Beitragsseiten

 

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

กจฺจายนพฺยากรณํ

๑. สนฺธิ

, ๑. อตฺโถ อกฺขรสญฺญาโตฯ

, ๒. อกฺขราปาทโย เอกจตฺตาลิสํฯ

, ๓ ตตฺโถทนฺตา สรา อฏฺฐฯ

, ๔. ลหุมตฺตา ตโย รสฺสาฯ

, ๕. อญฺเญ ทีฆาฯ

, ๘. เสสา พฺยญฺชนาฯ

, ๙. วคฺคา ปญฺจปญฺจโส มนฺตาฯ

, ๑๐. อํอิติ นิคฺคหิตํฯ

, ๑๑. ปรสมญฺญา ปโยเคฯ

๑๐, ๑๒. ปุพฺพมโธฐิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเยฯ

๑๑, ๑๔. นเย ปรํ ยุตฺเตฯ

อิติ สนฺธิกปฺเป ปฐโม กณฺโฑฯ

๑๒, ๑๓. สรา สเร โลปํฯ

๑๓, ๑๕. วา ปโร อสรูโปฯ

๑๔, ๑๖. กฺวจาสวณฺณํ ลุตฺเตฯ

๑๕, ๑๗. ทีฆํฯ

๑๖, ๑๘. ปุพฺโพ จฯ

๑๗, ๑๙. ยเมทนฺตสฺสาเทโสฯ

๑๘, ๒๐. วโมทุทนฺตานํฯ

๑๙. ๒๒. สพฺโพ จํ ติฯ

๒๐, ๒๗. โท ธสฺส จฯ

๒๑, ๒๒. อิวณฺโณ ยํ นวาฯ

๒๒, ๒๘. เอวาทิสฺส ริ ปุพฺโพ จ รสฺโสฯ

อิติ สนฺธิกปฺเป ทุติโย กณฺโฑฯ

๒๓, ๓๖. สรา ปกติ พฺยญฺชเนฯ

๒๔, ๓๕. สเร กฺวจิฯ

๒๕, ๓๗. ทีฆํฯ

๒๖, ๓๘. รสฺสํฯ

๒๗, ๓๙. โลปญฺจ ตตฺรากาโรฯ

๒๘, ๔๐. ปร ทฺเวภาโว ฐาเนฯ

๒๙, ๔๒. วคฺเค โฆสาโฆสานํ ตติยปฐมาฯ

อิติ สนฺธิกปฺเป ตติโย กณฺโฑฯ

๓๐, ๕๘. อํ พฺยญฺชเน นิคฺคหิตํฯ

๓๑. ๔๙. วคฺคนฺตํ วา วคฺเคฯ

๓๒, ๕๐. เอเห ญํฯ

๓๓. ๕๑. ส เย จฯ

๓๔, ๕๒. มทา สเรฯ

๓๕, ๓๔. ย ว ม ท น ต ร ลา จาคมาฯ

๓๖, ๔๗. กฺวจิ โอ พฺยญฺชเนฯ

๓๗, ๕๗. นิคฺคหิตญฺจฯ

๓๘, ๕๓. กฺวจิ โลปํฯ

๓๙, ๕๔. พฺยญฺชเน จฯ

๔๐, ๕๕. ปโร วา สโรฯ

๔๑, ๕๖. พฺยญฺชโน จ วิสญฺโญโคฯ

อิติ สนฺธิกปฺเป จตุตฺโถ กณฺโฑฯ

๔๒, ๓๒. โค สเร ปุถสฺสาคโม กฺวจิฯ

๔๓, ๓๓. ปาสฺส จนฺโต รสฺโสฯ

๔๔, ๒๔ อพฺโภ อภิฯ

๔๕, ๒๕. อชฺโฌ อธิฯ

๔๖, ๒๖. เต น วา อิวณฺเณฯ

๔๗, ๒๓. อติสฺส จนฺตสฺสฯ

๔๘, ๔๓. กฺวจิ ปฏิ ปติสฺสฯ

๔๙, ๔๔. ปุถสฺสุ พฺยญฺชเนฯ

๕๐, ๔๕. โอ อวสฺสฯ

๕๑, ๕๙. อนุปทิฏฺฐานํ วุตฺตโยคโตฯ

อิติ สนฺธิกปฺเป ปญฺจโม กณฺโฑฯ

สนฺธิสุตฺตํ นิฏฺฐิตํฯ


๒. นาม

๕๒, ๖๐. ชินวจนยุตฺตํ หิฯ

๕๓, ๖๑. ลิงฺคญฺจ นิปฺปชฺชเตฯ

๕๔, ๖๒. ตโต จ วิภตฺติโยฯ

๕๕, ๖๓. สิ โย อํ โย นา หิ ส นํ สฺมา หิ สนํ สฺมิํ สุฯ

๕๖, ๖๔. ตทนุปโรเธนฯ

๕๗, ๗๑. อาลปเน สิ คสญฺโญฯ

๕๘, ๒๙. อิวณฺณุวณฺณา ฌลาฯ

๕๙, ๑๘๒. เต อิตฺถิธฺยา โปฯ

๖๐, ๑๗๗. อา โฆฯ

๖๑, ๘๖. สาคโม เสฯ

๖๒, ๒๐๖. สํสาสฺเวกวจเนสุ จฯ

๖๓, ๒๑๗. เอติมาสมิ ฯ

๖๔, ๒๑๖. ตสฺสา วาฯ

๖๕, ๒๑๕. ตโต สสฺส สฺสายฯ

๖๖, ๒๐๕. โฆ รสฺสํฯ

๖๗, ๒๒๙. โน จ ทฺวาทิโต นํมฺหิฯ

๖๘, ๑๘๔. อมา ปโต สฺมิํสฺมานํ วาฯ

๖๙, ๑๘๖. อาทิโต โอ จฯ

๗๐, ๓๐. ฌลานมิยุวา สเร วาฯ

๗๑, ๔๘๙. ยวการา จฯ

๗๒, ๑๘๕. ปสญฺญสฺส จฯ

๗๓, ๑๗๔. คาว เสฯ

๗๔, ๑๖๙. โยสุ จฯ

๗๕, ๑๗๐. อวํมฺหิ จฯ

๗๖, ๑๗๑. อาวสฺสุ วาฯ

๗๗, ๑๗๕, ตโต นมํ ปติมฺหาลุตฺเต จ สมาเสฯ

๗๘, ๓๑. โอ สเร จฯ

๗๙, ๔๖. ตพฺพิปรีตูปปเท พฺยญฺชเน จฯ

๘๐, ๑๗๓. โคณ นํมฺหิ วาฯ

๘๑, ๑๗๒. สุหินาสุ จฯ

๘๒, ๑๔๙. อํโม นิคฺคหิตํ ฌลเปหิฯ

๘๓, ๖๗. สรโลโป มาเทสปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ ปกติฯ

๘๔, ๑๔๔. อโฆ รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ จฯ

๘๕, ๑๕๐. น สิสฺมิมนปุํสกานิฯ

๘๖, ๒๒๗. อุภาทิโต นมินฺนํฯ

๘๗, ๒๓๑. อิณฺณมิณฺณนฺนํ ตีหิ สงฺขฺยาหิฯ

๘๘, ๑๔๗. ยาสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆํฯ

๘๙, ๘๗. สุนํหิสุ จฯ

๙๐, ๒๕๒. ปญฺจาทีนมตฺตํฯ

๙๑, ๑๙๔. ปติสฺสินีมฺหิฯ

๙๒, ๑๐๐. นฺตุสฺสนฺโต โยสุ จฯ

๙๓, ๑๐๖. สพฺพสฺส วา อํเสสุฯ

