๘. อุณาทิกปฺป

๖๒๔, ๕๖๓. กตฺตริ กิตฺตฯ

๖๒๕, ๖๐๕. ภาวกมฺเมสุ กิจฺจตฺตกฺขตฺถาฯ

๖๒๖, ๖๓๔. กมฺมนิ ทุติยาย ตฺโตฯ

๖๒๗, ๖๕๒. ขฺยาทีหิ มน ม จ โต วาฯ

๖๒๘, ๖๕๓. สมาทีหิ ถมาฯ

๖๒๙, ๕๖๙. คหสฺสุ’ปธสฺเส วาฯ

๖๓๐, ๖๕๔. มสุสฺส สุสฺส จฺฉรจฺเฉราฯ

๖๓๑, ๖๕๕. อาปุพฺพจรสฺส จฯ

๖๓๒, ๖๕๖. อล กล สเลหิ ล ยาฯ

๖๓๓, ๖๕๗. ยาณ ลาณาฯ

๖๓๔, ๖๕๘. มถิสฺส ถสฺส โล จฯ

๖๓๕, ๕๕๙. เปสาติสคฺคปตฺตกาเลสุ กิจฺจาฯ

๖๓๖, ๖๕๙. อวสฺสกาธมิเณสุ ณี จฯ

๖๓๗, ๐. อรหสกฺกาทีหิ ตุํฯ

๖๓๘, ๖๖๘. วชาทีหิ ปพฺพชฺชาทโย นิปฺปชฺชนฺเตฯ

๖๓๙, ๕๘๕. กฺวิโลโป จฯ

๖๔๐, ๐. สจชานํ ก คา ณานุพนฺเธฯ

๖๔๑, ๕๗๒. นุทาทีหิ ยุ ณฺวูน มนา น นา กา น น กา สการิเตหิ จฯ

๖๔๒, ๕๘๘. อิ ย ต ม กิํ เอสานมนฺตสฺสโร ทีฆํ กฺวจิ ทุสสฺส คุณํ โทรํ ส กฺขี จฯ

๖๔๓, ๖๓๕. ภฺยาทีหิ มติ พุธิ ปูชาทีหิ จ ตฺโตฯ

๖๔๔, ๖๖๑. เวปุ สี ทว วมุ กุ ทา ภูตฺวาทีหิ ถุตฺติม ณิมา นิพฺพตฺเตฯ

๖๔๕, ๖๖๒. อกฺโกเส นมฺหานิฯ

๖๔๖, ๔๑๙. เอกาทิโต สกิสฺส กฺขตฺตุํฯ

๖๔๗, ๖๖๓. สุนสฺสุนสฺโส ณ วานุวานูนนขุนานาฯ

๖๔๘, ๖๖๔. ตรุณสฺส สุสุ จฯ

๖๔๙, ๖๖๕. ยุวสฺสุวสฺสุวุวานนูนาฯ

๖๕๐, ๖๕๑. กาเล วตฺตมานาตีเต ณฺวาทโยฯ

๖๕๑, ๖๔๗. ภวิสฺสติ คมาทีหิ ณี ฆิณฯ

๖๕๒, ๖๔๘. กฺริยายํ ณฺวุ ตโวฯ

๖๕๓, ๓๐๗. ภาววาจิมฺหิ จตุตฺถีฯ

๖๕๔, ๖๔๙. กมฺมนิ โณฯ

๖๕๕, ๖๕๐. เสเส สฺสํ นฺตุ มานานาฯ

๖๕๖, ๖๖๖. ฉทาทีหิ ต ตฺรณฯ

๖๕๗, ๖๖๗. วทาทีหิ ณิตฺโต คเณฯ

๖๕๘, ๖๖๘. มิทาทีหิ ตฺติ ติโยฯ

๖๕๙, ๖๖๙. อุสุรนฺชทสานํ ทํสสฺส ทฑฺโฒ ฒฐา จฯ

๖๖๐, ๖๗๐. สูวุสานมูวุสานมโต โถ จฯ

๖๖๑, ๖๗๑. รนฺชุทาทีหิ ธทิทฺทกิรา กฺวจิ ชทโลโป จฯ

๖๖๒, ๖๗๒. ปฏิโต หิสฺส เหรณ หีรณฯ

๖๖๓, ๖๗๓. กฒาทีหิ โกฯ

๖๖๔, ๖๗๔. ขาทามคมานํ ขนฺธนฺธคนฺธาฯ

๖๖๕, ๖๗๕. ปฏาทีลฺยลํฯ

๖๖๖, ๖๗๖. ปุถสฺส ปุถุ ปถา โม วาฯ

๖๖๗, ๖๗๗. สสฺวาทีหิ ตุ ทโวฯ

๖๖๘, ๖๗๘. จฺยาทีหิ อีวโรฯ

๖๖๙, ๖๗๙. มุนาทีหิ จิฯ

๖๗๐, ๖๘๐. วิทาทีลฺยูโรฯ

๖๗๑, ๖๘๑. หนาทีหิ นุ ณุ ตโวฯ

๖๗๒, ๖๘๒. กุฏาทีหิ โฐฯ

๖๗๓, ๖๘๓. มนุปูรสุณาทีหิ อุสฺสนุสิสาฯ

อิติ กิพฺพิธานกปฺเป อุณาทิกปฺโป ฉฏฺโฐ กณฺโฑฯ

อุณาทิสุตฺตํ นิฏฺฐิตํฯ

มหากจฺจายนสทฺทาปาฐ

สุตฺตสงฺคหคาถา

สนฺธิมฺหิ เอกปญฺญาสํ, นามมฺหิ ทฺวิสตํ ภเว;

อฏฺฐารสาธิกญฺเจว, การเก ปญฺจตาลีสํ.

สมาเส อฏฺฐวีสญฺจ, ทฺวาสฏฺฐิ ตทฺธิเต มตํ,

อฏฺฐารสสตาขฺยาเต, กิเต สุตฺตสตํ ภเว,

อุณาทิมฺหิ จ ปญฺญาสํ, สุตฺตเภทํ ปกาสิตํ.

 

(การิกาคนฺถ)

 

หมายเหตุ: เลขแถวหน้าลำดับสูตรคัมภีร์กัจจายนะ : เลขแถวหลังตามลำดับสูตรคัมภีร์ปทรูปสิทธิ