๗. กิพฺพิธาน

๕๒๔, ๕๖๑. ธาตุยา กมฺมาทิมฺหิ โณฯ

๕๒๕, ๕๖๕. สญฺญายม นุฯ

๕๒๖, ๕๖๗. ปุเร ททา จ อิํฯ

๕๒๗, ๕๖๘. สพฺพโต ณฺวุตฺวา’วี วาฯ

๕๒๘, ๕๗๗. วิส รุช ปทาทิโต ณฯ

๕๒๙, ๕๘๐. ภาเว จฯ

๕๓๐, ๕๘๔. กฺวิ จฯ

๕๓๑, ๕๘๙. ธราทีหิ รมฺโมฯ

๕๓๒, ๕๙๐. ตสฺสีลาทีสุ ณี ตฺวา วี จฯ

๕๓๓, ๕๙๑. สทฺท กุธ จล มณฺฑตฺถ รุจาทีหิ ยุฯ

๕๓๔, ๕๙๒. ปาราทิคมิมฺหา รูฯ

๕๓๕, ๕๙๓. ภิกฺขาทิโต จฯ

๕๓๖, ๕๙๔. หนตฺยาทีนํ ณุโกฯ

๕๓๗, ๕๖๖. นุ นิคฺคหิตํ ปทนฺเตฯ

๕๓๘, ๕๙๕. สํหนา’ญฺญาย วา โร โฆฯ

๕๓๙, ๕๕๘. รมฺหิ รนฺโต ราทิโนฯ

๕๔๐, ๕๔๕. ภาวกมฺเมสุ ตพฺพา’นียาฯ

๕๔๑, ๕๕๒. ณฺโย จฯ

๕๔๒, ๕๕๗. กรมฺหา ริจฺจฯ

๕๔๓, ๕๕๕. ภูโต’พฺพฯ

๕๔๔, ๕๕๖. วท มท คมุ ยุช ครหาการาทีหิ ชฺช มฺมคฺคยฺเหยฺยาวาโร วาฯ

๕๔๕, ๕๔๘. เต กิจฺจาฯ

๕๔๖, ๕๖๒. อญฺเญ กิตฯ

๕๔๗, ๕๙๖. นนฺทาทีหิ ยุฯ

๕๔๘, ๕๙๗. กตฺตุกรณปเทเสสุ จฯ

๕๔๙, ๕๕๐. รหาทิโต ณฯ

อิติ กิพฺพิธานกปฺเป ปฐโม กณฺโฑฯ

๕๕๐, ๕๔๙. ณาทโย เตกาลิกาฯ

๕๕๑, ๕๙๘. สญฺญายํ ทาธาโต อิฯ

๕๕๒, ๖๐๙. ติ กิจฺจา’สิฏฺเฐฯ

๕๕๓, ๕๙๙. อิตฺถิยมติยโว วาฯ

๕๕๔, ๖๐๑. กรโต ริริยฯ

๕๕๕, ๖๑๒. อตีเต ต ตวนฺตุ ตาวีฯ

๕๕๖, ๖๒๒. ภาวกมฺเมสุ ตฯ

๕๕๗, ๖๐๖. พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริฯ

๕๕๘, ๖๐๒. ชิโต อิน สพฺพตฺถฯ

๕๕๙, ๖๐๓. สุปโต จฯ

๕๖๐, ๖๐๔. อีสํทุสูหิ ขฯ

๕๖๑, ๖๓๖. อิจฺฉตฺเถสุ สมานกตฺตุเกสุ ตเว ตุํ วาฯ

๕๖๒, ๖๓๘. อรหสกฺกาทีสุ จฯ

๕๖๓, ๖๓๙. ปตฺตวจเน อลมตฺเถสุ จฯ

๕๖๔, ๖๔๐. ปุพฺพกาเล’กกตฺตุกานํ ตุน ตฺวาน ตฺวา วาฯ

๕๖๕, ๖๔๖. วตฺตมาเน มาน’นฺตาฯ

๕๖๖, ๕๗๔. สาสาทีหิ รตฺถุฯ

๕๖๗, ๕๗๕. ปาติโต ริตุฯ

๕๖๘, ๕๗๖. มานาทีหิ ราตุฯ

๕๖๙, ๖๑๐. อาคมา ตุโกฯ

๕๗๐, ๖๑๑. ภพฺเพ อิกฯ

อิติ กิพฺพิธานกปฺเป ทุติโย กณฺโฑฯ

๕๗๑, ๖๒๔. ปจฺจยาทนิฏฺฐา นิปาตนา สิชฺฌนฺติฯ

๕๗๒, ๖๒๕. สาสทิสโต ตสฺส ริฏฺโฐ จฯ

๕๗๓, ๖๒๖. สาทิสนฺต ปุจฺฉ ภนฺช หนฺตาทีหิ ฏฺโฐฯ

๕๗๔, ๖๑๓. วสโต อุตฺถฯ