๙๔, ๑๐๕. สิมฺหิ วาฯ

๙๕, ๑๔๕. อคฺคิสฺสินิฯ

๙๖, ๑๔๘. โยสฺวกตรสฺโส โฌฯ

๙๗, ๑๕๖. เวโวสุ โล จฯ

๙๘, ๑๘๙. มาตุลาทีนมานตฺตมีกาเรฯ

๙๙, ๘๑. สฺมาหิสฺมิํนํ มฺหาภิมฺหิ วาฯ

๑๐๐, ๒๑๔. น ติเมหิ กตากาเรหิฯ

๑๐๑, ๘๐. สุหิสฺวกาโร เอฯ

๑๐๒, ๒๐๒. สพฺพนามานํ นํมฺหิ จฯ

๑๐๓, ๗๙. อโต เนนฯ

๑๐๔, ๖๖. โสฯ

๑๐๕, ๐. โส วาฯ

๑๐๖, ๓๐๒. ทีโฆเรหิฯ

๑๐๗, ๖๙. สพฺพโยนีนมาเอฯ

๑๐๘, ๙๐. สฺมาสฺมิํนํ วาฯ

๑๐๙, ๒๙๕. อาย จตุตฺเถกวจนสฺส ตุฯ

๑๑๐, ๒๐๑. ตโย เนว จ สพฺพนาเมหิฯ

๑๑๑, ๑๗๙. ฆโต นาทีนํฯ

๑๑๒, ๑๗๓. ปโต ยาฯ

๑๑๓, ๑๓๒. สขโต คสฺเส วาฯ

๑๑๔, ๑๗๘. ฆเต จฯ

๑๑๕, ๑๘๑. น อมฺมาทิโตฯ

๑๑๖, ๑๕๗. อกตรสฺสา ลโต ยฺวาลปนสฺสเวโวฯ

๑๑๗, ๑๒๔. ฌลโต สสฺส โน วาฯ

๑๑๘, ๑๔๖. ฆปโต จ โยนํ โลโปฯ

๑๑๙, ๑๑๕. ลโต โวกาโร จฯ

อิติ นามกปฺเป ปฐโม กณฺโฑฯ

๑๒๐, ๒๔๓. อมฺหสฺส มมํ สวิภตฺติสฺส เสฯ

๑๒๑, ๒๓๓. มยํ โยมฺหิ ปฐเมฯ

๑๒๒, ๙๙. นฺตุสฺส นฺโตฯ

๑๒๓, ๑๐๓. นฺตสฺส เส วาฯ

๑๒๔, ๙๘. อา สิมฺหิฯ

๑๒๕, ๑๙๘. อํ นปุํสเกฯ

๑๒๖, ๑๐๑. อวณฺณา จ เคฯ

๑๒๗, ๑๐๒. โต ติตา สสฺมิํนาสุฯ

๑๒๘, ๑๐๔. นํมฺหิ ตํ วาฯ

๑๒๙, ๒๒๒. อิมสฺสิทมํสิสุ นปุํสเกฯ

๑๓๐, ๒๒๕. อมุสฺสาทุํฯ

๑๓๑, ๐. อิตฺถิปุมนปุํสกสงฺขฺยํฯ

๑๓๒, ๒๒๘. โยสุ ทฺวินฺนํ ทฺเว จฯ

๑๓๓, ๒๓๐. ติจตุนฺนํ ติสฺโส จตสฺโส ตโยจตฺตาโร ตีณิ จตฺตาริฯ

๑๓๔, ๒๕๑. ปญฺจาทีนมกาโรฯ

๑๓๕, ๑๑๘. ราชสฺสา รญฺโญ ราชิโน เสฯ

๑๓๖, ๑๑๙. รญฺญํ นํมฺหิ วาฯ

๑๓๗, ๑๑๖. นามฺหิ รญฺญา วาฯ

๑๓๘, ๑๒๑. สฺมิํมฺหิ รญฺเญ ราชินิฯ

๑๓๙, ๒๔๕. ตุมฺหมฺหากํ ตยิ มยิฯ

๑๔๐, ๒๓๒. ตฺวมหํ สิมฺหิ จฯ

๑๔๑, ๒๔๑. ตว มม เสฯ

๑๔๒, ๒๔๒. ตุยฺหํ มยฺหญฺจฯ

๑๔๓, ๒๓๕. ตํมมํมฺหิฯ

๑๔๔, ๒๓๔. ตวํมมญฺจ น วาฯ

๑๔๕, ๒๓๘. นามฺหิ ตยา มยาฯ

๑๔๖, ๒๓๖. ตุมฺหสฺส ตุวํตฺวมมฺหิฯ

๑๔๗, ๒๔๖. ปทโต ทุติยาจตุตฺถีฉฏฺฐีสุ โว โนฯ

๑๔๘, ๒๔๗. เหเมกวจเนสุ จฯ

๑๔๙, ๒๔๘. น อํมฺหิฯ

๑๕๐, ๒๔๙. วา ตติเย จฯ

๑๕๑, ๒๕๐. พหุวจเนสุ โว โนฯ

๑๕๒, ๑๓๖. ปุมนฺตสฺสา สิมฺหิฯ

๑๕๓, ๑๓๘. อมาลปเนกวจเนฯ

๑๕๔, ๐. สมาเส จ วิภาสาฯ

๑๕๕, ๑๓๗. โยสฺวาโนฯ

๑๕๖, ๑๔๒. อาเน สฺมิํมฺหิ วาฯ

๑๕๗, ๑๔๐. หิวิภตฺถิมฺหิ จฯ

๑๕๑, ๑๔๓. สุสฺมิมา วาฯ

๑๕๙, ๑๓๙. อุ นามฺหิ จฯ

๑๖๐, ๑๙๗. อกมฺมนฺตสฺส จฯ

อิติ นามกปฺเป ทุติโย กณฺโฑฯ

๑๖๑, ๒๔๔. ตุมฺหมฺเหหิ นมากํฯ

๑๖๒, ๒๓๗. วา ยฺวปฺปฐโมฯ

๑๖๓, ๒๔๐. สสฺสํฯ

๑๖๔, ๒๐๐. สพฺพนามการเต ปฐโมฯ

๑๖๕, ๒๐๘. ทฺวนฺทฏฺฐา วาฯ

๑๖๖, ๒๐๙. นาญฺญํ สพฺพนามิกํฯ

๑๖๗, ๒๑๐. พหุพฺพีหิมฺหิ จฯ

๑๖๘, ๒๐๓. สพฺพโต นํ สํสานํฯ

๑๖๙, ๑๑๗. ราชสฺส ราชุ สุนํ หิสุ จฯ

๑๗๐, ๒๒๐. สพฺพสฺสิมสฺเส วาฯ

๑๗๑, ๒๑๙. อนิมิ นามฺหิ จฯ

๑๗๒, ๒๑๘. อนปุํสกสฺสา ยํ สิมฺหิฯ

๑๗๓, ๒๒๓. อมุสฺส โม สํฯ

๑๗๔, ๒๑๑. เอตเตสํ โตฯ

๑๗๕, ๒๑๒. ตสฺส วา นตฺตํ สพฺพตฺถฯ

๑๗๖, ๒๑๓. สสฺมาสฺมิํสํสาสฺวตฺตํ ๐.๐๐๑๑ฯ

๑๗๗, ๒๒๑. อิมสทฺทสฺส จฯ

๑๗๘, ๒๒๔. สพฺพโต โกฯ

๑๗๙, ๒๐๔. ฆปโต สฺมิํ สานํ สํสาฯ

๑๘๐, ๒๐๗. เนตาหิ สฺมิมายยาฯ

๑๘๑, ๙๕. มโนคณาทิโต สฺมิํนานมิอาฯ

๑๘๒, ๙๗. สสฺส โจฯ

๑๘๓, ๔๘. เอเตสโม โลเปฯ

๑๘๔, ๙๖. ส สเร วาคโมฯ

๑๘๕, ๑๑๒. สนฺตสทฺทสฺสา โส เภ โพ จนฺเตฯ

๑๘๖, ๑๐๗. สิมฺหิ คจฺฉนฺตาทีนํ นฺตสทฺโท อํฯ

๑๘๗, ๑๐๘. เสเสสุ นฺตุวฯ

๑๘๘, ๑๕๕. พฺรหฺมตฺต สข ราชาทิโต อมานํฯ

๑๘๙, ๑๑๓. สฺยา จฯ

๑๙๐, ๑๑๔. โยนมาโนฯ

๑๙๑, ๑๓๐. สขโต จาโย โนฯ

๑๙๒, ๑๓๕. สฺมิเมฯ

๑๙๓, ๑๒๒. พฺรหฺมโต วสฺส จฯ

๑๙๔, ๑๓๑. สขนฺตสฺสิ โนนานํเสสุฯ

