Beitragsseiten

๒. นาม

๕๒, ๖๐. ชินวจนยุตฺตํ หิฯ

๕๓, ๖๑. ลิงฺคญฺจ นิปฺปชฺชเตฯ

๕๔, ๖๒. ตโต จ วิภตฺติโยฯ

๕๕, ๖๓. สิ โย อํ โย นา หิ ส นํ สฺมา หิ สนํ สฺมิํ สุฯ

๕๖, ๖๔. ตทนุปโรเธนฯ

๕๗, ๗๑. อาลปเน สิ คสญฺโญฯ

๕๘, ๒๙. อิวณฺณุวณฺณา ฌลาฯ

๕๙, ๑๘๒. เต อิตฺถิธฺยา โปฯ

๖๐, ๑๗๗. อา โฆฯ

๖๑, ๘๖. สาคโม เสฯ

๖๒, ๒๐๖. สํสาสฺเวกวจเนสุ จฯ

๖๓, ๒๑๗. เอติมาสมิ ฯ

๖๔, ๒๑๖. ตสฺสา วาฯ

๖๕, ๒๑๕. ตโต สสฺส สฺสายฯ

๖๖, ๒๐๕. โฆ รสฺสํฯ

๖๗, ๒๒๙. โน จ ทฺวาทิโต นํมฺหิฯ

๖๘, ๑๘๔. อมา ปโต สฺมิํสฺมานํ วาฯ

๖๙, ๑๘๖. อาทิโต โอ จฯ

๗๐, ๓๐. ฌลานมิยุวา สเร วาฯ

๗๑, ๔๘๙. ยวการา จฯ

๗๒, ๑๘๕. ปสญฺญสฺส จฯ

๗๓, ๑๗๔. คาว เสฯ

๗๔, ๑๖๙. โยสุ จฯ

๗๕, ๑๗๐. อวํมฺหิ จฯ

๗๖, ๑๗๑. อาวสฺสุ วาฯ

๗๗, ๑๗๕, ตโต นมํ ปติมฺหาลุตฺเต จ สมาเสฯ

๗๘, ๓๑. โอ สเร จฯ

๗๙, ๔๖. ตพฺพิปรีตูปปเท พฺยญฺชเน จฯ

๘๐, ๑๗๓. โคณ นํมฺหิ วาฯ

๘๑, ๑๗๒. สุหินาสุ จฯ

๘๒, ๑๔๙. อํโม นิคฺคหิตํ ฌลเปหิฯ

๘๓, ๖๗. สรโลโป มาเทสปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ ปกติฯ

๘๔, ๑๔๔. อโฆ รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ จฯ

๘๕, ๑๕๐. น สิสฺมิมนปุํสกานิฯ

๘๖, ๒๒๗. อุภาทิโต นมินฺนํฯ

๘๗, ๒๓๑. อิณฺณมิณฺณนฺนํ ตีหิ สงฺขฺยาหิฯ

๘๘, ๑๔๗. ยาสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆํฯ

๘๙, ๘๗. สุนํหิสุ จฯ

๙๐, ๒๕๒. ปญฺจาทีนมตฺตํฯ

๙๑, ๑๙๔. ปติสฺสินีมฺหิฯ

๙๒, ๑๐๐. นฺตุสฺสนฺโต โยสุ จฯ

๙๓, ๑๐๖. สพฺพสฺส วา อํเสสุฯ

๙๔, ๑๐๕. สิมฺหิ วาฯ

๙๕, ๑๔๕. อคฺคิสฺสินิฯ

๙๖, ๑๔๘. โยสฺวกตรสฺโส โฌฯ

๙๗, ๑๕๖. เวโวสุ โล จฯ

๙๘, ๑๘๙. มาตุลาทีนมานตฺตมีกาเรฯ

๙๙, ๘๑. สฺมาหิสฺมิํนํ มฺหาภิมฺหิ วาฯ

๑๐๐, ๒๑๔. น ติเมหิ กตากาเรหิฯ

๑๐๑, ๘๐. สุหิสฺวกาโร เอฯ

๑๐๒, ๒๐๒. สพฺพนามานํ นํมฺหิ จฯ

๑๐๓, ๗๙. อโต เนนฯ

๑๐๔, ๖๖. โสฯ

๑๐๕, ๐. โส วาฯ

๑๐๖, ๓๐๒. ทีโฆเรหิฯ