๕๗๕, ๖๑๔. วส วาวุฯ

๕๗๖, ๖๐๗. ธ ฒ ภ เห หิ ธฑฺฒา จฯ

๕๗๗, ๖๒๘. ภนฺชโต คฺโค จฯ

๕๗๘, ๕๖๐. ภุชาทีนมนฺโต โน ทฺวิ จฯ

๕๗๙, ๖๒๙. วจ วา วุฯ

๕๘๐, ๖๓๐. คุปาทีนญฺจฯ

๕๘๑, ๖๑๖. ตราทีหิ อิณฺโณฯ

๕๘๒, ๖๓๑. ภิทาทิโต อินฺน อนฺน อีณา วาฯ

๕๘๓, ๖๑๗. สุส ปจ สกโต กฺข กฺกา จฯ

๕๘๔, ๖๑๘. ปกฺกมาทีหิ นฺโต จฯ

๕๘๕, ๖๑๙. ชนาทีน มา ติมฺหิ จฯ

๕๘๖, ๖๐๐. คม ขน หน รมาทีนมนฺโตฯ

๕๘๗, ๖๓๒. รกาโร จฯ

๕๘๘, ฐาปานมิอี จฯ

๕๘๙, ๖๒๑. หนฺเตหิ โห หสฺส โฬ วา อทหนหานํฯ

อิติ กิพฺพิธานกปฺเป ตติโย กณฺโฑฯ

๕๙๐, ๕๗๙. ณมฺหิ รนฺชสฺส โช ภาวกรเณสุฯ

๕๙๑, ๕๔๔. หนสฺส ฆาโตฯ

๕๙๒, ๕๐๓. วโธ วา สพฺพตฺถฯ

๕๙๓, ๕๖๔. อาการนฺตานมาโยฯ

๕๙๔, ๕๘๒. ปุรสมุปปรีหิ กโรติสฺส ข ขรา วา ตปฺปจฺจเยสุ จฯ

๕๙๕, ๖๓๗. ตเวตุนาทีสุ กาฯ

๕๙๖, ๕๕๑. คมขนหนาทีนํ ตุํตพฺพาทีสุ นฯ

๕๙๗, ๖๔๑. สพฺเพหิ ตุนาทีนํ โยฯ

๕๙๘, ๖๔๓. จนนฺเตหิ รจฺจํฯ

๕๙๙, ๖๔๔. ทิสา สฺวานสฺวนฺตโลโป จฯ

๖๐๐, ๖๔๕. มหทเภหิ มฺม ยฺห ชฺช พฺภ ทฺธา จฯ

๖๐๑, ๓๓๔. ตทฺธิตสมาสกิตกา นามํ วา’ตเวตุนาทีสุ จฯ

๖๐๒, ๖. ทุมฺหิ ครุฯ

๖๐๓, ๗. ทีโฆ จฯ

๖๐๔, ๖๘๔. อกฺขเรหิ การฯ

๖๐๕, ๕๔๗. ยถาคมมิกาโรฯ

๖๐๖, ๖๔๒. ทธนฺตโต โย กฺวจิฯ

อิติ กิพฺพิธานกปฺเป จตุตฺโถ กณฺโฑฯ

๖๐๗, ๕๗๘. นิคฺคหิต สํโยคาทิ โนฯ

๖๐๘, ๖๒๓. สพฺพตฺถ เค หีฯ

๖๐๙, ๔๘๔. สทสฺส สีทตฺถํฯ

๖๑๐, ๖๒๗. ยชสฺส สรสฺสิ ฏฺเฐฯ

๖๑๑, ๖๐๘. หจตุตฺถานมนฺตานํ โท เธฯ

๖๑๒, ๖๑๕. โฒ ฒกาเรฯ

๖๑๓, ๕๘๓. คหสฺส ฆร เณ วาฯ

๖๑๔, ๕๘๑. ทหสฺส โท ฬํฯ

๖๑๕, ๕๘๖. ธาตฺวนฺตสฺส โลโป กฺวิมฺหิฯ

๖๑๖, ๕๘๗. วิทนฺเต อูฯ

๖๑๗, ๖๓๓. น ม ก รานมนฺตานํ นิยุตฺตตมฺหิฯ

๖๑๘, ๕๗๑. น ก วตฺถํ จ ชา ณฺวุมฺหิฯ

๖๑๙, ๕๗๓. กรสฺส จ ตตฺตํ ถุสฺมิํฯ

๖๒๐, ๕๔๙. ตุํตุนตพฺเพสุ วาฯ

๖๒๑, ๕๕๓. การิตํ วิย ณานุพนฺโธฯ

๖๒๒, ๕๗๐. อนกา ยุ ณฺวูนํฯ

๖๒๓, ๕๕๔. ก คา จ ชานํฯ

อิติ กิพฺพิธานกปฺเป ปญฺจโม กณฺโฑฯ

กิพฺพิธานสุตฺตํ นิฏฺฐิตํฯ