๑๙๕, ๑๓๔. อาโร หิมฺหิ วาฯ

๑๙๖, ๑๓๓. สุนมํสุ วาฯ

๑๙๗, ๑๒๕. พฺรหฺมโต ตุ สฺมิํนิฯ

๑๙๘, ๑๒๓. อุตฺตํ สนาสุฯ

๑๙๙, ๑๕๘. สตฺถุปิตาทีนมา สิสฺมิํ สิโลโป จฯ

๒๐๐, ๑๙๖. อญฺเญสฺวารตฺตํฯ

๒๐๑, ๑๖๓. วา นํมฺหิฯ

๒๐๒. ๑๖๔. สตฺถุนตฺตญฺจฯ

๒๐๓, ๑๖๒. อุ สสฺมิํ สโลโป จฯ

๒๐๔, ๑๖๗. สกฺกมนฺธาตาทีนญฺจฯ

๒๐๕, ๑๖๐. ตโต โยนโม ตุฯ

๒๐๖, ๑๖๕. ตโต สฺมิมิฯ

๒๐๗, ๑๖๑. นา อาฯ

๒๐๘, ๑๖๖. อาโร รสฺสมิกาเรฯ

๒๐๙, ๑๖๘. ปิตาทีนมสิมฺหิฯ

๒๑๐, ๒๓๙. ตยาตยินํ ตกาโร ตฺวตฺตํ วาฯ

อิติ นามกปฺเป ตติโย กณฺโฑฯ

๒๑๑, ๑๒๖. อตฺตนฺโต หิสฺมิมนตฺตํฯ

๒๑๒, ๑๒๙. ตโต สฺมิํ นิฯ

๒๑๓, ๑๒๗. สสฺสโนฯ

๒๑๔, ๑๒๘. สฺมา ๐.๐๐๑๓ นาฯ

๒๑๕, ๑๔๑. ฌลโต จฯ

๒๑๖, ๑๘๐. ฆปโต สฺมิํยํ วาฯ

๒๑๗, ๑๙๙. โยนํ นิ นปุํสเกหิฯ

๒๑๘, ๑๙๖. อโต นิจฺจํฯ

๒๑๙, ๑๙๕. สิํฯ

๒๒๐, ๗๔. เสสโต โลปํ คสิปิฯ

๒๒๑, ๒๘๒. สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ จฯ

๒๒๒, ๓๒๗. ปุมสฺส ลิงฺคาทีสุ สมาเสสุฯ

๒๒๓, ๑๘๘. อํ ยมีโต ปสญฺญโตฯ

๒๒๔, ๑๕๓. นํ ฌโต กตรสฺสาฯ

๒๒๕, ๑๕๑. โยนํ โนฯ

๒๒๖, ๑๕๔. สฺมิํนิฯ

๒๒๗, ๒๗๐. กิสฺส ก เว จฯ

๒๒๘, ๒๗๒. กุ หิํ หํสุ จฯ

๒๒๙, ๒๒๖. เสเสสุ จฯ

๒๓๐, ๒๖๒. ตฺร โต เถสุ จฯ

๒๓๑, ๒๖๓. สพฺพสฺเสตสฺสากาโร วาฯ

๒๓๒, ๒๖๗. ตฺเร นิจฺจํฯ

๒๓๓, ๒๖๔. เอ โตเถสุ จฯ

๒๓๔, ๒๖๕. อิมสฺสิ ถํ ทานิ ห โต เธสุ จฯ

๒๓๕, ๒๘๑. อ ธุนามฺหิ จฯ

๒๓๖, ๒๘๐. เอต รหิมฺหิฯ

๒๓๗, ๑๗๖. อิตฺถิยมโต อาปจฺจโยฯ

๒๓๘, ๑๘๗. นทาทิโต วา อีฯ

๒๓๙, ๑๙๐. ณว ณิก เณยฺย ณนฺตุหิฯ

๒๔๐, ๑๙๓. ปติภิกฺขุราชีการนฺเตหิ อินีฯ

๒๔๑, ๑๙๑. นฺตุสฺส ตธีกาเรฯ

๒๔๒, ๑๙๒. ภวโต โภโตฯ

๒๔๓, ๑๑๐. โภ เค ตุฯ

๒๔๔, ๗๒. อการปิตาทฺยนฺตานมาฯ

๒๔๕, ๑๕๒. ฌลปา รสฺสํฯ

๒๔๖, ๗๓. อากาโร วาฯ

อิติ นามกปฺเป จตุตฺโถ กณฺโฑฯ

๒๔๗, ๒๖๑. ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโยฯ

๒๔๘, ๒๖๐. กฺวจิ โต ปญฺจมฺยตฺเถฯ

๒๔๙, ๒๖๖. ตฺรถ สตฺตมิยา สพฺพนาเมหิฯ

๒๕๐, ๒๖๘. สพฺพโต ธิฯ

๒๕๑, ๒๖๙. กิํสฺมา โวฯ

๒๕๒, ๒๗๑. หิํหํหิญฺจนํ

๒๕๓, ๒๗๓. ตมฺหา จฯ

๒๕๔, ๒๗๔. อิมสฺมา หธา จฯ

๒๕๕, ๒๗๕. ยโต หิํฯ

๒๕๖, ๐. กาเลฯ

๒๕๗, ๒๗๖. กิํสพฺพญฺเญกยกุหิ ทาทาจนํฯ

๒๕๘, ๒๗๘. ตมฺหา ทานิ จฯ

๒๕๙, ๒๗๙. อิมสฺมา รหิธุนาทานิ จฯ

๒๖๐, ๒๗๗. สพฺพสฺส โส ทามฺหิ วาฯ

๒๖๑, ๓๖๙. อวณฺโณ เย โลปญฺจฯ

๒๖๒, ๓๙๑. วุฑฺฒสฺส โช อิยิฏฺเฐสุฯ

๒๖๓, ๓๙๒. ปสตฺถสฺส โส จฯ

๒๖๔, ๓๙๓. อนฺติกสฺส เนโทฯ

๒๖๕, ๓๙๔. พาฬฺหสฺส สาโธฯ

๒๖๖, ๓๙๕. อปฺปสฺส กณฯ

๒๖๗, ๓๙๖. ยุวานญฺจฯ

๒๖๘, ๓๙๗. วนฺตุมนฺตุวีนญฺจ โลโปฯ

๒๖๙, ๔๑. ยวตํ ตลณทการานํ พฺยญฺชนานิ จลญชการตฺตํฯ

๒๗๐, ๑๒๐. อมฺห ตุมฺห นฺตุ ราช พฺรหฺมตฺต สข สตฺถุ– ปิตาทีหิ สฺมา นาวฯ

อิติ นามกปฺเป ปญฺจโม กณฺโฑฯ

นามสุตฺตํ นิฏฺฐิตํฯ


๓. การก

๒๗๑, ๘๘. ยสฺมา ทเปติํ ภยมาทตฺเต วา ตทปาทานํฯ (๓๐๘)

๒๗๒, ๓๐๙. ธาตุนามานมุปสคฺคโยคาทีสฺวปิ จฯ

๒๗๓, ๓๑๐. รกฺขณตฺถานมิจฺฉิตํฯ

๒๗๔, ๓๑๑. เยน วา ทสฺสนํ

๒๗๕, ๓๑๒. ทูรนฺติกทฺธกาล นิมฺมาน ตฺวาโลป ทิสา โยค วิภตฺตารปฺปโยค สุทฺธปฺปโมจนเหตุ วิวิตฺตปฺปมาณปุพฺพโยค พนฺธนคุณวจน ปญฺหกถน โถกาตตฺตูสุ จฯ

๒๗๖, ๓๐๒. ยสฺส ทาตุกาโม โรจเต ธารยเต ปา ตํ สมฺปทานํฯ

๒๗๗, ๓๐๓. สิลาฆ หนุ ฐา สป ธาร ปิห กุธ ทุหิสฺโส สฺสูย ราธิกฺข ปจฺจาสุณ อนุปติคิณ ปุพฺพกตฺตาโรจนตฺถ ตทตฺถ ตุมตฺถาลมตฺถ มญฺญานาทรปฺปาณินิ คตฺยตฺถกมฺมนิอาสิสตฺถสมฺมุติภิยฺยสตฺตมฺยตฺเถสุ จฯ