๑๐๗, ๖๙. สพฺพโยนีนมาเอฯ

๑๐๘, ๙๐. สฺมาสฺมิํนํ วาฯ

๑๐๙, ๒๙๕. อาย จตุตฺเถกวจนสฺส ตุฯ

๑๑๐, ๒๐๑. ตโย เนว จ สพฺพนาเมหิฯ

๑๑๑, ๑๗๙. ฆโต นาทีนํฯ

๑๑๒, ๑๗๓. ปโต ยาฯ

๑๑๓, ๑๓๒. สขโต คสฺเส วาฯ

๑๑๔, ๑๗๘. ฆเต จฯ

๑๑๕, ๑๘๑. น อมฺมาทิโตฯ

๑๑๖, ๑๕๗. อกตรสฺสา ลโต ยฺวาลปนสฺสเวโวฯ

๑๑๗, ๑๒๔. ฌลโต สสฺส โน วาฯ

๑๑๘, ๑๔๖. ฆปโต จ โยนํ โลโปฯ

๑๑๙, ๑๑๕. ลโต โวกาโร จฯ

อิติ นามกปฺเป ปฐโม กณฺโฑฯ

๑๒๐, ๒๔๓. อมฺหสฺส มมํ สวิภตฺติสฺส เสฯ

๑๒๑, ๒๓๓. มยํ โยมฺหิ ปฐเมฯ

๑๒๒, ๙๙. นฺตุสฺส นฺโตฯ

๑๒๓, ๑๐๓. นฺตสฺส เส วาฯ

๑๒๔, ๙๘. อา สิมฺหิฯ

๑๒๕, ๑๙๘. อํ นปุํสเกฯ

๑๒๖, ๑๐๑. อวณฺณา จ เคฯ

๑๒๗, ๑๐๒. โต ติตา สสฺมิํนาสุฯ

๑๒๘, ๑๐๔. นํมฺหิ ตํ วาฯ

๑๒๙, ๒๒๒. อิมสฺสิทมํสิสุ นปุํสเกฯ

๑๓๐, ๒๒๕. อมุสฺสาทุํฯ

๑๓๑, ๐. อิตฺถิปุมนปุํสกสงฺขฺยํฯ

๑๓๒, ๒๒๘. โยสุ ทฺวินฺนํ ทฺเว จฯ

๑๓๓, ๒๓๐. ติจตุนฺนํ ติสฺโส จตสฺโส ตโยจตฺตาโร ตีณิ จตฺตาริฯ

๑๓๔, ๒๕๑. ปญฺจาทีนมกาโรฯ

๑๓๕, ๑๑๘. ราชสฺสา รญฺโญ ราชิโน เสฯ

๑๓๖, ๑๑๙. รญฺญํ นํมฺหิ วาฯ

๑๓๗, ๑๑๖. นามฺหิ รญฺญา วาฯ

๑๓๘, ๑๒๑. สฺมิํมฺหิ รญฺเญ ราชินิฯ

๑๓๙, ๒๔๕. ตุมฺหมฺหากํ ตยิ มยิฯ

๑๔๐, ๒๓๒. ตฺวมหํ สิมฺหิ จฯ

๑๔๑, ๒๔๑. ตว มม เสฯ

๑๔๒, ๒๔๒. ตุยฺหํ มยฺหญฺจฯ

๑๔๓, ๒๓๕. ตํมมํมฺหิฯ

๑๔๔, ๒๓๔. ตวํมมญฺจ น วาฯ

๑๔๕, ๒๓๘. นามฺหิ ตยา มยาฯ

๑๔๖, ๒๓๖. ตุมฺหสฺส ตุวํตฺวมมฺหิฯ

๑๔๗, ๒๔๖. ปทโต ทุติยาจตุตฺถีฉฏฺฐีสุ โว โนฯ

๑๔๘, ๒๔๗. เหเมกวจเนสุ จฯ

๑๔๙, ๒๔๘. น อํมฺหิฯ

๑๕๐, ๒๔๙. วา ตติเย จฯ

๑๕๑, ๒๕๐. พหุวจเนสุ โว โนฯ

๑๕๒, ๑๓๖. ปุมนฺตสฺสา สิมฺหิฯ

๑๕๓, ๑๓๘. อมาลปเนกวจเนฯ

๑๕๔, ๐. สมาเส จ วิภาสาฯ

๑๕๕, ๑๓๗. โยสฺวาโนฯ

๑๕๖, ๑๔๒. อาเน สฺมิํมฺหิ วาฯ

๑๕๗, ๑๔๐. หิวิภตฺถิมฺหิ จฯ

๑๕๑, ๑๔๓. สุสฺมิมา วาฯ

๑๕๙, ๑๓๙. อุ นามฺหิ จฯ

๑๖๐, ๑๙๗. อกมฺมนฺตสฺส จฯ

อิติ นามกปฺเป ทุติโย กณฺโฑฯ

๑๖๑, ๒๔๔. ตุมฺหมฺเหหิ นมากํฯ

๑๖๒, ๒๓๗. วา ยฺวปฺปฐโมฯ

