Beitragsseiten

๖. อาขฺยาต

๔๐๖, ๔๒๙. อถ ปุพฺพานิ-วิภตฺตีนํ ฉ ปรสฺสปทานิฯ

๔๐๗, ๔๓๙. ปราณุตฺตโนปทานิฯ

๔๐๘, ๔๓๐. ทฺเว ทฺเว ปฐมมชฺฌิมุตฺตมปุริสาฯ

๔๐๙, ๔๔๑. สพฺเพสเมกาภิธาเน ปโร ปุริโสฯ

๔๑๐, ๔๓๒. นามมฺหิ ปยุชฺชมาเนปิ ตุลฺยาธิกรเณ ปฐโมฯ

๔๑๑, ๔๓๖. ตุมฺเห มชฺฌิโมฯ

๔๑๒, ๔๓๗. อมฺเห อุตฺตโมฯ

๔๑๓, ๔๒๖. กาเลฯ

๔๑๔, ๔๒๘. วตฺตมานา ปจฺจุปฺปนฺเนฯ

๔๑๕, ๔๕๑. อาณาตฺยาสิฏฺเฐ’นุตฺตกาเล ปญฺจมีฯ

๔๑๖, ๔๕๔. อนุมติปริกปฺเปตฺเถสุ สตฺตมีฯ

๔๑๗, ๔๖๐. อปจฺจกฺเข ปโรกฺขา’ตีเตฯ

๔๑๘, ๔๕๖. หิยฺโยปภุติ ปจฺจกฺเข หิยฺยตฺตนีฯ

๔๑๙, ๔๖๙. สมีเป’ชฺชตนีฯ

๔๒๐, ๔๗๑. มาโยเค สพฺพกาเล จฯ

๔๒๑, ๔๗๓. อนาคเต ภวิสฺสนฺตีฯ

๔๒๒, ๔๗๕. กฺริยาติปนฺเน’ตีเต กาลาติปตฺติฯ

๔๒๓, ๔๒๖. วตฺตมานา ตี อนฺติ, สิ ถ, มิ ม เต อนฺเต, เสวฺเห, เอ มฺเหฯ

๔๒๔, ๔๕๐. ปญฺจมี ตุ อนฺตุ, หิ ถ, มิ ม, ตํ อนฺตํ, สฺสุ วฺโห, เอ อามเสฯ

๔๒๕, ๔๕๓. สตฺตมี เอยฺย เอยฺยุํ, เอยฺยาสิ เอยฺยาถ, เอยฺยามิ เอยฺยาม, เอถ เอรํ, เอโถ เอยฺยาวฺโห, เอยฺยํ เอยฺยามฺเหฯ

๔๒๖, ๔๕๙. ปโรกฺขา อ อุ, เอ ตฺถ, อํ มฺห, ตฺถ เร, ตฺโถ วฺโห, อิํ มฺเหฯ

๔๒๗, ๔๕๕. หิยฺยตฺตนี อา อู, โอ ตฺถ, อํ มฺหา, ตฺถ ตฺถุํ, เสวฺหํ, อิํ มฺหเสฯ

๔๒๗, ๔๖๘. อชฺชตนี อีญํ โอตฺถ, อิํ มฺหา, อา อู, เส วฺหํ, อํ มฺเหฯ

๔๒๙, ๔๗๒. สฺสวิสฺสนฺตี สฺสติ สฺสนฺติ, สฺสสิ สฺสถ, สฺสามิ สฺสาม, สฺสเต สฺสนฺเต, สฺสเส สฺสวฺเห, สฺสํ สฺสามฺเหฯ

๔๓๐, ๔๗๔. กาลาติปตฺติ สฺสา สฺสํสุ, สฺเส สฺสถ, สฺสํ สฺสามา, สฺสถ สฺสิสุ, สฺสเส สฺสวฺเห, สฺสิํ สฺสามฺหเสฯ