๒๗๘, ๓๒๐. โยธาโร ตโมกาสํฯ

๒๗๙, ๒๙๒. เยน วา กยิรเต ตํ กรณํฯ

๒๘๐, ๒๘๕, ยํ กโรติ ตํ กมฺมํฯ

๒๘๑, ๒๙๔. โย กโรติ ส กตฺตาฯ

๒๘๒, ๒๙๕. โย กาเรหิ ส เหตุฯ

๒๘๓, ๓๑๖. ยสฺส วา ปริคฺคโห ตํ สามีฯ

๒๘๔, ๒๘๓. ลิงฺคตฺเถ ปฐมาฯ

๒๘๕, ๗๐. อาลปเน จฯ

๒๘๖, ๒๙๑. กรเณ ตติยาฯ

๒๘๗, ๒๙๖, สหาทิโยเค จฯ

๒๘๘, ๒๙๓. กตฺตริ จฯ

๒๘๙, ๒๙๗. เหตฺวตฺเถ จฯ

๒๙๐, ๒๙๘. สตฺตมฺยตฺเถ จฯ

๒๙๑, ๒๙๙. เยนงฺควิกาโรฯ

๒๙๒, ๓๐๐. วิเสสเน จฯ

๒๙๓, ๓๐๑. สมฺปทาเน จตุตฺถีฯ

๒๙๔, ๓๐๕. นโมโยคาทีสฺวปิ จฯ

๒๙๕, ๓๐๗. อปาทาเน ปญฺจมีฯ

๒๙๖, ๓๑๔. การณตฺเถ จฯ

๒๙๗, ๒๘๔. กมฺมตฺเถ ทุติยาฯ

๒๙๘. ๒๘๗. กาลทฺธานมจฺจนฺตสํโยเคฯ

๒๙๙, ๒๘๘. กมฺมปฺปวจนียยุตฺเตฯ

๓๐๐, ๒๘๖. คติ พุทฺธิ ภุช ปฐ หร กร สยาทีนํกา ริเต วาฯ

๓๐๑, ๓๑๕. สามิสฺมิํ ฉฏฺฐี

๓๐๒, ๓๑๙. โอกาเส สตฺตมีฯ

๓๐๓, ๓๒๑. สามิสฺสราธิปติ ทายาท สกฺขี ปถิภู ปสุต กุสเลหิ จฯ

๓๐๔, ๓๒๒. นิทฺธารเณ จฯ

๓๐๕, ๓๒๓. อนาทเร จฯ

๓๐๖, ๒๘๙. กฺวจิ ทุติยา ฉฏฺฐีนมตฺเถฯ

๓๐๗, ๒๙๐. ตติยาสตฺตมีนญฺจฯ

๓๐๘, ๓๑๗. ฉฏฺฐี จฯ

๓๐๙, ๓๑๘. ทุติยาปญฺจมีนญฺจฯ

๓๑๐, ๓๒๔. กมฺมกรณนิมิตฺตตฺเถสุ สตฺตมีฯ

๓๑๑, ๓๒๕. สมฺปทาเน จฯ

๓๑๒, ๓๒๖. ปญฺจมฺยตฺเถ จฯ

๓๑๓, ๓๒๗. กาลภาเวสุ จฯ

๓๑๔, ๓๒๘. อุป’ธฺยาธิกิสฺสรวจเนฯ

๓๑๕, ๓๒๙. มณฺฑิตุสฺสุกฺเกสุ ตติยา จฯ

อิติ นามกปฺเป การกกปฺโป ฉฏฺโฐ กณฺโฑฯ

การกสุตฺตํ นิฏฺฐิตํฯ


๔. สมาส

๓๑๖, ๓๓๑. นามาน สมาโส ยุตฺตตฺโถฯ

๓๑๗, ๓๓๒. เตสํ วิภตฺติโย โลปา จฯ

๓๑๘, ๓๓๓. ปกติ จสฺส สรนฺตสฺสฯ

๓๑๙, ๓๓๐. อุปสคฺคนิปาตปุพฺพโก อพฺยยีภาโวฯ

๓๒๐, ๓๓๕. โส นปุํสกลิงฺโคฯ

๓๒๑. ๓๔๙. ทิคุสฺเสกตฺตํฯ

๓๒๒, ๓๕๙. ตถา ทฺวนฺเท ปาณิ ตูริเย โยคฺค เสนงฺค ขุทฺทชนฺตุก วิวิธ วิรุทฺธ วิสภาคตฺถาทีนญฺจฯ