๑๖๓, ๒๔๐. สสฺสํฯ

๑๖๔, ๒๐๐. สพฺพนามการเต ปฐโมฯ

๑๖๕, ๒๐๘. ทฺวนฺทฏฺฐา วาฯ

๑๖๖, ๒๐๙. นาญฺญํ สพฺพนามิกํฯ

๑๖๗, ๒๑๐. พหุพฺพีหิมฺหิ จฯ

๑๖๘, ๒๐๓. สพฺพโต นํ สํสานํฯ

๑๖๙, ๑๑๗. ราชสฺส ราชุ สุนํ หิสุ จฯ

๑๗๐, ๒๒๐. สพฺพสฺสิมสฺเส วาฯ

๑๗๑, ๒๑๙. อนิมิ นามฺหิ จฯ

๑๗๒, ๒๑๘. อนปุํสกสฺสา ยํ สิมฺหิฯ

๑๗๓, ๒๒๓. อมุสฺส โม สํฯ

๑๗๔, ๒๑๑. เอตเตสํ โตฯ

๑๗๕, ๒๑๒. ตสฺส วา นตฺตํ สพฺพตฺถฯ

๑๗๖, ๒๑๓. สสฺมาสฺมิํสํสาสฺวตฺตํ ๐.๐๐๑๑ฯ

๑๗๗, ๒๒๑. อิมสทฺทสฺส จฯ

๑๗๘, ๒๒๔. สพฺพโต โกฯ

๑๗๙, ๒๐๔. ฆปโต สฺมิํ สานํ สํสาฯ

๑๘๐, ๒๐๗. เนตาหิ สฺมิมายยาฯ

๑๘๑, ๙๕. มโนคณาทิโต สฺมิํนานมิอาฯ

๑๘๒, ๙๗. สสฺส โจฯ

๑๘๓, ๔๘. เอเตสโม โลเปฯ

๑๘๔, ๙๖. ส สเร วาคโมฯ

๑๘๕, ๑๑๒. สนฺตสทฺทสฺสา โส เภ โพ จนฺเตฯ

๑๘๖, ๑๐๗. สิมฺหิ คจฺฉนฺตาทีนํ นฺตสทฺโท อํฯ

๑๘๗, ๑๐๘. เสเสสุ นฺตุวฯ

๑๘๘, ๑๕๕. พฺรหฺมตฺต สข ราชาทิโต อมานํฯ

๑๘๙, ๑๑๓. สฺยา จฯ

๑๙๐, ๑๑๔. โยนมาโนฯ

๑๙๑, ๑๓๐. สขโต จาโย โนฯ

๑๙๒, ๑๓๕. สฺมิเมฯ

๑๙๓, ๑๒๒. พฺรหฺมโต วสฺส จฯ

๑๙๔, ๑๓๑. สขนฺตสฺสิ โนนานํเสสุฯ

๑๙๕, ๑๓๔. อาโร หิมฺหิ วาฯ

๑๙๖, ๑๓๓. สุนมํสุ วาฯ

๑๙๗, ๑๒๕. พฺรหฺมโต ตุ สฺมิํนิฯ

๑๙๘, ๑๒๓. อุตฺตํ สนาสุฯ

๑๙๙, ๑๕๘. สตฺถุปิตาทีนมา สิสฺมิํ สิโลโป จฯ

๒๐๐, ๑๙๖. อญฺเญสฺวารตฺตํฯ

๒๐๑, ๑๖๓. วา นํมฺหิฯ

๒๐๒. ๑๖๔. สตฺถุนตฺตญฺจฯ

๒๐๓, ๑๖๒. อุ สสฺมิํ สโลโป จฯ

๒๐๔, ๑๖๗. สกฺกมนฺธาตาทีนญฺจฯ

๒๐๕, ๑๖๐. ตโต โยนโม ตุฯ

๒๐๖, ๑๖๕. ตโต สฺมิมิฯ

๒๐๗, ๑๖๑. นา อาฯ

๒๐๘, ๑๖๖. อาโร รสฺสมิกาเรฯ

๒๐๙, ๑๖๘. ปิตาทีนมสิมฺหิฯ

๒๑๐, ๒๓๙. ตยาตยินํ ตกาโร ตฺวตฺตํ วาฯ

อิติ นามกปฺเป ตติโย กณฺโฑฯ

๒๑๑, ๑๒๖. อตฺตนฺโต หิสฺมิมนตฺตํฯ

๒๑๒, ๑๒๙. ตโต สฺมิํ นิฯ

๒๑๓, ๑๒๗. สสฺสโนฯ

๒๑๔, ๑๒๘. สฺมา ๐.๐๐๑๓ นาฯ

๒๑๕, ๑๔๑. ฌลโต จฯ

๒๑๖, ๑๘๐. ฆปโต สฺมิํยํ วาฯ

๒๑๗, ๑๙๙. โยนํ นิ นปุํสเกหิฯ

๒๑๘, ๑๙๖. อโต นิจฺจํฯ

๒๑๙, ๑๙๕. สิํฯ