๔๓๑, ๔๒๘. หิยฺยตฺตนี สตฺตมี ปญฺจมี วตฺตมานา สพฺพธาตุกํฯ

อิติ อาขฺยาตกปฺเป ปฐโม กณฺโฑฯ

๔๓๒, ๓๖๒. ธาตุลิงฺเคหิ ปรา ปจฺจยาฯ

๔๓๓, ๕๒๘. ติชคุปกิตมาเนหิ ขฉสา วาฯ

๔๓๔, ๕๓๔. ภุชฆสหรสุปาทีหิตุมิจฺฉตฺเถสุฯ

๔๓๕, ๕๓๖. อาย นามโต กตฺตูปมานาทาจาเรฯ

๔๓๖, ๕๓๗. อียู’ปมานา จฯ

๔๓๗, ๕๓๘. นามมฺหา’ตฺติจฺฉตฺเถฯ

๔๓๘, ๕๔๐. ธาตูหิ เณ ณย ณาเป ณาปยา การิตานิ เหตฺวตฺเถฯ

๔๓๙, ๕๓๙. ธาตุรูเป นามสฺมา ณ โย จฯ

๔๔๐, ๔๔๕. ภาวกมฺเมสุ โยฯ

๔๔๑, ๔๔๗. ตสฺส จวคฺคยการวการตฺตํ สธาตฺวนฺตสฺสฯ

๔๔๒, ๔๔๘. อิวณฺณาคโม วาฯ

๔๔๓, ๔๔๙. ปุพฺพรูปญฺจฯ

๔๔๔, ๕๑๑. ตถา กตฺตริ จฯ

๔๔๕, ๔๓๓. ภูวาทิโต อฯ

๔๔๖, ๕๐๙. รุธาทิโต นิคฺคหิตปุพฺพญฺจฯ

๔๔๗, ๕๑๐. ทิวาทิโต โยฯ

๔๔๘, ๕๑๒. สฺวาทิโต ณุณา อุณา จฯ

๔๔๙, ๕๑๓. กิยาทิโต นาฯ

๔๕๐, ๕๑๗. คหาทิโต ปฺปณฺหาฯ

๔๕๑, ๕๒๐. ตนาทิโต โอยิราฯ

๔๕๒, ๕๒๕. จุราทิโต เณ ณยาฯ

๔๕๓, ๔๔๔. อตฺตโนปทานิ ภาเว จ กมฺมนิฯ

๔๕๔, ๔๔๐. กตฺตริ จฯ

๔๕๕, ๕๓๐. ธาตุปฺปจฺจเยหิ วิภตฺติโยฯ

๔๕๖, ๔๒๐. กตฺตริ ปรสฺสปทํฯ

๔๕๗, ๔๒๔. ภูวาทโย ธาตโวฯ

อิติ อาขฺยาตกปฺเป ทุติโย กณฺโฑฯ

๔๕๘, ๔๖๑. กฺวจาทิวณฺณานเมกสฺสรานํ ทฺเวภาโวฯ

๔๕๙, ๔๖๒. ปุพฺโพ’ พฺภาโสฯ

๔๖๐, ๕๐๖. รสฺโสฯ

๔๖๑, ๔๖๔. ทุติยจตุตฺถานํ ปฐมตติยาฯ

๔๖๒, ๔๖๗. กวคฺคสฺส จวคฺโคฯ

๔๖๓, ๕๓๒. มานกิตานํ ว ตตฺตํ วาฯ

๔๖๔, ๕๐๔. หสฺส โชฯ

๔๖๕, ๔๖๓. อนฺตสฺสิวณฺณากาโร วาฯ

๔๖๖, ๔๘๙. นิคฺคหิตญฺจฯ

๔๖๗, ๕๓๓. ตโต ปามานานํ วามํ เสสุฯ

๔๖๘, ๔๙๒. ฐา ติฏฺโฐฯ

๔๖๙, ๔๙๔. ปา ปิโวฯ

๔๗๐, ๕๑๔. ญาสฺส ชาชํนาฯ

๔๗๑, ๔๘๓. ทิสสฺส ปสฺส ทิสฺส ทกฺขา วาฯ

๔๗๒, ๕๓๑. พฺยญฺชนนฺตสฺส โจ ฉปฺปจฺจเยสุ จฯ

๔๗๓, ๕๒๙. โก เข จฯ

๔๗๔, ๕๓๕. หรสฺส คี เสฯ

๔๗๕, ๔๖๕. พฺรูภูนมาหภูวา ปโรกฺขายํฯ

๔๗๖, ๔๔๒. คมิสฺสนฺโต จฺโฉ วา สพฺพาสุฯ

๔๗๗, ๔๗๙. วจสฺส’ชฺชตนิมฺหิ มการา โอฯ

๔๗๘, ๔๓๘. อกาโร ทีฆํ หิมิเมสุฯ