๓๒๓, ๓๖๐. วิภาสา รุกฺข ติณ ปสุ ธน ธญฺญ ชนปทา ทีนญฺจฯ

๓๒๔, ๓๓๙. ทฺวิปเท ตุลฺยาธิกรเณ กมฺมธารโยฯ

๓๒๕, ๓๔๘. สงฺขฺยาปุพฺโพ ทิคุฯ

๓๒๖, ๓๔๑. อุเภ ตปฺปุริสาฯ

๓๒๗, ๓๕๑. อมาทโย ปรปเทภิฯ

๓๒๘, ๓๕๒. อญฺญปทตฺเถสุ พหุพฺพีหิฯ

๓๒๙, ๓๕๗. นามานํ สมุจฺจโย ทฺวนฺโทฯ

๓๓๐, ๓๔๐. มหตํ มหา ตุลฺยาธิกรเณ ปเทฯ

๓๓๑, ๓๕๓. อิตฺถิยํ ภาสิตปุมิตฺถี ปุมาว เจฯ

๓๓๒, ๓๔๓. กมฺมธารยสญฺเญ จฯ

๓๓๓, ๓๔๔. อตฺตํ นสฺส ตปฺปุริเสฯ

๓๓๔, ๓๔๕. สเร อนฯ

๓๓๕, ๓๔๖. กทิ กุสฺสฯ

๓๓๖, ๓๔๗. กา’ปฺปตฺเถสุ จฯ

๓๓๗, ๓๕๐. กฺวจิ สมาสนฺต คตานมการนฺโตฯ

๓๓๘, ๓๕๖. นทิมฺหา จฯ

๓๓๙, ๓๕๘. ชายาย ตุทํ ชานิ ปติมฺหิฯ

๓๔๐, ๓๕๕. ธนุมฺหา จฯ

๓๔๑, ๓๓๖. อํวิภตฺตีนมการนฺตา อพฺยายิตาวาฯ

๓๔๒, ๓๓๗. สโร รสฺโส นปุํสเกฯ

๓๔๓, ๓๓๘. อญฺญสฺมา โลโป จฯ

อิติ นามกปฺเป สมาสกปฺโป สตฺตโม กณฺโฑฯ

สมาสสุตฺถํ นิฏฺฐิตํฯ


๕. ตทฺธิต

๒๔๔, ๓๖๑. วา ณา’ปจฺเจฯ

๓๔๕, ๓๖๖. ณายน ณาน วจฺฉาทิโตฯ

๓๔๖, ๓๖๗. เณยฺโย กตฺติยาทีหิฯ

๓๔๗, ๓๖๘. อโต ณิ วาฯ

๓๔๘, ๓๗๑. ณโวปกฺวาทีหิฯ

๓๔๙, ๓๗๒. เณร วิธวาทิโตฯ

๓๕๐, ๓๗๓. เยน วา สํสฏฺฐํ ตรติ จรติ วหติ ณิโกฯ

๓๕๑, ๓๗๔. ตมธีเต เตนกตาธิ สนฺนิธานนิโยค สิปฺป ภณฺฑ ชีวิกตฺเถสุ จฯ

๓๕๒, ๓๗๖. ณ ราคา ตสฺเสทมญฺญตฺเถสุ จฯ

๓๕๓, ๓๗๘. ชาตาทีนมิมิยา จฯ

๓๕๔, ๓๗๙. สมูหตฺเถ กณ ณาฯ

๓๕๕, ๓๘๐. คาม ชน พนฺธุ สหายาทีหิ ตาฯ

๓๕๖, ๓๘๑. ตทสฺส ฐานมิโย จฯ

๓๕๗, ๓๘๒. อุปมตฺถายิตตฺตํฯ

๓๕๘, ๓๘๓. ตนฺนิสฺสิตตฺเถ โลฯ

๓๕๙, ๓๘๔. อาลุ ตพฺพหุเลฯ

๓๖๐, ๓๘๗. ณุตฺตตา ภาเว ตุฯ

๓๖๑, ๓๘๘. ณ วิสมาทีหิฯ

๓๖๒, ๓๘๙. รมณียาทิโต กณ

๓๖๓, ๓๙๐. วิเสเส ตรตมิสิกิยิฏฺฐาฯ

๓๖๔, ๓๙๘. ตทสฺสตฺถีติ วี จฯ

๓๖๕, ๓๙๙. ตปาทิโต สีฯ

๓๖๖, ๔๐๐. ทณฺฑาทิโต อิก อีฯ

๓๖๗, ๔๐๑. มธฺวาทิโต โรฯ

๓๖๘, ๔๐๒. คุณาทิโต วนฺตุฯ

๓๖๙, ๔๐๓. สตฺยาทีหิ มนฺตุฯ

๓๗๐, ๔๐๕. สทฺธาทิโต ณฯ

๓๗๑, ๔๐๔. อายุสฺสุการาส มนฺตุมฺหิฯ

๓๗๒, ๓๘๕. ตปฺปกติวจเน มโยฯ

๓๗๓, ๔๐๖. สงฺขฺยาปูรเณ โมฯ

๓๗๔, ๔๐๘. ส ฉสฺส วาฯ

๓๗๕, ๔๑๒. เอกาทิโต ทสสฺสีฯ

๓๗๖, ๒๕๗. ทเส โส นิจฺจญฺจฯ

๓๗๗, ๐. อนฺเต นิคฺคหิตญฺจฯ

๓๗๘, ๔๑๔. ติ จฯ

๓๗๙, ๒๕๘. ล ท รานํฯ

๓๘๐, ๒๕๕. วีสติ ทเสสุ พา ทฺวิสฺส ตุฯ

๓๘๑, ๒๕๔. เอกาทิโต ทสฺส ร สงฺขฺยาเนฯ

๓๘๒, ๒๕๙. อฏฺฐาทิโต จฯ

๓๘๓, ๓๕๓. ทฺเวกฏฺฐานมากาโร วาฯ

๓๘๔, ๔๐๗. จตุจฺเฉ หิ ถ ฐาฯ

๓๘๕, ๔๐๙. ทฺวิตีหิ ติโยฯ

๓๘๖, ๔๑๐. ติเย ทุตาปิ จฯ

๓๘๗, ๔๑๑. เตสมฑฺฒูปปเทน อฑฺฒุฑฺฒทิวฑฺฒ ทิยฑฺฒ’ ฑฺฒติยาฯ

๓๘๘, ๖๘. สรูปาน เมกเสสฺวสกิํฯ

๓๘๙, ๔๑๓. คณเนทสสฺส ทฺวิ ติ จตุ ปญฺจ ฉ สตฺต อฏฺฐนวกานํ วี ติ จตฺตาร ปญฺญา ฉ สตฺตาสนวา โยสุ โยนญฺจีสมาสํฐิริตีตุติฯ

๓๙๐, ๒๕๖. จตูปปทสฺส โลโป ตุ’ตฺตรปทาทิจสฺส จุ โจปิ นวาฯ

๓๙๑, ๔๒๓. ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สิชฺฌนฺติฯ

๓๙๒, ๔๑๘. ทฺวาทิโต โก’เนกตฺเถ จฯ

๓๙๓, ๔๑๕. ทสทสกํ สตํ ทสกานํ สตํ สหสฺสญฺจ โยมฺหิฯ

๓๙๔, ๔๑๖. ยาว ตทุตฺตริ ทสคุณิตญฺจฯ

๓๙๕, ๔๑๗. สกนาเมหิฯ

๓๙๖, ๓๖๓. เตสํ โณ โลปํฯ

๓๙๗, ๔๒๐. วิภาเค ธา จฯ

๓๙๘, ๔๒๑. สพฺพนาเมหิ ปการวจเน ตุ ถาฯ

๓๙๙, ๔๒๒. กิมิเมหิ ถํฯ

๔๐๐, ๓๖๔. วุทฺธาทิสรสฺส วา’สํโยคนฺตสฺส สเณ จฯ

๔๐๑, ๓๗๕. มายูนมาคโม ฐาเนฯ

๔๐๒. ๓๗๗. อาตฺตญฺจฯ

๔๐๓, ๓๕๔. กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํ ทีฆรสฺส ปจฺจเยสุ จฯ

๔๐๔, ๓๗๐. เตสุ วุทฺธิ โลปาคม วิการ วิปริตาเทสา จฯ

๔๐๕, ๓๖๕. อยุวณฺณานญฺจาโย วุทฺธิฯ

อิติ นามกปฺเป ตทฺธิตกปฺโป อฏฺฐโม กณฺโฑฯ

ตทฺธิตสุตฺตํ นิฏฺฐิตํฯ


๖. อาขฺยาต

๔๐๖, ๔๒๙. อถ ปุพฺพานิ-วิภตฺตีนํ ฉ ปรสฺสปทานิฯ

๔๐๗, ๔๓๙. ปราณุตฺตโนปทานิฯ

๔๐๘, ๔๓๐. ทฺเว ทฺเว ปฐมมชฺฌิมุตฺตมปุริสาฯ

๔๐๙, ๔๔๑. สพฺเพสเมกาภิธาเน ปโร ปุริโสฯ

๔๑๐, ๔๓๒. นามมฺหิ ปยุชฺชมาเนปิ ตุลฺยาธิกรเณ ปฐโมฯ

๔๑๑, ๔๓๖. ตุมฺเห มชฺฌิโมฯ

๔๑๒, ๔๓๗. อมฺเห อุตฺตโมฯ

๔๑๓, ๔๒๖. กาเลฯ

๔๑๔, ๔๒๘. วตฺตมานา ปจฺจุปฺปนฺเนฯ

๔๑๕, ๔๕๑. อาณาตฺยาสิฏฺเฐ’นุตฺตกาเล ปญฺจมีฯ

๔๑๖, ๔๕๔. อนุมติปริกปฺเปตฺเถสุ สตฺตมีฯ

๔๑๗, ๔๖๐. อปจฺจกฺเข ปโรกฺขา’ตีเตฯ

๔๑๘, ๔๕๖. หิยฺโยปภุติ ปจฺจกฺเข หิยฺยตฺตนีฯ

๔๑๙, ๔๖๙. สมีเป’ชฺชตนีฯ

๔๒๐, ๔๗๑. มาโยเค สพฺพกาเล จฯ

๔๒๑, ๔๗๓. อนาคเต ภวิสฺสนฺตีฯ

๔๒๒, ๔๗๕. กฺริยาติปนฺเน’ตีเต กาลาติปตฺติฯ

๔๒๓, ๔๒๖. วตฺตมานา ตี อนฺติ, สิ ถ, มิ ม เต อนฺเต, เสวฺเห, เอ มฺเหฯ

๔๒๔, ๔๕๐. ปญฺจมี ตุ อนฺตุ, หิ ถ, มิ ม, ตํ อนฺตํ, สฺสุ วฺโห, เอ อามเสฯ

๔๒๕, ๔๕๓. สตฺตมี เอยฺย เอยฺยุํ, เอยฺยาสิ เอยฺยาถ, เอยฺยามิ เอยฺยาม, เอถ เอรํ, เอโถ เอยฺยาวฺโห, เอยฺยํ เอยฺยามฺเหฯ

๔๒๖, ๔๕๙. ปโรกฺขา อ อุ, เอ ตฺถ, อํ มฺห, ตฺถ เร, ตฺโถ วฺโห, อิํ มฺเหฯ

๔๒๗, ๔๕๕. หิยฺยตฺตนี อา อู, โอ ตฺถ, อํ มฺหา, ตฺถ ตฺถุํ, เสวฺหํ, อิํ มฺหเสฯ

๔๒๗, ๔๖๘. อชฺชตนี อีญํ โอตฺถ, อิํ มฺหา, อา อู, เส วฺหํ, อํ มฺเหฯ

๔๒๙, ๔๗๒. สฺสวิสฺสนฺตี สฺสติ สฺสนฺติ, สฺสสิ สฺสถ, สฺสามิ สฺสาม, สฺสเต สฺสนฺเต, สฺสเส สฺสวฺเห, สฺสํ สฺสามฺเหฯ

๔๓๐, ๔๗๔. กาลาติปตฺติ สฺสา สฺสํสุ, สฺเส สฺสถ, สฺสํ สฺสามา, สฺสถ สฺสิสุ, สฺสเส สฺสวฺเห, สฺสิํ สฺสามฺหเสฯ