๒๒๐, ๗๔. เสสโต โลปํ คสิปิฯ

๒๒๑, ๒๘๒. สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ จฯ

๒๒๒, ๓๒๗. ปุมสฺส ลิงฺคาทีสุ สมาเสสุฯ

๒๒๓, ๑๘๘. อํ ยมีโต ปสญฺญโตฯ

๒๒๔, ๑๕๓. นํ ฌโต กตรสฺสาฯ

๒๒๕, ๑๕๑. โยนํ โนฯ

๒๒๖, ๑๕๔. สฺมิํนิฯ

๒๒๗, ๒๗๐. กิสฺส ก เว จฯ

๒๒๘, ๒๗๒. กุ หิํ หํสุ จฯ

๒๒๙, ๒๒๖. เสเสสุ จฯ

๒๓๐, ๒๖๒. ตฺร โต เถสุ จฯ

๒๓๑, ๒๖๓. สพฺพสฺเสตสฺสากาโร วาฯ

๒๓๒, ๒๖๗. ตฺเร นิจฺจํฯ

๒๓๓, ๒๖๔. เอ โตเถสุ จฯ

๒๓๔, ๒๖๕. อิมสฺสิ ถํ ทานิ ห โต เธสุ จฯ

๒๓๕, ๒๘๑. อ ธุนามฺหิ จฯ

๒๓๖, ๒๘๐. เอต รหิมฺหิฯ

๒๓๗, ๑๗๖. อิตฺถิยมโต อาปจฺจโยฯ

๒๓๘, ๑๘๗. นทาทิโต วา อีฯ

๒๓๙, ๑๙๐. ณว ณิก เณยฺย ณนฺตุหิฯ

๒๔๐, ๑๙๓. ปติภิกฺขุราชีการนฺเตหิ อินีฯ

๒๔๑, ๑๙๑. นฺตุสฺส ตธีกาเรฯ

๒๔๒, ๑๙๒. ภวโต โภโตฯ

๒๔๓, ๑๑๐. โภ เค ตุฯ

๒๔๔, ๗๒. อการปิตาทฺยนฺตานมาฯ

๒๔๕, ๑๕๒. ฌลปา รสฺสํฯ

๒๔๖, ๗๓. อากาโร วาฯ

อิติ นามกปฺเป จตุตฺโถ กณฺโฑฯ

๒๔๗, ๒๖๑. ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโยฯ

๒๔๘, ๒๖๐. กฺวจิ โต ปญฺจมฺยตฺเถฯ

๒๔๙, ๒๖๖. ตฺรถ สตฺตมิยา สพฺพนาเมหิฯ

๒๕๐, ๒๖๘. สพฺพโต ธิฯ

๒๕๑, ๒๖๙. กิํสฺมา โวฯ

๒๕๒, ๒๗๑. หิํหํหิญฺจนํ

๒๕๓, ๒๗๓. ตมฺหา จฯ

๒๕๔, ๒๗๔. อิมสฺมา หธา จฯ

๒๕๕, ๒๗๕. ยโต หิํฯ

๒๕๖, ๐. กาเลฯ

๒๕๗, ๒๗๖. กิํสพฺพญฺเญกยกุหิ ทาทาจนํฯ

๒๕๘, ๒๗๘. ตมฺหา ทานิ จฯ

๒๕๙, ๒๗๙. อิมสฺมา รหิธุนาทานิ จฯ

๒๖๐, ๒๗๗. สพฺพสฺส โส ทามฺหิ วาฯ

๒๖๑, ๓๖๙. อวณฺโณ เย โลปญฺจฯ

๒๖๒, ๓๙๑. วุฑฺฒสฺส โช อิยิฏฺเฐสุฯ

๒๖๓, ๓๙๒. ปสตฺถสฺส โส จฯ

๒๖๔, ๓๙๓. อนฺติกสฺส เนโทฯ

๒๖๕, ๓๙๔. พาฬฺหสฺส สาโธฯ

๒๖๖, ๓๙๕. อปฺปสฺส กณฯ

๒๖๗, ๓๙๖. ยุวานญฺจฯ

๒๖๘, ๓๙๗. วนฺตุมนฺตุวีนญฺจ โลโปฯ

๒๖๙, ๔๑. ยวตํ ตลณทการานํ พฺยญฺชนานิ จลญชการตฺตํฯ

๒๗๐, ๑๒๐. อมฺห ตุมฺห นฺตุ ราช พฺรหฺมตฺต สข สตฺถุ– ปิตาทีหิ สฺมา นาวฯ

อิติ นามกปฺเป ปญฺจโม กณฺโฑฯ

นามสุตฺตํ นิฏฺฐิตํฯ