๔๗๙, ๔๕๒. หิ โลปํ วาฯ

๔๘๐, ๔๙๐. โหติสฺสเร’ โห’เห ภวิสฺสนฺติมฺหิ สฺสสฺส จฯ

๔๘๑, ๕๒๔. กรสฺส สปฺปจฺจยสฺส กาโหฯ

อิติ อาขฺยาตกปฺเป ตติโย กณฺโฑฯ

๔๘๒, ๕๐๘. ทาทนฺตสฺสํ มิเมสุฯ

๔๘๓, ๕๒๗. อสํโยคนฺตสฺส วุทฺธิ การิเตฯ

๔๘๔, ๕๔๒. ฆฏาทีนํ วาฯ

๔๘๕, ๔๓๔. อญฺเญสุ จฯ

๔๘๖, ๕๔๓. คุหทุสานํ ทีฆํฯ

๔๘๗, ๔๗๘. วจ วส วหาทีนมุกาโร วสฺสเยฯ

๔๘๘, ๔๘๑. ห วิปริยโย โล วาฯ

๔๘๙, ๕๑๙. คหสฺส เฆ ปฺเปฯ

๔๙๐, ๕๑๘. หโลโป ณฺหามฺหิฯ

๔๙๑, ๕๒๓. กรสฺส กาสตฺตมชฺชตนิมฺหิฯ

๔๙๒, ๔๙๙. อสสฺมา มิมานํ มิมฺหา’นฺตโลโป จฯ

๔๙๓, ๔๙๘. ถสฺส ตฺถตฺถํฯ

๔๙๔, ๔๙๕. ติสฺส ติสฺส ตฺถิตฺถํฯ

๔๙๕, ๕๐๐. ตุสฺส ตฺถุตฺตํฯ

๔๙๖, ๔๙๗. สิมฺหิ จฯ

๔๙๗, ๔๗๗. ลภสฺมา อีอํนํ ตฺถตฺตํฯ

๔๙๘, ๔๘๐. กุสสฺมา ที จฺฉิฯ

๔๙๙, ๔๘๐. ทา ธาตุสฺส ทชฺชํฯ

๕๐๐, ๔๘๖. วทสฺส วชฺชํฯ

๕๐๑, ๔๔๓. คมิสฺส ฆมฺมํฯ

๕๐๒, ๔๙๓. ยมฺหิ ทา ธา มา ฐา หา ปา มห มถาทีนมีฯ

๕๐๓, ๔๘๕. ยชสฺสาทิสฺสิฯ

๕๐๔, ๔๗๐. สพฺพโต อุํ อิํสุฯ

๕๐๕, ๔๘๒. ชรมรานํ ชีร ชียฺย มียฺยา วาฯ

๕๐๖, ๔๙๖. สพฺพตฺถา’สสฺสาทิโลโป จฯ

๕๐๗, ๕๐๑. อสพฺพธาตุเก ญาฯ

๕๐๘, ๕๑๕. เยยฺยสฺส ญาโต อิยา ญาฯ

๕๐๙, ๕๑๖. นาสฺส โลโป ยการตฺตํฯ

๕๑๐, ๔๘๗. โลปญฺเจตฺตมกาโรฯ

๕๑๑, ๕๒๑. อุตฺตโมกาโรฯ

๕๑๒, ๕๒๒. กรสฺสากาโร จฯ

๕๑๓, ๔๓๕. โอ อว สเรฯ

๕๑๔, ๔๙๑. เอ อยฯ

๕๑๕, ๕๔๑. เต อาวายา การิเตฯ

๕๑๖, ๔๖๖. อิการาคโม อสพฺพธาตุกมฺหิฯ

๕๑๗, ๔๘๘. กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยานํ ทีฆวิปรีตาเทส โลปาคมา จฯ

๕๑๘, ๔๔๖. อตฺตโนปทานิ ปรสฺสปทตฺตํฯ

๕๑๙, ๔๕๗. อการาคโม หิยฺยตฺถนีอชฺชตนีกาลาติปตฺตีสุฯ

๕๒๐, ๕๐๒. พฺรูโต อี ติมฺหิฯ

๕๒๑, ๔๒๕. ธาตุสฺสนฺโต โลโป’ เนกสรสฺสฯ

๕๒๒, ๔๗๖. อิสุยมูนมนฺโต จฺโฉ วาฯ

๕๒๓, ๕๒๖. การิตานํ โณ โลปํฯ

อิติ อาขฺยาตกปฺเป จตุตฺโถ กณฺโฑฯ

อาขฺยาตสุตฺตํ นิฏฺฐิตํฯ