๔๓๑, ๔๒๘. หิยฺยตฺตนี สตฺตมี ปญฺจมี วตฺตมานา สพฺพธาตุกํฯ

อิติ อาขฺยาตกปฺเป ปฐโม กณฺโฑฯ

๔๓๒, ๓๖๒. ธาตุลิงฺเคหิ ปรา ปจฺจยาฯ

๔๓๓, ๕๒๘. ติชคุปกิตมาเนหิ ขฉสา วาฯ

๔๓๔, ๕๓๔. ภุชฆสหรสุปาทีหิตุมิจฺฉตฺเถสุฯ

๔๓๕, ๕๓๖. อาย นามโต กตฺตูปมานาทาจาเรฯ

๔๓๖, ๕๓๗. อียู’ปมานา จฯ

๔๓๗, ๕๓๘. นามมฺหา’ตฺติจฺฉตฺเถฯ

๔๓๘, ๕๔๐. ธาตูหิ เณ ณย ณาเป ณาปยา การิตานิ เหตฺวตฺเถฯ

๔๓๙, ๕๓๙. ธาตุรูเป นามสฺมา ณ โย จฯ

๔๔๐, ๔๔๕. ภาวกมฺเมสุ โยฯ

๔๔๑, ๔๔๗. ตสฺส จวคฺคยการวการตฺตํ สธาตฺวนฺตสฺสฯ

๔๔๒, ๔๔๘. อิวณฺณาคโม วาฯ

๔๔๓, ๔๔๙. ปุพฺพรูปญฺจฯ

๔๔๔, ๕๑๑. ตถา กตฺตริ จฯ

๔๔๕, ๔๓๓. ภูวาทิโต อฯ

๔๔๖, ๕๐๙. รุธาทิโต นิคฺคหิตปุพฺพญฺจฯ

๔๔๗, ๕๑๐. ทิวาทิโต โยฯ

๔๔๘, ๕๑๒. สฺวาทิโต ณุณา อุณา จฯ

๔๔๙, ๕๑๓. กิยาทิโต นาฯ

๔๕๐, ๕๑๗. คหาทิโต ปฺปณฺหาฯ

๔๕๑, ๕๒๐. ตนาทิโต โอยิราฯ

๔๕๒, ๕๒๕. จุราทิโต เณ ณยาฯ

๔๕๓, ๔๔๔. อตฺตโนปทานิ ภาเว จ กมฺมนิฯ

๔๕๔, ๔๔๐. กตฺตริ จฯ

๔๕๕, ๕๓๐. ธาตุปฺปจฺจเยหิ วิภตฺติโยฯ

๔๕๖, ๔๒๐. กตฺตริ ปรสฺสปทํฯ

๔๕๗, ๔๒๔. ภูวาทโย ธาตโวฯ

อิติ อาขฺยาตกปฺเป ทุติโย กณฺโฑฯ

๔๕๘, ๔๖๑. กฺวจาทิวณฺณานเมกสฺสรานํ ทฺเวภาโวฯ

๔๕๙, ๔๖๒. ปุพฺโพ’ พฺภาโสฯ

๔๖๐, ๕๐๖. รสฺโสฯ

๔๖๑, ๔๖๔. ทุติยจตุตฺถานํ ปฐมตติยาฯ

๔๖๒, ๔๖๗. กวคฺคสฺส จวคฺโคฯ

๔๖๓, ๕๓๒. มานกิตานํ ว ตตฺตํ วาฯ

๔๖๔, ๕๐๔. หสฺส โชฯ

๔๖๕, ๔๖๓. อนฺตสฺสิวณฺณากาโร วาฯ

๔๖๖, ๔๘๙. นิคฺคหิตญฺจฯ

๔๖๗, ๕๓๓. ตโต ปามานานํ วามํ เสสุฯ

๔๖๘, ๔๙๒. ฐา ติฏฺโฐฯ

๔๖๙, ๔๙๔. ปา ปิโวฯ

๔๗๐, ๕๑๔. ญาสฺส ชาชํนาฯ

๔๗๑, ๔๘๓. ทิสสฺส ปสฺส ทิสฺส ทกฺขา วาฯ

๔๗๒, ๕๓๑. พฺยญฺชนนฺตสฺส โจ ฉปฺปจฺจเยสุ จฯ

๔๗๓, ๕๒๙. โก เข จฯ

๔๗๔, ๕๓๕. หรสฺส คี เสฯ

๔๗๕, ๔๖๕. พฺรูภูนมาหภูวา ปโรกฺขายํฯ

๔๗๖, ๔๔๒. คมิสฺสนฺโต จฺโฉ วา สพฺพาสุฯ

๔๗๗, ๔๗๙. วจสฺส’ชฺชตนิมฺหิ มการา โอฯ

๔๗๘, ๔๓๘. อกาโร ทีฆํ หิมิเมสุฯ

๔๗๙, ๔๕๒. หิ โลปํ วาฯ

๔๘๐, ๔๙๐. โหติสฺสเร’ โห’เห ภวิสฺสนฺติมฺหิ สฺสสฺส จฯ

๔๘๑, ๕๒๔. กรสฺส สปฺปจฺจยสฺส กาโหฯ

อิติ อาขฺยาตกปฺเป ตติโย กณฺโฑฯ

๔๘๒, ๕๐๘. ทาทนฺตสฺสํ มิเมสุฯ

๔๘๓, ๕๒๗. อสํโยคนฺตสฺส วุทฺธิ การิเตฯ

๔๘๔, ๕๔๒. ฆฏาทีนํ วาฯ

๔๘๕, ๔๓๔. อญฺเญสุ จฯ

๔๘๖, ๕๔๓. คุหทุสานํ ทีฆํฯ

๔๘๗, ๔๗๘. วจ วส วหาทีนมุกาโร วสฺสเยฯ

๔๘๘, ๔๘๑. ห วิปริยโย โล วาฯ

๔๘๙, ๕๑๙. คหสฺส เฆ ปฺเปฯ

๔๙๐, ๕๑๘. หโลโป ณฺหามฺหิฯ

๔๙๑, ๕๒๓. กรสฺส กาสตฺตมชฺชตนิมฺหิฯ

๔๙๒, ๔๙๙. อสสฺมา มิมานํ มิมฺหา’นฺตโลโป จฯ

๔๙๓, ๔๙๘. ถสฺส ตฺถตฺถํฯ

๔๙๔, ๔๙๕. ติสฺส ติสฺส ตฺถิตฺถํฯ

๔๙๕, ๕๐๐. ตุสฺส ตฺถุตฺตํฯ

๔๙๖, ๔๙๗. สิมฺหิ จฯ

๔๙๗, ๔๗๗. ลภสฺมา อีอํนํ ตฺถตฺตํฯ

๔๙๘, ๔๘๐. กุสสฺมา ที จฺฉิฯ

๔๙๙, ๔๘๐. ทา ธาตุสฺส ทชฺชํฯ

๕๐๐, ๔๘๖. วทสฺส วชฺชํฯ

๕๐๑, ๔๔๓. คมิสฺส ฆมฺมํฯ

๕๐๒, ๔๙๓. ยมฺหิ ทา ธา มา ฐา หา ปา มห มถาทีนมีฯ

๕๐๓, ๔๘๕. ยชสฺสาทิสฺสิฯ

๕๐๔, ๔๗๐. สพฺพโต อุํ อิํสุฯ

๕๐๕, ๔๘๒. ชรมรานํ ชีร ชียฺย มียฺยา วาฯ

๕๐๖, ๔๙๖. สพฺพตฺถา’สสฺสาทิโลโป จฯ

๕๐๗, ๕๐๑. อสพฺพธาตุเก ญาฯ

๕๐๘, ๕๑๕. เยยฺยสฺส ญาโต อิยา ญาฯ

๕๐๙, ๕๑๖. นาสฺส โลโป ยการตฺตํฯ

๕๑๐, ๔๘๗. โลปญฺเจตฺตมกาโรฯ

๕๑๑, ๕๒๑. อุตฺตโมกาโรฯ

๕๑๒, ๕๒๒. กรสฺสากาโร จฯ

๕๑๓, ๔๓๕. โอ อว สเรฯ

๕๑๔, ๔๙๑. เอ อยฯ

๕๑๕, ๕๔๑. เต อาวายา การิเตฯ

๕๑๖, ๔๖๖. อิการาคโม อสพฺพธาตุกมฺหิฯ

๕๑๗, ๔๘๘. กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยานํ ทีฆวิปรีตาเทส โลปาคมา จฯ

