๔๙. วคฺคนฺตํ วา วคฺเคฯ

๓๒, ๕๐. เอเห ญํฯ

๓๓. ๕๑. ส เย จฯ

๓๔, ๕๒. มทา สเรฯ

๓๕, ๓๔. ย ว ม ท น ต ร ลา จาคมาฯ

๓๖, ๔๗. กฺวจิ โอ พฺยญฺชเนฯ

๓๗, ๕๗. นิคฺคหิตญฺจฯ

๓๘, ๕๓. กฺวจิ โลปํฯ

๓๙, ๕๔. พฺยญฺชเน จฯ

๔๐, ๕๕. ปโร วา สโรฯ

๔๑, ๕๖. พฺยญฺชโน จ วิสญฺโญโคฯ

อิติ สนฺธิกปฺเป จตุตฺโถ กณฺโฑฯ

๔๒, ๓๒. โค สเร ปุถสฺสาคโม กฺวจิฯ

๔๓, ๓๓. ปาสฺส จนฺโต รสฺโสฯ

๔๔, ๒๔ อพฺโภ อภิฯ

๔๕, ๒๕. อชฺโฌ อธิฯ

๔๖, ๒๖. เต น วา อิวณฺเณฯ

๔๗, ๒๓. อติสฺส จนฺตสฺสฯ

๔๘, ๔๓. กฺวจิ ปฏิ ปติสฺสฯ

๔๙, ๔๔. ปุถสฺสุ พฺยญฺชเนฯ

๕๐, ๔๕. โอ อวสฺสฯ

๕๑, ๕๙. อนุปทิฏฺฐานํ วุตฺตโยคโตฯ

อิติ สนฺธิกปฺเป ปญฺจโม กณฺโฑฯ

สนฺธิสุตฺตํ นิฏฺฐิตํฯ