๕๑๘, ๔๔๖. อตฺตโนปทานิ ปรสฺสปทตฺตํฯ

๕๑๙, ๔๕๗. อการาคโม หิยฺยตฺถนีอชฺชตนีกาลาติปตฺตีสุฯ

๕๒๐, ๕๐๒. พฺรูโต อี ติมฺหิฯ

๕๒๑, ๔๒๕. ธาตุสฺสนฺโต โลโป’ เนกสรสฺสฯ

๕๒๒, ๔๗๖. อิสุยมูนมนฺโต จฺโฉ วาฯ

๕๒๓, ๕๒๖. การิตานํ โณ โลปํฯ

อิติ อาขฺยาตกปฺเป จตุตฺโถ กณฺโฑฯ

อาขฺยาตสุตฺตํ นิฏฺฐิตํฯ


๗. กิพฺพิธาน

๕๒๔, ๕๖๑. ธาตุยา กมฺมาทิมฺหิ โณฯ

๕๒๕, ๕๖๕. สญฺญายม นุฯ

๕๒๖, ๕๖๗. ปุเร ททา จ อิํฯ

๕๒๗, ๕๖๘. สพฺพโต ณฺวุตฺวา’วี วาฯ

๕๒๘, ๕๗๗. วิส รุช ปทาทิโต ณฯ

๕๒๙, ๕๘๐. ภาเว จฯ

๕๓๐, ๕๘๔. กฺวิ จฯ

๕๓๑, ๕๘๙. ธราทีหิ รมฺโมฯ

๕๓๒, ๕๙๐. ตสฺสีลาทีสุ ณี ตฺวา วี จฯ

๕๓๓, ๕๙๑. สทฺท กุธ จล มณฺฑตฺถ รุจาทีหิ ยุฯ

๕๓๔, ๕๙๒. ปาราทิคมิมฺหา รูฯ

๕๓๕, ๕๙๓. ภิกฺขาทิโต จฯ

๕๓๖, ๕๙๔. หนตฺยาทีนํ ณุโกฯ

๕๓๗, ๕๖๖. นุ นิคฺคหิตํ ปทนฺเตฯ

๕๓๘, ๕๙๕. สํหนา’ญฺญาย วา โร โฆฯ

๕๓๙, ๕๕๘. รมฺหิ รนฺโต ราทิโนฯ

๕๔๐, ๕๔๕. ภาวกมฺเมสุ ตพฺพา’นียาฯ

๕๔๑, ๕๕๒. ณฺโย จฯ

๕๔๒, ๕๕๗. กรมฺหา ริจฺจฯ

๕๔๓, ๕๕๕. ภูโต’พฺพฯ

๕๔๔, ๕๕๖. วท มท คมุ ยุช ครหาการาทีหิ ชฺช มฺมคฺคยฺเหยฺยาวาโร วาฯ

๕๔๕, ๕๔๘. เต กิจฺจาฯ

๕๔๖, ๕๖๒. อญฺเญ กิตฯ

๕๔๗, ๕๙๖. นนฺทาทีหิ ยุฯ

๕๔๘, ๕๙๗. กตฺตุกรณปเทเสสุ จฯ

๕๔๙, ๕๕๐. รหาทิโต ณฯ

อิติ กิพฺพิธานกปฺเป ปฐโม กณฺโฑฯ

๕๕๐, ๕๔๙. ณาทโย เตกาลิกาฯ

๕๕๑, ๕๙๘. สญฺญายํ ทาธาโต อิฯ

๕๕๒, ๖๐๙. ติ กิจฺจา’สิฏฺเฐฯ

๕๕๓, ๕๙๙. อิตฺถิยมติยโว วาฯ

๕๕๔, ๖๐๑. กรโต ริริยฯ

๕๕๕, ๖๑๒. อตีเต ต ตวนฺตุ ตาวีฯ

๕๕๖, ๖๒๒. ภาวกมฺเมสุ ตฯ

๕๕๗, ๖๐๖. พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริฯ

๕๕๘, ๖๐๒. ชิโต อิน สพฺพตฺถฯ

๕๕๙, ๖๐๓. สุปโต จฯ

๕๖๐, ๖๐๔. อีสํทุสูหิ ขฯ

๕๖๑, ๖๓๖. อิจฺฉตฺเถสุ สมานกตฺตุเกสุ ตเว ตุํ วาฯ

๕๖๒, ๖๓๘. อรหสกฺกาทีสุ จฯ

๕๖๓, ๖๓๙. ปตฺตวจเน อลมตฺเถสุ จฯ

๕๖๔, ๖๔๐. ปุพฺพกาเล’กกตฺตุกานํ ตุน ตฺวาน ตฺวา วาฯ

๕๖๕, ๖๔๖. วตฺตมาเน มาน’นฺตาฯ

๕๖๖, ๕๗๔. สาสาทีหิ รตฺถุฯ

๕๖๗, ๕๗๕. ปาติโต ริตุฯ

๕๖๘, ๕๗๖. มานาทีหิ ราตุฯ

๕๖๙, ๖๑๐. อาคมา ตุโกฯ

๕๗๐, ๖๑๑. ภพฺเพ อิกฯ

อิติ กิพฺพิธานกปฺเป ทุติโย กณฺโฑฯ

๕๗๑, ๖๒๔. ปจฺจยาทนิฏฺฐา นิปาตนา สิชฺฌนฺติฯ

๕๗๒, ๖๒๕. สาสทิสโต ตสฺส ริฏฺโฐ จฯ

๕๗๓, ๖๒๖. สาทิสนฺต ปุจฺฉ ภนฺช หนฺตาทีหิ ฏฺโฐฯ

๕๗๔, ๖๑๓. วสโต อุตฺถฯ

๕๗๕, ๖๑๔. วส วาวุฯ

๕๗๖, ๖๐๗. ธ ฒ ภ เห หิ ธฑฺฒา จฯ

๕๗๗, ๖๒๘. ภนฺชโต คฺโค จฯ

๕๗๘, ๕๖๐. ภุชาทีนมนฺโต โน ทฺวิ จฯ

๕๗๙, ๖๒๙. วจ วา วุฯ

๕๘๐, ๖๓๐. คุปาทีนญฺจฯ

๕๘๑, ๖๑๖. ตราทีหิ อิณฺโณฯ

๕๘๒, ๖๓๑. ภิทาทิโต อินฺน อนฺน อีณา วาฯ

๕๘๓, ๖๑๗. สุส ปจ สกโต กฺข กฺกา จฯ

๕๘๔, ๖๑๘. ปกฺกมาทีหิ นฺโต จฯ

๕๘๕, ๖๑๙. ชนาทีน มา ติมฺหิ จฯ

๕๘๖, ๖๐๐. คม ขน หน รมาทีนมนฺโตฯ

๕๘๗, ๖๓๒. รกาโร จฯ

๕๘๘, ฐาปานมิอี จฯ

๕๘๙, ๖๒๑. หนฺเตหิ โห หสฺส โฬ วา อทหนหานํฯ

อิติ กิพฺพิธานกปฺเป ตติโย กณฺโฑฯ

๕๙๐, ๕๗๙. ณมฺหิ รนฺชสฺส โช ภาวกรเณสุฯ

๕๙๑, ๕๔๔. หนสฺส ฆาโตฯ

๕๙๒, ๕๐๓. วโธ วา สพฺพตฺถฯ

๕๙๓, ๕๖๔. อาการนฺตานมาโยฯ

๕๙๔, ๕๘๒. ปุรสมุปปรีหิ กโรติสฺส ข ขรา วา ตปฺปจฺจเยสุ จฯ

๕๙๕, ๖๓๗. ตเวตุนาทีสุ กาฯ

๕๙๖, ๕๕๑. คมขนหนาทีนํ ตุํตพฺพาทีสุ นฯ

๕๙๗, ๖๔๑. สพฺเพหิ ตุนาทีนํ โยฯ

๕๙๘, ๖๔๓. จนนฺเตหิ รจฺจํฯ

๕๙๙, ๖๔๔. ทิสา สฺวานสฺวนฺตโลโป จฯ

๖๐๐, ๖๔๕. มหทเภหิ มฺม ยฺห ชฺช พฺภ ทฺธา จฯ

๖๐๑, ๓๓๔. ตทฺธิตสมาสกิตกา นามํ วา’ตเวตุนาทีสุ จฯ

๖๐๒, ๖. ทุมฺหิ ครุฯ

๖๐๓, ๗. ทีโฆ จฯ

๖๐๔, ๖๘๔. อกฺขเรหิ การฯ

๖๐๕, ๕๔๗. ยถาคมมิกาโรฯ

๖๐๖, ๖๔๒. ทธนฺตโต โย กฺวจิฯ

อิติ กิพฺพิธานกปฺเป จตุตฺโถ กณฺโฑฯ

๖๐๗, ๕๗๘. นิคฺคหิต สํโยคาทิ โนฯ

๖๐๘, ๖๒๓. สพฺพตฺถ เค หีฯ

๖๐๙, ๔๘๔. สทสฺส สีทตฺถํฯ

๖๑๐, ๖๒๗. ยชสฺส สรสฺสิ ฏฺเฐฯ

๖๑๑, ๖๐๘. หจตุตฺถานมนฺตานํ โท เธฯ

๖๑๒, ๖๑๕. โฒ ฒกาเรฯ

๖๑๓, ๕๘๓. คหสฺส ฆร เณ วาฯ

๖๑๔, ๕๘๑. ทหสฺส โท ฬํฯ

๖๑๕, ๕๘๖. ธาตฺวนฺตสฺส โลโป กฺวิมฺหิฯ

๖๑๖, ๕๘๗. วิทนฺเต อูฯ

๖๑๗, ๖๓๓. น ม ก รานมนฺตานํ นิยุตฺตตมฺหิฯ

๖๑๘, ๕๗๑. น ก วตฺถํ จ ชา ณฺวุมฺหิฯ

๖๑๙, ๕๗๓. กรสฺส จ ตตฺตํ ถุสฺมิํฯ

๖๒๐, ๕๔๙. ตุํตุนตพฺเพสุ วาฯ

๖๒๑, ๕๕๓. การิตํ วิย ณานุพนฺโธฯ

๖๒๒, ๕๗๐. อนกา ยุ ณฺวูนํฯ

๖๒๓, ๕๕๔. ก คา จ ชานํฯ

อิติ กิพฺพิธานกปฺเป ปญฺจโม กณฺโฑฯ

กิพฺพิธานสุตฺตํ นิฏฺฐิตํฯ


๘. อุณาทิกปฺป

๖๒๔, ๕๖๓. กตฺตริ กิตฺตฯ

๖๒๕, ๖๐๕. ภาวกมฺเมสุ กิจฺจตฺตกฺขตฺถาฯ

๖๒๖, ๖๓๔. กมฺมนิ ทุติยาย ตฺโตฯ

๖๒๗, ๖๕๒. ขฺยาทีหิ มน ม จ โต วาฯ

๖๒๘, ๖๕๓. สมาทีหิ ถมาฯ

๖๒๙, ๕๖๙. คหสฺสุ’ปธสฺเส วาฯ

๖๓๐, ๖๕๔. มสุสฺส สุสฺส จฺฉรจฺเฉราฯ

๖๓๑, ๖๕๕. อาปุพฺพจรสฺส จฯ

๖๓๒, ๖๕๖. อล กล สเลหิ ล ยาฯ

๖๓๓, ๖๕๗. ยาณ ลาณาฯ

๖๓๔, ๖๕๘. มถิสฺส ถสฺส โล จฯ

๖๓๕, ๕๕๙. เปสาติสคฺคปตฺตกาเลสุ กิจฺจาฯ

๖๓๖, ๖๕๙. อวสฺสกาธมิเณสุ ณี จฯ

๖๓๗, ๐. อรหสกฺกาทีหิ ตุํฯ

๖๓๘, ๖๖๘. วชาทีหิ ปพฺพชฺชาทโย นิปฺปชฺชนฺเตฯ

๖๓๙, ๕๘๕. กฺวิโลโป จฯ

๖๔๐, ๐. สจชานํ ก คา ณานุพนฺเธฯ

๖๔๑, ๕๗๒. นุทาทีหิ ยุ ณฺวูน มนา น นา กา น น กา สการิเตหิ จฯ

๖๔๒, ๕๘๘. อิ ย ต ม กิํ เอสานมนฺตสฺสโร ทีฆํ กฺวจิ ทุสสฺส คุณํ โทรํ ส กฺขี จฯ

๖๔๓, ๖๓๕. ภฺยาทีหิ มติ พุธิ ปูชาทีหิ จ ตฺโตฯ

๖๔๔, ๖๖๑. เวปุ สี ทว วมุ กุ ทา ภูตฺวาทีหิ ถุตฺติม ณิมา นิพฺพตฺเตฯ

๖๔๕, ๖๖๒. อกฺโกเส นมฺหานิฯ

๖๔๖, ๔๑๙. เอกาทิโต สกิสฺส กฺขตฺตุํฯ

๖๔๗, ๖๖๓. สุนสฺสุนสฺโส ณ วานุวานูนนขุนานาฯ

๖๔๘, ๖๖๔. ตรุณสฺส สุสุ จฯ

๖๔๙, ๖๖๕. ยุวสฺสุวสฺสุวุวานนูนาฯ

๖๕๐, ๖๕๑. กาเล วตฺตมานาตีเต ณฺวาทโยฯ

๖๕๑, ๖๔๗. ภวิสฺสติ คมาทีหิ ณี ฆิณฯ

๖๕๒, ๖๔๘. กฺริยายํ ณฺวุ ตโวฯ

๖๕๓, ๓๐๗. ภาววาจิมฺหิ จตุตฺถีฯ

๖๕๔, ๖๔๙. กมฺมนิ โณฯ

๖๕๕, ๖๕๐. เสเส สฺสํ นฺตุ มานานาฯ

๖๕๖, ๖๖๖. ฉทาทีหิ ต ตฺรณฯ

๖๕๗, ๖๖๗. วทาทีหิ ณิตฺโต คเณฯ

๖๕๘, ๖๖๘. มิทาทีหิ ตฺติ ติโยฯ

๖๕๙, ๖๖๙. อุสุรนฺชทสานํ ทํสสฺส ทฑฺโฒ ฒฐา จฯ

๖๖๐, ๖๗๐. สูวุสานมูวุสานมโต โถ จฯ

๖๖๑, ๖๗๑. รนฺชุทาทีหิ ธทิทฺทกิรา กฺวจิ ชทโลโป จฯ

๖๖๒, ๖๗๒. ปฏิโต หิสฺส เหรณ หีรณฯ

๖๖๓, ๖๗๓. กฒาทีหิ โกฯ

๖๖๔, ๖๗๔. ขาทามคมานํ ขนฺธนฺธคนฺธาฯ

๖๖๕, ๖๗๕. ปฏาทีลฺยลํฯ

๖๖๖, ๖๗๖. ปุถสฺส ปุถุ ปถา โม วาฯ

๖๖๗, ๖๗๗. สสฺวาทีหิ ตุ ทโวฯ

๖๖๘, ๖๗๘. จฺยาทีหิ อีวโรฯ

๖๖๙, ๖๗๙. มุนาทีหิ จิฯ

๖๗๐, ๖๘๐. วิทาทีลฺยูโรฯ

๖๗๑, ๖๘๑. หนาทีหิ นุ ณุ ตโวฯ

๖๗๒, ๖๘๒. กุฏาทีหิ โฐฯ

๖๗๓, ๖๘๓. มนุปูรสุณาทีหิ อุสฺสนุสิสาฯ

อิติ กิพฺพิธานกปฺเป อุณาทิกปฺโป ฉฏฺโฐ กณฺโฑฯ

อุณาทิสุตฺตํ นิฏฺฐิตํฯ

มหากจฺจายนสทฺทาปาฐ

สุตฺตสงฺคหคาถา

สนฺธิมฺหิ เอกปญฺญาสํ, นามมฺหิ ทฺวิสตํ ภเว;

อฏฺฐารสาธิกญฺเจว, การเก ปญฺจตาลีสํ.

สมาเส อฏฺฐวีสญฺจ, ทฺวาสฏฺฐิ ตทฺธิเต มตํ,

อฏฺฐารสสตาขฺยาเต, กิเต สุตฺตสตํ ภเว,

อุณาทิมฺหิ จ ปญฺญาสํ, สุตฺตเภทํ ปกาสิตํ.

 

(การิกาคนฺถ)

 

หมายเหตุ: เลขแถวหน้าลำดับสูตรคัมภีร์กัจจายนะ : เลขแถวหลังตามลำดับสูตรคัมภีร์ปทรูปสิทธิ